Programmas kods Funkciju klasifik. kods   2007.gada plāns Grozījumi Precizēts
budžets
           
    16. Zemkopības ministrija      
    Resursi izdevumu segšanai 294 921 180 7 239 092 302 160 272
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 13 705 242 1 263 907 14 969 149
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 915 453 110 590 1 026 043
    Transferti   1 978 187 1 978 187
    Valsts budžeta transferti   1 978 187 1 978 187
    Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti   1 978 187 1 978 187
      Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā   1 968 393 1 968 393
      Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem   1 968 393 1 968 393
         Subsīdiju un dotāciju transferti   9 794 9 794
         Valsts pamatbudžetā saņemtie transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" uz valsts pamatbudžetu   9 794 9 794
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 280 300 485 3 886 408 284 186 893
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 277 730 314 3 290 640 281 020 954
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetam 2 570 171 595 768 3 165 939
    Izdevumi - kopā 295 861 952 7 429 094 303 291 046
    Uzturēšanas izdevumi 285 905 136 5 870 109 291 775 245
    Kārtējie izdevumi 89 203 845 2 727 448 91 931 293
    Atlīdzība 62 634 821 1 542 295 64 177 116
       Atalgojums 47 056 119 1 407 004 48 463 123
    Preces un pakalpojumi 26 569 024 1 185 153 27 754 177
    Procentu izdevumi 1 531 1 393 2 924
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 195 092 482 2 685 778 197 778 260
    Subsīdijas un dotācijas 194 414 321 2 685 778 197 100 099
    Sociālie pabalsti 678 161   678 161
    Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 242 510 33 170 275 680
     Starptautiskā sadarbība 242 510 33 170 275 680
    Uzturēšanas izdevumu transferti 1 364 768 422 320 1 787 088
     Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 232 548 199 850 432 398
     Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 1 132 220 222 470 1 354 690
       Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos 1 132 220 222 470 1 354 690
    Kapitālie izdevumi 9 956 816 1 558 985 11 515 801
    Pamatkapitāla veidošana 8 518 865 1 185 687 9 704 552
    Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas 1 437 951 373 298 1 811 249
       Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem 1 437 951 373 298 1 811 249
    Finansiālā bilance -940 772 -190 002 -1 130 774
    Finansēšana 940 772 190 002 1 130 774
    Aizņēmumi -9 276 -18 564 -27 840
    Saņemto aizņēmumu atmaksa -9 276 -18 564 -27 840
    Naudas līdzekļi 950 048 208 566 1 158 614
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)   6 058 6 058
    Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 950 048 202 508 1 152 556
           
20.00.00. 04.211 Pārtikas drošība un  kvalitāte, dzīvnieku veselība      
    Resursi izdevumu segšanai 20 420 296 269 957 20 690 253
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 3 735 947 250 000 3 985 947
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 535 162   535 162
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 16 149 187 19 957 16 169 144
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 16 149 187 19 957 16 169 144
    Izdevumi - kopā 20 411 020 251 393 20 662 413
    Uzturēšanas izdevumi 19 049 463 251 393 19 300 856
    Kārtējie izdevumi 19 047 932 250 000 19 297 932
    Atlīdzība 11 381 608 250 000 11 631 608
       Atalgojums 8 387 373 444 087 8 831 460
    Preces un pakalpojumi 7 666 324   7 666 324
    Procentu izdevumi 1 531 1 393 2 924
    Kapitālie izdevumi 1 361 557   1 361 557
    Pamatkapitāla veidošana 1 361 557   1 361 557
    Finansiālā bilance 9 276 18 564 27 840
    Finansēšana -9 276 -18 564 -27 840
    Aizņēmumi -9 276 -18 564 -27 840
    Saņemto aizņēmumu atmaksa -9 276 -18 564 -27 840
21.00.00   Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai, sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā      
