Programmas kods Funkciju klasifik. kods   2007.gada plāns Grozījumi Precizēts
budžets
           
    19. Tieslietu ministrija       
    Resursi izdevumu segšanai 104 194 768 2 075 030 106 269 798
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 12 706 564 439 436 13 146 000
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 185 188 455 575 640 763
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 91 303 016 1 180 019 92 483 035
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 91 303 016 1 180 019 92 483 035
    Izdevumi - kopā 105 331 490 4 427 322 109 758 812
    Uzturēšanas izdevumi 100 682 393 3 718 650 104 401 043
    Kārtējie izdevumi 98 507 270 3 469 648 101 976 918
    Atlīdzība 68 569 145 2 394 304 70 963 449
       Atalgojums 49 924 898 1 670 242 51 595 140
    Preces un pakalpojumi 29 938 125 1 075 344 31 013 469
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 2 128 242 244 817 2 373 059
    Subsīdijas un dotācijas 896 513 105 732 1 002 245
    Sociālie pabalsti 1 231 729 139 085 1 370 814
    Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 46 881 4 185 51 066
     Starptautiskā sadarbība 46 881 4 185 51 066
    Kapitālie izdevumi 4 649 097 708 672 5 357 769
    Pamatkapitāla veidošana 4 649 097 708 672 5 357 769
    Finansiālā bilance -1 136 722 -2 352 292 -3 489 014
    Finansēšana 1 136 722 2 352 292 3 489 014
    Naudas līdzekļi 1 136 722 2 352 292 3 489 014
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 1 136 722 2 348 083 3 484 805
    Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)   4 209 4 209
           
01.00.00   Centrālais aparāts      
    Resursi izdevumu segšanai 5 590 483 529 334 6 119 817
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 2 500   2 500
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 174 735 455 575 630 310
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 413 248 73 759 5 487 007
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 413 248 73 759 5 487 007
    Izdevumi - kopā 5 590 483 529 334 6 119 817
    Uzturēšanas izdevumi 5 373 110 507 297 5 880 407
    Kārtējie izdevumi 5 343 559 503 137 5 846 696
    Atlīdzība 3 246 657 14 489 3 261 146
       Atalgojums 2 473 460 -4 979 2 468 481
    Preces un pakalpojumi 2 096 902 488 648 2 585 550
    Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 29 551 4 160 33 711
     Starptautiskā sadarbība 29 551 4 160 33 711
    Kapitālie izdevumi 217 373 22 037 239 410
    Pamatkapitāla veidošana 217 373 22 037 239 410
01.01.00 01.110 Ministrijas vadība un administrācija      
    Resursi izdevumu segšanai 5 285 106 529 334 5 814 440
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 2 500   2 500
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 174 735 455 575 630 310
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 107 871 73 759 5 181 630
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 107 871 73 759 5 181 630
    Izdevumi - kopā 5 285 106 529 334 5 814 440
    Uzturēšanas izdevumi 5 067 733 507 297 5 575 030
    Kārtējie izdevumi 5 038 182 503 137 5 541 319
    Atlīdzība 3 246 657 14 489 3 261 146
       Atalgojums 2 473 460 -4 979 2 468 481
    Preces un pakalpojumi 1 791 525 488 648 2 280 173
    Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 29 551 4 160 33 711
     Starptautiskā sadarbība 29 551 4 160 33 711
    Kapitālie izdevumi 217 373 22 037 239 410
    Pamatkapitāla veidošana 217 373 22 037 239 410
01.02.00 03.311 Atlīdzība tiesu izpildītājiem par izpildu darbībām      
    Resursi izdevumu segšanai 305 377   305 377
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 305 377   305 377
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 305 377   305 377
    Izdevumi - kopā 305 377   305 377
    Uzturēšanas izdevumi 305 377   305 377
    Kārtējie izdevumi 305 377   305 377
    Preces un pakalpojumi 305 377   305 377
02.00.00 04.112 Uzņēmumu reģistra attīstība      
    Resursi izdevumu segšanai 2 274 989 2 716 2 277 705
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 17 100 3 700 20 800
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 257 889 -984 2 256 905
