Programmas kods Funkciju klasifik. kods   2007.gada plāns Grozījumi Precizēts
budžets
           
    15. Izglītības un zinātnes ministrija      
    Resursi izdevumu segšanai 317 558 252 -15 046 187 302 512 065
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 58 799 300 -6 640 398 52 158 902
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 15 631 695 -7 685 467 7 946 228
    Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam 2 700   2 700
    Transferti 256 384 24 125 280 509
    Valsts budžeta transferti 256 384 24 125 280 509
    Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti 256 384 24 125 280 509
      Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā 256 384   256 384
      Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 52 481   52 481
      Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem 203 903   203 903
         Subsīdiju un dotāciju transferti   24 125 24 125
         Valsts pamatbudžetā saņemtie transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" uz valsts pamatbudžetu   24 125 24 125
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 242 870 873 -744 447 242 126 426
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 230 532 806 -959 234 229 573 572
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā 12 338 067 214 787 12 552 854
    Izdevumi - kopā 316 796 218 -11 747 780 305 048 438
    Uzturēšanas izdevumi 297 106 221 -16 622 964 280 483 257
    Kārtējie izdevumi 230 661 525 -22 233 108 208 428 417
    Atlīdzība 152 925 923 -18 864 666 134 061 257
       Atalgojums 122 835 241 -15 198 320 107 636 921
    Preces un pakalpojumi 77 735 602 -3 368 442 74 367 160
    Procentu izdevumi 1 979 990 28 173 2 008 163
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 46 361 034 957 676 47 318 710
    Subsīdijas un dotācijas 33 081 400 -469 426 32 611 974
    Sociālie pabalsti 13 279 634 1 427 102 14 706 736
    Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 77 383 7 894 85 277
     Starptautiskā sadarbība 77 383 7 894 85 277
    Uzturēšanas izdevumu transferti 18 026 289 4 616 401 22 642 690
         Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti   3 169 474 3 169 474
           Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu   3 169 474 3 169 474
             Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu   3 169 474 3 169 474
     Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 7 913 001 1 232 140 9 145 141
     Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 10 113 288 214 787 10 328 075
       Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos 10 113 288 214 787 10 328 075
    Kapitālie izdevumi 19 689 997 4 875 184 24 565 181
    Pamatkapitāla veidošana 17 462 518 4 875 184 22 337 702
    Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas 2 227 479   2 227 479
       Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem 2 227 479   2 227 479
    Finansiālā bilance 762 034 -3 298 407 -2 536 373
    Finansēšana -762 034 3 298 407 2 536 373
    Aizņēmumi -3 321 964 -658 330 -3 980 294
    Saņemtie aizņēmumi 43 710   43 710
    Saņemto aizņēmumu atmaksa -3 365 674 -658 330 -4 024 004
    Aizdevumi 2 559 930 694 264 3 254 194
    Izsniegtie aizdevumi -43 710   -43 710
    Izsniegto aizdevumu saņemtā atmaksa 2 603 640 694 264 3 297 904
    Naudas līdzekļi   3 262 473 3 262 473
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)   3 057 464 3 057 464
    Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)   205 009 205 009
           
01.00.00 09.000 Vispārējā izglītība      
    Resursi izdevumu segšanai 5 170 555 195 384 5 365 939
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 245 020   245 020
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 925 535 195 384 5 120 919
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 925 535 195 384 5 120 919
    Izdevumi - kopā 5 170 555 195 384 5 365 939
    Uzturēšanas izdevumi 5 092 700 179 384 5 272 084
    Kārtējie izdevumi 2 890 862 80 956 2 971 818
    Atlīdzība 1 696 593 -49 008 1 647 585
       Atalgojums 1 354 738 -38 526 1 316 212
    Preces un pakalpojumi 1 194 269 129 964 1 324 233
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 1 133 000 98 428 1 231 428
    Subsīdijas un dotācijas 1 133 000 98 428 1 231 428
    Uzturēšanas izdevumu transferti 1 068 838   1 068 838
     Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 1 068 838   1 068 838
    Kapitālie izdevumi 77 855 16 000 93 855
    Pamatkapitāla veidošana 77 855 16 000 93 855
01.01.00 09.520 Pedagogu profesionālās meistarības pilnveidošana      
    Resursi izdevumu segšanai 451 380   451 380
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 451 380   451 380
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 451 380   451 380
    Izdevumi - kopā 451 380   451 380
    Uzturēšanas izdevumi 451 380   451 380
    Kārtējie izdevumi 451 380   451 380
    Atlīdzība 10 000   10 000
       Atalgojums 8 059   8 059
    Preces un pakalpojumi 441 380   441 380
01.02.00 09.210 Sanatorijas tipa internātskola      
    Resursi izdevumu segšanai 701 053 23 345 724 398
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 10 000   10 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 691 053 23 345 714 398
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 691 053 23 345 714 398
    Izdevumi - kopā 701 053 23 345 724 398
    Uzturēšanas izdevumi 689 053 23 345 712 398
    Kārtējie izdevumi 689 053 23 345 712 398
    Atlīdzība 455 832 23 345 479 177
       Atalgojums 367 340 18 813 386 153
    Preces un pakalpojumi 233 221   233 221
    Kapitālie izdevumi 12 000   12 000
    Pamatkapitāla veidošana 12 000   12 000
01.03.00 09.210 Sociālās korekcijas izglītības iestādes      
    Resursi izdevumu segšanai 1 085 761 43 611 1 129 372
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 12 440   12 440
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 073 321 43 611 1 116 932
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 073 321 43 611 1 116 932
    Izdevumi - kopā 1 085 761 43 611 1 129 372
    Uzturēšanas izdevumi 1 057 906 43 611 1 101 517
    Kārtējie izdevumi 1 057 906 43 611 1 101 517
    Atlīdzība 669 712 25 741 695 453
       Atalgojums 539 698 20 744 560 442
    Preces un pakalpojumi 388 194 17 870 406 064
    Kapitālie izdevumi 27 855   27 855
    Pamatkapitāla veidošana 27 855   27 855
01.04.00 09.800 Konsultatīvi metodiskā darbība izglītojamo ar speciālām vajadzībām iekļaušanai vispārējās izglītības iestādēs      
    Resursi izdevumu segšanai 297 446   297 446
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 297 446   297 446
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 297 446   297 446
    Izdevumi - kopā 297 446   297 446
    Uzturēšanas izdevumi 259 446 -13 000 246 446
    Kārtējie izdevumi 259 446 -13 000 246 446
    Atlīdzība 217 886 -98 094 119 792
       Atalgojums 175 587 -78 083 97 504
    Preces un pakalpojumi 41 560 85 094 126 654
    Kapitālie izdevumi 38 000 13 000 51 000
    Pamatkapitāla veidošana 38 000 13 000 51 000
01.05.00 09.800 Dotācija privātajām mācību iestādēm      
    Resursi izdevumu segšanai 1 133 000 98 428 1 231 428
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 133 000 98 428 1 231 428
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 133 000 98 428 1 231 428
    Izdevumi - kopā 1 133 000 98 428 1 231 428
    Uzturēšanas izdevumi 1 133 000 98 428 1 231 428
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 1 133 000 98 428 1 231 428
    Subsīdijas un dotācijas 1 133 000 98 428 1 231 428
01.09.00 09.800 Latgales izglītības programma      
    Resursi izdevumu segšanai 40 000   40 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 40 000   40 000
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 40 000   40 000
    Izdevumi - kopā 40 000   40 000
    Uzturēšanas izdevumi 40 000   40 000
