Programmas kods Funkciju klasifik. kods   2007.gada plāns Grozījumi Precizēts
budžets
           
    21. Vides ministrija      
    Resursi izdevumu segšanai 139 486 412 -11 446 564 128 039 848
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 2 152 210 164 763 2 316 973
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 71 283 945 -11 753 875 59 530 070
    Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam 54 807 2 055 331 2 110 138
    Transferti   124 290 124 290
    Valsts budžeta transferti   124 290 124 290
    Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti   124 290 124 290
      Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā   124 290 124 290
      Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem   124 290 124 290
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 66 050 257 18 258 66 068 515
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 66 050 257 18 258 66 068 515
    Izdevumi - kopā
142 492 994
-12 703 369
129 789 625
    Uzturēšanas izdevumi 135 772 999 -15 318 277 120 454 722
    Kārtējie izdevumi 27 598 122 -161 736 27 436 386
    Atlīdzība 11 780 568 1 004 891 12 785 459
       Atalgojums 9 187 518 565 246 9 752 764
    Preces un pakalpojumi 15 817 554 -1 166 627 14 650 927
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 107 808 948 -17 220 863 90 588 085
    Subsīdijas un dotācijas 107 808 948 -17 220 863 90 588 085
    Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 311 122   311 122
     Starptautiskā sadarbība 311 122   311 122
    Uzturēšanas izdevumu transferti 54 807 2 064 322 2 119 129
     Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti   18 741 18 741
       Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu   18 741 18 741
          Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu   18 741 18 741
     Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 54 807 2 045 581 2 100 388
       Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos 54 807 -9 750 45 057
       Atmaksa valsts pamatbudžetā no Eiropas savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem par Latvijas valsts ieguldītajiem finašu resursiem Kohēzijas fonda projektos un SAPARD programmā   2 055 331 2 055 331
    Kapitālie izdevumi 6 719 995 2 614 908 9 334 903
    Pamatkapitāla veidošana 6 719 995 2 605 158 9 325 153
    Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas   9 750 9 750
       Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem   9 750 9 750
    Finansiālā bilance -3 006 582 1 256 805 -1 749 777
    Finansēšana 3 006 582 -1 256 805 1 749 777
    Naudas līdzekļi 3 006 582 -1 256 805 1 749 777
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 12 250 6 627 18 877
    Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 2 994 332 -1 263 432 1 730 900
           
01.00.00 05.000 Nozaru vadība      
    Resursi izdevumu segšanai 3 183 598 135 374 3 318 972
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 183 598 135 374 3 318 972
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 183 598 135 374 3 318 972
    Izdevumi - kopā 3 183 598 135 374 3 318 972
    Uzturēšanas izdevumi 3 150 498 120 374 3 270 872
    Kārtējie izdevumi 3 100 437 120 374 3 220 811
    Atlīdzība 2 425 698 94 374 2 520 072
       Atalgojums 1 954 789   1 954 789
    Preces un pakalpojumi 674 739 26 000 700 739
    Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 50 061   50 061
     Starptautiskā sadarbība 50 061   50 061
    Kapitālie izdevumi 33 100 15 000 48 100
    Pamatkapitāla veidošana 33 100 15 000 48 100
14.00.00 05.600 Eiropas Savienības un starptautiskā finansējuma koordinācija      
    Resursi izdevumu segšanai 112 814 287 -15 501 239 97 313 048
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 71 229 138 -11 753 875 59 475 263
    Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam   2 055 331 2 055 331
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 41 585 149 -3 747 364 37 837 785
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 41 585 149 -3 747 364 37 837 785
    Izdevumi - kopā 115 820 869 -16 773 785 99 047 084
