Programmas kods Funkciju klasifik. kods   2007.gada plāns Grozījumi Precizēts
budžets
           
    18. Labklājības ministrija      
    Resursi izdevumu segšanai 192 888 867 29 893 642 222 782 509
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 4 022 818 293 824 4 316 642
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 45 682 127 136 172 818
    Transferti   100 064 100 064
    Valsts budžeta transferti   100 064 100 064
    Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti   100 064 100 064
         Subsīdiju un dotāciju transferti   100 064 100 064
         Valsts pamatbudžetā saņemtie transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" uz valsts pamatbudžetu   100 064 100 064
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 188 820 367 29 372 618 218 192 985
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 173 930 676 21 946 436 195 877 112
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetam 14 889 691 7 426 182 22 315 873
    Izdevumi - kopā 192 888 867 30 161 330 223 050 197
    Uzturēšanas izdevumi 191 645 221 29 296 116 220 941 337
    Kārtējie izdevumi 42 890 992 4 780 521 47 671 513
    Atlīdzība 29 842 947 1 000 267 30 843 214
       Atalgojums 23 572 686 304 027 23 876 713
    Preces un pakalpojumi 13 048 045 3 780 254 16 828 299
    Procentu izdevumi 10 266   10 266
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 116 005 178 16 552 111 132 557 289
    Subsīdijas un dotācijas 12 318 494 86 923 12 405 417
    Sociālie pabalsti 103 686 684 16 465 188 120 151 872
    Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 268 726 -180 929 87 797
     Starptautiskā sadarbība 268 726 -180 929 87 797
    Uzturēšanas izdevumu transferti 32 470 059 8 144 413 40 614 472
     Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 16 520 013 290 808 16 810 821
       Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu 16 520 013 290 808 16 810 821
     Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem 62 720 38 573 101 293
     Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 997 635 403 494 1 401 129
     Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 14 889 691 7 411 538 22 301 229
       Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos 14 889 691 7 411 538 22 301 229
    Kapitālie izdevumi 1 243 646 865 214 2 108 860
    Pamatkapitāla veidošana 1 243 646 850 570 2 094 216
    Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas   14 644 14 644
       Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem   14 644 14 644
    Finansiālā bilance   -267 688 -267 688
    Finansēšana   267 688 267 688
    Naudas līdzekļi   267 688 267 688
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)   267 688 267 688
           
01.00.00 10.910 Politikas plānošana un ieviešanas uzraudzība      
    Resursi izdevumu segšanai 8 696 474 488 076 9 184 550
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 45 682 127 136 172 818
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 8 650 792 360 940 9 011 732
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 447 630 145 409 6 593 039
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetam 2 203 162 215 531 2 418 693
    Izdevumi - kopā 8 696 474 488 076 9 184 550
    Uzturēšanas izdevumi 8 618 274 488 076 9 106 350
    Kārtējie izdevumi 5 000 066 638 812 5 638 878
    Atlīdzība 3 353 115 292 541 3 645 656
       Atalgojums 2 612 125 75 662 2 687 787
    Preces un pakalpojumi 1 646 951 346 271 1 993 222
    Procentu izdevumi 10 266   10 266
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 1 067 894 -130 363 937 531
    Subsīdijas un dotācijas 1 067 894 -130 363 937 531
    Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 266 666 -180 929 85 737
     Starptautiskā sadarbība 266 666 -180 929 85 737
    Uzturēšanas izdevumu transferti 2 273 382 160 556 2 433 938
     Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 70 220 -54 975 15 245
     Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 2 203 162 215 531 2 418 693
       Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos 2 203 162 215 531 2 418 693
    Kapitālie izdevumi 78 200   78 200
    Pamatkapitāla veidošana 78 200   78 200