    Resursi izdevumu segšanai 55 338 303 441 728 55 780 031
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 1 614 101 133 246 1 747 347
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 150 892 93 723 244 615
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 53 573 310 214 759 53 788 069
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 53 573 310 214 759 53 788 069
    Izdevumi - kopā 55 338 303 441 728 55 780 031
    Uzturēšanas izdevumi 53 961 878 249 228 54 211 106
    Kārtējie izdevumi 18 046 583 249 228 18 295 811
    Atlīdzība 14 091 204 84 723 14 175 927
       Atalgojums 10 534 461 -208 499 10 325 962
    Preces un pakalpojumi 3 955 379 164 505 4 119 884
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 35 915 295   35 915 295
    Subsīdijas un dotācijas 35 915 295   35 915 295
    Kapitālie izdevumi 1 376 425 192 500 1 568 925
    Pamatkapitāla veidošana 1 376 425 192 500 1 568 925
21.01.00 04.240 Valsts atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai (subsīdijas)      
    Resursi izdevumu segšanai 32 060 415   32 060 415
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 32 060 415   32 060 415
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 32 060 415   32 060 415
    Izdevumi - kopā 32 060 415   32 060 415
    Uzturēšanas izdevumi 32 060 415   32 060 415
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 32 060 415   32 060 415
    Subsīdijas un dotācijas 32 060 415   32 060 415
 21.02.00 04.211 Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā      
    Resursi izdevumu segšanai 19 558 008 441 728 19 999 736
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 1 614 101 133 246 1 747 347
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 150 892 93 723 244 615
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 17 793 015 214 759 18 007 774
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 17 793 015 214 759 18 007 774
    Izdevumi - kopā 19 558 008 441 728 19 999 736
    Uzturēšanas izdevumi 18 181 583 249 228 18 430 811
    Kārtējie izdevumi 18 046 583 249 228 18 295 811
    Atlīdzība 14 091 204 84 723 14 175 927
       Atalgojums 10 534 461 -208 499 10 325 962
    Preces un pakalpojumi 3 955 379 164 505 4 119 884
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 135 000   135 000
    Subsīdijas un dotācijas 135 000   135 000
    Kapitālie izdevumi 1 376 425 192 500 1 568 925
    Pamatkapitāla veidošana 1 376 425 192 500 1 568 925
21.06.00 04.240 Atbalsts biodegvielas ražošanas veicināšanai      
    Resursi izdevumu segšanai 3 719 880   3 719 880
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 719 880   3 719 880
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 719 880   3 719 880
    Izdevumi - kopā 3 719 880   3 719 880
    Uzturēšanas izdevumi 3 719 880   3 719 880
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 3 719 880   3 719 880
    Subsīdijas un dotācijas 3 719 880   3 719 880
22.00.00.   Cilvēkresursu attīstība      
    Resursi izdevumu segšanai 18 110 652 2 684 366 20 795 018
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 4 187 943 200 000 4 387 943
    Transferti   1 968 393 1 968 393
    Valsts budžeta transferti   1 968 393 1 968 393
    Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti   1 968 393 1 968 393
      Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā   1 968 393 1 968 393
      Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem   1 968 393 1 968 393
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 13 922 709 515 973 14 438 682
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 13 922 709 515 973 14 438 682
    Izdevumi - kopā 18 110 652 2 684 366 20 795 018
    Uzturēšanas izdevumi 16 582 893 2 679 676 19 262 569
    Kārtējie izdevumi 13 319 490 1 842 776 15 162 266
    Atlīdzība 9 907 113 1 203 573 11 110 686
       Atalgojums 7 967 426 962 624 8 930 050
    Preces un pakalpojumi 3 412 377 639 203 4 051 580