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 257 889 -984 2 256 905
    Izdevumi - kopā 2 274 989 2 716 2 277 705
    Uzturēšanas izdevumi 2 240 459 -58 384 2 182 075
    Kārtējie izdevumi 2 240 459 -58 384 2 182 075
    Atlīdzība 1 552 502   1 552 502
       Atalgojums 1 163 532   1 163 532
    Preces un pakalpojumi 687 957 -58 384 629 573
    Kapitālie izdevumi 34 530 61 100 95 630
    Pamatkapitāla veidošana 34 530 61 100 95 630
05.00.00 03.390 Naturalizācija      
    Resursi izdevumu segšanai 1 226 305 7 643 1 233 948
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 5 000   5 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 221 305 7 643 1 228 948
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 221 305 7 643 1 228 948
    Izdevumi - kopā 1 226 305 7 643 1 233 948
    Uzturēšanas izdevumi 1 221 305 7 643 1 228 948
    Kārtējie izdevumi 1 221 305 7 643 1 228 948
    Atlīdzība 883 989   883 989
       Atalgojums 649 816   649 816
    Preces un pakalpojumi 337 316 7 643 344 959
    Kapitālie izdevumi 5 000   5 000
    Pamatkapitāla veidošana 5 000   5 000
08.00.00 03.390 Valsts valodas funkciju atjaunošana un nostiprināšana      
    Resursi izdevumu segšanai 202 936 202 203 138
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 1 000   1 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 201 936 202 202 138
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 201 936 202 202 138
    Izdevumi - kopā 202 936 202 203 138
    Uzturēšanas izdevumi 196 036 -1 881 194 155
    Kārtējie izdevumi 196 036 -1 881 194 155
    Atlīdzība 160 690   160 690
       Atalgojums 129 495   129 495
    Preces un pakalpojumi 35 346 -1 881 33 465
    Kapitālie izdevumi 6 900 2 083 8 983
    Pamatkapitāla veidošana 6 900 2 083 8 983
11.00.00 03.311 Tiesu ekspertīžu zinātniskā pētniecība      
    Resursi izdevumu segšanai 1 023 831 4 190 1 028 021
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 7 000   7 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 016 831 4 190 1 021 021
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 016 831 4 190 1 021 021
    Izdevumi - kopā 1 023 831 4 190 1 028 021
    Uzturēšanas izdevumi 785 981 4 190 790 171
    Kārtējie izdevumi 784 641 4 190 788 831
    Atlīdzība 666 950   666 950
       Atalgojums 537 473   537 473
    Preces un pakalpojumi 117 691 4 190 121 881
    Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 1 340   1 340
     Starptautiskā sadarbība 1 340   1 340
    Kapitālie izdevumi 237 850   237 850
    Pamatkapitāla veidošana 237 850   237 850
16.00.00 04.112 Patentu valde      
    Resursi izdevumu segšanai 968 805 33 212 1 002 017
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 30 000 32 000 62 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 938 805 1 212 940 017
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 938 805 1 212 940 017
    Izdevumi - kopā 968 805 33 212 1 002 017
    Uzturēšanas izdevumi 942 605 30 912 973 517
    Kārtējie izdevumi 932 605 30 912 963 517
    Atlīdzība 687 379 18 480 705 859
       Atalgojums 553 936   553 936
    Preces un pakalpojumi 245 226 12 432 257 658
    Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 10 000   10 000
     Starptautiskā sadarbība 10 000   10 000
    Kapitālie izdevumi 26 200 2 300 28 500
    Pamatkapitāla veidošana 26 200 2 300 28 500
18.00.00 03.311 Zaudējumu atlīdzība nepamatoti aizturētajām, arestētajām un notiesātajām personām      
    Resursi izdevumu segšanai 50 000   50 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 50 000   50 000
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 50 000   50 000
    Izdevumi - kopā 50 000   50 000
    Uzturēšanas izdevumi 50 000   50 000
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 50 000   50 000
    Sociālie pabalsti 50 000   50 000
24.00.00 03.410 Ieslodzījuma vietas      
    Resursi izdevumu segšanai 31 480 785 656 382 32 137 167
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 750 000 100 000 850 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 30 730 785 556 382 31 287 167