    Uzturēšanas izdevumi 111 835 530 -16 852 097 94 983 433
    Kārtējie izdevumi 8 273 664 -1 641 989 6 631 675
    Atlīdzība 100 347 61 927 162 274
       Atalgojums 79 655 49 422 129 077
    Preces un pakalpojumi 8 173 317 -1 703 916 6 469 401
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 103 561 866 -17 284 180 86 277 686
    Subsīdijas un dotācijas 103 561 866 -17 284 180 86 277 686
    Uzturēšanas izdevumu transferti   2 074 072 2 074 072
     Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti   18 741 18 741
       Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu   18 741 18 741
          Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu   18 741 18 741
     Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam   2 055 331 2 055 331
       Atmaksa valsts pamatbudžetā no Eiropas savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem par Latvijas valsts ieguldītajiem finašu resursiem Kohēzijas fonda projektos un SAPARD programmā   2 055 331 2 055 331
    Kapitālie izdevumi 3 985 339 78 312 4 063 651
    Pamatkapitāla veidošana 3 985 339 78 312 4 063 651
    Finansiālā bilance -3 006 582 1 272 546 -1 734 036
    Finansēšana 3 006 582 -1 272 546 1 734 036
    Naudas līdzekļi 3 006 582 -1 272 546 1 734 036
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 12 250 -9 114 3 136
    Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 2 994 332 -1 263 432 1 730 900
14.01.00 05.600 Vides infrastaruktūras investīciju, Phare, Kohēzijas fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un citu finanšu instrumentu programmēšana      
    Resursi izdevumu segšanai 336 597 62 818 399 415
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 336 597 62 818 399 415
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 336 597 62 818 399 415
    Izdevumi - kopā 336 597 62 818 399 415
    Uzturēšanas izdevumi 305 930 62 818 368 748
    Kārtējie izdevumi 305 930 62 818 368 748
    Atlīdzība 74 454 25 418 99 872
       Atalgojums 60 000 20 000 80 000
    Preces un pakalpojumi 231 476 37 400 268 876
    Kapitālie izdevumi 30 667   30 667
    Pamatkapitāla veidošana 30 667   30 667
14.02.00 05.600 Eiropas Savienības finansētie institūciju projekti      
    Resursi izdevumu segšanai 3 025 153 -893 301 2 131 852
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 552 276 -552 276  
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 472 877 -341 025 2 131 852
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 472 877 -341 025 2 131 852
    Izdevumi - kopā 3 210 779 -1 032 414 2 178 365
    Uzturēšanas izdevumi 3 210 779 -1 032 414 2 178 365
    Kārtējie izdevumi 2 695 114 -574 731 2 120 383
    Preces un pakalpojumi 2 695 114 -574 731 2 120 383
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 515 665 -457 683 57 982
    Subsīdijas un dotācijas 515 665 -457 683 57 982
    Finansiālā bilance -185 626 139 113 -46 513
    Finansēšana 185 626 -139 113 46 513
    Naudas līdzekļi 185 626 -139 113 46 513
    Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 185 626 -139 113 46 513
14.03.00 05.600 Eiropas Savienības finansētie pašvaldību projekti      
    Resursi izdevumu segšanai 55 910 789 -12 049 055 43 861 734
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 25 779 822 -4 557 577 21 222 245
    Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam   1 987 153 1 987 153
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 30 130 967 -7 491 478 22 639 489
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 30 130 967 -7 491 478 22 639 489
    Izdevumi - kopā 59 609 355 -12 900 428 46 708 927
    Uzturēšanas izdevumi 59 609 355 -12 900 428 46 708 927
    Kārtējie izdevumi   100 000 100 000
    Preces un pakalpojumi   100 000 100 000
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 59 609 355 -14 987 581 44 621 774
    Subsīdijas un dotācijas 59 609 355 -14 987 581 44 621 774
    Uzturēšanas izdevumu transferti   1 987 153 1 987 153
     Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam   1 987 153 1 987 153
       Atmaksa valsts pamatbudžetā no Eiropas savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem par Latvijas valsts ieguldītajiem finašu resursiem Kohēzijas fonda projektos un SAPARD programmā   1 987 153 1 987 153