    Uzturēšanas izdevumu transferti 40 000   40 000
     Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 40 000   40 000
01.14.00 09.800 Mācību literatūras iegāde      
    Resursi izdevumu segšanai 1 028 838   1 028 838
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 028 838   1 028 838
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 028 838   1 028 838
    Izdevumi - kopā 1 028 838   1 028 838
    Uzturēšanas izdevumi 1 028 838   1 028 838
    Uzturēšanas izdevumu transferti 1 028 838   1 028 838
     Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 1 028 838   1 028 838
01.15.00 09.810 Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts aģentūra      
    Resursi izdevumu segšanai 433 077 30 000 463 077
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 222 580   222 580
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 210 497 30 000 240 497
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 210 497 30 000 240 497
    Izdevumi - kopā 433 077 30 000 463 077
    Uzturēšanas izdevumi 433 077 27 000 460 077
    Kārtējie izdevumi 433 077 27 000 460 077
    Atlīdzība 343 163   343 163
       Atalgojums 264 054   264 054
    Preces un pakalpojumi 89 914 27 000 116 914
    Kapitālie izdevumi   3 000 3 000
    Pamatkapitāla veidošana   3 000 3 000
02.00.00 09.000 Profesionālā izglītība      
    Resursi izdevumu segšanai 53 262 678 2 873 943 56 136 621
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 5 408 480 60 113 5 468 593
    Transferti 178 582   178 582
    Valsts budžeta transferti 178 582   178 582
    Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti 178 582   178 582
      Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā 178 582   178 582
      Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 37 581   37 581
      Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem 141 001   141 001
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 47 675 616 2 813 830 50 489 446
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 47 675 616 2 813 830 50 489 446
    Izdevumi - kopā 53 262 678 3 124 200 56 386 878
    Uzturēšanas izdevumi 48 579 008 3 074 500 51 653 508
    Kārtējie izdevumi 38 518 263 3 106 745 41 625 008
    Atlīdzība 28 071 908 2 673 245 30 745 153
       Atalgojums 22 599 472 2 159 831 24 759 303
    Preces un pakalpojumi 10 446 355 433 500 10 879 855
    Procentu izdevumi 1 381 -399 982
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 10 059 364 -31 846 10 027 518
    Subsīdijas un dotācijas 1 886 163 127 354 2 013 517
    Sociālie pabalsti 8 173 201 -159 200 8 014 001
    Kapitālie izdevumi 4 683 670 49 700 4 733 370
    Pamatkapitāla veidošana 4 683 670 49 700 4 733 370
    Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas      
       Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem      
    Finansiālā bilance   -250 257 -250 257
    Finansēšana   250 257 250 257
    Naudas līdzekļi   250 257 250 257
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)   250 257 250 257
02.04.00 09.200 Profesionālās izglītības mācību iestādes un pasākumi        
    Resursi izdevumu segšanai 52 828 802 2 868 943 55 697 745
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 5 389 080 55 113 5 444 193
    Transferti 178 582   178 582
    Valsts budžeta transferti 178 582   178 582
    Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti 178 582   178 582
      Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā 178 582   178 582
      Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 37 581   37 581
      Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem 141 001   141 001
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 47 261 140 2 813 830 50 074 970
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 47 261 140 2 813 830 50 074 970
    Izdevumi - kopā 52 828 802 3 118 231 55 947 033
    Uzturēšanas izdevumi 48 171 254 3 068 531 51 239 785
    Kārtējie izdevumi 38 110 509 3 100 776 41 211 285
    Atlīdzība 27 733 404 2 667 276 30 400 680
       Atalgojums 22 348 325 2 146 671 24 494 996
    Preces un pakalpojumi 10 377 105 433 500 10 810 605
    Procentu izdevumi 1 381 -399 982
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 10 059 364 -31 846 10 027 518
    Subsīdijas un dotācijas 1 886 163 127 354 2 013 517
    Sociālie pabalsti 8 173 201 -159 200 8 014 001
    Kapitālie izdevumi 4 657 548 49 700 4 707 248
    Pamatkapitāla veidošana 4 657 548 49 700 4 707 248
    Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas      
       Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem      
    Finansiālā bilance   -249 288 -249 288
    Finansēšana   249 288 249 288
    Naudas līdzekļi   249 288 249 288
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)   249 288 249 288
02.05.00 09.810 Profesionālās izglītības administrācija       
    Resursi izdevumu segšanai 433 876 5 000 438 876
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 19 400 5 000 24 400
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 414 476   414 476
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 414 476   414 476
    Izdevumi - kopā 433 876 5 969 439 845
    Uzturēšanas izdevumi 407 754 5 969 413 723
    Kārtējie izdevumi 407 754 5 969 413 723
    Atlīdzība 338 504 5 969 344 473
       Atalgojums 251 147 13 160 264 307
    Preces un pakalpojumi 69 250   69 250
    Kapitālie izdevumi 26 122   26 122
    Pamatkapitāla veidošana 26 122   26 122
    Finansiālā bilance   -969 -969
    Finansēšana   969 969
    Naudas līdzekļi   969 969
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)   969 969
03.00.00   Augstākā izglītība       
    Resursi izdevumu segšanai 105 735 157 5 127 468 110 862 625
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 38 078 791 102 489 38 181 280
    Transferti 77 802   77 802
    Valsts budžeta transferti 77 802   77 802
    Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti 77 802   77 802
      Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā 77 802   77 802
      Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 14 900   14 900
      Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem 62 902   62 902
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 67 578 564 5 024 979 72 603 543
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 67 578 564 5 024 979 72 603 543
    Izdevumi - kopā 104 973 123 7 956 877 112 930 000
    Uzturēšanas izdevumi 95 067 144 7 225 427 102 292 571
    Kārtējie izdevumi 88 370 815 7 258 719 95 629 534
    Atlīdzība 66 264 024 6 028 482 72 292 506
       Atalgojums 53 254 591 4 849 415 58 104 006
    Preces un pakalpojumi 22 106 791 1 230 237 23 337 028
    Procentu izdevumi 1 971 247 35 934 2 007 181
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 4 722 782 -69 226 4 653 556
    Subsīdijas un dotācijas 619 579 -75 000 544 579
    Sociālie pabalsti 4 103 203 5 774 4 108 977
    Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 2 300   2 300
     Starptautiskā sadarbība 2 300   2 300
    Kapitālie izdevumi 9 905 979 731 450 10 637 429
    Pamatkapitāla veidošana 9 905 979 731 450 10 637 429
    Finansiālā bilance 762 034 -2 829 409 -2 067 375
    Finansēšana -762 034 2 829 409 2 067 375
    Aizņēmumi -3 321 964 -658 330 -3 980 294
    Saņemtie aizņēmumi 43 710   43 710
    Saņemto aizņēmumu atmaksa -3 365 674 -658 330 -4 024 004
    Aizdevumi 2 559 930 694 264 3 254 194
    Izsniegtie aizdevumi -43 710   -43 710
    Izsniegto aizdevumu saņemtā atmaksa 2 603 640 694 264 3 297 904
    Naudas līdzekļi   2 793 475 2 793 475
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)   2 793 475 2 793 475
03.01.00 09.400 Augstskolas un pasākumi      
    Resursi izdevumu segšanai 88 330 028 4 275 750 92 605 778
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 37 043 640 68 912 37 112 552
    Transferti 77 802   77 802
