Programmas kods Funkciju klasifik. kods   2007.gada plāns Grozījumi Precizēts
budžets
           
    29. Veselības ministrija      
    Resursi izdevumu segšanai 514 809 171 2 933 138 517 742 309
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 11 734 547 1 183 788 12 918 335
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 576 765   576 765
    Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam 2 846   2 846
    Transferti   847 648 847 648
    Valsts budžeta transferti   847 648 847 648
    Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti   847 648 847 648
      Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā   847 648 847 648
      Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem   847 648 847 648
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 502 497 859 901 702 503 399 561
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 502 497 859 901 702 503 399 561
    Izdevumi - kopā 514 809 171 2 933 138 517 742 309
    Uzturēšanas izdevumi 509 131 561 2 535 856 511 667 417
    Kārtējie izdevumi 74 653 184 1 632 389 76 285 573
    Atlīdzība 49 949 543 485 136 50 434 679
       Atalgojums 38 495 908 506 818 39 002 726
    Preces un pakalpojumi 24 703 641 1 147 253 25 850 894
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 434 401 169 949 897 435 351 066
    Subsīdijas un dotācijas 433 763 925 858 247 434 622 172
    Sociālie pabalsti 637 244 91 650 728 894
    Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 74 362 -46 430 27 932
     Starptautiskā sadarbība 74 362 -46 430 27 932
    Uzturēšanas izdevumu transferti 2 846   2 846
     Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 2 846   2 846
       Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos 2 846   2 846
    Kapitālie izdevumi 5 677 610 397 282 6 074 892
    Pamatkapitāla veidošana 5 677 610 397 282 6 074 892
           
01.00.00 07.610 Nozares vadība      
    Resursi izdevumu segšanai 2 684 111 79 315 2 763 426
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 684 111 79 315 2 763 426
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 684 111 79 315 2 763 426
    Izdevumi - kopā 2 684 111 79 315 2 763 426
    Uzturēšanas izdevumi 2 578 010 71 330 2 649 340
    Kārtējie izdevumi 2 578 010 71 330 2 649 340
    Atlīdzība 1 996 358 57 836 2 054 194
       Atalgojums 1 454 035 55 705 1 509 740
    Preces un pakalpojumi 581 652 13 494 595 146
    Kapitālie izdevumi 106 101 7 985 114 086
    Pamatkapitāla veidošana 106 101 7 985 114 086
01.01.00 07.610 Veselības lietu pārvalde      
    Resursi izdevumu segšanai 2 642 590 46 430 2 689 020
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 642 590 46 430 2 689 020
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 642 590 46 430 2 689 020
    Izdevumi - kopā 2 642 590 46 430 2 689 020
    Uzturēšanas izdevumi 2 536 489 38 445 2 574 934
    Kārtējie izdevumi 2 536 489 38 445 2 574 934
    Atlīdzība 1 955 897 26 430 1 982 327
       Atalgojums 1 421 430 32 490 1 453 920
    Preces un pakalpojumi 580 592 12 015 592 607
    Kapitālie izdevumi 106 101 7 985 114 086
    Pamatkapitāla veidošana 106 101 7 985 114 086
01.02.00 07.610 Atbalsts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu īstenošanai      
    Resursi izdevumu segšanai 41 521 16 809 58 330
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 41 521 16 809 58 330
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 41 521 16 809 58 330
    Izdevumi - kopā 41 521 16 809 58 330
    Uzturēšanas izdevumi 41 521 16 809 58 330
    Kārtējie izdevumi 41 521 16 809 58 330
    Atlīdzība 40 461 15 820 56 281
       Atalgojums 32 605 10 655 43 260
    Preces un pakalpojumi 1 060 989 2 049
01.03.00 07.610 Atbalsts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta koordinācijai      
    Resursi izdevumu segšanai   16 076 16 076
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem   16 076 16 076
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem   16 076 16 076
    Izdevumi - kopā   16 076 16 076
    Uzturēšanas izdevumi   16 076 16 076
    Kārtējie izdevumi   16 076 16 076
    Atlīdzība   15 586 15 586
