Programmas kods Funkciju klasifik. kods   2007.gada plāns Grozījumi Precizēts
budžets
           
    57. Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts      
    Resursi izdevumu segšanai 5 224 623 228 971 5 453 594
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 22 965 27 199 50 164
    Transferti   44 235 44 235
    Valsts budžeta transferti   44 235 44 235
    Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti   44 235 44 235
       Subsīdiju un dotāciju transferti   44 235 44 235
         Valsts pamatbudžetā saņemtie transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" uz valsts pamatbudžetu   44 235 44 235
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 201 658 157 537 5 359 195
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 201 658 157 537 5 359 195
    Izdevumi - kopā 5 224 623 238 057 5 462 680
    Uzturēšanas izdevumi 3 322 648 616 654 3 939 302
    Kārtējie izdevumi 3 322 648 616 654 3 939 302
    Atlīdzība 1 394 609 30 717 1 425 326
       Atalgojums 1 066 170 8 381 1 074 551
    Preces un pakalpojumi 1 928 039 585 937 2 513 976
    Kapitālie izdevumi 1 901 975 -378 597 1 523 378
    Pamatkapitāla veidošana 1 901 975 -378 597 1 523 378
    Finansiālā bilance   -9 086 -9 086
    Finansēšana   9 086 9 086
    Naudas līdzekļi   9 086 9 086
    Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)   9 086 9 086
           
01.00.00 01.110 Elektroniskās pārvaldes politikas koordinācija      
    Resursi izdevumu segšanai 3 251 596 -41 996 3 209 600
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 22 965 27 199 50 164
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 228 631 -69 195 3 159 436
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 228 631 -69 195 3 159 436
    Izdevumi - kopā 3 251 596 -32 910 3 218 686
    Uzturēšanas izdevumi 2 758 405 47 995 2 806 400
    Kārtējie izdevumi 2 758 405 47 995 2 806 400
    Atlīdzība 1 049 978 22 703 1 072 681
       Atalgojums 795 025 2 179 797 204
    Preces un pakalpojumi 1 708 427 25 292 1 733 719
    Kapitālie izdevumi 493 191 -80 905 412 286
    Pamatkapitāla veidošana 493 191 -80 905 412 286
    Finansiālā bilance   -9 086 -9 086
    Finansēšana   9 086 9 086
    Naudas līdzekļi   9 086 9 086
    Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)   9 086 9 086
02.00.00 04.110 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie projekti un pasākumi      
    Resursi izdevumu segšanai 1 442 112 206 732 1 648 844
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 442 112 206 732 1 648 844
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 442 112 206 732 1 648 844
    Izdevumi - kopā 1 442 112 206 732 1 648 844
    Uzturēšanas izdevumi 172 678 524 424 697 102
    Kārtējie izdevumi 172 678 524 424 697 102
    Atlīdzība 98 751 1 809 100 560
       Atalgojums 77 145 1 202 78 347
    Preces un pakalpojumi 73 927 522 615 596 542
    Kapitālie izdevumi 1 269 434 -317 692 951 742
    Pamatkapitāla veidošana 1 269 434 -317 692 951 742
03.00.00 04.110 E-iepirkumu aģentūra      
    Resursi izdevumu segšanai 530 915 20 000 550 915
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 530 915 20 000 550 915
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 530 915 20 000 550 915
    Izdevumi - kopā 530 915 20 000 550 915
    Uzturēšanas izdevumi 391 565   391 565
    Kārtējie izdevumi 391 565   391 565
    Atlīdzība 245 880   245 880
       Atalgojums 194 000   194 000
    Preces un pakalpojumi 145 685   145 685
    Kapitālie izdevumi 139 350 20 000 159 350
    Pamatkapitāla veidošana 139 350 20 000 159 350
99.00.00 01.890 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums      
    Resursi izdevumu segšanai   44 235 44 235
    Transferti   44 235 44 235
    Valsts budžeta transferti   44 235 44 235
    Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti   44 235 44 235
       Subsīdiju un dotāciju transferti   44 235 44 235
         Valsts pamatbudžetā saņemtie transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" uz valsts pamatbudžetu   44 235 44 235
    Izdevumi - kopā   44 235 44 235
    Uzturēšanas izdevumi   44 235 44 235
    Kārtējie izdevumi   44 235 44 235
    Atlīdzība   6 205 6 205
       Atalgojums   5 000 5 000
    Preces un pakalpojumi   38 030 38 030