Programmas kods Funkciju klasifik. kods   2007.gada plāns Grozījumi Precizēts
budžets
           
    22. Kultūras ministrija      
    Resursi izdevumu segšanai 107 776 298 5 097 389 112 873 687
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 4 890 181 1 175 021 6 065 202
    Transferti 22 585 143 728 166 313
    Valsts budžeta transferti 22 585 143 728 166 313
    Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti 22 585 143 728 166 313
      Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā 22 585 143 728 166 313
      Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem   143 728 143 728
      Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem 22 585   22 585
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 102 863 532 3 778 640 106 642 172
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 102 863 532 3 778 640 106 642 172
    Izdevumi - kopā 107 776 298 5 109 577 112 885 875
    Uzturēšanas izdevumi 84 004 865 6 641 124 90 645 989
    Kārtējie izdevumi 47 815 115 5 596 666 53 411 781
    Atlīdzība 37 271 862 1 911 430 39 183 292
       Atalgojums 29 619 244 1 683 945 31 303 189
    Preces un pakalpojumi 10 543 253 3 685 236 14 228 489
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 24 267 949 63 010 24 330 959
    Subsīdijas un dotācijas 23 429 396 67 810 23 497 206
    Sociālie pabalsti 838 553 -4 800 833 753
    Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 83 714 -4 799 78 915
     Starptautiskā sadarbība 83 714 -4 799 78 915
    Uzturēšanas izdevumu transferti 11 838 087 986 247 12 824 334
     Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 11 838 087 986 247 12 824 334
    Kapitālie izdevumi 23 771 433 -1 531 547 22 239 886
    Pamatkapitāla veidošana 14 971 433 318 453 15 289 886
    Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas 8 800 000 -1 850 000 6 950 000
           Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti 8 800 000 -1 850 000 6 950 000
               Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu 8 800 000 -1 850 000 6 950 000
    Finansiālā bilance   -12 188 -12 188
    Finansēšana   12 188 12 188
    Naudas līdzekļi   12 188 12 188
    Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)   12 188 12 188
           
18.00.00 08.000 Kultūrpārvaldība      
    Resursi izdevumu segšanai 2 760 138 33 164 2 793 302
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi   20 000 20 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 760 138 13 164 2 773 302
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 760 138 13 164 2 773 302
    Izdevumi - kopā 2 760 138 33 164 2 793 302
    Uzturēšanas izdevumi 2 622 163 93 164 2 715 327
    Kārtējie izdevumi 2 471 644 88 164 2 559 808
    Atlīdzība 1 879 724 15 700 1 895 424
       Atalgojums 1 398 690 56 500 1 455 190
    Preces un pakalpojumi 591 920 72 464 664 384
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 150 519 5 000 155 519
    Subsīdijas un dotācijas 150 519 5 000 155 519
    Kapitālie izdevumi 137 975 -60 000 77 975
    Pamatkapitāla veidošana 137 975 -60 000 77 975
19.00.00   Profesionālā māksla      
    Resursi izdevumu segšanai 19 384 505 1 024 192 20 408 697
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 1 458 608 768 532 2 227 140
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 17 925 897 255 660 18 181 557
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 17 925 897 255 660 18 181 557
    Izdevumi - kopā 19 384 505 1 024 192 20 408 697
    Uzturēšanas izdevumi 19 299 205 1 016 192 20 315 397
    Kārtējie izdevumi 5 953 256 1 431 625 7 384 881
    Atlīdzība 4 820 419 743 138 5 563 557
       Atalgojums 3 981 221 561 940 4 543 161
    Preces un pakalpojumi 1 132 837 688 487 1 821 324
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 13 274 879 -415 433 12 859 446
    Subsīdijas un dotācijas 13 131 879 -415 433 12 716 446
    Sociālie pabalsti 143 000   143 000
    Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 71 070   71 070
     Starptautiskā sadarbība 71 070   71 070
    Kapitālie izdevumi 85 300 8 000 93 300
    Pamatkapitāla veidošana 85 300 8 000 93 300
19.02.00 08.240 Latvijas Nacionālā opera      
    Resursi izdevumu segšanai 5 654 515 1 395 625 7 050 140
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 1 449 608 724 532 2 174 140
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 204 907 671 093 4 876 000