    Finansiālā bilance -3 698 566 851 373 -2 847 193
    Finansēšana 3 698 566 -851 373 2 847 193
    Naudas līdzekļi 3 698 566 -851 373 2 847 193
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 12 250 -9 114 3 136
    Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 3 686 316 -842 259 2 844 057
14.05.00 05.600 Kohēzijas fonda projekti      
    Resursi izdevumu segšanai 52 173 435 -2 069 187 50 104 248
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 43 973 983 -6 239 582 37 734 401
    Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam   68 178 68 178
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 8 199 452 4 170 395 12 369 847
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 8 199 452 4 170 395 12 369 847
    Izdevumi - kopā 51 295 825 -2 351 247 48 944 578
    Uzturēšanas izdevumi 47 570 120 -2 537 364 45 032 756
    Kārtējie izdevumi 4 254 381 -785 367 3 469 014
    Preces un pakalpojumi 4 254 381 -785 367 3 469 014
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 43 315 739 -1 820 175 41 495 564
    Subsīdijas un dotācijas 43 315 739 -1 820 175 41 495 564
    Uzturēšanas izdevumu transferti   68 178 68 178
     Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam   68 178 68 178
       Atmaksa valsts pamatbudžetā no Eiropas savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem par Latvijas valsts ieguldītajiem finašu resursiem Kohēzijas fonda projektos un SAPARD programmā   68 178 68 178
    Kapitālie izdevumi 3 725 705 186 117 3 911 822
    Pamatkapitāla veidošana 3 725 705 186 117 3 911 822
    Finansiālā bilance 877 610 282 060 1 159 670
    Finansēšana -877 610 -282 060 -1 159 670
    Naudas līdzekļi -877 610 -282 060 -1 159 670
    Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) -877 610 -282 060 -1 159 670
14.06.00 05.600 LIFE programmas projekti      
    Resursi izdevumu segšanai 150 000   150 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 150 000   150 000
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 150 000   150 000
    Izdevumi - kopā 150 000   150 000
    Uzturēšanas izdevumi 150 000   150 000
    Kārtējie izdevumi 28 893   28 893
    Atlīdzība 25 893   25 893
       Atalgojums 19 655   19 655
    Preces un pakalpojumi 3 000   3 000
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 121 107 -18 741 102 366
    Subsīdijas un dotācijas 121 107 -18 741 102 366
    Uzturēšanas izdevumu transferti   18 741 18 741
     Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti   18 741 18 741
       Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu   18 741 18 741
          Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu   18 741 18 741
14.07.00 05.600 Pārejas perioda palīdzības programmas finansētie projekti      
    Resursi izdevumu segšanai 1 218 313 -590 043 628 270
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 923 057 -404 440 518 617
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 295 256 -185 603 109 653
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 295 256 -185 603 109 653
    Izdevumi - kopā 1 218 313 -590 043 628 270
    Uzturēšanas izdevumi 989 346 -482 238 507 108
    Kārtējie izdevumi 989 346 -482 238 507 108
    Preces un pakalpojumi 989 346 -482 238 507 108
    Kapitālie izdevumi 228 967 -107 805 121 162
    Pamatkapitāla veidošana 228 967 -107 805 121 162
14.08.00 05.600 Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas vadības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti      
    Resursi izdevumu segšanai   37 529 37 529
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem   37 529 37 529
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem   37 529 37 529
    Izdevumi - kopā   37 529 37 529
    Uzturēšanas izdevumi   37 529 37 529
    Kārtējie izdevumi   37 529 37 529
    Atlīdzība   36 509 36 509
       Atalgojums   29 422 29 422
    Preces un pakalpojumi   1 020 1 020
21.00.00   Vides aizsardzības fonds      
    Resursi izdevumu segšanai 9 343 224 3 000 9 346 224
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 9 343 224 3 000 9 346 224
