Programmas kods Funkciju klasifik. kods   2007.gada plāns Grozījumi Precizēts
budžets
           
    17. Satiksmes ministrija      
    Resursi izdevumu segšanai 393 212 239 -16 575 098 376 637 141
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 1 939 428 158 626 2 098 054
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 62 049 477 -14 868 962 47 180 515
    Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam 0 2 635 960 2 635 960
    Transferti 0 200 000 200 000
    Valsts budžeta transferti 0 200 000 200 000
    Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti 0 200 000 200 000
       Subsīdiju un dotāciju transferti 0 200 000 200 000
         Valsts pamatbudžetā saņemtie transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" uz valsts pamatbudžetu   200 000 200 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 329 223 334 -2 064 762 327 158 572
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 329 223 334 -2 064 762 327 158 572
    Izdevumi - kopā 398 868 168 -19 341 265 379 526 903
    Uzturēšanas izdevumi 170 507 125 8 180 341 178 687 466
    Kārtējie izdevumi 55 647 953 5 608 246 61 256 199
    Atlīdzība 5 383 782 128 031 5 511 813
       Atalgojums 4 045 057 41 389 4 086 446
    Preces un pakalpojumi 50 264 171 5 480 215 55 744 386
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 48 873 236 -2 803 248 46 069 988
    Subsīdijas un dotācijas 48 873 236 -2 803 248 46 069 988
    Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 201 990 1 345 203 335
     Starptautiskā sadarbība 201 990 1 345 203 335
    Uzturēšanas izdevumu transferti 65 783 946 5 373 998 71 157 944
     Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem 65 783 946 1 350 000 67 133 946
     Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 0 1 388 038 1 388 038
     Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 0 2 635 960 2 635 960
       Atmaksa valsts pamatbudžetā no Eiropas savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem par Latvijas valsts ieguldītajiem finašu resursiem Kohēzijas fonda projektos un SAPARD programmā 0 2 635 960 2 635 960
    Kapitālie izdevumi 228 361 043 -27 521 606 200 839 437
    Pamatkapitāla veidošana 228 361 043 -27 521 606 200 839 437
    Finansiālā bilance -5 655 929 2 766 167 -2 889 762
    Finansēšana 5 655 929 -2 766 167 2 889 762
    Naudas līdzekļi 5 655 929 -2 766 167 2 889 762
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 0 152 434 152 434
    Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 5 655 929 -2 918 601 2 737 328
           
03.00.00 04.500 Nozares vadība      
    Resursi izdevumu segšanai 3 958 788 173 891 4 132 679
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 168 000 52 171 220 171
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 790 788 121 720 3 912 508
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 790 788 121 720 3 912 508
    Izdevumi - kopā 3 958 788 212 667 4 171 455
    Uzturēšanas izdevumi 3 857 618 167 917 4 025 535
    Kārtējie izdevumi 3 805 974 167 917 3 973 891
    Atlīdzība 2 924 972 58 393 2 983 365
       Atalgojums 2 180 476 22 060 2 202 536
    Preces un pakalpojumi 881 002 109 524 990 526
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 51 644   51 644
    Subsīdijas un dotācijas 51 644   51 644
    Kapitālie izdevumi 101 170 44 750 145 920
    Pamatkapitāla veidošana 101 170 44 750 145 920
    Finansiālā bilance 0 -38 776 -38 776
    Finansēšana 0 38 776 38 776
    Naudas līdzekļi 0 38 776 38 776
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)   38 776 38 776
08.00.00 08.220 Valsts aģentūras "Rīgas motormuzejs" darbības nodrošināšana      
    Resursi izdevumu segšanai 319 803 9 700 329 503
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 222 803 9 700 232 503
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 97 000   97 000
