Programmas kods Funkciju klasifik. kods   2007.gada plāns Grozījumi Precizēts
budžets
           
    14. Iekšlietu ministrija      
    Resursi izdevumu segšanai 252 848 304 7 293 926 260 142 230
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 13 076 822 1 217 133 14 293 955
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 42 117 335 -130 542 41 986 793
    Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam 10 683   10 683
    Transferti   252 092 252 092
    Valsts budžeta transferti   252 092 252 092
    Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti   252 092 252 092
         Subsīdiju un dotāciju transferti   252 092 252 092
         Valsts pamatbudžetā saņemtie transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" uz valsts pamatbudžetu   252 092 252 092
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 197 654 147 5 955 243 203 609 390
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 197 654 147 5 955 243 203 609 390
    Izdevumi - kopā 253 348 304 7 293 926 260 642 230
    Uzturēšanas izdevumi 200 881 483 -2 381 100 198 500 383
    Kārtējie izdevumi 196 134 835 -2 554 992 193 579 843
    Atlīdzība 133 778 050 -675 801 133 102 249
       Atalgojums 87 146 176 728 777 87 874 953
    Preces un pakalpojumi 62 356 785 -1 879 191 60 477 594
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 4 678 015 175 659 4 853 674
    Subsīdijas un dotācijas 20 801 91 777 112 578
    Sociālie pabalsti 4 657 214 83 882 4 741 096
    Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 57 950 -1 767 56 183
     Starptautiskā sadarbība 57 950 -1 767 56 183
    Uzturēšanas izdevumu transferti 10 683   10 683
     Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 10 683   10 683
       Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos 10 683   10 683
    Kapitālie izdevumi 52 466 821 9 675 026 62 141 847
    Pamatkapitāla veidošana 52 466 821 9 675 026 62 141 847
    Finansiālā bilance -500 000   -500 000
    Finansēšana 500 000   500 000
    Naudas līdzekļi 500 000   500 000
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 500 000   500 000
           
01.00.00 03.600 Iekšlietu politikas plānošana      
    Resursi izdevumu segšanai 2 680 918 250 019 2 930 937
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 680 918 250 019 2 930 937
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 680 918 250 019 2 930 937
    Izdevumi - kopā 2 680 918 250 019 2 930 937
    Uzturēšanas izdevumi 2 665 818 263 983 2 929 801
    Kārtējie izdevumi 2 665 818 263 983 2 929 801
    Atlīdzība 2 327 949 262 260 2 590 209
       Atalgojums 1 755 722 195 500 1 951 222
    Preces un pakalpojumi 337 869 1 723 339 592
    Kapitālie izdevumi 15 100 -13 964 1 136
    Pamatkapitāla veidošana 15 100 -13 964 1 136
02.00.00 03.110 Iekšlietu ministrijas vienotā sakaru un informācijas sistēma      
    Resursi izdevumu segšanai 4 607 889 1 078 494 5 686 383
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 119 000 48 000 167 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 488 889 1 030 494 5 519 383
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 488 889 1 030 494 5 519 383
    Izdevumi - kopā 4 607 889 1 078 494 5 686 383
    Uzturēšanas izdevumi 3 336 171 643 066 3 979 237
    Kārtējie izdevumi 3 336 171 643 066 3 979 237
    Atlīdzība 2 149 510   2 149 510
       Atalgojums 1 619 739   1 619 739
    Preces un pakalpojumi 1 186 661 643 066 1 829 727
    Kapitālie izdevumi 1 271 718 435 428 1 707 146
    Pamatkapitāla veidošana 1 271 718 435 428 1 707 146
02.01.00 03.110 Vienotās sakaru sistēmas darbības nodrošināšana      
    Resursi izdevumu segšanai 1 130 504 360 1 130 864
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 5 000   5 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 125 504 360 1 125 864
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 125 504 360 1 125 864
