Programmas kods Funkciju klasifik. kods   2007.gada plāns Grozījumi Precizēts
budžets
           
    37. Centrālā zemes komisija
 
     
    Resursi izdevumu segšanai 91 220 20 000 111 220
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 91 220 20 000 111 220
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 91 220 20 000 111 220
    Izdevumi - kopā 91 220 20 000 111 220
    Uzturēšanas izdevumi 91 220 9 519 100 739
    Kārtējie izdevumi 91 220 9 519 100 739
    Atlīdzība 72 980 1 000 73 980
       Atalgojums 60 480   60 480
    Preces un pakalpojumi 18 240 8 519 26 759
    Kapitālie izdevumi   10 481 10 481
    Pamatkapitāla veidošana   10 481 10 481
           
01.00.00 04.212 Zemes reformas īstenošana Latvijas Republikā      
    Resursi izdevumu segšanai 91 220 20 000 111 220
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 91 220 20 000 111 220
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 91 220 20 000 111 220
    Izdevumi - kopā 91 220 20 000 111 220
    Uzturēšanas izdevumi 91 220 9 519 100 739
    Kārtējie izdevumi 91 220 9 519 100 739
    Atlīdzība 72 980 1 000 73 980
       Atalgojums 60 480   60 480
    Preces un pakalpojumi 18 240 8 519 26 759
    Kapitālie izdevumi   10 481 10 481
    Pamatkapitāla veidošana   10 481 10 481