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 3 263 403 836 900 4 100 303
    Subsīdijas un dotācijas 2 585 242 836 900 3 422 142
    Sociālie pabalsti 678 161   678 161
    Kapitālie izdevumi 1 527 759 4 690 1 532 449
    Pamatkapitāla veidošana 1 527 759 4 690 1 532 449
22.02.00. 09.400 Augstākā izglītība      
    Resursi izdevumu segšanai 15 218 372 711 723 15 930 095
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 4 184 243 200 000 4 384 243
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 11 034 129 511 723 11 545 852
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 11 034 129 511 723 11 545 852
    Izdevumi - kopā 15 218 372 711 723 15 930 095
    Uzturēšanas izdevumi 13 748 567 707 033 14 455 600
    Kārtējie izdevumi 13 070 406 707 033 13 777 439
    Atlīdzība 9 738 517 496 857 10 235 374
       Atalgojums 7 831 600 393 105 8 224 705
    Preces un pakalpojumi 3 331 889 210 176 3 542 065
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 678 161   678 161
    Sociālie pabalsti 678 161   678 161
    Kapitālie izdevumi 1 469 805 4 690 1 474 495
    Pamatkapitāla veidošana 1 469 805 4 690 1 474 495
22.03.00. 08.200 Kultūra      
    Resursi izdevumu segšanai 221 638 6 550 228 188
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 3 700   3 700
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 217 938 6 550 224 488
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 217 938 6 550 224 488
    Izdevumi - kopā 221 638 6 550 228 188
    Uzturēšanas izdevumi 198 138 6 550 204 688
    Kārtējie izdevumi 198 138 6 550 204 688
    Atlīdzība 147 858   147 858
       Atalgojums 119 114   119 114
    Preces un pakalpojumi 50 280 6 550 56 830
    Kapitālie izdevumi 23 500   23 500
    Pamatkapitāla veidošana 23 500   23 500
22.04.00 04.820 Zinātne      
    Resursi izdevumu segšanai 85 400 1 966 093 2 051 493
    Transferti   1 968 393 1 968 393
    Valsts budžeta transferti   1 968 393 1 968 393
    Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti   1 968 393 1 968 393
      Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā   1 968 393 1 968 393
      Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem   1 968 393 1 968 393
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 85 400 -2 300 83 100
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 85 400 -2 300 83 100
    Izdevumi - kopā 85 400 1 966 093 2 051 493
    Uzturēšanas izdevumi 50 946 1 966 093 2 017 039
    Kārtējie izdevumi 50 946 1 129 193 1 180 139
    Atlīdzība 20 738 706 716 727 454
       Atalgojums 16 712 569 519 586 231
    Preces un pakalpojumi 30 208 422 477 452 685
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti   836 900 836 900
    Subsīdijas un dotācijas   836 900 836 900
    Kapitālie izdevumi 34 454   34 454
    Pamatkapitāla veidošana 34 454   34 454
22.05.00 09.820 Dotācija SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" lauku konsultatīvai un informācijas apmaiņas sistēmai un tālākizglītībai      
    Resursi izdevumu segšanai 2 585 242   2 585 242
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 585 242   2 585 242
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 585 242   2 585 242
    Izdevumi - kopā 2 585 242   2 585 242
    Uzturēšanas izdevumi 2 585 242   2 585 242
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 2 585 242   2 585 242
    Subsīdijas un dotācijas 2 585 242   2 585 242
24.00.00   Meža resursu ilgtspējības saglabāšana      
    Resursi izdevumu segšanai 21 984 581 506 361 22 490 942
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 1 277 950 504 361 1 782 311
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 20 706 631 2 000 20 708 631
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 20 706 631 2 000 20 708 631
    Izdevumi - kopā 22 909 629 708 869 23 618 498
    Uzturēšanas izdevumi 21 793 964 358 869 22 152 833
    Kārtējie izdevumi 20 455 666 -302 501 20 153 165
    Atlīdzība 15 257 705 1 714 15 259 419
       Atalgojums 11 018 512 257 140 11 275 652