       Atalgojums   12 560 12 560
    Preces un pakalpojumi   490 490
02.00.00 09.000 Izglītība      
    Resursi izdevumu segšanai 18 329 409 1 851 684 20 181 093
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 3 030 634 400 000 3 430 634
    Transferti   847 648 847 648
    Valsts budžeta transferti   847 648 847 648
    Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti   847 648 847 648
      Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā   847 648 847 648
      Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem   847 648 847 648
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 15 298 775 604 036 15 902 811
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 15 298 775 604 036 15 902 811
    Izdevumi - kopā 18 329 409 1 851 684 20 181 093
    Uzturēšanas izdevumi 18 022 089 1 551 684 19 573 773
    Kārtējie izdevumi 13 901 691 1 314 551 15 216 242
    Atlīdzība 11 263 003 1 019 322 12 282 325
       Atalgojums 8 800 947 908 472 9 709 419
    Preces un pakalpojumi 2 638 688 295 229 2 933 917
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 4 120 398 237 133 4 357 531
    Subsīdijas un dotācijas 3 578 204 257 133 3 835 337
    Sociālie pabalsti 542 194 -20 000 522 194
    Kapitālie izdevumi 307 320 300 000 607 320
    Pamatkapitāla veidošana 307 320 300 000 607 320
02.03.00 09.410 Augstākā izglītība      
    Resursi izdevumu segšanai 14 328 171 972 061 15 300 232
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 3 023 634 400 000 3 423 634
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 11 304 537 572 061 11 876 598
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 11 304 537 572 061 11 876 598
    Izdevumi - kopā 14 328 171 972 061 15 300 232
    Uzturēšanas izdevumi 14 028 171 672 061 14 700 232
    Kārtējie izdevumi 13 485 977 692 061 14 178 038
    Atlīdzība 11 087 033 464 061 11 551 094
       Atalgojums 8 664 361 461 005 9 125 366
    Preces un pakalpojumi 2 398 944 228 000 2 626 944
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 542 194 -20 000 522 194
    Sociālie pabalsti 542 194 -20 000 522 194
    Kapitālie izdevumi 300 000 300 000 600 000
    Pamatkapitāla veidošana 300 000 300 000 600 000
02.04.00 09.520 Rezidentu apmācība un tālākizglītība      
    Resursi izdevumu segšanai 4 001 238 31 975 4 033 213
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 7 000   7 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 994 238 31 975 4 026 213
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 994 238 31 975 4 026 213
    Izdevumi - kopā 4 001 238 31 975 4 033 213
    Uzturēšanas izdevumi 3 993 918 31 975 4 025 893
    Kārtējie izdevumi 415 714 31 975 447 689
    Atlīdzība 175 970 16 125 192 095
       Atalgojums 136 586 12 995 149 581
    Preces un pakalpojumi 239 744 15 850 255 594
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 3 578 204   3 578 204
    Subsīdijas un dotācijas 3 578 204   3 578 204
    Kapitālie izdevumi 7 320   7 320
    Pamatkapitāla veidošana 7 320   7 320
02.05.00 09,700 Zinātnisko institūciju bāzes finansējums      
    Resursi izdevumu segšanai   847 648 847 648
    Transferti   847 648 847 648
    Valsts budžeta transferti   847 648 847 648
    Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti   847 648 847 648
      Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā   847 648 847 648
      Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem   847 648 847 648
    Izdevumi - kopā   847 648 847 648
    Uzturēšanas izdevumi   847 648 847 648
    Kārtējie izdevumi   590 515 590 515
    Atlīdzība   539 136 539 136
       Atalgojums   434 472 434 472
    Preces un pakalpojumi   51 379 51 379
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti   257 133 257 133
    Subsīdijas un dotācijas   257 133 257 133
04.00.00 07.610 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu īstenošana      
    Resursi izdevumu segšanai   87 540 87 540
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem   87 540 87 540
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem   87 540 87 540
    Izdevumi - kopā   87 540 87 540
    Uzturēšanas izdevumi   87 540 87 540