    Valsts budžeta transferti 77 802   77 802
    Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti 77 802   77 802
      Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā 77 802   77 802
      Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 14 900   14 900
      Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem 62 902   62 902
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 51 208 586 4 206 838 55 415 424
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 51 208 586 4 206 838 55 415 424
    Izdevumi - kopā 88 330 028 7 027 325 95 357 353
    Uzturēšanas izdevumi 81 532 956 6 307 325 87 840 281
    Kārtējie izdevumi 77 844 021 6 303 245 84 147 266
    Atlīdzība 58 821 746 5 087 922 63 909 668
       Atalgojums 47 268 553 4 082 459 51 351 012
    Preces un pakalpojumi 19 022 275 1 215 323 20 237 598
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 3 686 635 4 080 3 690 715
    Sociālie pabalsti 3 686 635 4 080 3 690 715
    Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 2 300   2 300
     Starptautiskā sadarbība 2 300   2 300
    Kapitālie izdevumi 6 797 072 720 000 7 517 072
    Pamatkapitāla veidošana 6 797 072 720 000 7 517 072
    Finansiālā bilance   -2 751 575 -2 751 575
    Finansēšana   2 751 575 2 751 575
    Naudas līdzekļi   2 751 575 2 751 575
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)   2 751 575 2 751 575
03.02.00 09.820 Dotācija Rīgas Ekonomikas augstskolai       
    Resursi izdevumu segšanai 464 286 -75 000 389 286
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 464 286 -75 000 389 286
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 464 286 -75 000 389 286
    Izdevumi - kopā 464 286 -75 000 389 286
    Uzturēšanas izdevumi 464 286 -75 000 389 286
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 464 286 -75 000 389 286
    Subsīdijas un dotācijas 464 286 -75 000 389 286
03.03.00 01.400 Zinātniskās darbības attīstība un infrastruktūras nodrošināšana augstskolās un koledžās       
    Resursi izdevumu segšanai 5 650 000 -50 000 5 600 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 650 000 -50 000 5 600 000
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 650 000 -50 000 5 600 000
    Izdevumi - kopā 5 650 000 -50 000 5 600 000
    Uzturēšanas izdevumi 3 729 000 -50 000 3 679 000
    Kārtējie izdevumi 3 729 000 -50 000 3 679 000
    Atlīdzība 2 243 548   2 243 548
       Atalgojums 1 808 000   1 808 000
    Preces un pakalpojumi 1 485 452 -50 000 1 435 452
    Kapitālie izdevumi 1 921 000   1 921 000
    Pamatkapitāla veidošana 1 921 000   1 921 000
03.04.00 09.430 Studējošo un studiju kreditēšana       
    Resursi izdevumu segšanai 2 747 837   2 747 837
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 747 837   2 747 837
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 747 837   2 747 837
    Izdevumi - kopā 1 985 803 35 934 2 021 737
    Uzturēšanas izdevumi 1 985 803 35 934 2 021 737
    Kārtējie izdevumi 14 556   14 556
    Atlīdzība 2 383   2 383
       Atalgojums 1 920   1 920
    Preces un pakalpojumi 12 173   12 173
    Procentu izdevumi 1 971 247 35 934 2 007 181
    Finansiālā bilance 762 034 -35 934 726 100
    Finansēšana -762 034 35 934 -726 100
    Aizņēmumi -3 321 964 -658 330 -3 980 294
    Saņemtie aizņēmumi 43 710   43 710
    Saņemto aizņēmumu atmaksa -3 365 674 -658 330 -4 024 004
    Aizdevumi 2 559 930 694 264 3 254 194
    Izsniegtie aizdevumi -43 710   -43 710
    Izsniegto aizdevumu saņemtā atmaksa 2 603 640 694 264 3 297 904
03.07.00 09.810 Studiju fonds       
    Resursi izdevumu segšanai 159 653   159 653
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 159 653   159 653
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 159 653   159 653
    Izdevumi - kopā 159 653   159 653
    Uzturēšanas izdevumi 155 493   155 493
    Kārtējie izdevumi 155 493   155 493
    Atlīdzība 127 639   127 639
       Atalgojums 91 423 3 347 94 770
    Preces un pakalpojumi 27 854   27 854
    Kapitālie izdevumi 4 160   4 160
    Pamatkapitāla veidošana 4 160   4 160
03.09.00 09.820 Dotācija Rīgas Juridiskajai augstskolai       
    Resursi izdevumu segšanai 155 293   155 293
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 155 293   155 293
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 155 293   155 293
    Izdevumi - kopā 155 293   155 293
    Uzturēšanas izdevumi 155 293   155 293
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 155 293   155 293
    Subsīdijas un dotācijas 155 293   155 293
03.11.00 09.410 Koledžas       
    Resursi izdevumu segšanai 8 228 060 976 718 9 204 778
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 1 035 151 33 577 1 068 728
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 7 192 909 943 141 8 136 050
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 7 192 909 943 141 8 136 050
    Izdevumi - kopā 8 228 060 1 018 618 9 246 678
    Uzturēšanas izdevumi 7 044 313 1 007 168 8 051 481
    Kārtējie izdevumi 6 627 745 1 005 474 7 633 219
    Atlīdzība 5 068 708 940 560 6 009 268
       Atalgojums 4 084 695 763 609 4 848 304
    Preces un pakalpojumi 1 559 037 64 914 1 623 951
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 416 568 1 694 418 262
    Sociālie pabalsti 416 568 1 694 418 262
    Kapitālie izdevumi 1 183 747 11 450 1 195 197
    Pamatkapitāla veidošana 1 183 747 11 450 1 195 197
    Finansiālā bilance   -41 900 -41 900
    Finansēšana   41 900 41 900
    Naudas līdzekļi   41 900 41 900
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)   41 900 41 900
04.00.00 09.000 Valsts valodas politika un pārvalde      
    Resursi izdevumu segšanai 2 109 247   2 109 247
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 553 467   553 467
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 42 168   42 168
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 513 612   1 513 612
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 513 612   1 513 612
    Izdevumi - kopā 2 109 247 195 576 2 304 823
    Uzturēšanas izdevumi 2 009 947 195 576 2 205 523
    Kārtējie izdevumi 2 009 947 195 576 2 205 523
    Atlīdzība 1 313 185   1 313 185
       Atalgojums 1 046 920   1 046 920
    Preces un pakalpojumi 696 762 195 576 892 338
    Kapitālie izdevumi 99 300   99 300
    Pamatkapitāla veidošana 99 300   99 300
    Finansiālā bilance   -195 576 -195 576
    Finansēšana   195 576 195 576
    Naudas līdzekļi   195 576 195 576
    Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)   195 576 195 576
04.01.00 09.800 Valsts valodas attīstība      
    Resursi izdevumu segšanai 590 844   590 844
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 590 844   590 844
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 590 844   590 844
    Izdevumi - kopā 590 844   590 844
    Uzturēšanas izdevumi 573 344   573 344
    Kārtējie izdevumi 573 344   573 344
    Atlīdzība 225 410   225 410
       Atalgojums 178 134   178 134
    Preces un pakalpojumi 347 934   347 934
    Kapitālie izdevumi 17 500   17 500
    Pamatkapitāla veidošana 17 500   17 500
04.02.00 09.800 Atbalsts latviešu valodas apguvei      
    Resursi izdevumu segšanai 529 795   529 795
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 120 000   120 000
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 42 168   42 168
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 367 627   367 627
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 367 627   367 627
    Izdevumi - kopā 529 795 195 576 725 371
    Uzturēšanas izdevumi 519 795 195 576 715 371
    Kārtējie izdevumi 519 795 195 576 715 371
    Atlīdzība 324 767   324 767
       Atalgojums 264 244   264 244
    Preces un pakalpojumi 195 028 195 576 390 604
    Kapitālie izdevumi 10 000   10 000
    Pamatkapitāla veidošana 10 000   10 000
    Finansiālā bilance   -195 576 -195 576
    Finansēšana   195 576 195 576