    Izdevumi - kopā 1 130 504 360 1 130 864
    Uzturēšanas izdevumi 1 130 504 -9 140 1 121 364
    Kārtējie izdevumi 1 130 504 -9 140 1 121 364
    Atlīdzība 396 338   396 338
       Atalgojums 285 763   285 763
    Preces un pakalpojumi 734 166 -9 140 725 026
    Kapitālie izdevumi   9 500 9 500
    Pamatkapitāla veidošana   9 500 9 500
02.02.00 03.110 Informācijas sistēmu uzturēšana un vadība      
    Resursi izdevumu segšanai 3 477 385 1 078 134 4 555 519
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 114 000 48 000 162 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 363 385 1 030 134 4 393 519
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 363 385 1 030 134 4 393 519
    Izdevumi - kopā 3 477 385 1 078 134 4 555 519
    Uzturēšanas izdevumi 2 205 667 652 206 2 857 873
    Kārtējie izdevumi 2 205 667 652 206 2 857 873
    Atlīdzība 1 753 172   1 753 172
       Atalgojums 1 333 976   1 333 976
    Preces un pakalpojumi 452 495 652 206 1 104 701
    Kapitālie izdevumi 1 271 718 425 928 1 697 646
    Pamatkapitāla veidošana 1 271 718 425 928 1 697 646
06.00.00 03.110 Valsts policijas darbība      
    Resursi izdevumu segšanai 90 743 556 468 216 91 211 772
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 8 000 000 452 099 8 452 099
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 530 618   530 618
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 82 212 938 16 117 82 229 055
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 82 212 938 16 117 82 229 055
    Izdevumi - kopā 90 743 556 468 216 91 211 772
    Uzturēšanas izdevumi 90 105 158 466 716 90 571 874
    Kārtējie izdevumi 90 059 760 463 312 90 523 072
    Atlīdzība 73 364 193 -336 534 73 027 659
       Atalgojums 48 416 392 220 365 48 636 757
    Preces un pakalpojumi 16 695 567 799 846 17 495 413
    Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 45 398 3 404 48 802
     Starptautiskā sadarbība 45 398 3 404 48 802
    Kapitālie izdevumi 638 398 1 500 639 898
    Pamatkapitāla veidošana 638 398 1 500 639 898
07.00.00 03.200 Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība      
    Resursi izdevumu segšanai 25 679 346 4 187 858 29 867 204
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 218 850   218 850
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 10 683   10 683
    Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam 10 683   10 683
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 25 449 813 4 187 858 29 637 671
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 25 449 813 4 187 858 29 637 671
    Izdevumi - kopā 25 679 346 4 187 858 29 867 204
    Uzturēšanas izdevumi 25 477 816 -210 062 25 267 754
    Kārtējie izdevumi 25 462 583 -207 424 25 255 159
    Atlīdzība 22 323 568 -504 212 21 819 356
       Atalgojums 14 666 380 -231 129 14 435 251
    Preces un pakalpojumi 3 139 015 296 788 3 435 803
    Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 4 550 -2 638 1 912
     Starptautiskā sadarbība 4 550 -2 638 1 912
    Uzturēšanas izdevumu transferti 10 683   10 683
     Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 10 683   10 683
       Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos 10 683   10 683
    Kapitālie izdevumi 201 530 4 397 920 4 599 450
    Pamatkapitāla veidošana 201 530 4 397 920 4 599 450
09.00.00 03.140 Drošības policijas darbība      
    Resursi izdevumu segšanai 7 456 181 23 600 7 479 781
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 43 165 23 600 66 765
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 7 413 016   7 413 016
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 7 413 016   7 413 016
    Izdevumi - kopā 7 456 181 23 600 7 479 781
    Uzturēšanas izdevumi 7 456 181 23 600 7 479 781
    Kārtējie izdevumi 7 456 181 23 600 7 479 781
    Preces un pakalpojumi 7 456 181 23 600 7 479 781
10.00.00 03.120 Valsts robežsardzes darbība      