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 30 730 785 556 382 31 287 167
    Izdevumi - kopā 31 480 785 661 111 32 141 896
    Uzturēšanas izdevumi 30 105 185 318 892 30 424 077
    Kārtējie izdevumi 29 986 250 326 807 30 313 057
    Atlīdzība 23 392 193 473 474 23 865 667
       Atalgojums 15 982 774 311 422 16 294 196
    Preces un pakalpojumi 6 594 057 -146 667 6 447 390
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 118 935 -7 915 111 020
    Sociālie pabalsti 118 935 -7 915 111 020
    Kapitālie izdevumi 1 375 600 342 219 1 717 819
    Pamatkapitāla veidošana 1 375 600 342 219 1 717 819
    Finansiālā bilance   -4 729 -4 729
    Finansēšana   4 729 4 729
    Naudas līdzekļi   4 729 4 729
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)   4 729 4 729
27.00.00 03.390 Datu aizsardzība      
    Resursi izdevumu segšanai 535 035 -16 264 518 771
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 34 340 -16 264 18 076
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 500 695   500 695
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 500 695   500 695
    Izdevumi - kopā 535 035 -16 264 518 771
    Uzturēšanas izdevumi 528 115 -16 264 511 851
    Kārtējie izdevumi 528 115 -16 264 511 851
    Atlīdzība 354 435 -16 264 338 171
       Atalgojums 262 099 -13 107 248 992
    Preces un pakalpojumi 173 680   173 680
    Kapitālie izdevumi 6 920   6 920
    Pamatkapitāla veidošana 6 920   6 920
28.00.00 08.610 Reliģiskās lietas      
    Resursi izdevumu segšanai 81 929 6 782 88 711
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 81 929 6 782 88 711
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 81 929 6 782 88 711
    Izdevumi - kopā 81 929 6 782 88 711
    Uzturēšanas izdevumi 80 929 7 063 87 992
    Kārtējie izdevumi 80 929 7 063 87 992
    Atlīdzība 56 454   56 454
       Atalgojums 43 190   43 190
    Preces un pakalpojumi 24 475 7 063 31 538
    Kapitālie izdevumi 1 000 -281 719
    Pamatkapitāla veidošana 1 000 -281 719
29.00.00 08.400 Dotācija Kristīgās palīdzības fondam      
    Resursi izdevumu segšanai   23 000 23 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem   23 000 23 000
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem   23 000 23 000
    Izdevumi - kopā   23 000 23 000
    Uzturēšanas izdevumi   23 000 23 000
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti   23 000 23 000
    Subsīdijas un dotācijas   23 000 23 000
34.00.00 03.430 Probācijas dienests      
    Resursi izdevumu segšanai 5 275 624 92 487 5 368 111
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 275 624 92 487 5 368 111
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 275 624 92 487 5 368 111
    Izdevumi - kopā 5 275 624 92 487 5 368 111
    Uzturēšanas izdevumi 4 854 569 127 965 4 982 534
    Kārtējie izdevumi 4 853 806 127 940 4 981 746
    Atlīdzība 3 223 332 35 478 3 258 810
       Atalgojums 2 251 006 35 478 2 286 484
    Preces un pakalpojumi 1 630 474 92 462 1 722 936
    Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 763 25 788
     Starptautiskā sadarbība 763 25 788
    Kapitālie izdevumi 421 055 -35 478 385 577
    Pamatkapitāla veidošana 421 055 -35 478 385 577
35.00.00   Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu apmierināšana      
    Resursi izdevumu segšanai 2 090 169 24 935 2 115 104
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 239 051 20 000 259 051
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 851 118 4 935 1 856 053
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 851 118 4 935 1 856 053
    Izdevumi - kopā 3 226 891 24 935 3 251 826
    Uzturēšanas izdevumi 3 213 141 11 235 3 224 376
    Kārtējie izdevumi 1 511 833 11 235 1 523 068
    Atlīdzība 1 093 537   1 093 537
       Atalgojums 559 619   559 619
    Preces un pakalpojumi 418 296 11 235 429 531
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 1 700 424   1 700 424
    Subsīdijas un dotācijas 856 070   856 070
    Sociālie pabalsti 844 354   844 354
    Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 884   884