    Preces un pakalpojumi 5 197 961 -304 215 4 893 746
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 1 116 250 458 862 1 575 112
    Subsīdijas un dotācijas 1 116 250 458 862 1 575 112
    Uzturēšanas izdevumu transferti 222 048 202 508 424 556
     Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 222 048 202 508 424 556
    Kapitālie izdevumi 1 115 665 350 000 1 465 665
    Pamatkapitāla veidošana 1 115 665 350 000 1 465 665
    Finansiālā bilance -925 048 -202 508 -1 127 556
    Finansēšana 925 048 202 508 1 127 556
    Naudas līdzekļi 925 048 202 508 1 127 556
    Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 925 048 202 508 1 127 556
24.01.00 04.220 Meža resursu valsts uzraudzība      
    Resursi izdevumu segšanai 19 866 486 506 361 20 372 847
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 1 277 950 504 361 1 782 311
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 18 588 536 2 000 18 590 536
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 18 588 536 2 000 18 590 536
    Izdevumi - kopā 20 791 534 708 869 21 500 403
    Uzturēšanas izdevumi 19 680 769 358 869 20 039 638
    Kārtējie izdevumi 19 458 721 156 361 19 615 082
    Atlīdzība 15 142 140   15 142 140
       Atalgojums 10 925 382 255 760 11 181 142
    Preces un pakalpojumi 4 316 581 156 361 4 472 942
    Uzturēšanas izdevumu transferti 222 048 202 508 424 556
     Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 222 048 202 508 424 556
    Kapitālie izdevumi 1 110 765 350 000 1 460 765
    Pamatkapitāla veidošana 1 110 765 350 000 1 460 765
    Finansiālā bilance -925 048 -202 508 -1 127 556
    Finansēšana 925 048 202 508 1 127 556
    Naudas līdzekļi 925 048 202 508 1 127 556
    Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 925 048 202 508 1 127 556
24.02.00. 04.240 Valsts atbalsta pasākumi meža nozarē      
    Resursi izdevumu segšanai 2 118 095   2 118 095
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 118 095   2 118 095
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 118 095   2 118 095
    Izdevumi - kopā 2 118 095   2 118 095
    Uzturēšanas izdevumi 2 113 195   2 113 195
    Kārtējie izdevumi 996 945 -458 862 538 083
    Atlīdzība 115 565 1 714 117 279
       Atalgojums 93 130 1 380 94 510
    Preces un pakalpojumi 881 380 -460 576 420 804
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 1 116 250 458 862 1 575 112
    Subsīdijas un dotācijas 1 116 250 458 862 1 575 112
    Kapitālie izdevumi 4 900   4 900
    Pamatkapitāla veidošana 4 900   4 900
25.00.00.   Zivju resursu ilgtspējības saglabāšana      
    Resursi izdevumu segšanai 3 266 418 -15 258 3 251 160
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 174 269   174 269
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 092 149 -15 258 3 076 891
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 092 149 -15 258 3 076 891
    Izdevumi - kopā 3 291 418 -15 258 3 276 160
    Uzturēšanas izdevumi 3 212 724 -15 258 3 197 466
    Kārtējie izdevumi 2 838 124 -8 000 2 830 124
    Atlīdzība 1 784 401   1 784 401
       Atalgojums 1 409 220   1 409 220
    Preces un pakalpojumi 1 053 723 -8 000 1 045 723
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 364 100 -4 600 359 500
    Subsīdijas un dotācijas 364 100 -4 600 359 500
    Uzturēšanas izdevumu transferti 10 500 -2 658 7 842
     Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 10 500 -2 658 7 842
    Kapitālie izdevumi 78 694   78 694
    Pamatkapitāla veidošana 78 694   78 694
    Finansiālā bilance -25 000   -25 000
    Finansēšana 25 000   25 000
    Naudas līdzekļi 25 000   25 000
    Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 25 000   25 000
25.01.00. 04.231 Zivju izmantošanas regulēšana, atražošana un izpēte      
    Resursi izdevumu segšanai 2 891 418   2 891 418
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 174 269   174 269
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 717 149   2 717 149
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 717 149   2 717 149