    Naudas līdzekļi   195 576 195 576
    Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)   195 576 195 576
04.03.00 01.300 Tulkošanas un terminoloģijas centrs      
    Resursi izdevumu segšanai 988 608   988 608
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 433 467   433 467
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 555 141   555 141
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 555 141   555 141
    Izdevumi - kopā 988 608   988 608
    Uzturēšanas izdevumi 916 808   916 808
    Kārtējie izdevumi 916 808   916 808
    Atlīdzība 763 008   763 008
       Atalgojums 604 542   604 542
    Preces un pakalpojumi 153 800   153 800
    Kapitālie izdevumi 71 800   71 800
    Pamatkapitāla veidošana 71 800   71 800
05.00.00   Zinātne      
    Resursi izdevumu segšanai 46 040 140 -6 975 767 39 064 373
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 13 469 542 -6 800 300 6 669 242
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 197 827 -175 467 22 360
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 32 372 771   32 372 771
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 32 372 771   32 372 771
    Izdevumi - kopā 46 040 140 -6 966 334 39 073 806
    Uzturēšanas izdevumi 46 034 140 -6 966 334 39 067 806
    Kārtējie izdevumi 46 023 640 -12 866 730 33 156 910
    Atlīdzība 12 905 096 -4 765 943 8 139 153
       Atalgojums 10 400 064 -3 877 048 6 523 016
    Preces un pakalpojumi 33 118 544 -8 100 787 25 017 757
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti   2 730 922 2 730 922
    Subsīdijas un dotācijas   2 730 922 2 730 922
    Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 10 500   10 500
     Starptautiskā sadarbība 10 500   10 500
    Uzturēšanas izdevumu transferti   3 169 474 3 169 474
     Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti   3 169 474 3 169 474
       Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu   3 169 474 3 169 474
          Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu   3 169 474 3 169 474
    Kapitālie izdevumi 6 000   6 000
    Pamatkapitāla veidošana 6 000   6 000
    Finansiālā bilance   -9 433 -9 433
    Finansēšana   9 433 9 433
    Naudas līdzekļi   9 433 9 433
    Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)   9 433 9 433
05.01.00 01.400 Zinātniskās darbības nodrošināšana      
    Resursi izdevumu segšanai 22 388 594 -6 958 127 15 430 467
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 13 436 042 -6 800 300 6 635 742
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 157 827 -157 827  
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 8 794 725   8 794 725
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 8 794 725   8 794 725
    Izdevumi - kopā 22 388 594 -6 958 127 15 430 467
    Uzturēšanas izdevumi 22 388 594 -6 958 127 15 430 467
    Kārtējie izdevumi 22 388 594 -6 958 127 15 430 467
    Preces un pakalpojumi 22 388 594 -6 958 127 15 430 467
05.02.00 01.500 Zinātnes bāzes finansējums      
    Resursi izdevumu segšanai 14 819 762   14 819 762
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 14 819 762   14 819 762
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 14 819 762   14 819 762
    Izdevumi - kopā 14 819 762   14 819 762
    Uzturēšanas izdevumi 14 819 762   14 819 762
    Kārtējie izdevumi 14 819 762 -5 900 396 8 919 366
    Atlīdzība 12 326 982 -4 765 943 7 561 039
       Atalgojums 9 933 904 -3 877 048 6 056 856
    Preces un pakalpojumi 2 492 780 -1 134 453 1 358 327
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti   2 730 922 2 730 922
    Subsīdijas un dotācijas   2 730 922 2 730 922
    Uzturēšanas izdevumu transferti   3 169 474 3 169 474
     Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti   3 169 474 3 169 474
       Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu   3 169 474 3 169 474
          Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu   3 169 474 3 169 474
05.03.00 01.500  Valsts aģentūras "Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas" darbības nodrošināšana      
    Resursi izdevumu segšanai 583 500   583 500
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 33 500   33 500
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 550 000   550 000
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 550 000   550 000
    Izdevumi - kopā 583 500   583 500
    Uzturēšanas izdevumi 583 500   583 500
    Kārtējie izdevumi 583 500   583 500
    Atlīdzība 472 190   472 190
       Atalgojums 380 800   380 800
    Preces un pakalpojumi 111 310   111 310
05.05.00 01.400 Tirgus orientētie pētījumi         
    Resursi izdevumu segšanai 834 577   834 577
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 834 577   834 577
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 834 577   834 577
    Izdevumi - kopā 834 577   834 577
    Uzturēšanas izdevumi 834 577   834 577
    Kārtējie izdevumi 834 577   834 577
    Preces un pakalpojumi 834 577   834 577
05.09.00 01.400 Dalība Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās      
    Resursi izdevumu segšanai 900 000 22 360 922 360
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos   22 360 22 360
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 900 000   900 000
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 900 000   900 000
    Izdevumi - kopā 900 000 31 793 931 793
    Uzturēšanas izdevumi 900 000 31 793 931 793
    Kārtējie izdevumi 889 500 31 793 921 293
    Preces un pakalpojumi 889 500 31 793 921 293
    Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 10 500   10 500
     Starptautiskā sadarbība 10 500   10 500
    Finansiālā bilance   -9 433 -9 433
    Finansēšana   9 433 9 433
    Naudas līdzekļi   9 433 9 433
    Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)   9 433 9 433
05.12.00 01.400 Valsts pētījumu programmas          
    Resursi izdevumu segšanai 6 332 780   6 332 780
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 332 780   6 332 780
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 332 780   6 332 780
    Izdevumi - kopā 6 332 780   6 332 780
    Uzturēšanas izdevumi 6 332 780   6 332 780
    Kārtējie izdevumi 6 332 780   6 332 780
    Preces un pakalpojumi 6 332 780   6 332 780
05.15.00 01.500 Latvijas Zinātnes padomes darbības nodrošināšana       
    Resursi izdevumu segšanai 180 927 -40 000 140 927
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 40 000 -40 000  
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 140 927   140 927
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 140 927   140 927
    Izdevumi - kopā 180 927 -40 000 140 927
    Uzturēšanas izdevumi 174 927 -40 000 134 927
    Kārtējie izdevumi 174 927 -40 000 134 927
    Atlīdzība 105 924   105 924
       Atalgojums 85 360   85 360
    Preces un pakalpojumi 69 003 -40 000 29 003
    Kapitālie izdevumi 6 000   6 000
    Pamatkapitāla veidošana 6 000   6 000
06.00.00 09.000 Nozares vadība      
    Resursi izdevumu segšanai 6 713 867 20 6 713 887
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 850 000   850 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 863 867 20 5 863 887
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 863 867 20 5 863 887
    Izdevumi - kopā 6 713 867 20 6 713 887
    Uzturēšanas izdevumi 6 382 767 20 120 6 402 887
    Kārtējie izdevumi 6 125 062 -55 622 6 069 440
    Atlīdzība 3 393 486 196 057 3 589 543
       Atalgojums 2 558 282 178 260 2 736 542
    Preces un pakalpojumi 2 731 576 -251 679 2 479 897
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 193 122 73 848 266 970
    Subsīdijas un dotācijas 193 122 73 848 266 970
    Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 64 583 1 894 66 477
     Starptautiskā sadarbība 64 583 1 894 66 477
    Kapitālie izdevumi 331 100 -20 100 311 000
    Pamatkapitāla veidošana 331 100 -20 100 311 000
