Programmas kods Funkciju klasifik. kods   2007.gada plāns Grozījumi Precizēts
budžets
           
    36. Bērnu un ģimenes lietu ministrija
     
    Resursi izdevumu segšanai 14 694 029 77 124 14 771 153
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 1 005 000   1 005 000
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 2 308 184 47 821 2 356 005
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 11 380 845 29 303 11 410 148
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 11 380 845 29 303 11 410 148
    Izdevumi - kopā 14 694 029 77 124 14 771 153
    Uzturēšanas izdevumi 14 557 830 -4 962 14 552 868
    Kārtējie izdevumi 3 580 381 450 077 4 030 458
    Atlīdzība 2 267 924 67 813 2 335 737
       Atalgojums 1 827 687 -22 008 1 805 679
    Preces un pakalpojumi 1 312 457 382 264 1 694 721
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 10 401 099 -687 201 9 713 898
    Subsīdijas un dotācijas 1 907 750 -157 201 1 750 549
    Sociālie pabalsti 8 493 349 -530 000 7 963 349
    Uzturēšanas izdevumu transferti 576 350 232 162 808 512
     Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 2 350   2 350
       Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu 2 350   2 350
     Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem      
     Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 574 000 232 162 806 162
    Kapitālie izdevumi 136 199 82 086 218 285
    Pamatkapitāla veidošana 136 199 82 086 218 285
           
01.00.00   Bērnu un ģimenes tiesību aizsardzība      
    Resursi izdevumu segšanai 2 862 427 507 124 3 369 551
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 146 284 47 821 194 105
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 716 143 459 303 3 175 446
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 716 143 459 303 3 175 446
    Izdevumi - kopā 2 862 427 507 124 3 369 551
    Uzturēšanas izdevumi 2 791 418 436 674 3 228 092
    Kārtējie izdevumi 1 893 668 221 713 2 115 381
    Atlīdzība 1 129 695 34 193 1 163 888
       Atalgojums 910 427 2 872 913 299
    Preces un pakalpojumi 763 973 187 520 951 493
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 571 400 -17 201 554 199
    Subsīdijas un dotācijas 157 750 12 799 170 549
    Sociālie pabalsti 413 650 -30 000 383 650
    Uzturēšanas izdevumu transferti 326 350 232 162 558 512
     Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 2 350   2 350
       Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu 2 350   2 350
     Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 324 000 232 162 556 162
    Kapitālie izdevumi 71 009 70 450 141 459
    Pamatkapitāla veidošana 71 009 70 450 141 459
01.01.00. 01.110 Bērnu un ģimenes tiesību aizsardzības vadība      
    Resursi izdevumu segšanai 1 454 002 157 450 1 611 452
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 454 002 157 450 1 611 452
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 454 002 157 450 1 611 452
    Izdevumi - kopā 1 454 002 157 450 1 611 452
    Uzturēšanas izdevumi 1 394 693 95 000 1 489 693
    Kārtējie izdevumi 1 394 693 95 000 1 489 693
    Atlīdzība 1 098 529 30 000 1 128 529
       Atalgojums 885 312   885 312
    Preces un pakalpojumi 296 164 65 000 361 164
    Kapitālie izdevumi 59 309 62 450 121 759
    Pamatkapitāla veidošana 59 309 62 450 121 759
01.02.00. 01.000 Valsts programma bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai      
    Resursi izdevumu segšanai 603 115 282 371 885 486
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 119 280 47 821 167 101
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 483 835 234 550 718 385
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 483 835 234 550 718 385
    Izdevumi - kopā 603 115 282 371 885 486
    Uzturēšanas izdevumi 591 415 274 371 865 786
    Kārtējie izdevumi 351 415 136 985 488 400
    Preces un pakalpojumi 351 415 136 985 488 400
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 16 000   16 000
    Subsīdijas un dotācijas 16 000   16 000
    Uzturēšanas izdevumu transferti 224 000 137 386 361 386
     Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 224 000 137 386 361 386
    Kapitālie izdevumi 11 700 8 000 19 700
    Pamatkapitāla veidošana 11 700 8 000 19 700
01.03.00. 10.400 Vietējās adopcijas un audžuģimeņu atbalsts      
    Resursi izdevumu segšanai 422 000 -30 000 392 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 422 000 -30 000 392 000
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 422 000 -30 000 392 000
    Izdevumi - kopā 422 000 -30 000 392 000
    Uzturēšanas izdevumi 422 000 -30 000 392 000
    Kārtējie izdevumi 6 000   6 000
    Preces un pakalpojumi 6 000   6 000
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 413 650 -30 000 383 650
    Sociālie pabalsti 413 650 -30 000 383 650
    Uzturēšanas izdevumu transferti 2 350   2 350
     Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 2 350   2 350
       Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu 2 350   2 350
01.07.00. 09.600 Jaunatnes politikas valsts programma      
    Resursi izdevumu segšanai 335 022 68 000 403 022
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 335 022 68 000 403 022
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 335 022 68 000 403 022
    Izdevumi - kopā 335 022 68 000 403 022
    Uzturēšanas izdevumi 335 022 68 000 403 022
    Kārtējie izdevumi 93 272 -14 175 79 097
    Preces un pakalpojumi 93 272 -14 175 79 097
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 141 750 -12 601 129 149
    Subsīdijas un dotācijas 141 750 -12 601 129 149
    Uzturēšanas izdevumu transferti 100 000 94 776 194 776
     Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 100 000 94 776 194 776
01.21.00 01.000 Dotācija nevalstiskajām organizācijām      
    Resursi izdevumu segšanai   25 400 25 400
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem   25 400 25 400
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem   25 400 25 400
    Izdevumi - kopā   25 400 25 400
    Uzturēšanas izdevumi   25 400 25 400
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti   25 400 25 400
    Subsīdijas un dotācijas   25 400 25 400
01.22.00. 09.600 Projekts ar Itālijas Pjemontas reģiona Starptautisko adopcijas aģentūru      
    Resursi izdevumu segšanai 27 004   27 004
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 27 004   27 004
    Izdevumi - kopā 27 004   27 004
    Uzturēšanas izdevumi 27 004   27 004
    Kārtējie izdevumi 27 004   27 004
    Atlīdzība 10 542   10 542
       Atalgojums 8 495   8 495
    Preces un pakalpojumi 16 462   16 462
01.23.00. 09.600 Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti      
    Resursi izdevumu segšanai 21 284 3 903 25 187
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 21 284 3 903 25 187
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 21 284 3 903 25 187
    Izdevumi - kopā 21 284 3 903 25 187
    Uzturēšanas izdevumi 21 284 3 903 25 187
    Kārtējie izdevumi 21 284 3 903 25 187
    Atlīdzība 20 624 4 193 24 817
       Atalgojums 16 620 2 872 19 492
    Preces un pakalpojumi 660 -290 370
02.00.00.   Uzturlīdzekļu garantiju fonds      
    Resursi izdevumu segšanai 8 741 999 -500 000 8 241 999
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 1 000 000   1 000 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 7 741 999 -500 000 7 241 999
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 7 741 999 -500 000 7 241 999
    Izdevumi - kopā 8 741 999 -500 000 8 241 999
    Uzturēšanas izdevumi 8 699 009 -500 000 8 199 009
    Kārtējie izdevumi 619 310   619 310
    Atlīdzība 447 181   447 181
       Atalgojums 360 368 -30 000 330 368
    Preces un pakalpojumi 172 129   172 129
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 8 079 699 -500 000 7 579 699
    Sociālie pabalsti 8 079 699 -500 000 7 579 699
    Kapitālie izdevumi 42 990   42 990
    Pamatkapitāla veidošana 42 990   42 990
02.01.00. 01.110 Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija      
    Resursi izdevumu segšanai 662 300   662 300
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 662 300   662 300