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 97 000   97 000
    Izdevumi - kopā 319 803 112 381 432 184
    Uzturēšanas izdevumi 308 803 112 381 421 184
    Kārtējie izdevumi 308 603 112 381 420 984
    Atlīdzība 152 702   152 702
       Atalgojums 119 270   119 270
    Preces un pakalpojumi 155 901 112 381 268 282
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 50   50
    Subsīdijas un dotācijas 50   50
    Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 150   150
     Starptautiskā sadarbība 150   150
    Kapitālie izdevumi 11 000   11 000
    Pamatkapitāla veidošana 11 000   11 000
    Finansiālā bilance 0 -102 681 -102 681
    Finansēšana 0 102 681 102 681
    Naudas līdzekļi 0 102 681 102 681
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)   102 681 102 681
09.00.00 01.133 Iemaksas starptautiskajās organizācijās      
    Resursi izdevumu segšanai 177 420   177 420
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 177 420   177 420
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 177 420   177 420
    Izdevumi - kopā 177 420   177 420
    Uzturēšanas izdevumi 177 420   177 420
    Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 177 420   177 420
     Starptautiskā sadarbība 177 420   177 420
11.00.00 04.530  Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas darbības nodrošināšana      
    Resursi izdevumu segšanai 382 815   382 815
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 382 815   382 815
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 382 815   382 815
    Izdevumi - kopā 382 815   382 815
    Uzturēšanas izdevumi 377 815   377 815
    Kārtējie izdevumi 377 815   377 815
    Atlīdzība 288 927   288 927
       Atalgojums 209 039   209 039
    Preces un pakalpojumi 88 888   88 888
    Kapitālie izdevumi 5 000   5 000
    Pamatkapitāla veidošana 5 000   5 000
12.00.00 04.530 Valsts dzelzceļa administrācijas darbības nodrošināšana      
    Resursi izdevumu segšanai 252 791   252 791
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 252 791   252 791
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 252 791   252 791
    Izdevumi - kopā 252 791 0 252 791
    Uzturēšanas izdevumi 249 291 0 249 291
    Kārtējie izdevumi 249 291 0 249 291
    Atlīdzība 172 845 3 500 176 345
       Atalgojums 123 489 3 500 126 989
    Preces un pakalpojumi 76 446 -3 500 72 946
    Kapitālie izdevumi 3 500   3 500
    Pamatkapitāla veidošana 3 500   3 500
14.00.00 04.100 Eiropas Savienības un starptautiskā finansējuma koordinācija un tehniskā palīdzība      
    Resursi izdevumu segšanai 202 695 33 991 236 686
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 202 695 33 991 236 686
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 202 695 33 991 236 686
    Izdevumi - kopā 202 695 33 991 236 686
    Uzturēšanas izdevumi 200 695 33 991 234 686
    Kārtējie izdevumi 200 695 33 991 234 686
    Atlīdzība 111 234 12 412 123 646
       Atalgojums 89 640 9 829 99 469
    Preces un pakalpojumi 89 461 21 579 111 040
    Kapitālie izdevumi 2 000   2 000
    Pamatkapitāla veidošana 2 000   2 000
23.00.00 04.510 Valsts autoceļu fonds      
    Resursi izdevumu segšanai 189 825 950 4 500 000 194 325 950
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 300 000 0 300 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 189 525 950 4 500 000 194 025 950
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 189 525 950 4 500 000 194 025 950
    Izdevumi - kopā 189 825 950 4 510 098 194 336 048
    Uzturēšanas izdevumi 105 176 785 4 785 165 109 961 950
    Kārtējie izdevumi 48 319 000 3 435 165 51 754 165
    Preces un pakalpojumi 48 319 000 3 435 165 51 754 165
    Uzturēšanas izdevumu transferti 56 857 785 1 350 000 58 207 785
     Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem 56 857 785 1 350 000 58 207 785
    Kapitālie izdevumi 84 649 165 -275 067 84 374 098