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 9 343 224 3 000 9 346 224
    Izdevumi - kopā 9 343 224 3 000 9 346 224
    Uzturēšanas izdevumi 7 699 812 -13 000 7 686 812
    Kārtējie izdevumi 3 825 125 -16 000 3 809 125
    Atlīdzība 891 551 59 145 950 696
       Atalgojums 666 644 47 400 714 044
    Preces un pakalpojumi 2 933 574 -75 145 2 858 429
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 3 874 687 3 000 3 877 687
    Subsīdijas un dotācijas 3 874 687 3 000 3 877 687
    Kapitālie izdevumi 1 643 412 16 000 1 659 412
    Pamatkapitāla veidošana 1 643 412 16 000 1 659 412
21.01.00 05.600 Fonda darbības nodrošinājums      
    Resursi izdevumu segšanai 295 261   295 261
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 295 261   295 261
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 295 261   295 261
    Izdevumi - kopā 295 261   295 261
    Uzturēšanas izdevumi 289 761   289 761
    Kārtējie izdevumi 289 761   289 761
    Atlīdzība 193 141   193 141
       Atalgojums 142 562   142 562
    Preces un pakalpojumi 96 620   96 620
    Kapitālie izdevumi 5 500   5 500
    Pamatkapitāla veidošana 5 500   5 500
21.02.00 05.600 Vides aizsardzības projekti      
    Resursi izdevumu segšanai 3 906 687 3 000 3 909 687
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 906 687 3 000 3 909 687
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 906 687 3 000 3 909 687
    Izdevumi - kopā 3 906 687 3 000 3 909 687
    Uzturēšanas izdevumi 3 716 687 3 000 3 719 687
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 3 716 687 3 000 3 719 687
    Subsīdijas un dotācijas 3 716 687 3 000 3 719 687
    Kapitālie izdevumi 190 000   190 000
    Pamatkapitāla veidošana 190 000   190 000
21.05.00 05.400 Zivju aizsardzības pasākumi      
    Resursi izdevumu segšanai 179 525   179 525
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 179 525   179 525
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 179 525   179 525
    Izdevumi - kopā 179 525   179 525
    Uzturēšanas izdevumi 179 525   179 525
    Kārtējie izdevumi 179 525   179 525
    Atlīdzība 86 748   86 748
       Atalgojums 69 905   69 905
    Preces un pakalpojumi 92 777   92 777
21.06.00 05.600 Konkursu "Sakoptākais Latvijas pagasts", "Sakārtotākā Latvijas pilsēta", "Sējējs",  "Labākais vides žurnālistikā", "Gada balva "Ābols""  un "Labākais iepakojums Latvijā" nodrošinājums      
    Resursi izdevumu segšanai 95 700   95 700
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 95 700   95 700
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 95 700   95 700
    Izdevumi - kopā 95 700   95 700
    Uzturēšanas izdevumi 95 700   95 700
    Kārtējie izdevumi 65 700   65 700
    Atlīdzība 8 000 -1 600 6 400
       Atalgojums 8 000 -1 600 6 400
    Preces un pakalpojumi 57 700 1 600 59 300
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 30 000   30 000
    Subsīdijas un dotācijas 30 000   30 000
21.09.00 05.600 Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu sagatavošana, koordinācija un ieviešana      
    Resursi izdevumu segšanai 1 415 000   1 415 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 415 000   1 415 000
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 415 000   1 415 000
    Izdevumi - kopā 1 415 000   1 415 000
    Uzturēšanas izdevumi 1 375 000   1 375 000
    Kārtējie izdevumi 1 375 000   1 375 000
    Atlīdzība 74 454 37 827 112 281
       Atalgojums 60 000 30 000 90 000
    Preces un pakalpojumi 1 300 546 -37 827 1 262 719
    Kapitālie izdevumi 40 000   40 000
    Pamatkapitāla veidošana 40 000   40 000
21.10.00 05.400 Upju baseinu apsaimniekošana      
    Resursi izdevumu segšanai 370 000   370 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 370 000   370 000
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 370 000   370 000
    Izdevumi - kopā 370 000   370 000
    Uzturēšanas izdevumi 305 000   305 000
    Kārtējie izdevumi 305 000   305 000
    Atlīdzība 129 860   129 860
       Atalgojums 100 620   100 620
    Preces un pakalpojumi 175 140   175 140
    Kapitālie izdevumi 65 000   65 000