     Starptautiskā sadarbība 884   884
    Kapitālie izdevumi 13 750 13 700 27 450
    Pamatkapitāla veidošana 13 750 13 700 27 450
    Finansiālā bilance -1 136 722   -1 136 722
    Finansēšana 1 136 722   1 136 722
    Naudas līdzekļi 1 136 722   1 136 722
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 1 136 722   1 136 722
35.01.00 04.112 Maksātnespējas administrācija      
    Resursi izdevumu segšanai 1 020 821 24 935 1 045 756
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 25 773 20 000 45 773
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 995 048 4 935 999 983
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 995 048 4 935 999 983
    Izdevumi - kopā 1 020 821 24 935 1 045 756
    Uzturēšanas izdevumi 1 007 071 11 235 1 018 306
    Kārtējie izdevumi 1 006 187 11 235 1 017 422
    Atlīdzība 789 543   789 543
       Atalgojums 559 619   559 619
    Preces un pakalpojumi 216 644 11 235 227 879
    Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 884   884
     Starptautiskā sadarbība 884   884
    Kapitālie izdevumi 13 750 13 700 27 450
    Pamatkapitāla veidošana 13 750 13 700 27 450
35.02.00 04.122 Darbinieku prasījumu garantiju fonds      
    Resursi izdevumu segšanai 213 278   213 278
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 213 278   213 278
    Izdevumi - kopā 1 350 000   1 350 000
    Uzturēšanas izdevumi 1 350 000   1 350 000
    Kārtējie izdevumi 505 646   505 646
    Atlīdzība 303 994   303 994
    Preces un pakalpojumi 201 652   201 652
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 844 354   844 354
    Sociālie pabalsti 844 354   844 354
    Finansiālā bilance -1 136 722   -1 136 722
    Finansēšana 1 136 722   1 136 722
    Naudas līdzekļi 1 136 722   1 136 722
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 1 136 722   1 136 722
35.03.00 04.112 Maksātnespējas procesa izmaksas      
    Resursi izdevumu segšanai 856 070   856 070
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 856 070   856 070
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 856 070   856 070
    Izdevumi - kopā 856 070   856 070
    Uzturēšanas izdevumi 856 070   856 070
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 856 070   856 070
    Subsīdijas un dotācijas 856 070   856 070
36.00.00   Tiesas      
    Resursi izdevumu segšanai 28 589 424 367 012 28 956 436
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 1 020 300 300 000 1 320 300
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 27 569 124 67 012 27 636 136
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 27 569 124 67 012 27 636 136
    Izdevumi - kopā 28 589 424 668 945 29 258 369
    Uzturēšanas izdevumi 27 524 341 503 547 28 027 888
    Kārtējie izdevumi 27 405 901 503 547 27 909 448
    Atlīdzība 20 681 077 334 876 21 015 953
       Atalgojums 15 568 872 272 506 15 841 378
    Preces un pakalpojumi 6 724 824 168 671 6 893 495
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 118 440   118 440
    Sociālie pabalsti 118 440   118 440
    Kapitālie izdevumi 1 065 083 165 398 1 230 481
    Pamatkapitāla veidošana 1 065 083 165 398 1 230 481
    Finansiālā bilance   -301 933 -301 933
    Finansēšana   301 933 301 933
    Naudas līdzekļi   301 933 301 933
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)   301 933 301 933
36.01.00 03.311 Tiesu administrācija      
    Resursi izdevumu segšanai 1 428 206 329 201 1 757 407
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 900 000 300 000 1 200 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 528 206 29 201 557 407
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 528 206 29 201 557 407
    Izdevumi - kopā 1 428 206 522 181 1 950 387
    Uzturēšanas izdevumi 1 328 548 476 966 1 805 514
    Kārtējie izdevumi 1 328 548 476 966 1 805 514
    Atlīdzība 709 469 298 591 1 008 060
       Atalgojums 511 980 244 958 756 938
    Preces un pakalpojumi 619 079 178 375 797 454
    Kapitālie izdevumi 99 658 45 215 144 873
    Pamatkapitāla veidošana 99 658 45 215 144 873
    Finansiālā bilance   -192 980 -192 980
    Finansēšana   192 980 192 980