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 204 907 671 093 4 876 000
    Izdevumi - kopā 5 654 515 1 395 625 7 050 140
    Uzturēšanas izdevumi 5 584 515 1 387 625 6 972 140
    Kārtējie izdevumi 5 584 515 1 387 625 6 972 140
    Atlīdzība 4 540 654 730 729 5 271 383
       Atalgojums 3 764 086 551 940 4 316 026
    Preces un pakalpojumi 1 043 861 656 896 1 700 757
    Kapitālie izdevumi 70 000 8 000 78 000
    Pamatkapitāla veidošana 70 000 8 000 78 000
19.03.00 08.620 Filmu nozare      
    Resursi izdevumu segšanai 1 569 186 44 000 1 613 186
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 9 000 44 000 53 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 560 186   1 560 186
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 560 186   1 560 186
    Izdevumi - kopā 1 569 186 44 000 1 613 186
    Uzturēšanas izdevumi 1 553 886 44 000 1 597 886
    Kārtējie izdevumi 368 741 44 000 412 741
    Atlīdzība 279 765 12 409 292 174
       Atalgojums 217 135 10 000 227 135
    Preces un pakalpojumi 88 976 31 591 120 567
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 1 114 075   1 114 075
    Subsīdijas un dotācijas 1 114 075   1 114 075
    Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 71 070   71 070
     Starptautiskā sadarbība 71 070   71 070
    Kapitālie izdevumi 15 300   15 300
    Pamatkapitāla veidošana 15 300   15 300
19.07.00 08.240 Mākslas un literatūra      
    Resursi izdevumu segšanai 12 160 804 -415 433 11 745 371
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 12 160 804 -415 433 11 745 371
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 12 160 804 -415 433 11 745 371
    Izdevumi - kopā 12 160 804 -415 433 11 745 371
    Uzturēšanas izdevumi 12 160 804 -415 433 11 745 371
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 12 160 804 -415 433 11 745 371
    Subsīdijas un dotācijas 12 017 804 -415 433 11 602 371
    Sociālie pabalsti 143 000   143 000
20.00.00 09.000 Kultūrizglītība      
    Resursi izdevumu segšanai 26 349 360 2 359 903 28 709 263
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 1 015 573 32 256 1 047 829
    Transferti   143 728 143 728
    Valsts budžeta transferti   143 728 143 728
    Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti   143 728 143 728
      Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā   143 728 143 728
      Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem   143 728 143 728
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 25 333 787 2 183 919 27 517 706
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 25 333 787 2 183 919 27 517 706
    Izdevumi - kopā 26 349 360 2 359 903 28 709 263
    Uzturēšanas izdevumi 26 157 035 2 303 453 28 460 488
    Kārtējie izdevumi 13 619 064 1 322 006 14 941 070
    Atlīdzība 11 969 151 874 502 12 843 653
       Atalgojums 9 622 999 769 725 10 392 724
    Preces un pakalpojumi 1 649 913 447 504 2 097 417
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 695 553 -4 800 690 753
    Sociālie pabalsti 695 553 -4 800 690 753
    Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 4 331   4 331
     Starptautiskā sadarbība 4 331   4 331
    Uzturēšanas izdevumu transferti 11 838 087 986 247 12 824 334
     Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 11 838 087 986 247 12 824 334
    Kapitālie izdevumi 192 325 56 450 248 775
    Pamatkapitāla veidošana 192 325 56 450 248 775
21.00.00 08.200 Kultūras mantojums      
    Resursi izdevumu segšanai 23 399 878 892 387 24 292 265
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 2 416 000 354 233 2 770 233
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 20 983 878 538 154 21 522 032
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 20 983 878 538 154 21 522 032
    Izdevumi - kopā 23 399 878 892 387 24 292 265
    Uzturēšanas izdevumi 22 780 113 694 387 23 474 500
    Kārtējie izdevumi 21 831 191 632 387 22 463 578
    Atlīdzība 17 182 770 201 532 17 384 302
       Atalgojums 13 514 749 230 960 13 745 709
    Preces un pakalpojumi 4 648 421 430 855 5 079 276
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 948 922 62 000 1 010 922
    Subsīdijas un dotācijas 948 922 62 000 1 010 922
    Kapitālie izdevumi 619 765 198 000 817 765
    Pamatkapitāla veidošana 619 765 198 000 817 765
22.00.00 08.000 Kultūras projekti un investīcijas      
    Resursi izdevumu segšanai 34 343 902 -1 223 260 33 120 642
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 34 343 902 -1 223 260 33 120 642