    Pamatkapitāla veidošana 65 000   65 000
21.11.00 05.600 Vides izglītības fonda programma      
    Resursi izdevumu segšanai 30 000   30 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 30 000   30 000
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 30 000   30 000
    Izdevumi - kopā 30 000   30 000
    Uzturēšanas izdevumi 30 000   30 000
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 30 000   30 000
    Subsīdijas un dotācijas 30 000   30 000
21.13.00 05.600 Nozares vides projekti      
    Resursi izdevumu segšanai 2 868 051   2 868 051
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 868 051   2 868 051
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 868 051   2 868 051
    Izdevumi - kopā 2 868 051   2 868 051
    Uzturēšanas izdevumi 1 525 139 -16 000 1 509 139
    Kārtējie izdevumi 1 525 139 -16 000 1 509 139
    Atlīdzība 399 348 22 918 422 266
       Atalgojums 285 557 19 000 304 557
    Preces un pakalpojumi 1 125 791 -38 918 1 086 873
    Kapitālie izdevumi 1 342 912 16 000 1 358 912
    Pamatkapitāla veidošana 1 342 912 16 000 1 358 912
21.15.00 05.600 Atbalsta pasākumi Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta koordinācijai      
    Resursi izdevumu segšanai 85 000   85 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 85 000   85 000
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 85 000   85 000
    Izdevumi - kopā 85 000   85 000
    Uzturēšanas izdevumi 85 000   85 000
    Kārtējie izdevumi 85 000   85 000
    Preces un pakalpojumi 85 000   85 000
21.16.00 05.400 Migrējošo putnu un nemedījamo dzīvnieku radīto zaudējumu kompensācija      
    Resursi izdevumu segšanai 98 000   98 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 98 000   98 000
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 98 000   98 000
    Izdevumi - kopā 98 000   98 000
    Uzturēšanas izdevumi 98 000   98 000
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 98 000   98 000
    Subsīdijas un dotācijas 98 000   98 000
22.00.00 05.600 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Kopienas iniciatīvas "INTERREG" programmas finansētie projekti      
    Resursi izdevumu segšanai 949 342 2 101 883 3 051 225
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 54 807   54 807
    Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam 54 807   54 807
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 894 535 2 101 883 2 996 418
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 894 535 2 101 883 2 996 418
    Izdevumi - kopā 949 342 2 101 883 3 051 225
    Uzturēšanas izdevumi 243 485 -30 448 213 037
    Kārtējie izdevumi 188 678 -20 698 167 980
    Atlīdzība 34 661   34 661
       Atalgojums 27 932   27 932
    Preces un pakalpojumi 154 017 -20 698 133 319
    Uzturēšanas izdevumu transferti 54 807 -9 750 45 057
     Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 54 807 -9 750 45 057
       Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos 54 807 -9 750 45 057
    Kapitālie izdevumi 705 857 2 132 331 2 838 188
    Pamatkapitāla veidošana 705 857 2 122 581 2 828 438
    Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas   9 750 9 750
       Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem   9 750 9 750
22.01.00 05.600 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie projekti      
    Resursi izdevumu segšanai 733 207 2 101 883 2 835 090
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 733 207 2 101 883 2 835 090
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 733 207 2 101 883 2 835 090
    Izdevumi - kopā 733 207 2 101 883 2 835 090
    Uzturēšanas izdevumi 27 350 18 924 46 274
    Kārtējie izdevumi 27 350 18 924 46 274
    Preces un pakalpojumi 27 350 18 924 46 274
    Kapitālie izdevumi 705 857 2 082 959 2 788 816
    Pamatkapitāla veidošana 705 857 2 082 959 2 788 816
22.02.00 05.600 Eiropas Kopienas iniciatīvas "INTERREG" programmas finansētie projekti      
    Resursi izdevumu segšanai 216 135   216 135
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 54 807   54 807
    Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam 54 807   54 807