    Pamatkapitāla veidošana 84 649 165 -275 067 84 374 098
    Finansiālā bilance 0 -10 098 -10 098
    Finansēšana 0 10 098 10 098
    Naudas līdzekļi 0 10 098 10 098
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 0 10 098 10 098
23.04.00 04.510 Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem ( ielām)      
    Resursi izdevumu segšanai 56 857 785 1 350 000 58 207 785
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 56 857 785 1 350 000 58 207 785
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 56 857 785 1 350 000 58 207 785
    Izdevumi - kopā 56 857 785 1 350 000 58 207 785
    Uzturēšanas izdevumi 56 857 785 1 350 000 58 207 785
    Uzturēšanas izdevumu transferti 56 857 785 1 350 000 58 207 785
     Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem 56 857 785 1 350 000 58 207 785
23.06.00 04.510 Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana un atjaunošana      
    Resursi izdevumu segšanai 132 968 165 3 150 000 136 118 165
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 300 000   300 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 132 668 165 3 150 000 135 818 165
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 132 668 165 3 150 000 135 818 165
    Izdevumi - kopā 132 968 165 3 160 098 136 128 263
    Uzturēšanas izdevumi 48 319 000 3 435 165 51 754 165
    Kārtējie izdevumi 48 319 000 3 435 165 51 754 165
    Preces un pakalpojumi 48 319 000 3 435 165 51 754 165
    Kapitālie izdevumi 84 649 165 -275 067 84 374 098
    Pamatkapitāla veidošana 84 649 165 -275 067 84 374 098
    Finansiālā bilance 0 -10 098 -10 098
    Finansēšana 0 10 098 10 098
    Naudas līdzekļi 0 10 098 10 098
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)   10 098 10 098
26.00.00 04.520 Ostu attīstības fonds      
    Resursi izdevumu segšanai 120 767   120 767
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 120 767   120 767
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 120 767   120 767
    Izdevumi - kopā 120 767   120 767
    Uzturēšanas izdevumi 118 767   118 767
    Kārtējie izdevumi 118 767   118 767
    Atlīdzība 72 027   72 027
       Atalgojums 58 044   58 044
    Preces un pakalpojumi 46 740   46 740
    Kapitālie izdevumi 2 000   2 000
    Pamatkapitāla veidošana 2 000   2 000
29.00.00 04.500 Kohēzijas fonda finansēto projektu ieviešana autoceļu jomā      
    Resursi izdevumu segšanai 63 518 594 -10 323 494 53 195 100
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 23 553 072 -2 125 003 21 428 069
    Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam   2 582 863 2 582 863
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 39 965 522 -8 198 491 31 767 031
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 39 965 522 -8 198 491 31 767 031
    Izdevumi - kopā 65 284 824 -9 314 771 55 970 053
    Uzturēšanas izdevumi 4 512 086 192 358 4 704 444
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 4 512 086 -2 390 505 2 121 581
    Subsīdijas un dotācijas 4 512 086 -2 390 505 2 121 581
    Uzturēšanas izdevumu transferti 0 2 582 863 2 582 863
     Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 0 2 582 863 2 582 863
       Atmaksa valsts pamatbudžetā no Eiropas savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem par Latvijas valsts ieguldītajiem finašu resursiem Kohēzijas fonda projektos un SAPARD programmā   2 582 863 2 582 863
    Kapitālie izdevumi 60 772 738 -9 507 129 51 265 609
    Pamatkapitāla veidošana 60 772 738 -9 507 129 51 265 609
    Finansiālā bilance -1 766 230 -1 008 723 -2 774 953
    Finansēšana 1 766 230 1 008 723 2 774 953
    Naudas līdzekļi 1 766 230 1 008 723 2 774 953
    Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 1 766 230 1 008 723 2 774 953
31.00.00 04.500 Sabiedriskais transports      
    Resursi izdevumu segšanai 48 760 176 385 700 49 145 876
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 48 760 176 385 700 49 145 876