06.01.00 09.800 Izglītības inovācijas fonda projektu īstenošana      
    Resursi izdevumu segšanai 100 000   100 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 100 000   100 000
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 100 000   100 000
    Izdevumi - kopā 100 000   100 000
    Uzturēšanas izdevumi 79 900 20 100 100 000
    Kārtējie izdevumi 79 900 -79 900  
    Atlīdzība 30 638 -30 638  
       Atalgojums 24 690 -24 690  
    Preces un pakalpojumi 49 262 -49 262  
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti   100 000 100 000
    Subsīdijas un dotācijas   100 000 100 000
    Kapitālie izdevumi 20 100 -20 100  
    Pamatkapitāla veidošana 20 100 -20 100  
06.02.00 09.810 Izglītības valsts inspekcija      
    Resursi izdevumu segšanai 613 463   613 463
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 613 463   613 463
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 613 463   613 463
    Izdevumi - kopā 613 463   613 463
    Uzturēšanas izdevumi 608 463   608 463
    Kārtējie izdevumi 608 463   608 463
    Atlīdzība 472 731   472 731
       Atalgojums 353 686   353 686
    Preces un pakalpojumi 135 732   135 732
    Kapitālie izdevumi 5 000   5 000
    Pamatkapitāla veidošana 5 000   5 000
06.03.00 09.000 Eiropas savienības lietas un starptautiskā sadarbība      
    Resursi izdevumu segšanai 537 377   537 377
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 537 377   537 377
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 537 377   537 377
    Izdevumi - kopā 537 377   537 377
    Uzturēšanas izdevumi 537 377   537 377
    Kārtējie izdevumi 279 672 24 258 303 930
    Atlīdzība 39 088 -19 211 19 877
       Atalgojums 31 500 -15 482 16 018
    Preces un pakalpojumi 240 584 43 469 284 053
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 193 122 -26 152 166 970
    Subsīdijas un dotācijas 193 122 -26 152 166 970
    Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 64 583 1 894 66 477
     Starptautiskā sadarbība 64 583 1 894 66 477
06.04.00 09.000 Microsoft līguma izpilde         
    Resursi izdevumu segšanai 596 125   596 125
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 596 125   596 125
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 596 125   596 125
    Izdevumi - kopā 596 125   596 125
    Uzturēšanas izdevumi 596 125   596 125
    Kārtējie izdevumi 596 125   596 125
    Preces un pakalpojumi 596 125   596 125
06.08.00 09.810 Centrālais aparāts      
    Resursi izdevumu segšanai 4 316 779 82 334 4 399 113
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 850 000   850 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 466 779 82 334 3 549 113
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 466 779 82 334 3 549 113
    Izdevumi - kopā 4 316 779 82 334 4 399 113
    Uzturēšanas izdevumi 4 010 779 82 334 4 093 113
    Kārtējie izdevumi 4 010 779 82 334 4 093 113
    Atlīdzība 2 745 779 245 906 2 991 685
       Atalgojums 2 063 589 218 432 2 282 021
    Preces un pakalpojumi 1 265 000 -163 572 1 101 428
    Kapitālie izdevumi 306 000   306 000
    Pamatkapitāla veidošana 306 000   306 000
06.16.00 09.800 Izglītības sistēmas vadības nodrošināšana      
    Resursi izdevumu segšanai 550 123 -82 314 467 809
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 550 123 -82 314 467 809
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 550 123 -82 314 467 809
    Izdevumi - kopā 550 123 -82 314 467 809
    Uzturēšanas izdevumi 550 123 -82 314 467 809
    Kārtējie izdevumi 550 123 -82 314 467 809
    Atlīdzība 105 250   105 250
       Atalgojums 84 817   84 817
    Preces un pakalpojumi 444 873 -82 314 362 559
09.00.00   Sports      
    Resursi izdevumu segšanai 23 528 726 3 337 603 26 866 329
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 163 300 -2 700 160 600
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 23 365 426 3 340 303 26 705 729
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 23 365 426 3 340 303 26 705 729
    Izdevumi - kopā 23 528 726 3 338 726 26 867 452
    Uzturēšanas izdevumi 23 470 726 3 323 426 26 794 152
    Kārtējie izdevumi 3 533 247 80 905 3 614 152
    Atlīdzība 2 437 658 91 782 2 529 440
       Atalgojums 1 959 713 73 964 2 033 677
    Preces un pakalpojumi 1 095 589 -10 877 1 084 712
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 13 592 892 2 798 400 16 391 292
    Subsīdijas un dotācijas 13 592 892 2 798 400 16 391 292
    Uzturēšanas izdevumu transferti 6 344 587 444 121 6 788 708
     Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 6 344 587 444 121 6 788 708
    Kapitālie izdevumi 58 000 15 300 73 300
    Pamatkapitāla veidošana 58 000 15 300 73 300
    Finansiālā bilance   -1 123 -1 123
    Finansēšana   1 123 1 123
    Naudas līdzekļi   1 123 1 123
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)   1 123 1 123
09.01.00 08.100 Sporta pārvalde      
    Resursi izdevumu segšanai 369 730   369 730
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 7 800 -6 000 1 800
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 361 930 6 000 367 930
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 361 930 6 000 367 930
    Izdevumi - kopā 369 730   369 730
    Uzturēšanas izdevumi 365 730   365 730
    Kārtējie izdevumi 365 730   365 730
    Atlīdzība 272 198   272 198
       Atalgojums 214 641   214 641
    Preces un pakalpojumi 93 532   93 532
    Kapitālie izdevumi 4 000   4 000
    Pamatkapitāla veidošana 4 000   4 000
09.02.00 09.510 Sportistu sagatavošanas centri         
    Resursi izdevumu segšanai 936 863 38 570 975 433
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 4 500 3 300 7 800
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 932 363 35 270 967 633
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 932 363 35 270 967 633
    Izdevumi - kopā 936 863 38 784 975 647
    Uzturēšanas izdevumi 924 863 23 484 948 347
    Kārtējie izdevumi 924 863 23 484 948 347
    Atlīdzība 551 461 35 270 586 731
       Atalgojums 444 404 28 423 472 827
    Preces un pakalpojumi 373 402 -11 786 361 616
    Kapitālie izdevumi 12 000 15 300 27 300
    Pamatkapitāla veidošana 12 000 15 300 27 300
    Finansiālā bilance   -214 -214
    Finansēšana   214 214
    Naudas līdzekļi   214 214
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)   214 214
09.03.00 09.510 Nacionālās sporta skolas           
    Resursi izdevumu segšanai 1 157 348 34 660 1 192 008
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 114 000   114 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 043 348 34 660 1 078 008
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 043 348 34 660 1 078 008
    Izdevumi - kopā 1 157 348 35 569 1 192 917
    Uzturēšanas izdevumi 1 147 348 35 569 1 182 917
    Kārtējie izdevumi 1 147 348 35 569 1 182 917
    Atlīdzība 914 396 34 660 949 056
       Atalgojums 736 881 27 931 764 812
    Preces un pakalpojumi 232 952 909 233 861
    Kapitālie izdevumi 10 000   10 000
    Pamatkapitāla veidošana 10 000   10 000
    Finansiālā bilance   -909 -909
    Finansēšana   909 909
    Naudas līdzekļi   909 909
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)   909 909
09.04.00 08.100 Sporta būves              
    Resursi izdevumu segšanai 1 375 704   1 375 704
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 375 704   1 375 704
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 375 704   1 375 704
    Izdevumi - kopā 1 375 704   1 375 704
    Uzturēšanas izdevumi 1 375 704   1 375 704
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 1 375 704   1 375 704
    Subsīdijas un dotācijas 1 375 704   1 375 704
09.05.00 08.100 Nacionālās sporta federācijas       
    Resursi izdevumu segšanai 598 256   598 256
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 598 256   598 256
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 598 256   598 256