01.01.00 10.910 Nozares vadība      
    Resursi izdevumu segšanai 3 533 246 127 136 3 660 382
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 45 682 127 136 172 818
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 487 564   3 487 564
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 487 564   3 487 564
    Izdevumi - kopā 3 533 246 127 136 3 660 382
    Uzturēšanas izdevumi 3 455 046 127 136 3 582 182
    Kārtējie izdevumi 3 178 114 308 065 3 486 179
    Atlīdzība 2 499 576 177 029 2 676 605
       Atalgojums 1 929 322   1 929 322
    Preces un pakalpojumi 678 538 131 036 809 574
    Procentu izdevumi 10 266   10 266
    Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 266 666 -180 929 85 737
     Starptautiskā sadarbība 266 666 -180 929 85 737
    Kapitālie izdevumi 78 200   78 200
    Pamatkapitāla veidošana 78 200   78 200
01.04.00 10.910 Eiropas Kopienas iniciatīvas "EQUAL" ieviešana      
    Resursi izdevumu segšanai 2 100 162   2 100 162
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 100 162   2 100 162
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 100 162   2 100 162
    Izdevumi - kopā 2 100 162   2 100 162
    Uzturēšanas izdevumi 2 100 162   2 100 162
    Kārtējie izdevumi 962 048 185 338 1 147 386
    Atlīdzība 575 076 48 798 623 874
       Atalgojums 458 399 40 043 498 442
    Preces un pakalpojumi 386 972 136 540 523 512
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 1 067 894 -130 363 937 531
    Subsīdijas un dotācijas 1 067 894 -130 363 937 531
    Uzturēšanas izdevumu transferti 70 220 -54 975 15 245
     Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 70 220 -54 975 15 245
01.05.00 10.910 Atbalsts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai      
    Resursi izdevumu segšanai 252 947 70 039 322 986
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 252 947 70 039 322 986
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 252 947 70 039 322 986
    Izdevumi - kopā 252 947 70 039 322 986
    Uzturēšanas izdevumi 252 947 70 039 322 986
    Kārtējie izdevumi 252 947 70 039 322 986
    Atlīdzība 220 198 65 489 285 687
       Atalgojums 177 450 34 693 212 143
    Preces un pakalpojumi 32 749 4 550 37 299
01.07.00 10.910 Eiropas Sociālā fonda (ESF) nacionālās programmas nodarbinātības veicināšanai      
    Resursi izdevumu segšanai 606 957 75 370 682 327
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 606 957 75 370 682 327
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 606 957 75 370 682 327
    Izdevumi - kopā 606 957 75 370 682 327
    Uzturēšanas izdevumi 606 957 75 370 682 327
    Kārtējie izdevumi 606 957 75 370 682 327
    Atlīdzība 58 265 1 225 59 490
       Atalgojums 46 954 926 47 880
    Preces un pakalpojumi 548 692 74 145 622 837
01.08.00 10.910 Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Kopienas iniciatīvas "EQUAL" finansējumu      
    Resursi izdevumu segšanai 2 203 162 215 531 2 418 693
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 203 162 215 531 2 418 693
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetam 2 203 162 215 531 2 418 693
    Izdevumi - kopā 2 203 162 215 531 2 418 693
    Uzturēšanas izdevumi 2 203 162 215 531 2 418 693
    Uzturēšanas izdevumu transferti 2 203 162 215 531 2 418 693
     Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 2 203 162 215 531 2 418 693
       Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos 2 203 162 215 531 2 418 693
04.00.00 10.000 Valsts atbalsts sociālai apdrošināšanai      
    Resursi izdevumu segšanai 15 493 804 290 808 15 784 612
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 15 493 804 290 808 15 784 612
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 15 493 804 290 808 15 784 612
    Izdevumi - kopā 15 493 804 290 808 15 784 612
    Uzturēšanas izdevumi 15 493 804 290 808 15 784 612
    Uzturēšanas izdevumu transferti 15 493 804 290 808 15 784 612
     Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 15 493 804 290 808 15 784 612
       Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu 15 493 804 290 808 15 784 612
05.00.00 10.000 Valsts sociālie pakalpojumi      