    Resursi izdevumu segšanai 27 817 783 96 450 27 914 233
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 158 958 46 266 205 224
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 131 636   131 636
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 27 527 189 50 184 27 577 373
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 27 527 189 50 184 27 577 373
    Izdevumi - kopā 27 817 783 96 450 27 914 233
    Uzturēšanas izdevumi 27 767 326 63 774 27 831 100
    Kārtējie izdevumi 27 767 326 63 774 27 831 100
    Atlīdzība 22 412 160 -138 191 22 273 969
       Atalgojums 13 881 758 54 000 13 935 758
    Preces un pakalpojumi 5 355 166 201 965 5 557 131
    Kapitālie izdevumi 50 457 32 676 83 133
    Pamatkapitāla veidošana 50 457 32 676 83 133
11.00.00 03.130 Pilsonības un migrācijas lietas      
    Resursi izdevumu segšanai 15 879 461 688 258 16 567 719
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 171 780 212 640 384 420
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 742 398 165 214 907 612
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 14 965 283 310 404 15 275 687
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 14 965 283 310 404 15 275 687
    Izdevumi - kopā 15 879 461 688 258 16 567 719
    Uzturēšanas izdevumi 13 211 946 430 288 13 642 234
    Kārtējie izdevumi 13 118 534 341 044 13 459 578
    Atlīdzība 4 561 948 39 970 4 601 918
       Atalgojums 3 435 953 57 212 3 493 165
    Preces un pakalpojumi 8 556 586 301 074 8 857 660
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 85 410 91 777 177 187
    Subsīdijas un dotācijas   91 777 91 777
    Sociālie pabalsti 85 410   85 410
    Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 8 002 -2 533 5 469
     Starptautiskā sadarbība 8 002 -2 533 5 469
    Kapitālie izdevumi 2 667 515 257 970 2 925 485
    Pamatkapitāla veidošana 2 667 515 257 970 2 925 485
11.01.00 03.130 Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde      
    Resursi izdevumu segšanai 15 407 759 498 446 15 906 205
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 171 780 212 640 384 420
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 390 056 -24 598 365 458
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 14 845 923 310 404 15 156 327
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 14 845 923 310 404 15 156 327
    Izdevumi - kopā 15 407 759 498 446 15 906 205
    Uzturēšanas izdevumi 12 788 584 240 476 13 029 060
    Kārtējie izdevumi 12 695 172 243 009 12 938 181
    Atlīdzība 4 547 784 28 662 4 576 446
       Atalgojums 3 424 539 48 100 3 472 639
    Preces un pakalpojumi 8 147 388 214 347 8 361 735
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 85 410   85 410
    Sociālie pabalsti 85 410   85 410
    Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 8 002 -2 533 5 469
     Starptautiskā sadarbība 8 002 -2 533 5 469
    Kapitālie izdevumi 2 619 175 257 970 2 877 145
    Pamatkapitāla veidošana 2 619 175 257 970 2 877 145
11.02.00 03.130 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie pasākumi      
    Resursi izdevumu segšanai 76 360   76 360
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 76 360   76 360
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 76 360   76 360
    Izdevumi - kopā 76 360   76 360
    Uzturēšanas izdevumi 28 020   28 020
    Kārtējie izdevumi 28 020   28 020
    Atlīdzība 2 400   2 400
       Atalgojums 1 934   1 934
    Preces un pakalpojumi 25 620   25 620
    Kapitālie izdevumi 48 340   48 340
    Pamatkapitāla veidošana 48 340   48 340
11.03.00 03.130 Eiropas Bēgļu fonds      
    Resursi izdevumu segšanai 395 342 189 812 585 154
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 352 342 189 812 542 154
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 43 000   43 000
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 43 000   43 000