    Izdevumi - kopā 598 256   598 256
    Uzturēšanas izdevumi 598 256   598 256
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 598 256   598 256
    Subsīdijas un dotācijas 598 256   598 256
09.06.00 08.100 Dotācija Latvijas Sporta deju federācijai - Šmita deju skolai bērnu sporta nometņu un sacensību organizēšanai      
    Resursi izdevumu segšanai   6 000 6 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem   6 000 6 000
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem   6 000 6 000
    Izdevumi - kopā   6 000 6 000
    Uzturēšanas izdevumi   6 000 6 000
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti   6 000 6 000
    Subsīdijas un dotācijas   6 000 6 000
09.07.00 08.100 Sporta pasākumi      
    Resursi izdevumu segšanai 1 915 196 -6 000 1 909 196
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 915 196 -6 000 1 909 196
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 915 196 -6 000 1 909 196
    Izdevumi - kopā 1 915 196 -6 000 1 909 196
    Uzturēšanas izdevumi 1 915 196 -6 000 1 909 196
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 1 915 196 -6 000 1 909 196
    Subsīdijas un dotācijas 1 915 196 -6 000 1 909 196
09.08.00 08.100 Balvas par izciliem sasniegumiem sportā      
    Resursi izdevumu segšanai 190 000   190 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 190 000   190 000
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 190 000   190 000
    Izdevumi - kopā 190 000   190 000
    Uzturēšanas izdevumi 190 000   190 000
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 190 000   190 000
    Subsīdijas un dotācijas 190 000   190 000
09.10.00 09.210 Murjāņu sporta ģimnāzija      
    Resursi izdevumu segšanai 1 055 341 21 852 1 077 193
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 35 000   35 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 020 341 21 852 1 042 193
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 020 341 21 852 1 042 193
    Izdevumi - kopā 1 055 341 21 852 1 077 193
    Uzturēšanas izdevumi 1 030 341 21 852 1 052 193
    Kārtējie izdevumi 1 030 341 21 852 1 052 193
    Atlīdzība 648 354 21 852 670 206
       Atalgojums 522 487 17 610 540 097
    Preces un pakalpojumi 381 987   381 987
    Kapitālie izdevumi 25 000   25 000
    Pamatkapitāla veidošana 25 000   25 000
09.12.00 08.200 Latvijas sporta muzejs      
    Resursi izdevumu segšanai 71 965   71 965
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 2 000   2 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 69 965   69 965
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 69 965   69 965
    Izdevumi - kopā 71 965   71 965
    Uzturēšanas izdevumi 64 965   64 965
    Kārtējie izdevumi 64 965   64 965
    Atlīdzība 51 249   51 249
       Atalgojums 41 300   41 300
    Preces un pakalpojumi 13 716   13 716
    Kapitālie izdevumi 7 000   7 000
    Pamatkapitāla veidošana 7 000   7 000
09.19.00 09.510 Dotācija  pašvaldību  izglītības iestāžu profesionālās ievirzes  sporta izglītības  programmu pedagogu  darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām      
    Resursi izdevumu segšanai 6 344 587 444 121 6 788 708
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 344 587 444 121 6 788 708
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 344 587 444 121 6 788 708
    Izdevumi - kopā 6 344 587 444 121 6 788 708
    Uzturēšanas izdevumi 6 344 587 444 121 6 788 708
    Uzturēšanas izdevumu transferti 6 344 587 444 121 6 788 708
     Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 6 344 587 444 121 6 788 708
09.21.00 08.100 Augstas klases sasniegumu sports      
    Resursi izdevumu segšanai 6 817 833 2 632 000 9 449 833
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 817 833 2 632 000 9 449 833
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 817 833 2 632 000 9 449 833
    Izdevumi - kopā 6 817 833 2 632 000 9 449 833
    Uzturēšanas izdevumi 6 817 833 2 632 000 9 449 833
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 6 817 833 2 632 000 9 449 833
    Subsīdijas un dotācijas 6 817 833 2 632 000 9 449 833
09.23.00 08.100 Dotācija LOK valsts galvoto aizdevumu atmaksai      
    Resursi izdevumu segšanai 2 695 903 2 695 903
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 695 903 2 695 903
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 695 903 2 695 903
    Izdevumi - kopā 2 695 903 2 695 903
    Uzturēšanas izdevumi 2 695 903 2 695 903
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 2 695 903 2 695 903
    Subsīdijas un dotācijas 2 695 903 2 695 903
09.30.00 08.100 Dotācija Latvijas Motosporta federācijai      
    Resursi izdevumu segšanai   10 500 10 500
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem   10 500 10 500
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem   10 500 10 500
    Izdevumi - kopā   10 500 10 500
    Uzturēšanas izdevumi   10 500 10 500
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti   10 500 10 500
    Subsīdijas un dotācijas   10 500 10 500
09.36.00 08.100 Dotācija sporta federāciju pasākumiem un materiāltehniskās bāzes uzlabošanai      
    Resursi izdevumu segšanai   15 900 15 900
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem   15 900 15 900
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem   15 900 15 900
    Izdevumi - kopā   15 900 15 900
    Uzturēšanas izdevumi   15 900 15 900
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti   15 900 15 900
    Subsīdijas un dotācijas   15 900 15 900
09.37.00 08.100 Dotācija 2009.gada Eiropas čempionāta basketbolā sievietēm organizēšanai      
    Resursi izdevumu segšanai   140 000 140 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem   140 000 140 000
       Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem   140 000 140 000
    Izdevumi - kopā   140 000 140 000
       Uzturēšanas izdevumi   140 000 140 000
       Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti   140 000 140 000
    Subsīdijas un dotācijas   140 000 140 000
11.00.00 09.400 Augstākās izglītības padome          
    Resursi izdevumu segšanai 112 419   112 419
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 700   700
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 111 719   111 719
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 111 719   111 719
    Izdevumi - kopā 112 419   112 419
    Uzturēšanas izdevumi 112 419   112 419
    Kārtējie izdevumi 112 419   112 419
    Atlīdzība 75 280   75 280
       Atalgojums 60 400   60 400
    Preces un pakalpojumi 37 139   37 139
18.00.00 09.000 Vispārējās izglītības kvalitātes nodrošināšana      
    Resursi izdevumu segšanai 1 244 250 57 130 1 301 380
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 20 000   20 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 224 250 57 130 1 281 380
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 224 250 57 130 1 281 380
    Izdevumi - kopā 1 244 250 69 739 1 313 989
    Uzturēšanas izdevumi 1 217 350 69 739 1 287 089
    Kārtējie izdevumi 1 217 350 69 739 1 287 089
    Atlīdzība 891 635 66 680 958 315
       Atalgojums 687 403 55 093 742 496
    Preces un pakalpojumi 325 715 3 059 328 774
    Kapitālie izdevumi 26 900   26 900
    Pamatkapitāla veidošana 26 900   26 900
    Finansiālā bilance   -12 609 -12 609
    Finansēšana   12 609 12 609
    Naudas līdzekļi   12 609 12 609
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)   12 609 12 609
18.04.00 09.810 Izglītības satura un eksaminācijas centrs      
    Resursi izdevumu segšanai 741 999 28 467 770 466
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 10 000   10 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 731 999 28 467 760 466
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 731 999 28 467 760 466
    Izdevumi - kopā 741 999 41 076 783 075
    Uzturēšanas izdevumi 729 099 41 076 770 175