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 161 328   161 328
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 161 328   161 328
    Izdevumi - kopā 216 135   216 135
    Uzturēšanas izdevumi 216 135 -49 372 166 763
    Kārtējie izdevumi 161 328 -39 622 121 706
    Atlīdzība 34 661   34 661
       Atalgojums 27 932   27 932
    Preces un pakalpojumi 126 667 -39 622 87 045
    Uzturēšanas izdevumu transferti 54 807 -9 750 45 057
     Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 54 807 -9 750 45 057
       Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos 54 807 -9 750 45 057
    Kapitālie izdevumi   49 372 49 372
    Pamatkapitāla veidošana   39 622 39 622
    Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas   9 750 9 750
       Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem   9 750 9 750
23.00.00 05.600 Vides politikas īstenošana      
    Resursi izdevumu segšanai 4 166 023 486 006 4 652 029
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 228 433 -18 000 210 433
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 937 590 504 006 4 441 596
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 937 590 504 006 4 441 596
    Izdevumi - kopā 4 166 023 487 447 4 653 470
    Uzturēšanas izdevumi 4 152 884 408 847 4 561 731
    Kārtējie izdevumi 4 152 884 408 847 4 561 731
    Atlīdzība 3 481 661 205 044 3 686 705
       Atalgojums 2 635 062 107 296 2 742 358
    Preces un pakalpojumi 671 223 203 803 875 026
    Kapitālie izdevumi 13 139 78 600 91 739
    Pamatkapitāla veidošana 13 139 78 600 91 739
    Finansiālā bilance   -1 441 -1 441
    Finansēšana   1 441 1 441
    Naudas līdzekļi   1 441 1 441
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)   1 441 1 441
23.01.00 05.600 Valsts vides dienests      
    Resursi izdevumu segšanai 3 808 935 486 006 4 294 941
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 207 433 -18 000 189 433
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 601 502 504 006 4 105 508
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 601 502 504 006 4 105 508
    Izdevumi - kopā 3 808 935 487 447 4 296 382
    Uzturēšanas izdevumi 3 807 096 408 847 4 215 943
    Kārtējie izdevumi 3 807 096 408 847 4 215 943
    Atlīdzība 3 208 955 205 044 3 413 999
       Atalgojums 2 429 310 107 296 2 536 606
    Preces un pakalpojumi 598 141 203 803 801 944
    Kapitālie izdevumi 1 839 78 600 80 439
    Pamatkapitāla veidošana 1 839 78 600 80 439
    Finansiālā bilance   -1 441 -1 441
    Finansēšana   1 441 1 441
    Naudas līdzekļi   1 441 1 441
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)   1 441 1 441
23.02.00 05.600 Vides pārraudzības valsts birojs      
    Resursi izdevumu segšanai 357 088   357 088
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 21 000   21 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 336 088   336 088
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 336 088   336 088
    Izdevumi - kopā 357 088   357 088
    Uzturēšanas izdevumi 345 788   345 788
    Kārtējie izdevumi 345 788   345 788
    Atlīdzība 272 706   272 706
       Atalgojums 205 752   205 752
    Preces un pakalpojumi 73 082   73 082
    Kapitālie izdevumi 11 300   11 300
    Pamatkapitāla veidošana 11 300   11 300
24.00.00   Dabas aizsardzība      
    Resursi izdevumu segšanai 4 079 610 831 057 4 910 667
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 767 060 182 138 949 198
    Transferti   124 290 124 290
    Valsts budžeta transferti   124 290 124 290
    Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti   124 290 124 290
      Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā   124 290 124 290
      Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem   124 290 124 290
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 312 550 524 629 3 837 179
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 312 550 524 629 3 837 179
    Izdevumi - kopā 4 079 610 839 973 4 919 583
    Uzturēšanas izdevumi 4 010 030 688 408 4 698 438
    Kārtējie izdevumi 3 637 635 628 091 4 265 726
    Atlīdzība 2 068 579 419 184 2 487 763
