Programmas kods Funkciju klasifik. kods   2007.gada plāns Grozījumi Precizēts
budžets
           
    30. Satversmes tiesa      
    Resursi izdevumu segšanai 816 764   816 764
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 11 650   11 650
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 805 114   805 114
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 805 114   805 114
    Izdevumi - kopā 816 764 2 460 819 224
    Uzturēšanas izdevumi 746 814 52 102 798 916
    Kārtējie izdevumi 743 814 52 102 795 916
    Atlīdzība 630 890 -7 000 623 890
       Atalgojums 447 420 21 000 468 420
    Preces un pakalpojumi 112 924 59 102 172 026
    Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 3 000   3 000
     Starptautiskā sadarbība 3 000   3 000
    Kapitālie izdevumi 69 950 -49 642 20 308
    Pamatkapitāla veidošana 69 950 -49 642 20 308
    Finansiālā bilance   -2 460 -2 460
    Finansēšana   2 460 2 460
    Naudas līdzekļi   2 460 2 460
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)   2 460 2 460
           
01.00.00 03.310 Tiesa                                                   
    Resursi izdevumu segšanai 816 764   816 764
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 11 650   11 650
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 805 114   805 114
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 805 114   805 114
    Izdevumi - kopā 816 764 2 460 819 224
    Uzturēšanas izdevumi 746 814 52 102 798 916
    Kārtējie izdevumi 743 814 52 102 795 916
    Atlīdzība 630 890 -7 000 623 890
       Atalgojums 447 420 21 000 468 420
    Preces un pakalpojumi 112 924 59 102 172 026
    Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 3 000   3 000
     Starptautiskā sadarbība 3 000   3 000
    Kapitālie izdevumi 69 950 -49 642 20 308
    Pamatkapitāla veidošana 69 950 -49 642 20 308
    Finansiālā bilance   -2 460 -2 460
    Finansēšana   2 460 2 460
    Naudas līdzekļi   2 460 2 460
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)   2 460 2 460