    Izdevumi - kopā 2 916 418   2 916 418
    Uzturēšanas izdevumi 2 837 724   2 837 724
    Kārtējie izdevumi 2 812 724   2 812 724
    Atlīdzība 1 784 401   1 784 401
       Atalgojums 1 409 220   1 409 220
    Preces un pakalpojumi 1 028 323   1 028 323
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 25 000   25 000
    Subsīdijas un dotācijas 25 000   25 000
    Kapitālie izdevumi 78 694   78 694
    Pamatkapitāla veidošana 78 694   78 694
    Finansiālā bilance -25 000   -25 000
    Finansēšana 25 000   25 000
    Naudas līdzekļi 25 000   25 000
    Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 25 000   25 000
25.02.00. 04.240 Zivju fonds      
    Resursi izdevumu segšanai 375 000 -15 258 359 742
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 375 000 -15 258 359 742
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 375 000 -15 258 359 742
    Izdevumi - kopā 375 000 -15 258 359 742
    Uzturēšanas izdevumi 375 000 -15 258 359 742
    Kārtējie izdevumi 25 400 -8 000 17 400
    Preces un pakalpojumi 25 400 -8 000 17 400
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 339 100 -4 600 334 500
    Subsīdijas un dotācijas 339 100 -4 600 334 500
    Uzturēšanas izdevumu transferti 10 500 -2 658 7 842
     Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 10 500 -2 658 7 842
26.00.00 04.213 Zemes resursu ilgtspējības saglabāšana      
    Resursi izdevumu segšanai 2 243 563 81 300 2 324 863
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 200 700 81 300 282 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 042 863   2 042 863
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 042 863   2 042 863
    Izdevumi - kopā 2 243 563 81 300 2 324 863
    Uzturēšanas izdevumi 2 041 063 81 300 2 122 363
    Kārtējie izdevumi 2 041 063 81 300 2 122 363
    Atlīdzība 1 202 310 18 000 1 220 310
       Atalgojums 951 177 5 000 956 177
    Preces un pakalpojumi 838 753 63 300 902 053
    Kapitālie izdevumi 202 500   202 500
    Pamatkapitāla veidošana 202 500   202 500
27.00.00 04.211 Kultūraugu un lauksaimniecības dzīvnieku resursu aizsardzība, saglabāšana un aprites uzraudzība      
    Resursi izdevumu segšanai 4 884 428 95 000 4 979 428
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 351 732 95 000 446 732
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 532 696   4 532 696
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 532 696   4 532 696
    Izdevumi - kopā 4 884 428 101 058 4 985 486
    Uzturēšanas izdevumi 3 786 938 71 058 3 857 996
    Kārtējie izdevumi 3 786 938 71 058 3 857 996
    Atlīdzība 2 623 790   2 623 790
       Atalgojums 1 941 975   1 941 975
    Preces un pakalpojumi 1 163 148 71 058 1 234 206
    Kapitālie izdevumi 1 097 490 30 000 1 127 490
    Pamatkapitāla veidošana 1 097 490 30 000 1 127 490
    Finansiālā bilance   -6 058 -6 058
    Finansēšana   6 058 6 058
    Naudas līdzekļi   6 058 6 058
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)   6 058 6 058
28.00.00 01.110 Politikas plānošana, īstenošana un uzraudzība      
    Resursi izdevumu segšanai 9 934 248 280 130 10 214 378
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 2 600   2 600
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 229 399 16 867 246 266
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 9 702 249 263 263 9 965 512
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 9 702 249 263 263 9 965 512
    Izdevumi - kopā 9 934 248 280 130 10 214 378
    Uzturēšanas izdevumi 8 919 071 280 130 9 199 201
    Kārtējie izdevumi 8 594 561 246 960 8 841 521
    Atlīdzība 6 238 023 -15 715 6 222 308
       Atalgojums 4 734 283 -53 348 4 680 935
    Preces un pakalpojumi 2 356 538 262 675 2 619 213
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 82 000   82 000
    Subsīdijas un dotācijas 82 000   82 000
    Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 242 510 33 170 275 680
     Starptautiskā sadarbība 242 510 33 170 275 680
    Kapitālie izdevumi 1 015 177   1 015 177