    Kārtējie izdevumi   87 540 87 540
    Atlīdzība   12 137 12 137
       Atalgojums   9 781 9 781
    Preces un pakalpojumi   75 403 75 403
04.01.00 07.610 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) nacionālo programmu projektu īstenošana      
    Resursi izdevumu segšanai   87 540 87 540
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem   87 540 87 540
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem   87 540 87 540
    Izdevumi - kopā   87 540 87 540
    Uzturēšanas izdevumi   87 540 87 540
    Kārtējie izdevumi   87 540 87 540
    Atlīdzība   12 137 12 137
       Atalgojums   9 781 9 781
    Preces un pakalpojumi   75 403 75 403
05.00.00 07.610 Eiropas Kopienas iniciatīvas "INTERREG" projektu īstenošana      
    Resursi izdevumu segšanai 2 846   2 846
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 2 846   2 846
    Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam 2 846   2 846
    Izdevumi - kopā 2 846   2 846
    Uzturēšanas izdevumi 2 846   2 846
    Uzturēšanas izdevumu transferti 2 846   2 846
     Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 2 846   2 846
       Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos 2 846   2 846
06.00.00 08.200 Kultūra      
    Resursi izdevumu segšanai 1 492 927 5 000 1 497 927
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 35 100 5 000 40 100
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 457 827   1 457 827
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 457 827   1 457 827
    Izdevumi - kopā 1 492 927 5 000 1 497 927
    Uzturēšanas izdevumi 1 205 964 3 000 1 208 964
    Kārtējie izdevumi 1 205 964 3 000 1 208 964
    Atlīdzība 1 025 493 -3 816 1 021 677
       Atalgojums 786 363 2 236 788 599
    Preces un pakalpojumi 180 471 6 816 187 287
    Kapitālie izdevumi 286 963 2 000 288 963
    Pamatkapitāla veidošana 286 963 2 000 288 963
06.01.00 08.210 Bibliotēka      
    Resursi izdevumu segšanai 576 918   576 918
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 5 100   5 100
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 571 818   571 818
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 571 818   571 818
    Izdevumi - kopā 576 918   576 918
    Uzturēšanas izdevumi 568 368 -2 000 566 368
    Kārtējie izdevumi 568 368 -2 000 566 368
    Atlīdzība 440 410 -3 816 436 594
       Atalgojums 338 556 2 236 340 792
    Preces un pakalpojumi 127 958 1 816 129 774
    Kapitālie izdevumi 8 550 2 000 10 550
    Pamatkapitāla veidošana 8 550 2 000 10 550
06.02.00 08.220 Muzejs      
    Resursi izdevumu segšanai 916 009 5 000 921 009
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 30 000 5 000 35 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 886 009   886 009
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 886 009   886 009
    Izdevumi - kopā 916 009 5 000 921 009
    Uzturēšanas izdevumi 637 596 5 000 642 596
    Kārtējie izdevumi 637 596 5 000 642 596
    Atlīdzība 585 083   585 083
       Atalgojums 447 807   447 807
    Preces un pakalpojumi 52 513 5 000 57 513
    Kapitālie izdevumi 278 413   278 413
    Pamatkapitāla veidošana 278 413   278 413
07.00.00 07.610 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana      
    Resursi izdevumu segšanai 230 702 183 011 413 713
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 230 702 183 011 413 713
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 230 702 183 011 413 713
    Izdevumi - kopā 230 702 183 011 413 713
    Uzturēšanas izdevumi 227 702 183 011 410 713
    Kārtējie izdevumi 132 652 62 361 195 013
    Atlīdzība 41 255 25 726 66 981
       Atalgojums 33 246 20 732 53 978
    Preces un pakalpojumi 91 397 36 635 128 032
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 95 050 120 650 215 700
    Subsīdijas un dotācijas   9 000 9 000
    Sociālie pabalsti 95 050 111 650 206 700
    Kapitālie izdevumi 3 000   3 000
    Pamatkapitāla veidošana 3 000   3 000
07.01.00 07.610 Eiropas Sociālā fonda (ESF) nacionālās programmas īstenošana      
    Resursi izdevumu segšanai 230 702 127 251 357 953