    Kārtējie izdevumi 729 099 41 076 770 175
    Atlīdzība 618 725 41 076 659 801
       Atalgojums 465 145 33 101 498 246
    Preces un pakalpojumi 110 374   110 374
    Kapitālie izdevumi 12 900   12 900
    Pamatkapitāla veidošana 12 900   12 900
    Finansiālā bilance   -12 609 -12 609
    Finansēšana   12 609 12 609
    Naudas līdzekļi   12 609 12 609
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)   12 609 12 609
18.05.00 09.820 Vispārējās izglītības kvalitātes nodrošināšana      
    Resursi izdevumu segšanai 502 251 28 663 530 914
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 10 000   10 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 492 251 28 663 520 914
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 492 251 28 663 520 914
    Izdevumi - kopā 502 251 28 663 530 914
    Uzturēšanas izdevumi 488 251 28 663 516 914
    Kārtējie izdevumi 488 251 28 663 516 914
    Atlīdzība 272 910 25 604 298 514
       Atalgojums 222 258 21 992 244 250
    Preces un pakalpojumi 215 341 3 059 218 400
    Kapitālie izdevumi 14 000   14 000
    Pamatkapitāla veidošana 14 000   14 000
21.00.00 09.000 Pedagogu darba samaksas paaugstināšana      
    Resursi izdevumu segšanai 26 000 000 -26 000 000  
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 26 000 000 -26 000 000  
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 26 000 000 -26 000 000  
    Izdevumi - kopā 26 000 000 -26 000 000  
    Uzturēšanas izdevumi 26 000 000 -26 000 000  
    Kārtējie izdevumi 26 000 000 -26 000 000  
    Atlīdzība 26 000 000 -26 000 000  
       Atalgojums 20 952 534 -20 952 534  
26.00.00 09.000 Interešu izglītība un vērtībizglītība      
    Resursi izdevumu segšanai 602 059   602 059
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 10 000   10 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 592 059   592 059
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 592 059   592 059
    Izdevumi - kopā 602 059   602 059
    Uzturēšanas izdevumi 589 059   589 059
    Kārtējie izdevumi 589 059   589 059
    Atlīdzība 396 442   396 442
       Atalgojums 318 838   318 838
    Preces un pakalpojumi 192 617   192 617
    Kapitālie izdevumi 13 000   13 000
    Pamatkapitāla veidošana 13 000   13 000
26.01.00 09.810 Interešu izglītība un audzināšanas darba programma       
    Resursi izdevumu segšanai 402 059   402 059
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 10 000   10 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 392 059   392 059
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 392 059   392 059
    Izdevumi - kopā 402 059   402 059
    Uzturēšanas izdevumi 399 059   399 059
    Kārtējie izdevumi 399 059   399 059
    Atlīdzība 296 929   296 929
       Atalgojums 231 131   231 131
    Preces un pakalpojumi 102 130   102 130
    Kapitālie izdevumi 3 000   3 000
    Pamatkapitāla veidošana 3 000   3 000
26.04.00 09.510  Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki      
    Resursi izdevumu segšanai 200 000   200 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 200 000   200 000
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 200 000   200 000
    Izdevumi - kopā 200 000   200 000
    Uzturēšanas izdevumi 190 000   190 000
    Kārtējie izdevumi 190 000   190 000
    Atlīdzība 99 513   99 513
       Atalgojums 87 707   87 707
    Preces un pakalpojumi 90 487   90 487
    Kapitālie izdevumi 10 000   10 000
    Pamatkapitāla veidošana 10 000   10 000
28.00.00 09.000 Līdzdalība Eiropas Savienības struktūrfondu projektu īstenošanā      
    Resursi izdevumu segšanai 15 623 052 12 937 014 28 560 066
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 2 700   2 700
    Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam 2 700   2 700
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 15 620 352 12 937 014 28 557 366
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 15 620 352 12 937 014 28 557 366
    Izdevumi - kopā 15 623 052 12 937 014 28 560 066
    Uzturēšanas izdevumi 13 481 388 8 882 115 22 363 503
    Kārtējie izdevumi 11 871 105 6 361 909 18 233 014
    Atlīdzība 8 080 970 2 834 468 10 915 438
       Atalgojums 6 520 650 2 368 340 8 888 990
    Preces un pakalpojumi 3 790 135 3 527 441 7 317 576
    Procentu izdevumi 7 362 -7 362  
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 1 200 163 2 082 749 3 282 912
    Subsīdijas un dotācijas 196 933 502 221 699 154
    Sociālie pabalsti 1 003 230 1 580 528 2 583 758
    Uzturēšanas izdevumu transferti 402 758 444 819 847 577
     Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 400 058 444 819 844 877
     Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 2 700   2 700
       Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos 2 700   2 700
    Kapitālie izdevumi 2 141 664 4 054 899 6 196 563
    Pamatkapitāla veidošana 2 141 664 4 054 899 6 196 563
28.01.00 09.000 Eiropas Sociālā fonda (ESF) izglītības projektu līdzfinansēšana, priekšfinansēšana un nodrošināšana      
    Resursi izdevumu segšanai 12 562 735 9 349 288 21 912 023
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 12 562 735 9 349 288 21 912 023
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 12 562 735 9 349 288 21 912 023
    Izdevumi - kopā 12 562 735 9 349 288 21 912 023
    Uzturēšanas izdevumi 10 993 071 7 887 109 18 880 180
    Kārtējie izdevumi 9 385 488 5 366 903 14 752 391
    Atlīdzība 6 085 387 2 564 385 8 649 772
       Atalgojums 4 912 363 2 149 767 7 062 130
    Preces un pakalpojumi 3 300 101 2 802 518 6 102 619
    Procentu izdevumi 7 362 -7 362  
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 1 200 163 2 082 749 3 282 912
    Subsīdijas un dotācijas 196 933 502 221 699 154
    Sociālie pabalsti 1 003 230 1 580 528 2 583 758
    Uzturēšanas izdevumu transferti 400 058 444 819 844 877
     Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 400 058 444 819 844 877
    Kapitālie izdevumi 1 569 664 1 462 179 3 031 843
    Pamatkapitāla veidošana 1 569 664 1 462 179 3 031 843
28.02.00 09.000 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) izglītības projektu līdzfinansēšana, priekšfinansēšana un nodrošināšana      
    Resursi izdevumu segšanai   1 189 405 1 189 405
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem   1 189 405 1 189 405
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem   1 189 405 1 189 405
    Izdevumi - kopā   1 189 405 1 189 405
    Uzturēšanas izdevumi   514 540 514 540
    Kārtējie izdevumi   514 540 514 540
    Atlīdzība   60 427 60 427
       Atalgojums   48 697 48 697
    Preces un pakalpojumi   454 113 454 113
    Kapitālie izdevumi   674 865 674 865
    Pamatkapitāla veidošana   674 865 674 865
28.05.00 09.000 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) zinātnes projektu līdzfinansēšana, priekšfinansēšana un nodrošināšana      
    Resursi izdevumu segšanai 2 990 361 2 147 060 5 137 421
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 990 361 2 147 060 5 137 421
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 990 361 2 147 060 5 137 421
    Izdevumi - kopā 2 990 361 2 147 060 5 137 421
    Uzturēšanas izdevumi 2 418 361 231 588 2 649 949
    Kārtējie izdevumi 2 418 361 231 588 2 649 949
    Atlīdzība 1 958 000 114 775 2 072 775
       Atalgojums 1 578 000 93 686 1 671 686
    Preces un pakalpojumi 460 361 116 813 577 174
    Kapitālie izdevumi 572 000 1 915 472 2 487 472
    Pamatkapitāla veidošana 572 000 1 915 472 2 487 472
28.06.00 09.000 Eiropas Kopienas iniciatīvas "INTERREG" programmas finansētie projekti      
    Resursi izdevumu segšanai 69 956 251 261 321 217
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 2 700   2 700
    Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam 2 700   2 700
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 67 256 251 261 318 517
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 67 256 251 261 318 517