       Atalgojums 1 662 850 236 528 1 899 378
    Preces un pakalpojumi 1 569 056 208 907 1 777 963
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 372 395 60 317 432 712
    Subsīdijas un dotācijas 372 395 60 317 432 712
    Kapitālie izdevumi 69 580 151 565 221 145
    Pamatkapitāla veidošana 69 580 151 565 221 145
    Finansiālā bilance   -8 916 -8 916
    Finansēšana   8 916 8 916
    Naudas līdzekļi   8 916 8 916
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)   8 916 8 916
24.01.00 05.400 Dabas aizsardzības institūcijas      
    Resursi izdevumu segšanai 2 490 162 378 867 2 869 029
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 531 760 117 938 649 698
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 958 402 260 929 2 219 331
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 958 402 260 929 2 219 331
    Izdevumi - kopā 2 490 162 386 056 2 876 218
    Uzturēšanas izdevumi 2 448 582 331 101 2 779 683
    Kārtējie izdevumi 2 448 582 331 101 2 779 683
    Atlīdzība 1 191 204 237 589 1 428 793
       Atalgojums 959 952 88 875 1 048 827
    Preces un pakalpojumi 1 257 378 93 512 1 350 890
    Kapitālie izdevumi 41 580 54 955 96 535
    Pamatkapitāla veidošana 41 580 54 955 96 535
    Finansiālā bilance   -7 189 -7 189
    Finansēšana   7 189 7 189
    Naudas līdzekļi   7 189 7 189
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)   7 189 7 189
24.02.00 08.290 Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs      
    Resursi izdevumu segšanai 372 395   372 395
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 372 395   372 395
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 372 395   372 395
    Izdevumi - kopā 372 395   372 395
    Uzturēšanas izdevumi 372 395   372 395
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 372 395   372 395
    Subsīdijas un dotācijas 372 395   372 395
24.05.00 01.505 Valsts aģentūras "Nacionālais botāniskais dārzs" darbības nodrošināšana      
    Resursi izdevumu segšanai 678 961 303 864 982 825
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 123 100 54 200 177 300
    Transferti   63 973 63 973
    Valsts budžeta transferti   63 973 63 973
    Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti   63 973 63 973
      Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā   63 973 63 973
      Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem   63 973 63 973
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 555 861 185 691 741 552
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 555 861 185 691 741 552
    Izdevumi - kopā 678 961 303 864 982 825
    Uzturēšanas izdevumi 678 961 213 254 892 215
    Kārtējie izdevumi 678 961 213 254 892 215
    Atlīdzība 512 197 107 828 620 025
       Atalgojums 415 503 86 895 502 398
    Preces un pakalpojumi 166 764 105 426 272 190
    Kapitālie izdevumi   90 610 90 610
    Pamatkapitāla veidošana   90 610 90 610
24.06.00 08.220 Valsts aģentūras "Latvijas Dabas muzejs" darbības nodrošināšana      
    Resursi izdevumu segšanai 538 092 88 009 626 101
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 112 200 10 000 122 200
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 425 892 78 009 503 901
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 425 892 78 009 503 901
    Izdevumi - kopā 538 092 89 736 627 828
    Uzturēšanas izdevumi 510 092 83 736 593 828
    Kārtējie izdevumi 510 092 83 736 593 828
    Atlīdzība 365 178 73 767 438 945
       Atalgojums 287 395 60 758 348 153
    Preces un pakalpojumi 144 914 9 969 154 883
    Kapitālie izdevumi 28 000 6 000 34 000
    Pamatkapitāla veidošana 28 000 6 000 34 000
    Finansiālā bilance   -1 727 -1 727
    Finansēšana   1 727 1 727
    Naudas līdzekļi   1 727 1 727
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)   1 727 1 727
24.07.00 05,400 Latvijas Hidroekoloģijas institūts      
    Resursi izdevumu segšanai   60 317 60 317
    Transferti   60 317 60 317
    Valsts budžeta transferti   60 317 60 317
    Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti   60 317 60 317
      Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā   60 317 60 317
      Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem   60 317 60 317
    Izdevumi - kopā   60 317 60 317
    Uzturēšanas izdevumi   60 317 60 317
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti   60 317 60 317
    Subsīdijas un dotācijas   60 317 60 317
25.00.00 05.100 Radiācijas drošība un bīstamo atkritumu apsaimniekošana
     
    Resursi izdevumu segšanai 1 203 716 279 615 1 483 331
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 120 000 51 000 171 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 083 716 228 615 1 312 331
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 083 716 228 615 1 312 331
    Izdevumi - kopā 1 203 716 280 088 1 483 804
    Uzturēšanas izdevumi 1 195 516 263 088 1 458 604
    Kārtējie izdevumi 1 091 944 263 088 1 355 032
    Atlīdzība 466 056 102 303 568 359
       Atalgojums 369 938 73 900 443 838
    Preces un pakalpojumi 625 888 160 785 786 673
    Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 103 572   103 572
     Starptautiskā sadarbība 103 572   103 572
    Kapitālie izdevumi 8 200 17 000 25 200
    Pamatkapitāla veidošana 8 200 17 000 25 200
    Finansiālā bilance   -473 -473
    Finansēšana   473 473
    Naudas līdzekļi   473 473
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)   473 473
25.01.00 05.100 Bīstamo atkritumu pārvaldības aģentūra      
    Resursi izdevumu segšanai 823 019 210 183 1 033 202
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 50 000 48 000 98 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 773 019 162 183 935 202
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 773 019 162 183 935 202
    Izdevumi - kopā 823 019 210 202 1 033 221
    Uzturēšanas izdevumi 816 019 196 202 1 012 221
    Kārtējie izdevumi 816 019 196 202 1 012 221
    Atlīdzība 290 554 58 871 349 425
       Atalgojums 234 148 38 900 273 048
    Preces un pakalpojumi 525 465 137 331 662 796
    Kapitālie izdevumi 7 000 14 000 21 000
    Pamatkapitāla veidošana 7 000 14 000 21 000
    Finansiālā bilance   -19 -19
    Finansēšana   19 19
    Naudas līdzekļi   19 19
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)   19 19
25.02.00 05.100 Radiācijas drošības centrs      
    Resursi izdevumu segšanai 380 697 69 432 450 129
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 70 000 3 000 73 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 310 697 66 432 377 129
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 310 697 66 432 377 129
    Izdevumi - kopā 380 697 69 886 450 583
    Uzturēšanas izdevumi 379 497 66 886 446 383
    Kārtējie izdevumi 275 925 66 886 342 811
    Atlīdzība 175 502 43 432 218 934
       Atalgojums 135 790 35 000 170 790
    Preces un pakalpojumi 100 423 23 454 123 877
    Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 103 572   103 572
     Starptautiskā sadarbība 103 572   103 572
    Kapitālie izdevumi 1 200 3 000 4 200
    Pamatkapitāla veidošana 1 200 3 000 4 200
    Finansiālā bilance   -454 -454
    Finansēšana   454 454
    Naudas līdzekļi   454 454
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)   454 454
26.00.00 05.600 Vides informatīvais nodrošinājums
     
    Resursi izdevumu segšanai 3 746 612 217 740 3 964 352
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 1 036 717 -50 375 986 342
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 709 895 268 115 2 978 010
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 709 895 268 115 2 978 010
    Izdevumi - kopā 3 746 612 222 651 3 969 263
    Uzturēšanas izdevumi 3 485 244 96 551 3 581 795
    Kārtējie izdevumi 3 327 755 96 551 3 424 306
    Atlīdzība 2 312 015 62 914 2 374 929
       Atalgojums 1 790 648 50 700 1 841 348
    Preces un pakalpojumi 1 015 740 33 637 1 049 377
    Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 157 489   157 489
     Starptautiskā sadarbība 157 489   157 489
    Kapitālie izdevumi 261 368 126 100 387 468
    Pamatkapitāla veidošana 261 368 126 100 387 468
    Finansiālā bilance   -4 911 -4 911
    Finansēšana   4 911 4 911
    Naudas līdzekļi   4 911 4 911
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)   4 911 4 911