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 34 343 902 -1 223 260 33 120 642
    Izdevumi - kopā 34 343 902 -1 223 260 33 120 642
    Uzturēšanas izdevumi 11 857 776 590 740 12 448 516
    Kārtējie izdevumi 2 761 287 179 296 2 940 583
    Atlīdzība 1 320 069 1 377 1 321 446
       Atalgojums 1 021 217 2 633 1 023 850
    Preces un pakalpojumi 1 441 218 177 919 1 619 137
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 9 088 176 416 243 9 504 419
    Subsīdijas un dotācijas 9 088 176 416 243 9 504 419
    Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 8 313 -4 799 3 514
     Starptautiskā sadarbība 8 313 -4 799 3 514
    Kapitālie izdevumi 22 486 126 -1 814 000 20 672 126
    Pamatkapitāla veidošana 13 686 126 36 000 13 722 126
    Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas 8 800 000 -1 850 000 6 950 000
           Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti 8 800 000 -1 850 000 6 950 000
               Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu 8 800 000 -1 850 000 6 950 000
22.01.00 08.000 Valsts kultūrkapitāla fonds      
    Resursi izdevumu segšanai 6 919 480   6 919 480
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 919 480   6 919 480
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 919 480   6 919 480
    Izdevumi - kopā 6 919 480   6 919 480
    Uzturēšanas izdevumi 6 914 480   6 914 480
    Kārtējie izdevumi 437 624   437 624
    Atlīdzība 323 329 600 323 929
       Atalgojums 246 692 -1 190 245 502
    Preces un pakalpojumi 114 295 -600 113 695
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 6 476 856   6 476 856
    Subsīdijas un dotācijas 6 476 856   6 476 856
    Kapitālie izdevumi 5 000   5 000
    Pamatkapitāla veidošana 5 000   5 000
22.02.00 08.290 Kultūras pasākumi, sadarbības līgumi un programmas      
    Resursi izdevumu segšanai 745 533 396 740 1 142 273
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 745 533 396 740 1 142 273
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 745 533 396 740 1 142 273
    Izdevumi - kopā 745 533 396 740 1 142 273
    Uzturēšanas izdevumi 745 533 396 740 1 142 273
    Kārtējie izdevumi 40 000 -14 704 25 296
    Atlīdzība 30 000 -6 852 23 148
       Atalgojums 25 000 -2 006 22 994
    Preces un pakalpojumi 10 000 -7 852 2 148
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 697 220 416 243 1 113 463
    Subsīdijas un dotācijas 697 220 416 243 1 113 463
    Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 8 313 -4 799 3 514
     Starptautiskā sadarbība 8 313 -4 799 3 514
22.03.00 08.290 Kultūras infrastruktūras attīstība      
    Resursi izdevumu segšanai 11 523 269 -1 850 000 9 673 269
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 11 523 269 -1 850 000 9 673 269
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 11 523 269 -1 850 000 9 673 269
    Izdevumi - kopā 11 523 269 -1 850 000 9 673 269
    Uzturēšanas izdevumi 2 643 482 54 000 2 697 482
    Kārtējie izdevumi 729 382 54 000 783 382
    Atlīdzība 530 483   530 483
       Atalgojums 397 960   397 960
    Preces un pakalpojumi 198 899 54 000 252 899
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 1 914 100   1 914 100
    Subsīdijas un dotācijas 1 914 100   1 914 100
    Kapitālie izdevumi 8 879 787 -1 904 000 6 975 787
    Pamatkapitāla veidošana 79 787 -54 000 25 787
    Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas 8 800 000 -1 850 000 6 950 000
           Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti 8 800 000 -1 850 000 6 950 000
               Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu 8 800 000 -1 850 000 6 950 000
22.04.00 08.210 Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošana      
    Resursi izdevumu segšanai 9 605 075   9 605 075
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 9 605 075   9 605 075
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 9 605 075   9 605 075
    Izdevumi - kopā 9 605 075   9 605 075
    Uzturēšanas izdevumi 142 336   142 336
    Kārtējie izdevumi 142 336   142 336
    Atlīdzība 22 336   22 336
       Atalgojums 18 000   18 000
    Preces un pakalpojumi 120 000   120 000
    Kapitālie izdevumi 9 462 739   9 462 739
    Pamatkapitāla veidošana 9 462 739   9 462 739
22.05.00 08.210 Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēma      
    Resursi izdevumu segšanai 5 550 545 230 000 5 780 545