    Naudas līdzekļi   192 980 192 980
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)   192 980 192 980
36.02.00 03.311 Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas      
    Resursi izdevumu segšanai 26 955 478 37 811 26 993 289
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 120 300   120 300
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 26 835 178 37 811 26 872 989
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 26 835 178 37 811 26 872 989
    Izdevumi - kopā 26 955 478 146 764 27 102 242
    Uzturēšanas izdevumi 25 990 053 26 581 26 016 634
    Kārtējie izdevumi 25 990 053 26 581 26 016 634
    Atlīdzība 19 884 308 36 285 19 920 593
       Atalgojums 15 056 892 27 548 15 084 440
    Preces un pakalpojumi 6 105 745 -9 704 6 096 041
    Kapitālie izdevumi 965 425 120 183 1 085 608
    Pamatkapitāla veidošana 965 425 120 183 1 085 608
    Finansiālā bilance   -108 953 -108 953
    Finansēšana   108 953 108 953
    Naudas līdzekļi   108 953 108 953
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)   108 953 108 953
36.04.00 10.130 Veselības un dzīvības apdrošināšana      
    Resursi izdevumu segšanai 87 300   87 300
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 87 300   87 300
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 87 300   87 300
    Izdevumi - kopā 87 300   87 300
    Uzturēšanas izdevumi 87 300   87 300
    Kārtējie izdevumi 87 300   87 300
    Atlīdzība 87 300   87 300
36.05.00 10.130 Tiesnešu izdienas pensija      
    Resursi izdevumu segšanai 118 440   118 440
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 118 440   118 440
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 118 440   118 440
    Izdevumi - kopā 118 440   118 440
    Uzturēšanas izdevumi 118 440   118 440
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 118 440   118 440
    Sociālie pabalsti 118 440   118 440
39.00.00 08.400 Dotācija Latvijas Politiski represēto biedrībai      
    Resursi izdevumu segšanai 7 500 15 650 23 150
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 7 500 15 650 23 150
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 7 500 15 650 23 150
    Izdevumi - kopā 7 500 15 650 23 150
    Uzturēšanas izdevumi 7 500 15 650 23 150
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 7 500 15 650 23 150
    Subsīdijas un dotācijas 7 500 15 650 23 150
42.00.00 04.212 Valsts zemes dienests      
    Resursi izdevumu segšanai 18 084 049 259 522 18 343 571
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 10 600 273   10 600 273
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 10 453   10 453
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 7 473 323 259 522 7 732 845
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 7 473 323 259 522 7 732 845
    Izdevumi - kopā 18 084 049 2 305 152 20 389 201
    Uzturēšanas izdevumi 16 884 722 2 169 558 19 054 280
    Kārtējie izdevumi 16 880 379 2 169 558 19 049 937
    Atlīdzība 12 038 983 1 533 771 13 572 754
       Atalgojums 9 381 311 1 068 922 10 450 233
    Preces un pakalpojumi 4 841 396 635 787 5 477 183
    Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 4 343   4 343
     Starptautiskā sadarbība 4 343   4 343
    Kapitālie izdevumi 1 199 327 135 594 1 334 921
    Pamatkapitāla veidošana 1 199 327 135 594 1 334 921
    Finansiālā bilance   -2 045 630 -2 045 630
    Finansēšana   2 045 630 2 045 630
    Naudas līdzekļi   2 045 630 2 045 630
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)   2 041 421 2 041 421
    Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)   4 209 4 209
42.01.00 04.212 Vispārējā vadība      
    Resursi izdevumu segšanai 854 601 79 522 934 123
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 854 601 79 522 934 123
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 854 601 79 522 934 123
    Izdevumi - kopā 854 601 79 522 934 123
    Uzturēšanas izdevumi 854 601 79 522 934 123
    Kārtējie izdevumi 854 601 79 522 934 123
    Atlīdzība 764 837   764 837
       Atalgojums 611 085   611 085
    Preces un pakalpojumi 89 764 79 522 169 286