    Resursi izdevumu segšanai 35 451 709 1 249 760 36 701 469
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 4 015 448 283 603 4 299 051
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 31 436 261 966 157 32 402 418
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 31 436 261 966 157 32 402 418
    Izdevumi - kopā 35 451 709 1 514 620 36 966 329
    Uzturēšanas izdevumi 34 515 948 882 127 35 398 075
    Kārtējie izdevumi 27 691 868 990 073 28 681 941
    Atlīdzība 18 710 487 74 438 18 784 925
       Atalgojums 14 869 127 108 751 14 977 878
    Preces un pakalpojumi 8 981 381 915 635 9 897 016
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 6 545 517 -300 490 6 245 027
    Subsīdijas un dotācijas 6 360 274 -299 452 6 060 822
    Sociālie pabalsti 185 243 -1 038 184 205
    Uzturēšanas izdevumu transferti 278 563 192 544 471 107
     Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 278 563 192 544 471 107
    Kapitālie izdevumi 935 761 632 493 1 568 254
    Pamatkapitāla veidošana 935 761 632 493 1 568 254
    Finansiālā bilance   -264 860 -264 860
    Finansēšana   264 860 264 860
    Naudas līdzekļi   264 860 264 860
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)   264 860 264 860
05.01.00 10.120 Sociālās rehabilitācijas valsts programmas      
    Resursi izdevumu segšanai 1 308 441 -145 878 1 162 563
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 308 441 -145 878 1 162 563
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 308 441 -145 878 1 162 563
    Izdevumi - kopā 1 308 441 -145 878 1 162 563
    Uzturēšanas izdevumi 1 308 441 -145 878 1 162 563
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 1 308 441 -145 878 1 162 563
    Subsīdijas un dotācijas 1 306 603 -144 840 1 161 763
    Sociālie pabalsti 1 838 -1 038 800
05.03.00 10.120 Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās      
    Resursi izdevumu segšanai 22 383 687 328 404 22 712 091
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 3 179 560 179 526 3 359 086
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 19 204 127 148 878 19 353 005
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 19 204 127 148 878 19 353 005
    Izdevumi - kopā 22 383 687 541 983 22 925 670
    Uzturēšanas izdevumi 22 190 232 415 133 22 605 365
    Kārtējie izdevumi 19 916 489 705 197 20 621 686
    Atlīdzība 13 360 210 -75 723 13 284 487
       Atalgojums 10 634 133 -3 252 10 630 881
    Preces un pakalpojumi 6 556 279 780 920 7 337 199
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 2 273 743 -290 064 1 983 679
    Subsīdijas un dotācijas 2 095 338 -290 064 1 805 274
    Sociālie pabalsti 178 405   178 405
    Kapitālie izdevumi 193 455 126 850 320 305
    Pamatkapitāla veidošana 193 455 126 850 320 305
    Finansiālā bilance   -213 579 -213 579
    Finansēšana   213 579 213 579
    Naudas līdzekļi   213 579 213 579
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)   213 579 213 579
05.04.00 10.910 Valsts sociālo pakalpojumu administrēšana, uzraudzība un kontrole      
    Resursi izdevumu segšanai 1 175 913   1 175 913
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 3 331   3 331
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 172 582   1 172 582
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 172 582   1 172 582
    Izdevumi - kopā 1 175 913   1 175 913
    Uzturēšanas izdevumi 1 166 265 -7 429 1 158 836
    Kārtējie izdevumi 1 010 391   1 010 391
    Atlīdzība 747 435   747 435
       Atalgojums 578 353 -24 000 554 353
    Preces un pakalpojumi 262 956   262 956
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 155 874 -100 000 55 874
    Subsīdijas un dotācijas 155 874 -100 000 55 874
    Uzturēšanas izdevumu transferti   92 571 92 571
     Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem   92 571 92 571
    Kapitālie izdevumi 9 648 7 429 17 077
    Pamatkapitāla veidošana 9 648 7 429 17 077
05.14.00 10.120 Dotācija Latvijas Neredzīgo biedrībai      
    Resursi izdevumu segšanai   1 000 1 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem   1 000 1 000
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem   1 000 1 000
    Izdevumi - kopā   1 000 1 000
    Uzturēšanas izdevumi   1 000 1 000