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 550 545 230 000 5 780 545
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 550 545 230 000 5 780 545
    Izdevumi - kopā 5 550 545 230 000 5 780 545
    Uzturēšanas izdevumi 1 411 945 140 000 1 551 945
    Kārtējie izdevumi 1 411 945 140 000 1 551 945
    Atlīdzība 413 921 7 629 421 550
       Atalgojums 333 565 5 829 339 394
    Preces un pakalpojumi 998 024 132 371 1 130 395
    Kapitālie izdevumi 4 138 600 90 000 4 228 600
    Pamatkapitāla veidošana 4 138 600 90 000 4 228 600
23.00.00 08.000 Eiropas Savienības fondi un ārvalstu finanšu palīdzība      
    Resursi izdevumu segšanai 1 538 515 2 011 003 3 549 518
    Transferti 22 585   22 585
    Valsts budžeta transferti 22 585   22 585
    Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti 22 585   22 585
      Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā 22 585   22 585
      Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem 22 585   22 585
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 515 930 2 011 003 3 526 933
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 515 930 2 011 003 3 526 933
    Izdevumi - kopā 1 538 515 2 023 191 3 561 706
    Uzturēšanas izdevumi 1 288 573 1 943 188 3 231 761
    Kārtējie izdevumi 1 178 673 1 943 188 3 121 861
    Atlīdzība 99 729 75 181 174 910
       Atalgojums 80 368 62 187 142 555
    Preces un pakalpojumi 1 078 944 1 868 007 2 946 951
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 109 900   109 900
    Subsīdijas un dotācijas 109 900   109 900
    Kapitālie izdevumi 249 942 80 003 329 945
    Pamatkapitāla veidošana 249 942 80 003 329 945
    Finansiālā bilance   -12 188 -12 188
    Finansēšana   12 188 12 188
    Naudas līdzekļi   12 188 12 188
    Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)   12 188 12 188
23.01.00 08.000 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) kultūras projektu nodrošināšana      
    Resursi izdevumu segšanai 1 380 371 1 935 657 3 316 028
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 380 371 1 935 657 3 316 028
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 380 371 1 935 657 3 316 028
    Izdevumi - kopā 1 380 371 1 935 657 3 316 028
    Uzturēšanas izdevumi 1 142 378 1 861 270 3 003 648
    Kārtējie izdevumi 1 142 378 1 861 270 3 003 648
    Atlīdzība 86 121 21 370 107 491
       Atalgojums 69 402 17 222 86 624
    Preces un pakalpojumi 1 056 257 1 839 900 2 896 157
    Kapitālie izdevumi 237 993 74 387 312 380
    Pamatkapitāla veidošana 237 993 74 387 312 380
23.02.00 08.000 Eiropas Sociālā fonda (ESF) kultūras un izglītības projektu nodrošināšana      
    Resursi izdevumu segšanai 25 659 45 537 71 196
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 25 659 45 537 71 196
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 25 659 45 537 71 196
    Izdevumi - kopā 25 659 45 537 71 196
    Uzturēšanas izdevumi 22 883 45 537 68 420
    Kārtējie izdevumi 22 883 45 537 68 420
    Atlīdzība 13 608 24 362 37 970
       Atalgojums 10 966 21 233 32 199
    Preces un pakalpojumi 9 275 21 175 30 450
    Kapitālie izdevumi 2 776   2 776
    Pamatkapitāla veidošana 2 776   2 776
23.03.00 08.000 Eiropas Savienības programmu kultūras jomā un ārvalstu finanšu palīdzības projektu nodrošināšana      
    Resursi izdevumu segšanai 132 485 29 809 162 294
    Transferti 22 585   22 585
    Valsts budžeta transferti 22 585   22 585
    Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti 22 585   22 585
      Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā 22 585   22 585
      Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem 22 585   22 585
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 109 900 29 809 139 709
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 109 900 29 809 139 709
    Izdevumi - kopā 132 485 41 997 174 482
    Uzturēšanas izdevumi 123 312 36 381 159 693
    Kārtējie izdevumi 13 412 36 381 49 793
    Atlīdzība   29 449 29 449
       Atalgojums   23 732 23 732
    Preces un pakalpojumi 13 412 6 932 20 344
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 109 900   109 900
    Subsīdijas un dotācijas 109 900   109 900
    Kapitālie izdevumi 9 173 5 616 14 789
    Pamatkapitāla veidošana 9 173 5 616 14 789
    Finansiālā bilance   -12 188 -12 188
    Finansēšana   12 188 12 188
    Naudas līdzekļi   12 188 12 188
    Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)   12 188 12 188