    Izdevumi - kopā 69 956 251 261 321 217
    Uzturēšanas izdevumi 69 956 248 878 318 834
    Kārtējie izdevumi 67 256 248 878 316 134
    Atlīdzība 37 583 94 881 132 464
       Atalgojums 30 287 76 190 106 477
    Preces un pakalpojumi 29 673 153 997 183 670
    Uzturēšanas izdevumu transferti 2 700   2 700
     Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 2 700   2 700
       Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos 2 700   2 700
    Kapitālie izdevumi   2 383 2 383
    Pamatkapitāla veidošana   2 383 2 383
32.00.00 09.000 Akadēmisko programmu aģentūra      
    Resursi izdevumu segšanai 15 480 708 -7 460 000 8 020 708
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 13 205 000 -7 460 000 5 745 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 275 708   2 275 708
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 275 708   2 275 708
    Izdevumi - kopā 15 480 708 -7 460 000 8 020 708
    Uzturēšanas izdevumi 15 418 808 -7 460 000 7 958 808
    Kārtējie izdevumi 1 303 808 -490 000 813 808
    Atlīdzība 493 000   493 000
       Atalgojums 391 000   391 000
    Preces un pakalpojumi 810 808 -490 000 320 808
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 14 115 000 -6 976 000 7 139 000
    Subsīdijas un dotācijas 14 115 000 -6 976 000 7 139 000
    Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība   6 000 6 000
     Starptautiskā sadarbība   6 000 6 000
    Kapitālie izdevumi 61 900   61 900
    Pamatkapitāla veidošana 61 900   61 900
32.01.00 09.810 Aģentūras darbības nodrošināšana      
    Resursi izdevumu segšanai 1 365 708 -490 000 875 708
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 590 000 -460 000 130 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 775 708 -30 000 745 708
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 775 708 -30 000 745 708
    Izdevumi - kopā 1 365 708 -490 000 875 708
    Uzturēšanas izdevumi 1 303 808 -490 000 813 808
    Kārtējie izdevumi 1 303 808 -490 000 813 808
    Atlīdzība 493 000   493 000
       Atalgojums 391 000   391 000
    Preces un pakalpojumi 810 808 -490 000 320 808
    Kapitālie izdevumi 61 900   61 900
    Pamatkapitāla veidošana 61 900   61 900
32.02.00 09.810 Eiropas izglītības programmu projektu īstenošana      
    Resursi izdevumu segšanai 14 115 000 -6 970 000 7 145 000
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 12 615 000 -7 000 000 5 615 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 500 000 30 000 1 530 000
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 500 000 30 000 1 530 000
    Izdevumi - kopā 14 115 000 -6 970 000 7 145 000
    Uzturēšanas izdevumi 14 115 000 -6 970 000 7 145 000
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 14 115 000 -6 976 000 7 139 000
    Subsīdijas un dotācijas 14 115 000 -6 976 000 7 139 000
    Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība   6 000 6 000
     Starptautiskā sadarbība   6 000 6 000
33.00.00 09.000 Valsts izglītības attīstības aģentūra      
    Resursi izdevumu segšanai 15 935 394 836 893 16 772 287
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 2 184 000 -50 000 2 134 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 13 751 394 886 893 14 638 287
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 413 327 672 106 2 085 433
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetam 12 338 067 214 787 12 552 854
    Izdevumi - kopā 15 935 394 836 893 16 772 287
    Uzturēšanas izdevumi 13 650 765 833 083 14 483 848
    Kārtējie izdevumi 2 095 948 24 695 2 120 643
    Atlīdzība 906 646 59 571 966 217
       Atalgojums 730 636 -15 115 715 521
    Preces un pakalpojumi 1 189 302 -34 876 1 154 426
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 1 344 711 250 401 1 595 112
    Subsīdijas un dotācijas 1 344 711 250 401 1 595 112
    Uzturēšanas izdevumu transferti 10 210 106 557 987 10 768 093
     Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 99 518 343 200 442 718
     Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 10 110 588 214 787 10 325 375
       Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos 10 110 588 214 787 10 325 375
    Kapitālie izdevumi 2 284 629 3 810 2 288 439
    Pamatkapitāla veidošana 57 150 3 810 60 960
    Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas 2 227 479   2 227 479
       Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem 2 227 479   2 227 479
33.01.00 09.800 Aģentūras darbības nodrošināšana      
    Resursi izdevumu segšanai 1 453 098 28 505 1 481 603
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 184 000 -50 000 134 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 269 098 78 505 1 347 603
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 269 098 78 505 1 347 603
    Izdevumi - kopā 1 453 098 28 505 1 481 603
    Uzturēšanas izdevumi 1 395 948 24 695 1 420 643
    Kārtējie izdevumi 1 395 948 24 695 1 420 643
    Atlīdzība 906 646 59 571 966 217
       Atalgojums 730 636 -15 115 715 521
    Preces un pakalpojumi 489 302 -34 876 454 426
    Kapitālie izdevumi 57 150 3 810 60 960
    Pamatkapitāla veidošana 57 150 3 810 60 960
33.02.00 09.800 Eiropas programmas "Leonardo da Vinci" projektu īstenošanas nodrošināšana      
    Resursi izdevumu segšanai 2 000 000   2 000 000
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 2 000 000   2 000 000
    Izdevumi - kopā 2 000 000   2 000 000
    Uzturēšanas izdevumi 2 000 000   2 000 000
    Kārtējie izdevumi 700 000   700 000
    Preces un pakalpojumi 700 000   700 000
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 1 300 000   1 300 000
    Subsīdijas un dotācijas 1 300 000   1 300 000
33.03.00 09.000 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu      
    Resursi izdevumu segšanai 12 338 067 214 787 12 552 854
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 12 338 067 214 787 12 552 854
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetam 12 338 067 214 787 12 552 854
    Izdevumi - kopā 12 338 067 214 787 12 552 854
    Uzturēšanas izdevumi 10 110 588 214 787 10 325 375
    Uzturēšanas izdevumu transferti 10 110 588 214 787 10 325 375
     Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 10 110 588 214 787 10 325 375
       Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos 10 110 588 214 787 10 325 375
    Kapitālie izdevumi 2 227 479   2 227 479
    Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas 2 227 479   2 227 479
       Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem 2 227 479   2 227 479
33.04.00 09.000 Atmaksas pašvaldībām un citiem struktūrfonda finansējuma saņēmējiem par Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanu      
    Resursi izdevumu segšanai 144 229 593 601 737 830
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 144 229 593 601 737 830
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 144 229 593 601 737 830
    Izdevumi - kopā 144 229 593 601 737 830
    Uzturēšanas izdevumi 144 229 593 601 737 830
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 44 711 250 401 295 112
    Subsīdijas un dotācijas 44 711 250 401 295 112
    Uzturēšanas izdevumu transferti 99 518 343 200 442 718
     Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 99 518 343 200 442 718
99.00.00 01.890 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums      
    Resursi izdevumu segšanai   24 125 24 125
    Transferti   24 125 24 125
    Valsts budžeta transferti   24 125 24 125
    Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti   24 125 24 125
       Subsīdiju un dotāciju transferti   24 125 24 125
         Valsts pamatbudžetā saņemtie transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" uz valsts pamatbudžetu   24 125 24 125
    Izdevumi - kopā   24 125 24 125
    Kapitālie izdevumi   24 125 24 125
    Pamatkapitāla veidošana   24 125 24 125