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 230 702 127 251 357 953
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 230 702 127 251 357 953
    Izdevumi - kopā 230 702 127 251 357 953
    Uzturēšanas izdevumi 227 702 127 251 354 953
    Kārtējie izdevumi 132 652 6 601 139 253
    Atlīdzība 41 255 1 861 43 116
       Atalgojums 33 246 1 500 34 746
    Preces un pakalpojumi 91 397 4 740 96 137
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 95 050 120 650 215 700
    Subsīdijas un dotācijas   9 000 9 000
    Sociālie pabalsti 95 050 111 650 206 700
    Kapitālie izdevumi 3 000   3 000
    Pamatkapitāla veidošana 3 000   3 000
07.02.00 07.610 Eiropas Sociālā fonda (ESF) atklāto konkursu projektu īstenošana      
    Resursi izdevumu segšanai   55 760 55 760
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem   55 760 55 760
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem   55 760 55 760
    Izdevumi - kopā   55 760 55 760
    Uzturēšanas izdevumi   55 760 55 760
    Kārtējie izdevumi   55 760 55 760
    Atlīdzība   23 865 23 865
       Atalgojums   19 232 19 232
    Preces un pakalpojumi   31 895 31 895
31.00.00 07.450 Veselīga dzīvesveida veicināšana      
    Resursi izdevumu segšanai 1 247 520 51 807 1 299 327
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 60 242   60 242
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 187 278 51 807 1 239 085
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 187 278 51 807 1 239 085
    Izdevumi - kopā 1 247 520 51 807 1 299 327
    Uzturēšanas izdevumi 1 220 520 51 807 1 272 327
    Kārtējie izdevumi 1 220 520 51 807 1 272 327
    Atlīdzība 447 974 39 807 487 781
       Atalgojums 353 134 29 001 382 135
    Preces un pakalpojumi 772 546 12 000 784 546
    Kapitālie izdevumi 27 000   27 000
    Pamatkapitāla veidošana 27 000   27 000
32.00.00 07.420 Vides veselības un epidemioloģiskās uzraudzības  nodrošināšana      
    Resursi izdevumu segšanai 6 707 746 75 420 6 783 166
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 925 712   925 712
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 782 034 75 420 5 857 454
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 782 034 75 420 5 857 454
    Izdevumi - kopā 6 707 746 75 420 6 783 166
    Uzturēšanas izdevumi 6 587 159 27 284 6 614 443
    Kārtējie izdevumi 6 587 159 27 284 6 614 443
    Atlīdzība 4 632 786 -4 493 4 628 293
       Atalgojums 3 589 734 -3 625 3 586 109
    Preces un pakalpojumi 1 954 373 31 777 1 986 150
    Kapitālie izdevumi 120 587 48 136 168 723
    Pamatkapitāla veidošana 120 587 48 136 168 723
33.00.00 07.000 Veselības aprūpes nodrošināšana      
    Resursi izdevumu segšanai 457 331 523 -113 189 457 218 334
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 1 752 927 153 000 1 905 927
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 455 578 596 -266 189 455 312 407
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 455 578 596 -266 189 455 312 407
    Izdevumi - kopā 457 331 523 -113 189 457 218 334
    Uzturēšanas izdevumi 454 108 815 -122 350 453 986 465
    Kārtējie izdevumi 32 493 497 -165 140 32 328 357
    Atlīdzība 19 489 073 -833 853 18 655 220
       Atalgojums 15 000 912 -585 026 14 415 886
    Preces un pakalpojumi 13 004 424 668 713 13 673 137
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 421 615 318 42 790 421 658 108
    Subsīdijas un dotācijas 421 615 318 42 790 421 658 108
    Kapitālie izdevumi 3 222 708 9 161 3 231 869
    Pamatkapitāla veidošana 3 222 708 9 161 3 231 869
33.01.00 07.620 Ārstniecība      
    Resursi izdevumu segšanai 368 525 664 307 301 368 832 965
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 704 000 51 000 755 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 367 821 664 256 301 368 077 965
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 367 821 664 256 301 368 077 965
    Izdevumi - kopā 368 525 664 307 301 368 832 965
    Uzturēšanas izdevumi 367 615 446 307 301 367 922 747
    Kārtējie izdevumi 10 428 372 36 756 10 465 128
    Atlīdzība 6 118 268 -2 009 6 116 259
       Atalgojums 4 760 163   4 760 163
    Preces un pakalpojumi 4 310 104 38 765 4 348 869