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti   1 000 1 000
    Subsīdijas un dotācijas   1 000 1 000
05.17.00 10.120 Dotācija Latvijas Pensionāru federācijai      
    Resursi izdevumu segšanai   10 200 10 200
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem   10 200 10 200
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem   10 200 10 200
    Izdevumi - kopā   10 200 10 200
    Uzturēšanas izdevumi   10 200 10 200
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti   10 200 10 200
    Subsīdijas un dotācijas   10 200 10 200
05.25.00 10.120 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētā sociālās  infrastruktūras attīstība      
    Resursi izdevumu segšanai 162 868 424 742 587 610
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 82 557 20 677 103 234
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 80 311 404 065 484 376
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 80 311 404 065 484 376
    Izdevumi - kopā 162 868 476 023 638 891
    Kapitālie izdevumi 162 868 476 023 638 891
    Pamatkapitāla veidošana 162 868 476 023 638 891
    Finansiālā bilance   -51 281 -51 281
    Finansēšana   51 281 51 281
    Naudas līdzekļi   51 281 51 281
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)   51 281 51 281
05.27.00 10.120 Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētie sociālās iekļautības veicināšanas pasākumi      
    Resursi izdevumu segšanai 2 043 061 497 195 2 540 256
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 043 061 497 195 2 540 256
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 043 061 497 195 2 540 256
    Izdevumi - kopā 2 043 061 497 195 2 540 256
    Uzturēšanas izdevumi 1 865 379 475 004 2 340 383
    Kārtējie izdevumi 1 037 466 115 679 1 153 145
    Atlīdzība 569 308 57 070 626 378
       Atalgojums 458 787 38 012 496 799
    Preces un pakalpojumi 468 158 58 609 526 767
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 549 350 259 352 808 702
    Subsīdijas un dotācijas 549 350 259 352 808 702
    Uzturēšanas izdevumu transferti 278 563 99 973 378 536
     Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 278 563 99 973 378 536
    Kapitālie izdevumi 177 682 22 191 199 873
    Pamatkapitāla veidošana 177 682 22 191 199 873
05.35.00 10.120 Atbalsts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai      
    Resursi izdevumu segšanai 109 673 2 000 111 673
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 109 673 2 000 111 673
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 109 673 2 000 111 673
    Izdevumi - kopā 109 673 2 000 111 673
    Uzturēšanas izdevumi 93 669 2 000 95 669
    Kārtējie izdevumi 93 669 2 000 95 669
    Atlīdzība 92 667   92 667
       Atalgojums 70 517 -2 011 68 506
    Preces un pakalpojumi 1 002 2 000 3 002
    Kapitālie izdevumi 16 004   16 004
    Pamatkapitāla veidošana 16 004   16 004
05.37.00 10.120 Valsts aģentūras "Sociālais integrācijas centrs" administrēšana un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana      
    Resursi izdevumu segšanai 3 298 165 117 197 3 415 362
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 700 000 83 400 783 400
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 598 165 33 797 2 631 962
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 598 165 33 797 2 631 962
    Izdevumi - kopā 3 298 165 117 197 3 415 362
    Uzturēšanas izdevumi 3 044 311 117 197 3 161 508
    Kārtējie izdevumi 3 039 311 117 197 3 156 508
    Atlīdzība 1 737 035 109 520 1 846 555
       Atalgojums 1 368 932 87 402 1 456 334
    Preces un pakalpojumi 1 302 276 7 677 1 309 953
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 5 000   5 000
    Sociālie pabalsti 5 000   5 000
    Kapitālie izdevumi 253 854   253 854
    Pamatkapitāla veidošana 253 854   253 854
05.38.00 10.120 Valsts aģentūras "Tehnisko palīglīdzekļu centrs" darbības nodrošināšana      
    Resursi izdevumu segšanai 537 251 50 000 587 251
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi   50 000 50 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 537 251   537 251
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 537 251   537 251
    Izdevumi - kopā 537 251 50 000 587 251