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 48 760 176 385 700 49 145 876
    Izdevumi - kopā 48 760 176 385 700 49 145 876
    Uzturēšanas izdevumi 48 760 176 385 700 49 145 876
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 39 834 015 385 700 40 219 715
    Subsīdijas un dotācijas 39 834 015 385 700 40 219 715
    Uzturēšanas izdevumu transferti 8 926 161 0 8 926 161
     Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem 8 926 161 0 8 926 161
31.05.00 04.500 Dotācija Autotransporta direkcijai sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanai      
    Resursi izdevumu segšanai 621 119   621 119
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 621 119   621 119
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 621 119   621 119
    Izdevumi - kopā 621 119   621 119
    Uzturēšanas izdevumi 621 119   621 119
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 621 119   621 119
    Subsīdijas un dotācijas 621 119   621 119
31.06.00 04.500 Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem      
    Resursi izdevumu segšanai 48 139 057 385 700 48 524 757
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 48 139 057 385 700 48 524 757
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 48 139 057 385 700 48 524 757
    Izdevumi - kopā 48 139 057 385 700 48 524 757
    Uzturēšanas izdevumi 48 139 057 385 700 48 524 757
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 39 212 896 385 700 39 598 596
    Subsīdijas un dotācijas 39 212 896 385 700 39 598 596
    Uzturēšanas izdevumu transferti 8 926 161   8 926 161
     Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem 8 926 161   8 926 161
33.00.00 04.530 Kohēzijas fonda finansēto dzelzceļa infrastruktūras attīstības projektu ieviešana      
    Resursi izdevumu segšanai 30 607 126 -8 406 954 22 200 172
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 21 849 476 -8 776 620 13 072 856
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 8 757 650 369 666 9 127 316
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 8 757 650 369 666 9 127 316
    Izdevumi - kopā 34 462 033 -12 928 118 21 533 915
    Uzturēšanas izdevumi 784 306 142 692 926 998
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 784 306 142 692 926 998
    Subsīdijas un dotācijas 784 306 142 692 926 998
    Kapitālie izdevumi 33 677 727 -13 070 810 20 606 917
    Pamatkapitāla veidošana 33 677 727 -13 070 810 20 606 917
    Finansiālā bilance -3 854 907 4 521 164 666 257
    Finansēšana 3 854 907 -4 521 164 -666 257
    Naudas līdzekļi 3 854 907 -4 521 164 -666 257
    Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 3 854 907 -4 521 164 -666 257
34.00.00 04.520 Kohēzijas fonda finansētie projekti ostu attīstībai      
    Resursi izdevumu segšanai 8 998 709 -2 239 837 6 758 872
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 7 056 153 -2 239 837 4 816 316
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 942 556 0 1 942 556
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 942 556   1 942 556
    Izdevumi - kopā 9 948 198 -2 242 649 7 705 549
    Kapitālie izdevumi 9 948 198 -2 242 649 7 705 549
    Pamatkapitāla veidošana 9 948 198 -2 242 649 7 705 549
    Finansiālā bilance -949 489 2 812 -946 677
    Finansēšana 949 489 -2 812 946 677
    Naudas līdzekļi 949 489 -2 812 946 677
    Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 949 489 -2 812 946 677
35.00.00 04.540 Kohēzijas fonda finansētie projekti lidostu attīstībai      
    Resursi izdevumu segšanai 7 124 324 -1 863 836 5 260 488
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 7 124 324 -1 863 836 5 260 488
    Izdevumi - kopā 5 340 610 -1 175 793 4 164 817
    Kapitālie izdevumi 5 340 610 -1 175 793 4 164 817
    Pamatkapitāla veidošana 5 340 610 -1 175 793 4 164 817
    Finansiālā bilance 1 783 714 -688 043 1 095 671