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 357 187 074 270 545 357 457 619
    Subsīdijas un dotācijas 357 187 074 270 545 357 457 619
    Kapitālie izdevumi 910 218   910 218
    Pamatkapitāla veidošana 910 218   910 218
33.02.00 07.320 Veselības aprūpes valsts aģentūru finansēšana      
    Resursi izdevumu segšanai 24 377 615 -774 535 23 603 080
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 1 037 427 90 000 1 127 427
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 23 340 188 -864 535 22 475 653
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 23 340 188 -864 535 22 475 653
    Izdevumi - kopā 24 377 615 -774 535 23 603 080
    Uzturēšanas izdevumi 22 065 125 -774 535 21 290 590
    Kārtējie izdevumi 22 065 125 -774 535 21 290 590
    Atlīdzība 13 370 805 -924 001 12 446 804
       Atalgojums 10 240 749 -659 690 9 581 059
    Preces un pakalpojumi 8 694 320 149 466 8 843 786
    Kapitālie izdevumi 2 312 490   2 312 490
    Pamatkapitāla veidošana 2 312 490   2 312 490
33.03.00 07.110  Medikamentu apmaksāšana      
    Resursi izdevumu segšanai 55 104 433 2 142 600 57 247 033
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 10 000 12 000 22 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 55 094 433 2 130 600 57 225 033
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 55 094 433 2 130 600 57 225 033
    Izdevumi - kopā 55 104 433 2 142 600 57 247 033
    Uzturēšanas izdevumi 55 104 433 2 142 600 57 247 033
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 55 104 433 2 142 600 57 247 033
    Subsīdijas un dotācijas 55 104 433 2 142 600 57 247 033
33.04.00 07.140 Centralizēta medikamentu iegāde      
    Resursi izdevumu segšanai 4 928 287 -337 654 4 590 633
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 1 500   1 500
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 926 787 -337 654 4 589 133
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 926 787 -337 654 4 589 133
    Izdevumi - kopā 4 928 287 -337 654 4 590 633
    Uzturēšanas izdevumi 4 928 287 -337 654 4 590 633
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 4 928 287 -337 654 4 590 633
    Subsīdijas un dotācijas 4 928 287 -337 654 4 590 633
33.05.00 07.620 Ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstības programmas atbalsta pasākumi      
    Resursi izdevumu segšanai 1 520 000   1 520 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 520 000   1 520 000
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 520 000   1 520 000
    Izdevumi - kopā 1 520 000   1 520 000
    Uzturēšanas izdevumi 1 520 000   1 520 000
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 1 520 000   1 520 000
    Subsīdijas un dotācijas 1 520 000   1 520 000
33.06.00 07.620 Prioritāro veselības aprūpes pasākumu nodrošināšana      
    Resursi izdevumu segšanai 155 010   155 010
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 155 010   155 010
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 155 010   155 010
    Izdevumi - kopā 155 010   155 010
    Uzturēšanas izdevumi 155 010   155 010
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 155 010   155 010
    Subsīdijas un dotācijas 155 010   155 010
33.07.00 07.610 Atsevišķu Saeimas un Ministru kabineta lēmumu izpilde      
    Resursi izdevumu segšanai   15 250 15 250
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem   15 250 15 250
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem   15 250 15 250
    Izdevumi - kopā   15 250 15 250
    Uzturēšanas izdevumi   15 250 15 250
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti   15 250 15 250
    Subsīdijas un dotācijas   15 250 15 250
33.08.00 07.500 Iedzīvotāju genoma datu bāzes projekta īstenošana      
    Resursi izdevumu segšanai 180 000   180 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 180 000   180 000
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 180 000   180 000
    Izdevumi - kopā 180 000   180 000
    Uzturēšanas izdevumi 180 000   180 000
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 180 000   180 000
    Subsīdijas un dotācijas 180 000   180 000