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 662 300   662 300
    Izdevumi - kopā 662 300   662 300
    Uzturēšanas izdevumi 619 310   619 310
    Kārtējie izdevumi 619 310   619 310
    Atlīdzība 447 181   447 181
       Atalgojums 360 368 -30 000 330 368
    Preces un pakalpojumi 172 129   172 129
    Kapitālie izdevumi 42 990   42 990
    Pamatkapitāla veidošana 42 990   42 990
02.02.00. 10.400 Uzturlīdzekļu fonds      
    Resursi izdevumu segšanai 8 079 699 -500 000 7 579 699
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 1 000 000   1 000 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 7 079 699 -500 000 6 579 699
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 7 079 699 -500 000 6 579 699
    Izdevumi - kopā 8 079 699 -500 000 7 579 699
    Uzturēšanas izdevumi 8 079 699 -500 000 7 579 699
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 8 079 699 -500 000 7 579 699
    Sociālie pabalsti 8 079 699 -500 000 7 579 699
05.00.00. 01.110 Valsts bērnu aizsardzības inspekcija un bērnu uzticības tālrunis      
    Resursi izdevumu segšanai 764 303   764 303
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 764 303   764 303
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 764 303   764 303
    Izdevumi - kopā 764 303   764 303
    Uzturēšanas izdevumi 744 303   744 303
    Kārtējie izdevumi 744 303   744 303
    Atlīdzība 520 486 8 000 528 486
       Atalgojums 419 442 -10 000 409 442
    Preces un pakalpojumi 223 817 -8 000 215 817
    Kapitālie izdevumi 20 000   20 000
    Pamatkapitāla veidošana 20 000   20 000
06.00.00. 09.600 Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra      
    Resursi izdevumu segšanai 2 325 300 70 000 2 395 300
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 5 000   5 000
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 2 161 900   2 161 900
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 158 400 70 000 228 400
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 158 400 70 000 228 400
    Izdevumi - kopā 2 325 300 70 000 2 395 300
    Uzturēšanas izdevumi 2 323 100 58 364 2 381 464
    Kārtējie izdevumi 323 100 228 364 551 464
    Atlīdzība 170 562 25 620 196 182
       Atalgojums 137 450 15 120 152 570
    Preces un pakalpojumi 152 538 202 744 355 282
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 1 750 000 -170 000 1 580 000
    Subsīdijas un dotācijas 1 750 000 -170 000 1 580 000
    Uzturēšanas izdevumu transferti 250 000   250 000
     Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 250 000   250 000
    Kapitālie izdevumi 2 200 11 636 13 836
    Pamatkapitāla veidošana 2 200 11 636 13 836
06.01.00. 09.600 Aģentūras darbības nodrošināšana      
    Resursi izdevumu segšanai 325 300 70 000 395 300
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 5 000   5 000
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 161 900   161 900
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 158 400 70 000 228 400
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 158 400 70 000 228 400
    Izdevumi - kopā 325 300 70 000 395 300
    Uzturēšanas izdevumi 323 100 58 364 381 464
    Kārtējie izdevumi 323 100 58 364 381 464
    Atlīdzība 170 562 25 620 196 182
       Atalgojums 137 450 15 120 152 570
    Preces un pakalpojumi 152 538 32 744 185 282
    Kapitālie izdevumi 2 200 11 636 13 836
    Pamatkapitāla veidošana 2 200 11 636 13 836
06.02.00. 09.600 Eiropas programmas "Jaunatne darbībā" projektu īstenošanas nodrošināšana      
    Resursi izdevumu segšanai 2 000 000   2 000 000
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 2 000 000   2 000 000
    Izdevumi - kopā 2 000 000   2 000 000
    Uzturēšanas izdevumi 2 000 000   2 000 000
    Kārtējie izdevumi   170 000 170 000
    Preces un pakalpojumi   170 000 170 000
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 1 750 000 -170 000 1 580 000
    Subsīdijas un dotācijas 1 750 000 -170 000 1 580 000
    Uzturēšanas izdevumu transferti 250 000   250 000
     Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 250 000   250 000