    Pamatkapitāla veidošana 1 015 177   1 015 177
29.00.00 04.240 Eiropas Savienības fondu finansējums lauku, lauksaimniecības un zivsaimniecības attīstībai      
    Resursi izdevumu segšanai 158 738 691 2 885 714 161 624 405
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 2 160 000   2 160 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 156 578 691 2 885 714 159 464 405
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 154 008 520 2 289 946 156 298 466
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetam 2 570 171 595 768 3 165 939
    Izdevumi - kopā 158 738 691 2 885 714 161 624 405
    Uzturēšanas izdevumi 156 557 142 1 903 919 158 461 061
    Kārtējie izdevumi 1 073 488 296 627 1 370 115
    Atlīdzība 148 667   148 667
       Atalgojums 111 692   111 692
    Preces un pakalpojumi 924 821 296 627 1 221 448
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 154 351 434 1 384 822 155 736 256
    Subsīdijas un dotācijas 154 351 434 1 384 822 155 736 256
    Uzturēšanas izdevumu transferti 1 132 220 222 470 1 354 690
     Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 1 132 220 222 470 1 354 690
       Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos 1 132 220 222 470 1 354 690
    Kapitālie izdevumi 2 181 549 981 795 3 163 344
    Pamatkapitāla veidošana 743 598 608 497 1 352 095
    Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas 1 437 951 373 298 1 811 249
       Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem 1 437 951 373 298 1 811 249
29.03.00 04.240 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Savienības fondu finansējumu      
    Resursi izdevumu segšanai 2 570 171 595 768 3 165 939
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 570 171 595 768 3 165 939
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetam 2 570 171 595 768 3 165 939
    Izdevumi - kopā 2 570 171 595 768 3 165 939
    Uzturēšanas izdevumi 1 132 220 222 470 1 354 690
    Uzturēšanas izdevumu transferti 1 132 220 222 470 1 354 690
     Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 1 132 220 222 470 1 354 690
       Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos 1 132 220 222 470 1 354 690
    Kapitālie izdevumi 1 437 951 373 298 1 811 249
    Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas 1 437 951 373 298 1 811 249
       Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem 1 437 951 373 298 1 811 249
29.05.00. 04.240 Eiropas Savienības fondu pasākumu finansēšana      
    Resursi izdevumu segšanai 156 168 520 2 289 946 158 458 466
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 2 160 000   2 160 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 154 008 520 2 289 946 156 298 466
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 154 008 520 2 289 946 156 298 466
    Izdevumi - kopā 156 168 520 2 289 946 158 458 466
    Uzturēšanas izdevumi 155 424 922 1 681 449 157 106 371
    Kārtējie izdevumi 1 073 488 296 627 1 370 115
    Atlīdzība 148 667   148 667
       Atalgojums 111 692   111 692
    Preces un pakalpojumi 924 821 296 627 1 221 448
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 154 351 434 1 384 822 155 736 256
    Subsīdijas un dotācijas 154 351 434 1 384 822 155 736 256
    Kapitālie izdevumi 743 598 608 497 1 352 095
    Pamatkapitāla veidošana 743 598 608 497 1 352 095
99.00.00 01.890 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums      
    Resursi izdevumu segšanai   9 794 9 794
    Transferti   9 794 9 794
    Valsts budžeta transferti   9 794 9 794
    Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti   9 794 9 794
       Subsīdiju un dotāciju transferti   9 794 9 794
         Valsts pamatbudžetā saņemtie transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" uz valsts pamatbudžetu   9 794 9 794
    Izdevumi - kopā   9 794 9 794
    Uzturēšanas izdevumi   9 794 9 794
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti   9 794 9 794
      Subsīdijas un dotācijas   9 794 9 794