33.09.00 07.620 Interešu izglītības nodrošināšana VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"      
    Resursi izdevumu segšanai 113 112   113 112
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 113 112   113 112
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 113 112   113 112
    Izdevumi - kopā 113 112   113 112
    Uzturēšanas izdevumi 113 112   113 112
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 113 112   113 112
    Subsīdijas un dotācijas 113 112   113 112
33.10.00 07.610 E-veselības pamatnostādņu ieviešana      
    Resursi izdevumu segšanai 681 800   681 800
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 681 800   681 800
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 681 800   681 800
    Izdevumi - kopā 681 800   681 800
    Uzturēšanas izdevumi 681 800 -9 161 672 639
    Kārtējie izdevumi   572 639 572 639
    Atlīdzība   92 157 92 157
       Atalgojums   74 664 74 664
    Preces un pakalpojumi   480 482 480 482
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 681 800 -581 800 100 000
    Subsīdijas un dotācijas 681 800 -581 800 100 000
    Kapitālie izdevumi   9 161 9 161
    Pamatkapitāla veidošana   9 161 9 161
33.11.00 07.320 Dotācija VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs"      
    Resursi izdevumu segšanai 1 745 602 -1 466 151 279 451
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 745 602 -1 466 151 279 451
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 745 602 -1 466 151 279 451
    Izdevumi - kopā 1 745 602 -1 466 151 279 451
    Uzturēšanas izdevumi 1 745 602 -1 466 151 279 451
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 1 745 602 -1 466 151 279 451
    Subsīdijas un dotācijas 1 745 602 -1 466 151 279 451
34.00.00 07.610 Kvalitātes atbilstības un ekonomiskais novērtējums, tirgus uzraudzība      
    Resursi izdevumu segšanai 16 701 516 181 420 16 882 936
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 3 641 890   3 641 890
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 13 059 626 181 420 13 241 046
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 13 059 626 181 420 13 241 046
    Izdevumi - kopā 16 701 516 181 420 16 882 936
    Uzturēšanas izdevumi 15 675 769 151 420 15 827 189
    Kārtējie izdevumi 15 670 769 151 420 15 822 189
    Atlīdzība 10 617 994 170 420 10 788 414
       Atalgojums 8 122 877 69 542 8 192 419
    Preces un pakalpojumi 5 052 775 -19 000 5 033 775
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 5 000   5 000
    Subsīdijas un dotācijas 5 000   5 000
    Kapitālie izdevumi 1 025 747 30 000 1 055 747
    Pamatkapitāla veidošana 1 025 747 30 000 1 055 747
35.00.00 07.610 Uzskaite      
    Resursi izdevumu segšanai 1 312 489 133 192 1 445 681
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 2 300   2 300
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 310 189 133 192 1 443 381
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 310 189 133 192 1 443 381
    Izdevumi - kopā 1 312 489 133 192 1 445 681
    Uzturēšanas izdevumi 1 072 389 133 192 1 205 581
    Kārtējie izdevumi 497 269 28 236 525 505
    Atlīdzība 384 269   384 269
       Atalgojums 309 670   309 670
    Preces un pakalpojumi 113 000 28 236 141 236
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 575 120 104 956 680 076
    Subsīdijas un dotācijas 575 120 104 956 680 076
    Kapitālie izdevumi 240 100   240 100
    Pamatkapitāla veidošana 240 100   240 100
36.00.00 07.620 Ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu īstenošana      
    Resursi izdevumu segšanai 703 737   703 737
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 573 919   573 919
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 129 818   129 818
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 129 818   129 818
    Izdevumi - kopā 703 737   703 737
    Uzturēšanas izdevumi 365 653   365 653
    Kārtējie izdevumi 365 653   365 653
    Atlīdzība 51 338 2 050 53 388
       Atalgojums 44 990   44 990
    Preces un pakalpojumi 314 315 -2 050 312 265
    Kapitālie izdevumi 338 084   338 084
    Pamatkapitāla veidošana 338 084   338 084
