Programmas kods Funkciju klasifik. kods   2007.gada plāns Grozījumi Precizēts
budžets
           
    45. Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts      
    Resursi izdevumu segšanai 7 259 730 3 147 375 10 407 105
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 1 265 048 70 371 1 335 419
    Transferti   528 686 528 686
    Valsts budžeta transferti   528 686 528 686
    Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti   528 686 528 686
      Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā   528 686 528 686
      Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem   528 686 528 686
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 994 682 2 548 318 8 543 000
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 994 682 2 548 318 8 543 000
    Izdevumi - kopā 7 259 730 3 147 375 10 407 105
    Uzturēšanas izdevumi 7 227 070 3 135 688 10 362 758
    Kārtējie izdevumi 2 410 559 170 946 2 581 505
    Atlīdzība 1 495 436 141 055 1 636 491
       Atalgojums 1 177 705 85 624 1 263 329
    Preces un pakalpojumi 915 123 29 891 945 014
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 4 816 511 2 964 742 7 781 253
    Subsīdijas un dotācijas 4 816 511 2 964 742 7 781 253
    Kapitālie izdevumi 32 660 11 687 44 347
    Pamatkapitāla veidošana 32 660 11 687 44 347
           
01.00.00 01.110 Sabiedrības integrācijas  vadība (sekretariāts)      
    Resursi izdevumu segšanai 1 985 046 70 371 2 055 417
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos   70 371 70 371
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 985 046   1 985 046
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 985 046   1 985 046
    Izdevumi - kopā 1 985 046 70 371 2 055 417
    Uzturēšanas izdevumi 1 964 700 70 371 2 035 071
    Kārtējie izdevumi 1 446 741 17 265 1 464 006
    Atlīdzība 755 556 35 900 791 456
       Atalgojums 592 760   592 760
    Preces un pakalpojumi 691 185 -18 635 672 550
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 517 959 53 106 571 065
    Subsīdijas un dotācijas 517 959 53 106 571 065
    Kapitālie izdevumi 20 346   20 346
    Pamatkapitāla veidošana 20 346   20 346
02.00.00 01.110 Sabiedrības integrācijas fonds      
    Resursi izdevumu segšanai 5 274 684 3 020 104 8 294 788
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 1 265 048   1 265 048
    Transferti   528 686 528 686
    Valsts budžeta transferti   528 686 528 686
    Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti   528 686 528 686
      Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā   528 686 528 686
      Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem   528 686 528 686
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 009 636 2 491 418 6 501 054
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 009 636 2 491 418 6 501 054
    Izdevumi - kopā 5 274 684 3 020 104 8 294 788
    Uzturēšanas izdevumi 5 262 370 3 008 417 8 270 787
    Kārtējie izdevumi 963 818 153 681 1 117 499
    Atlīdzība 739 880 105 155 845 035
       Atalgojums 584 945 85 624 670 569
    Preces un pakalpojumi 223 938 48 526 272 464
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 4 298 552 2 854 736 7 153 288
    Subsīdijas un dotācijas 4 298 552 2 854 736 7 153 288
    Kapitālie izdevumi 12 314 11 687 24 001
    Pamatkapitāla veidošana 12 314 11 687 24 001
02.01.00 01.110 Sabiedrības integrācijas fonda vadība      
    Resursi izdevumu segšanai 2 375 527   2 375 527
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 1 265 048   1 265 048
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 110 479   1 110 479
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 110 479   1 110 479
    Izdevumi - kopā 2 375 527   2 375 527
    Uzturēšanas izdevumi 2 363 213   2 363 213
    Kārtējie izdevumi 824 496 12 000 836 496
    Atlīdzība 608 559   608 559
       Atalgojums 479 136   479 136
    Preces un pakalpojumi 215 937 12 000 227 937
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 1 538 717 -12 000 1 526 717
    Subsīdijas un dotācijas 1 538 717 -12 000 1 526 717
    Kapitālie izdevumi 12 314   12 314
    Pamatkapitāla veidošana 12 314   12 314
02.02.00 10.700 Eiropas Sociālā fonda (ESF) grantu shēmas sociālās iekļautības veicināšanai      
    Resursi izdevumu segšanai 2 791 347 2 258 904 5 050 251
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 791 347 2 258 904 5 050 251
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 791 347 2 258 904 5 050 251
    Izdevumi - kopā 2 791 347 2 258 904 5 050 251
    Uzturēšanas izdevumi 2 791 347 2 258 904 5 050 251
    Kārtējie izdevumi 31 512 14 153 45 665
    Atlīdzība 26 005 10 146 36 151
       Atalgojums 20 939 9 907 30 846
    Preces un pakalpojumi 5 507 4 007 9 514
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 2 759 835 2 244 751 5 004 586
    Subsīdijas un dotācijas 2 759 835 2 244 751 5 004 586
02.03.00 01.110 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalsts Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai      
    Resursi izdevumu segšanai 107 810 13 875 121 685
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 107 810 13 875 121 685
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 107 810 13 875 121 685
    Izdevumi - kopā 107 810 13 875 121 685
    Uzturēšanas izdevumi 107 810 13 875 121 685
    Kārtējie izdevumi 107 810 13 875 121 685
    Atlīdzība 105 316 11 000 116 316
       Atalgojums 84 870 8 017 92 887
    Preces un pakalpojumi 2 494 2 875 5 369
02.04.00 01.110 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības finanšu instrumentu finansēto grantu shēmu īstenošana      
    Resursi izdevumu segšanai   747 325 747 325
    Transferti   528 686 528 686
    Valsts budžeta transferti   528 686 528 686
    Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti   528 686 528 686
      Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā   528 686 528 686
      Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem   528 686 528 686
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem   218 639 218 639
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem   218 639 218 639
    Izdevumi - kopā   747 325 747 325
    Uzturēšanas izdevumi   735 638 735 638
    Kārtējie izdevumi   113 653 113 653
    Atlīdzība   84 009 84 009
       Atalgojums   67 700 67 700
    Preces un pakalpojumi   29 644 29 644
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti   621 985 621 985
    Subsīdijas un dotācijas   621 985 621 985
    Kapitālie izdevumi   11 687 11 687
    Pamatkapitāla veidošana   11 687 11 687
03.00.00 13.500 Dotācija biedrībai Mazākumtautību programma "Zelta Kamoliņš"      
    Resursi izdevumu segšanai   34 000 34 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem   34 000 34 000
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem   34 000 34 000
    Izdevumi - kopā   34 000 34 000
    Uzturēšanas izdevumi   34 000 34 000
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti   34 000 34 000
    Subsīdijas un dotācijas   34 000 34 000
09.00.00 08.400 Dotācija Mazākumtautību nevalstisko organizāciju pasākumu nodrošināšanai      
    Resursi izdevumu segšanai   22 900 22 900
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem   22 900 22 900
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem   22 900 22 900
    Izdevumi - kopā   22 900 22 900
    Uzturēšanas izdevumi   22 900 22 900
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti   22 900 22 900
    Subsīdijas un dotācijas   22 900 22 900