    Izdevumi - kopā 395 342 189 812 585 154
    Uzturēšanas izdevumi 395 342 189 812 585 154
    Kārtējie izdevumi 395 342 98 035 493 377
    Atlīdzība 11 764 11 308 23 072
       Atalgojums 9 480 9 112 18 592
    Preces un pakalpojumi 383 578 86 727 470 305
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti   91 777 91 777
    Subsīdijas un dotācijas   91 777 91 777
13.00.00   Veselības un sociālā aprūpe      
    Resursi izdevumu segšanai 5 578 845 7 653 5 586 498
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi   3 200 3 200
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 578 845 4 453 5 583 298
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 578 845 4 453 5 583 298
    Izdevumi - kopā 5 578 845 7 653 5 586 498
    Uzturēšanas izdevumi 5 572 195 7 653 5 579 848
    Kārtējie izdevumi 1 026 685 -66 029 960 656
    Atlīdzība 238 402 -85 547 152 855
       Atalgojums 107 749 1 249 108 998
    Preces un pakalpojumi 788 283 19 518 807 801
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 4 545 510 73 682 4 619 192
    Sociālie pabalsti 4 545 510 73 682 4 619 192
    Kapitālie izdevumi 6 650   6 650
    Pamatkapitāla veidošana 6 650   6 650
13.01.00 07.610 Veselības un sociālās aprūpes administrēšana      
    Resursi izdevumu segšanai 186 069 4 453 190 522
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 186 069 4 453 190 522
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 186 069 4 453 190 522
    Izdevumi - kopā 186 069 4 453 190 522
    Uzturēšanas izdevumi 179 419 4 453 183 872
    Kārtējie izdevumi 179 419 4 453 183 872
    Atlīdzība 138 402 4 453 142 855
       Atalgojums 107 749 1 249 108 998
    Preces un pakalpojumi 41 017   41 017
    Kapitālie izdevumi 6 650   6 650
    Pamatkapitāla veidošana 6 650   6 650
13.02.00 10.130 Izdienas pensijas, pabalsti un kompensācijas      
    Resursi izdevumu segšanai 4 545 510 73 682 4 619 192
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 545 510 73 682 4 619 192
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 545 510 73 682 4 619 192
    Izdevumi - kopā 4 545 510 73 682 4 619 192
    Uzturēšanas izdevumi 4 545 510 73 682 4 619 192
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 4 545 510 73 682 4 619 192
    Sociālie pabalsti 4 545 510 73 682 4 619 192
13.03.00 07.620 Veselības aprūpe      
    Resursi izdevumu segšanai 847 266 -70 482 776 784
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi   3 200 3 200
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 847 266 -73 682 773 584
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 847 266 -73 682 773 584
    Izdevumi - kopā 847 266 -70 482 776 784
    Uzturēšanas izdevumi 847 266 -70 482 776 784
    Kārtējie izdevumi 847 266 -70 482 776 784
    Atlīdzība 100 000 -90 000 10 000
    Preces un pakalpojumi 747 266 19 518 766 784
14.00.00 09.420 Augstākā izglītība      
    Resursi izdevumu segšanai 3 432 357 286 434 3 718 791
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 1 265 699 71 328 1 337 027
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 166 658 215 106 2 381 764
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 166 658 215 106 2 381 764
    Izdevumi - kopā 3 432 357 286 434 3 718 791
    Uzturēšanas izdevumi 3 392 357 286 434 3 678 791
    Kārtējie izdevumi 3 366 063 286 434 3 652 497
    Atlīdzība 2 585 865 467 114 3 052 979
       Atalgojums 1 803 990 360 313 2 164 303
    Preces un pakalpojumi 780 198 -180 680 599 518
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 26 294   26 294
    Sociālie pabalsti 26 294   26 294
    Kapitālie izdevumi 40 000   40 000
    Pamatkapitāla veidošana 40 000   40 000
19.00.00   Fiziskās sagatavotības nodrošināšana      
    Resursi izdevumu segšanai 319 779 5 733 325 512
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 150 120   150 120
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 169 659 5 733 175 392