42.02.00 04.212 Valsts finansētās kadastrālās darbības un nekustamā īpašuma nodokļu datu nodrošināšana      
    Resursi izdevumu segšanai 5 565 174 200 000 5 765 174
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 565 174 200 000 5 765 174
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 565 174 200 000 5 765 174
    Izdevumi - kopā 5 565 174 200 000 5 765 174
    Uzturēšanas izdevumi 5 035 814 200 000 5 235 814
    Kārtējie izdevumi 5 031 471 200 000 5 231 471
    Atlīdzība 3 590 866 178 580 3 769 446
       Atalgojums 2 878 089 143 912 3 022 001
    Preces un pakalpojumi 1 440 605 21 420 1 462 025
    Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 4 343   4 343
     Starptautiskā sadarbība 4 343   4 343
    Kapitālie izdevumi 529 360   529 360
    Pamatkapitāla veidošana 529 360   529 360
42.04.00 04.212 Pasūtītāju finansētās kadastrālās darbības      
    Resursi izdevumu segšanai 11 664 274 -20 000 11 644 274
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 10 600 273   10 600 273
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 10 453   10 453
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 053 548 -20 000 1 033 548
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 053 548 -20 000 1 033 548
    Izdevumi - kopā 11 664 274 2 025 630 13 689 904
    Uzturēšanas izdevumi 10 994 307 1 890 036 12 884 343
    Kārtējie izdevumi 10 994 307 1 890 036 12 884 343
    Atlīdzība 7 683 280 1 355 191 9 038 471
       Atalgojums 5 892 137 925 010 6 817 147
    Preces un pakalpojumi 3 311 027 534 845 3 845 872
    Kapitālie izdevumi 669 967 135 594 805 561
    Pamatkapitāla veidošana 669 967 135 594 805 561
    Finansiālā bilance   -2 045 630 -2 045 630
    Finansēšana   2 045 630 2 045 630
    Naudas līdzekļi   2 045 630 2 045 630
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)   2 041 421 2 041 421
    Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)   4 209 4 209
43.00.00 03.140 Satversmes aizsardzība      
    Resursi izdevumu segšanai 4 497 756   4 497 756
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 497 756   4 497 756
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 497 756   4 497 756
    Izdevumi - kopā 4 497 756   4 497 756
    Uzturēšanas izdevumi 4 497 756   4 497 756
    Kārtējie izdevumi 4 497 756   4 497 756
    Preces un pakalpojumi 4 497 756   4 497 756
44.00.00 08.400 Dotācija reliģisko organizāciju darbības nodrošināšanai      
    Resursi izdevumu segšanai   66 082 66 082
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem   66 082 66 082
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem   66 082 66 082
    Izdevumi - kopā   66 082 66 082
    Uzturēšanas izdevumi   66 082 66 082
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti   66 082 66 082
    Subsīdijas un dotācijas   66 082 66 082
45.00.00 03.311 Juridiskās palīdzības nodrošināšana      
    Resursi izdevumu segšanai 2 182 205 1 145 2 183 350
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 182 205 1 145 2 183 350
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 182 205 1 145 2 183 350
    Izdevumi - kopā 2 182 205 1 145 2 183 350
    Uzturēšanas izdevumi 2 143 696 1 145 2 144 841
    Kārtējie izdevumi 2 043 696 -145 855 1 897 841
    Atlīdzība 530 967   530 967
       Atalgojums 368 315   368 315
    Preces un pakalpojumi 1 512 729 -145 855 1 366 874
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 100 000 147 000 247 000
    Sociālie pabalsti 100 000 147 000 247 000
    Kapitālie izdevumi 38 509   38 509
    Pamatkapitāla veidošana 38 509   38 509
46.00.00 08.400 Valsts nozīmes pasākumu norises nodrošināšana starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā      
    Resursi izdevumu segšanai 32 943 1 000 33 943
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 32 943 1 000 33 943
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 32 943 1 000 33 943
    Izdevumi - kopā 32 943 1 000 33 943
    Uzturēšanas izdevumi 32 943 1 000 33 943
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 32 943 1 000 33 943
    Subsīdijas un dotācijas 32 943 1 000 33 943