    Finansēšana -1 783 714 688 043 -1 095 671
    Naudas līdzekļi -1 783 714 688 043 -1 095 671
    Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) -1 783 714 688 043 -1 095 671
36.00.00 04.500 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētā reģionālo autoceļu attīstības programma      
    Resursi izdevumu segšanai 1 733 057 7 135 740 8 868 797
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 733 057 7 135 740 8 868 797
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 733 057 7 135 740 8 868 797
    Izdevumi - kopā 1 733 057 7 135 740 8 868 797
    Kapitālie izdevumi 1 733 057 7 135 740 8 868 797
    Pamatkapitāla veidošana 1 733 057 7 135 740 8 868 797
37.00.00 04.500 Kohēzijas fonda finansētie tehniskās palīdzības projekti      
    Resursi izdevumu segšanai 272 771 161 562 434 333
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 210 148 136 334 346 482
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 62 623 25 228 87 851
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 62 623 25 228 87 851
    Izdevumi - kopā 392 977 70 171 463 148
    Uzturēšanas izdevumi 12 410 0 12 410
    Kārtējie izdevumi 12 410 0 12 410
    Atlīdzība 12 410   12 410
       Atalgojums 10 000   10 000
    Kapitālie izdevumi 380 567 70 171 450 738
    Pamatkapitāla veidošana 380 567 70 171 450 738
    Finansiālā bilance -120 206 91 391 -28 815
    Finansēšana 120 206 -91 391 28 815
    Naudas līdzekļi 120 206 -91 391 28 815
    Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 120 206 -91 391 28 815
38.00.00 04.500 Transeiropas tīklu kopējās intereses projekti      
    Resursi izdevumu segšanai 3 877 304   3 877 304
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 2 256 304   2 256 304
    Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam   53 097 53 097
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 621 000   1 621 000
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 621 000   1 621 000
    Izdevumi - kopā 4 626 115   4 626 115
    Uzturēšanas izdevumi 1 441 135 0 1 441 135
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 1 441 135 -1 441 135 0
    Subsīdijas un dotācijas 1 441 135 -1 441 135 0
    Uzturēšanas izdevumu transferti 0 1 441 135 1 441 135
     Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem   1 388 038 1 388 038
     Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 0 53 097 53 097
       Atmaksa valsts pamatbudžetā no Eiropas savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem par Latvijas valsts ieguldītajiem finašu resursiem Kohēzijas fonda projektos un SAPARD programmā   53 097 53 097
    Kapitālie izdevumi 3 184 980   3 184 980
    Pamatkapitāla veidošana 3 184 980   3 184 980
    Finansiālā bilance -748 811 0 -748 811
    Finansēšana 748 811   748 811
    Naudas līdzekļi 748 811   748 811
    Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 748 811   748 811
39.00.00 04.500 Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja darbības nodrošināšana      
    Resursi izdevumu segšanai 190 393   190 393
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 190 393   190 393
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 190 393   190 393
    Izdevumi - kopā 190 393   190 393
    Uzturēšanas izdevumi 185 093   185 093
    Kārtējie izdevumi 185 093   185 093
    Atlīdzība 119 658   119 658
       Atalgojums 89 664   89 664
    Preces un pakalpojumi 65 435   65 435
    Kapitālie izdevumi 5 300   5 300
    Pamatkapitāla veidošana 5 300   5 300
40.00.00 04.510 Autotransporta inspekcijas darbības nodrošināšana      
    Resursi izdevumu segšanai 980 240   980 240
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 980 240   980 240
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 980 240   980 240
    Izdevumi - kopā 980 240 0 980 240
    Uzturēšanas izdevumi 860 400 0 860 400
    Kārtējie izdevumi 860 400 0 860 400
