Programmas kods Funkciju klasifik. kods   2007.gada plāns Grozījumi Precizēts
budžets
           
    32. Prokuratūra      
    Resursi izdevumu segšanai 17 401 929 6 000 17 407 929
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 15 000 6 000 21 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 17 386 929   17 386 929
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 17 386 929   17 386 929
    Izdevumi - kopā 17 401 929 9 817 17 411 746
    Uzturēšanas izdevumi 17 189 153 9 817 17 198 970
    Kārtējie izdevumi 16 866 558 49 817 16 916 375
    Atlīdzība 14 951 896   14 951 896
       Atalgojums 14 951 896 -3 682 131 11 269 765
    Preces un pakalpojumi 1 914 662 49 817 1 964 479
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 322 595 -40 000 282 595
    Subsīdijas un dotācijas 322 595 -322 595  
    Sociālie pabalsti   282 595 282 595
    Kapitālie izdevumi 212 776   212 776
    Pamatkapitāla veidošana 212 776   212 776
    Finansiālā bilance   -3 817 -3 817
    Finansēšana   3 817 3 817
    Naudas līdzekļi   3 817 3 817
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)   3 817 3 817
           
01.00.00 03.320 Prokuratūras iestāžu uzturēšana      
    Resursi izdevumu segšanai 16 759 682 46 000 16 805 682
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 15 000 6 000 21 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 16 744 682 40 000 16 784 682
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 16 744 682 40 000 16 784 682
    Izdevumi - kopā 16 759 682 49 817 16 809 499
    Uzturēšanas izdevumi 16 566 906 49 817 16 616 723
    Kārtējie izdevumi 16 566 906 49 817 16 616 723
    Atlīdzība 14 683 589   14 683 589
       Atalgojums 14 683 589 -3 619 744 11 063 845
    Preces un pakalpojumi 1 883 317 49 817 1 933 134
    Kapitālie izdevumi 192 776   192 776
    Pamatkapitāla veidošana 192 776   192 776
    Finansiālā bilance   -3 817 -3 817
    Finansēšana   3 817 3 817
    Naudas līdzekļi   3 817 3 817
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)   3 817 3 817
02.00.00 03.320 Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana      
    Resursi izdevumu segšanai 319 652   319 652
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 319 652   319 652
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 319 652   319 652
    Izdevumi - kopā 319 652   319 652
    Uzturēšanas izdevumi 299 652   299 652
    Kārtējie izdevumi 299 652   299 652
    Atlīdzība 268 307   268 307
       Atalgojums 268 307 -62 387 205 920
    Preces un pakalpojumi 31 345   31 345
    Kapitālie izdevumi 20 000   20 000
    Pamatkapitāla veidošana 20 000   20 000
03.00.00 10.130 Prokuroru izdienas pensija      
    Resursi izdevumu segšanai 322 595 -40 000 282 595
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 322 595 -40 000 282 595
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 322 595 -40 000 282 595
    Izdevumi - kopā 322 595 -40 000 282 595
    Uzturēšanas izdevumi 322 595 -40 000 282 595
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 322 595 -40 000 282 595
    Subsīdijas un dotācijas 322 595 -322 595  
    Sociālie pabalsti   282 595 282 595