Programmas kods Funkciju klasifik. kods   2007.gada plāns Grozījumi Precizēts
budžets
           
    28. Augstākā tiesa       
    Resursi izdevumu segšanai 3 750 238 1 300 3 751 538
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 200 1 300 1 500
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 21 084   21 084
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 728 954   3 728 954
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 728 954   3 728 954
    Izdevumi - kopā 3 750 238 1 300 3 751 538
    Uzturēšanas izdevumi 3 632 846 1 300 3 634 146
    Kārtējie izdevumi 3 624 167 1 300 3 625 467
    Atlīdzība 3 221 918 -45 000 3 176 918
       Atalgojums 2 467 771   2 467 771
    Preces un pakalpojumi 402 249 46 300 448 549
    Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 8 679   8 679
     Starptautiskā sadarbība 8 679   8 679
    Kapitālie izdevumi 117 392   117 392
    Pamatkapitāla veidošana 117 392   117 392
           
01.00.00 03.310 Tiesa      
    Resursi izdevumu segšanai 3 750 238 1 300 3 751 538
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 200 1 300 1 500
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 21 084   21 084
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 728 954   3 728 954
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 728 954   3 728 954
    Izdevumi - kopā 3 750 238 1 300 3 751 538
    Uzturēšanas izdevumi 3 632 846 1 300 3 634 146
    Kārtējie izdevumi 3 624 167 1 300 3 625 467
    Atlīdzība 3 221 918 -45 000 3 176 918
       Atalgojums 2 467 771   2 467 771
    Preces un pakalpojumi 402 249 46 300 448 549
    Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 8 679   8 679
     Starptautiskā sadarbība 8 679   8 679
    Kapitālie izdevumi 117 392   117 392
    Pamatkapitāla veidošana 117 392   117 392