    Atlīdzība 607 850 17 244 625 094
       Atalgojums 437 710 6 000 443 710
    Preces un pakalpojumi 252 550 -17 244 235 306
    Kapitālie izdevumi 119 840   119 840
    Pamatkapitāla veidošana 119 840   119 840
41.00.00 04.540 Civilās aviācijas aģentūras darbības nodrošināšana      
    Resursi izdevumu segšanai 1 248 625 96 755 1 345 380
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 1 248 625 96 755 1 345 380
    Izdevumi - kopā 1 248 625 97 634 1 346 259
    Uzturēšanas izdevumi 1 234 325 91 034 1 325 359
    Kārtējie izdevumi 1 209 905 89 689 1 299 594
    Atlīdzība 921 157 36 482 957 639
       Atalgojums 727 725   727 725
    Preces un pakalpojumi 288 748 53 207 341 955
    Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 24 420 1 345 25 765
     Starptautiskā sadarbība 24 420 1 345 25 765
    Kapitālie izdevumi 14 300 6 600 20 900
    Pamatkapitāla veidošana 14 300 6 600 20 900
    Finansiālā bilance 0 -879 -879
    Finansēšana 0 879 879
    Naudas līdzekļi 0 879 879
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)   879 879
42.00.00 04.600 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētā platjoslu sakaru infrastruktūras attīstība lauku apvidos      
    Resursi izdevumu segšanai 1 569 103   1 569 103
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 569 103   1 569 103
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 569 103   1 569 103
    Izdevumi - kopā 1 569 103 0 1 569 103
    Uzturēšanas izdevumi 0 1 569 103 1 569 103
    Kārtējie izdevumi 0 1 569 103 1 569 103
    Preces un pakalpojumi   1 569 103 1 569 103
    Kapitālie izdevumi 1 569 103 -1 569 103 0
    Pamatkapitāla veidošana 1 569 103 -1 569 103 0
43.00.00 04.500 Kohēzijas fonda finansētie projekti 2007.-2013. gada plānošanas periodam      
    Resursi izdevumu segšanai 26 840 788 -26 839 314 1 474
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 26 840 788 -26 839 314 1 474
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 26 840 788 -26 839 314 1 474
    Izdevumi - kopā 26 840 788 -26 839 314 1 474
    Kapitālie izdevumi 26 840 788 -26 839 314 1 474
    Pamatkapitāla veidošana 26 840 788 -26 839 314 1 474
44.00.00 04.540 Aviācijas drošības, glābšanas un medicīniskās palīdzības funkciju nodrošināšana VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga""      
    Resursi izdevumu segšanai 2 250 000 500 000 2 750 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 250 000 500 000 2 750 000
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 250 000 500 000 2 750 000
    Izdevumi - kopā 2 250 000 500 000 2 750 000
    Uzturēšanas izdevumi 2 250 000 500 000 2 750 000
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 2 250 000 500 000 2 750 000
    Subsīdijas un dotācijas 2 250 000 500 000 2 750 000
45.00.00 04.500 Neatliekamo Austrumu - Rietumu transporta koridora infrastruktūras projektu sagatavošana un būvniecība      
    Resursi izdevumu segšanai 0 19 900 998 19 900 998
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 19 900 998 19 900 998
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem   19 900 998 19 900 998
    Izdevumi - kopā 0 19 900 998 19 900 998
    Kapitālie izdevumi 0 19 900 998 19 900 998
    Pamatkapitāla veidošana   19 900 998 19 900 998
99.00.00 01.890 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums      
    Resursi izdevumu segšanai 0 200 000 200 000
    Transferti 0 200 000 200 000
    Valsts budžeta transferti 0 200 000 200 000
    Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti 0 200 000 200 000
       Subsīdiju un dotāciju transferti   200 000 200 000
         Valsts pamatbudžetā saņemtie transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" uz valsts pamatbudžetu   200 000 200 000
    Izdevumi - kopā 0 200 000 200 000
    Uzturēšanas izdevumi 0 200 000 200 000
    Kārtējie izdevumi 0 200 000 200 000
    Preces un pakalpojumi   200 000 200 000