Programmas kods Funkciju klasifik. kods   2007.gada plāns Grozījumi Precizēts
budžets
           
    24. Valsts kontrole      
    Resursi izdevumu segšanai 4 817 860   4 817 860
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 431 525   431 525
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 386 335   4 386 335
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 386 335   4 386 335
    Izdevumi - kopā 4 817 860   4 817 860
    Uzturēšanas izdevumi 4 306 660 -265 300 4 041 360
    Kārtējie izdevumi 4 305 710 -265 300 4 040 410
    Atlīdzība 3 158 967 -226 000 2 932 967
       Atalgojums 2 225 165 -241 000 1 984 165
    Preces un pakalpojumi 1 146 743 -39 300 1 107 443
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 250   250
    Subsīdijas un dotācijas 250   250
    Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 700   700
     Starptautiskā sadarbība 700   700
    Kapitālie izdevumi 511 200 265 300 776 500
    Pamatkapitāla veidošana 511 200 265 300 776 500
           
01.00.00. 01.120 Valsts kontrole      
    Resursi izdevumu segšanai 4 817 860   4 817 860
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 431 525   431 525
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 386 335   4 386 335
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 386 335   4 386 335
    Izdevumi - kopā 4 817 860   4 817 860
    Uzturēšanas izdevumi 4 306 660 -265 300 4 041 360
    Kārtējie izdevumi 4 305 710 -265 300 4 040 410
    Atlīdzība 3 158 967 -226 000 2 932 967
       Atalgojums 2 225 165 -241 000 1 984 165
    Preces un pakalpojumi 1 146 743 -39 300 1 107 443
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 250   250
    Subsīdijas un dotācijas 250   250
    Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 700   700
     Starptautiskā sadarbība 700   700
    Kapitālie izdevumi 511 200 265 300 776 500
    Pamatkapitāla veidošana 511 200 265 300 776 500