    Uzturēšanas izdevumi 447 401 50 000 497 401
    Kārtējie izdevumi 447 401 50 000 497 401
    Atlīdzība 340 689 15 636 356 325
       Atalgojums 283 123 12 600 295 723
    Preces un pakalpojumi 106 712 34 364 141 076
    Kapitālie izdevumi 89 850   89 850
    Pamatkapitāla veidošana 89 850   89 850
05.43.00 10.120 Dotācija Latvijas Sieviešu invalīdu asociācijai "Aspāzija"      
    Resursi izdevumu segšanai   8 300 8 300
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem   8 300 8 300
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem   8 300 8 300
    Izdevumi - kopā   8 300 8 300
    Uzturēšanas izdevumi   8 300 8 300
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti   8 300 8 300
    Subsīdijas un dotācijas   8 300 8 300
05.54.00 10.120 Dotācija Latvijas Nedzirdīgo savienības Liepājas reģionālajai biedrībai      
    Resursi izdevumu segšanai   1 000 1 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem   1 000 1 000
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem   1 000 1 000
    Izdevumi - kopā   1 000 1 000
    Uzturēšanas izdevumi   1 000 1 000
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti   1 000 1 000
    Subsīdijas un dotācijas   1 000 1 000
05.59.00 10.120 Dotācija invalīdu biedrībām un organizācijām      
    Resursi izdevumu segšanai   5 600 5 600
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem   5 600 5 600
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem   5 600 5 600
    Izdevumi - kopā   5 600 5 600
    Uzturēšanas izdevumi   5 600 5 600
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti   5 600 5 600
    Subsīdijas un dotācijas   5 600 5 600
05.61.00 10.120  Tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšana      
    Resursi izdevumu segšanai 2 253 109 -50 000 2 203 109
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 50 000 -50 000  
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 203 109   2 203 109
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 203 109   2 203 109
    Izdevumi - kopā 2 253 109 -50 000 2 203 109
    Uzturēšanas izdevumi 2 253 109 -50 000 2 203 109
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 2 253 109 -50 000 2 203 109
    Subsīdijas un dotācijas 2 253 109 -50 000 2 203 109
05.62.00 10.120 Invaliditātes ekspertīžu nodrošināšana      
    Resursi izdevumu segšanai 2 179 541   2 179 541
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 179 541   2 179 541
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 179 541   2 179 541
    Izdevumi - kopā 2 179 541   2 179 541
    Uzturēšanas izdevumi 2 147 141   2 147 141
    Kārtējie izdevumi 2 147 141   2 147 141
    Atlīdzība 1 863 143 -32 065 1 831 078
       Atalgojums 1 475 282   1 475 282
    Preces un pakalpojumi 283 998 32 065 316 063
    Kapitālie izdevumi 32 400   32 400
    Pamatkapitāla veidošana 32 400   32 400
07.00.00 04.121 Darba tirgus attīstība      
    Resursi izdevumu segšanai 26 019 571 11 305 375 37 324 946
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 7 370 10 221 17 591
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 26 012 201 11 295 154 37 307 355
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 13 325 672 4 084 503 17 410 175
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetam 12 686 529 7 210 651 19 897 180
    Izdevumi - kopā 26 019 571 11 308 203 37 327 774
    Uzturēšanas izdevumi 25 820 807 11 075 782 36 896 589
    Kārtējie izdevumi 7 530 670 3 058 539 10 589 209
    Atlīdzība 5 582 059 597 288 6 179 347
       Atalgojums 4 433 925 119 210 4 553 135
    Preces un pakalpojumi 1 948 611 2 461 251 4 409 862
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 4 890 326 516 738 5 407 064
    Subsīdijas un dotācijas 4 890 326 516 738 5 407 064
    Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 1 710   1 710
     Starptautiskā sadarbība 1 710   1 710
    Uzturēšanas izdevumu transferti 13 398 101 7 500 505 20 898 606
     Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem 62 720 38 573 101 293
     Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 648 852 265 925 914 777
     Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 12 686 529 7 196 007 19 882 536
       Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos 12 686 529 7 196 007 19 882 536
    Kapitālie izdevumi 198 764 232 421 431 185
    Pamatkapitāla veidošana 198 764 217 777 416 541
    Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas   14 644 14 644
       Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem   14 644 14 644
    Finansiālā bilance   -2 828 -2 828
    Finansēšana   2 828 2 828
    Naudas līdzekļi   2 828 2 828
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)   2 828 2 828
07.01.00 04.121 Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana      
    Resursi izdevumu segšanai 5 488 413 778 995 6 267 408
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 5 370 10 221 15 591
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 483 043 768 774 6 251 817
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 483 043 768 774 6 251 817
    Izdevumi - kopā 5 488 413 781 823 6 270 236
    Uzturēšanas izdevumi 5 310 649 781 823 6 092 472
    Kārtējie izdevumi 5 308 939 781 823 6 090 762
    Atlīdzība 4 612 516 271 212 4 883 728
       Atalgojums 3 652 604 -124 227 3 528 377
    Preces un pakalpojumi 696 423 510 611 1 207 034
    Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 1 710   1 710
     Starptautiskā sadarbība 1 710   1 710
    Kapitālie izdevumi 177 764   177 764
    Pamatkapitāla veidošana 177 764   177 764
    Finansiālā bilance   -2 828 -2 828
    Finansēšana   2 828 2 828
    Naudas līdzekļi   2 828 2 828
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)   2 828 2 828
07.03.00 04.122 Aktīvie nodarbinātības pasākumi      
    Resursi izdevumu segšanai 3 831 952 -624 505 3 207 447
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 831 952 -624 505 3 207 447
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 831 952 -624 505 3 207 447
    Izdevumi - kopā 3 831 952 -624 505 3 207 447
    Uzturēšanas izdevumi 3 831 952 -624 505 3 207 447
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 3 831 952 -624 505 3 207 447
    Subsīdijas un dotācijas 3 831 952 -624 505 3 207 447
07.05.00 04.122 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana      
    Resursi izdevumu segšanai 2 995 503 3 718 606 6 714 109
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 995 503 3 718 606 6 714 109
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 995 503 3 718 606 6 714 109
    Izdevumi - kopā 2 995 503 3 718 606 6 714 109
    Uzturēšanas izdevumi 2 995 503 3 718 606 6 714 109
    Kārtējie izdevumi 1 225 557 2 272 865 3 498 422
    Atlīdzība 138 706 382 213 520 919
       Atalgojums 111 777 292 578 404 355
    Preces un pakalpojumi 1 086 851 1 890 652 2 977 503
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 1 058 374 1 141 243 2 199 617
    Subsīdijas un dotācijas 1 058 374 1 141 243 2 199 617
    Uzturēšanas izdevumu transferti 711 572 304 498 1 016 070
     Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem 62 720 38 573 101 293
     Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 648 852 265 925 914 777
07.06.00 04.121 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētā nodarbinātības infrastruktūras attīstība      
    Resursi izdevumu segšanai 1 903 279 632 281 535
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 903 279 632 281 535
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 903 279 632 281 535
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā      
    Izdevumi - kopā 1 903 279 632 281 535
    Uzturēšanas izdevumi 1 903 60 794 62 697
    Kārtējie izdevumi 1 903 60 794 62 697
    Atlīdzība 1 380 16 791 18 171
       Atalgojums 1 112 13 162 14 274
    Preces un pakalpojumi 523 44 003 44 526
    Kapitālie izdevumi   218 838 218 838
    Pamatkapitāla veidošana   218 838 218 838
07.07.00 04.122 Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda (ESF)  finansējumu      
    Resursi izdevumu segšanai 12 686 529 7 210 651 19 897 180
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 12 686 529 7 210 651 19 897 180
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetam 12 686 529 7 210 651 19 897 180
    Izdevumi - kopā 12 686 529 7 210 651 19 897 180
    Uzturēšanas izdevumi 12 686 529 7 196 007 19 882 536
