Programmas kods Funkciju klasifik. kods   2007.gada plāns Grozījumi Precizēts
budžets
           
    35. Centrālā vēlēšanu komisija      
    Resursi izdevumu segšanai 307 074 499 428 806 502
    Transferti   499 428 499 428
    Valsts budžeta transferti   499 428 499 428
    Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti   499 428 499 428
       Subsīdiju un dotāciju transferti   499 428 499 428
         Valsts pamatbudžetā saņemtie transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" uz valsts pamatbudžetu   499 428 499 428
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 307 074   307 074
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 307 074   307 074
    Izdevumi - kopā 307 074 499 428 806 502
    Uzturēšanas izdevumi 295 824 496 928 792 752
    Kārtējie izdevumi 295 050 496 928 791 978
    Atlīdzība 204 194 432 128 636 322
       Atalgojums 165 060 333 596 498 656
    Preces un pakalpojumi 90 856 64 800 155 656
    Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 774   774
     Starptautiskā sadarbība 774   774
    Kapitālie izdevumi 11 250 2 500 13 750
    Pamatkapitāla veidošana 11 250 2 500 13 750
           
01.00.00 01.600 Vispārējā vadība      
    Resursi izdevumu segšanai 307 074   307 074
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 307 074   307 074
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 307 074   307 074
    Izdevumi - kopā 307 074   307 074
    Uzturēšanas izdevumi 295 824 -2 500 293 324
    Kārtējie izdevumi 295 050 -2 500 292 550
    Atlīdzība 204 194 4 200 208 394
       Atalgojums 165 060 -11 257 153 803
    Preces un pakalpojumi 90 856 -6 700 84 156
    Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 774   774
     Starptautiskā sadarbība 774   774
    Kapitālie izdevumi 11 250 2 500 13 750
    Pamatkapitāla veidošana 11 250 2 500 13 750
99.00.00 01.890 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums      
    Resursi izdevumu segšanai   499 428 499 428
    Transferti   499 428 499 428
    Valsts budžeta transferti   499 428 499 428
    Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti   499 428 499 428
       Subsīdiju un dotāciju transferti   499 428 499 428
         Valsts pamatbudžetā saņemtie transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" uz valsts pamatbudžetu   499 428 499 428
    Izdevumi - kopā   499 428 499 428
    Uzturēšanas izdevumi   499 428 499 428
    Kārtējie izdevumi   499 428 499 428
    Atlīdzība   427 928 427 928
       Atalgojums   344 853 344 853
    Preces un pakalpojumi   71 500 71 500