36.02.00 07.620 Pārejas perioda palīdzības projektu īstenošana      
    Resursi izdevumu segšanai 539 398   539 398
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 476 177   476 177
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 63 221   63 221
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 63 221   63 221
    Izdevumi - kopā 539 398   539 398
    Uzturēšanas izdevumi 211 246   211 246
    Kārtējie izdevumi 211 246   211 246
    Preces un pakalpojumi 211 246   211 246
    Kapitālie izdevumi 328 152   328 152
    Pamatkapitāla veidošana 328 152   328 152
36.03.00 07.620 Narkotiku uzraudzības monitoringa fokālā punkta darbības nodrošināšana      
    Resursi izdevumu segšanai 71 146   71 146
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 35 573   35 573
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 35 573   35 573
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 35 573   35 573
    Izdevumi - kopā 71 146   71 146
    Uzturēšanas izdevumi 67 146   67 146
    Kārtējie izdevumi 67 146   67 146
    Atlīdzība 32 698   32 698
       Atalgojums 26 350   26 350
    Preces un pakalpojumi 34 448   34 448
    Kapitālie izdevumi 4 000   4 000
    Pamatkapitāla veidošana 4 000   4 000
36.04.00 07.620 Citu Eiropas Kopienas programmu projektu īstenošana      
    Resursi izdevumu segšanai 93 193   93 193
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 62 169   62 169
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 31 024   31 024
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 31 024   31 024
    Izdevumi - kopā 93 193   93 193
    Uzturēšanas izdevumi 87 261   87 261
    Kārtējie izdevumi 87 261   87 261
    Atlīdzība 18 640 2 050 20 690
       Atalgojums 18 640   18 640
    Preces un pakalpojumi 68 621 -2 050 66 571
    Kapitālie izdevumi 5 932   5 932
    Pamatkapitāla veidošana 5 932   5 932
37.00.00   Starptautisko saistību un līgumu izpildes nodrošināšana      
    Resursi izdevumu segšanai 2 345 104 590 358 2 935 462
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 2 270 742 636 788 2 907 530
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 74 362 -46 430 27 932
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 74 362 -46 430 27 932
    Izdevumi - kopā 2 345 104 590 358 2 935 462
    Uzturēšanas izdevumi 2 345 104 590 358 2 935 462
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 2 270 742 636 788 2 907 530
    Subsīdijas un dotācijas 2 270 742 636 788 2 907 530
    Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 74 362 -46 430 27 932
     Starptautiskā sadarbība 74 362 -46 430 27 932
37.03.00 07.620 Krievijas Federācijas militāro pensionāru veselības aprūpe      
    Resursi izdevumu segšanai 2 270 742 636 788 2 907 530
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 2 270 742 636 788 2 907 530
    Izdevumi - kopā 2 270 742 636 788 2 907 530
    Uzturēšanas izdevumi 2 270 742 636 788 2 907 530
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 2 270 742 636 788 2 907 530
    Subsīdijas un dotācijas 2 270 742 636 788 2 907 530
37.04.00 01.133 Maksājumi starptautiskajās organizācijās      
    Resursi izdevumu segšanai 74 362 -46 430 27 932
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 74 362 -46 430 27 932
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 74 362 -46 430 27 932
    Izdevumi - kopā 74 362 -46 430 27 932
    Uzturēšanas izdevumi 74 362 -46 430 27 932
    Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 74 362 -46 430 27 932
     Starptautiskā sadarbība 74 362 -46 430 27 932
38.00.00 07.620 Rezerves fonds      
    Resursi izdevumu segšanai 5 719 541 -192 420 5 527 121
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 15 000 -11 000 4 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 704 541 -181 420 5 523 121
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 704 541 -181 420 5 523 121
    Izdevumi - kopā 5 719 541 -192 420 5 527 121
    Uzturēšanas izdevumi 5 719 541 -192 420 5 527 121
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 5 719 541 -192 420 5 527 121
    Subsīdijas un dotācijas 5 719 541 -192 420 5 527 121