    Uzturēšanas izdevumu transferti 12 686 529 7 196 007 19 882 536
     Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 12 686 529 7 196 007 19 882 536
       Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos 12 686 529 7 196 007 19 882 536
    Kapitālie izdevumi   14 644 14 644
    Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas   14 644 14 644
       Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem   14 644 14 644
07.08.00 04.121 Atbalsts Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai      
    Resursi izdevumu segšanai 334 981 86 265 421 246
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 334 981 86 265 421 246
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 334 981 86 265 421 246
    Izdevumi - kopā 334 981 86 265 421 246
    Uzturēšanas izdevumi 316 981 85 347 402 328
    Kārtējie izdevumi 316 981 85 347 402 328
    Atlīdzība 273 081 71 284 344 365
       Atalgojums 220 067 54 287 274 354
    Preces un pakalpojumi 43 900 14 063 57 963
    Kapitālie izdevumi 18 000 918 18 918
    Pamatkapitāla veidošana 18 000 918 18 918
07.09.00 04.121 Karjeras konsultāciju sistēmas attīstība      
    Resursi izdevumu segšanai 680 290 -144 269 536 021
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 2 000   2 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 678 290 -144 269 534 021
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 678 290 -144 269 534 021
    Izdevumi - kopā 680 290 -144 269 536 021
    Uzturēšanas izdevumi 677 290 -142 290 535 000
    Kārtējie izdevumi 677 290 -142 290 535 000
    Atlīdzība 556 376 -144 212 412 164
       Atalgojums 448 365 -116 590 331 775
    Preces un pakalpojumi 120 914 1 922 122 836
    Kapitālie izdevumi 3 000 -1 979 1 021
    Pamatkapitāla veidošana 3 000 -1 979 1 021
20.00.00 10.400 Valsts sociālie pabalsti      
    Resursi izdevumu segšanai 104 527 650 16 459 559 120 987 209
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 104 527 650 16 459 559 120 987 209
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 104 527 650 16 459 559 120 987 209
    Izdevumi - kopā 104 527 650 16 459 559 120 987 209
    Uzturēšanas izdevumi 104 527 650 16 459 559 120 987 209
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 103 501 441 16 459 559 119 961 000
    Sociālie pabalsti 103 501 441 16 459 559 119 961 000
    Uzturēšanas izdevumu transferti 1 026 209   1 026 209
     Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 1 026 209   1 026 209
       Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu 1 026 209   1 026 209
21.00.00 04.121 Darba tiesisko attiecību un darba apstākļu kontrole un uzraudzība      
    Resursi izdevumu segšanai 2 699 659   2 699 659
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 699 659   2 699 659
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 699 659   2 699 659
    Izdevumi - kopā 2 699 659   2 699 659
    Uzturēšanas izdevumi 2 668 738   2 668 738
    Kārtējie izdevumi 2 668 388   2 668 388
    Atlīdzība 2 197 286 35 000 2 232 286
       Atalgojums 1 657 509   1 657 509
    Preces un pakalpojumi 471 102 -35 000 436 102
    Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 350   350
     Starptautiskā sadarbība 350   350
    Kapitālie izdevumi 30 921   30 921
    Pamatkapitāla veidošana 30 921   30 921
99.00.00 01.890 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums      
    Resursi izdevumu segšanai   100 064 100 064
    Transferti   100 064 100 064
    Valsts budžeta transferti   100 064 100 064
    Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti   100 064 100 064
       Subsīdiju un dotāciju transferti   100 064 100 064
         Valsts pamatbudžetā saņemtie transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" uz valsts pamatbudžetu   100 064 100 064
    Izdevumi - kopā   100 064 100 064
    Uzturēšanas izdevumi   99 764 99 764
    Kārtējie izdevumi   93 097 93 097
    Atlīdzība   1 000 1 000
       Atalgojums   404 404
    Preces un pakalpojumi   92 097 92 097
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti   6 667 6 667
    Sociālie pabalsti   6 667 6 667
    Kapitālie izdevumi   300 300
    Pamatkapitāla veidošana   300 300