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 169 659 5 733 175 392
    Izdevumi - kopā 319 779 5 733 325 512
    Uzturēšanas izdevumi 310 779 5 733 316 512
    Kārtējie izdevumi 289 978 5 733 295 711
    Atlīdzība 141 609 5 439 147 048
       Atalgojums 110 744 4 267 115 011
    Preces un pakalpojumi 148 369 294 148 663
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 20 801   20 801
    Subsīdijas un dotācijas 20 801   20 801
    Kapitālie izdevumi 9 000   9 000
    Pamatkapitāla veidošana 9 000   9 000
19.01.00 08.610 Fiziskās sagatavotības administrēšana      
    Resursi izdevumu segšanai 97 141 5 733 102 874
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 25 000   25 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 72 141 5 733 77 874
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 72 141 5 733 77 874
    Izdevumi - kopā 97 141 5 733 102 874
    Uzturēšanas izdevumi 92 141 5 733 97 874
    Kārtējie izdevumi 92 141 5 733 97 874
    Atlīdzība 67 482 5 439 72 921
       Atalgojums 52 605 4 267 56 872
    Preces un pakalpojumi 24 659 294 24 953
    Kapitālie izdevumi 5 000   5 000
    Pamatkapitāla veidošana 5 000   5 000
19.02.00 08.620 Fiziskās sagatavotības pasākumi      
    Resursi izdevumu segšanai 222 638   222 638
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 125 120   125 120
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 97 518   97 518
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 97 518   97 518
    Izdevumi - kopā 222 638   222 638
    Uzturēšanas izdevumi 218 638   218 638
    Kārtējie izdevumi 197 837   197 837
    Atlīdzība 74 127   74 127
       Atalgojums 58 139   58 139
    Preces un pakalpojumi 123 710   123 710
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 20 801   20 801
    Subsīdijas un dotācijas 20 801   20 801
    Kapitālie izdevumi 4 000   4 000
    Pamatkapitāla veidošana 4 000   4 000
29.00.00   Valsts materiālās rezerves      
    Resursi izdevumu segšanai 4 652 404 457 400 5 109 804
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 2 595 250 360 000 2 955 250
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 057 154 97 400 2 154 554
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 057 154 97 400 2 154 554
    Izdevumi - kopā 5 152 404 457 400 5 609 804
    Uzturēšanas izdevumi 5 092 404 457 400 5 549 804
    Kārtējie izdevumi 5 092 404 457 400 5 549 804
    Atlīdzība 629 882 97 400 727 282
       Atalgojums 488 393 67 000 555 393
    Preces un pakalpojumi 4 462 522 360 000 4 822 522
    Kapitālie izdevumi 60 000   60 000
    Pamatkapitāla veidošana 60 000   60 000
    Finansiālā bilance -500 000   -500 000
    Finansēšana 500 000   500 000
    Naudas līdzekļi 500 000   500 000
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 500 000   500 000
29.01.00 04.910 Valsts materiālo rezervju administrēšana      
    Resursi izdevumu segšanai 758 026 44 414 802 440
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 758 026 44 414 802 440
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 758 026 44 414 802 440
    Izdevumi - kopā 758 026 44 414 802 440
    Uzturēšanas izdevumi 748 026 44 414 792 440
    Kārtējie izdevumi 748 026 44 414 792 440
    Atlīdzība 431 386 44 414 475 800
       Atalgojums 337 273 33 500 370 773
    Preces un pakalpojumi 316 640   316 640
    Kapitālie izdevumi 10 000   10 000
    Pamatkapitāla veidošana 10 000   10 000
29.02.00 04.920 Valsts materiālo rezervju veidošana un atjaunošana      
    Resursi izdevumu segšanai 2 185 250   2 185 250
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 2 185 250   2 185 250
    Izdevumi - kopā 2 685 250   2 685 250
    Uzturēšanas izdevumi 2 685 250   2 685 250
    Kārtējie izdevumi 2 685 250   2 685 250
    Preces un pakalpojumi 2 685 250   2 685 250
    Finansiālā bilance -500 000   -500 000
    Finansēšana 500 000   500 000
    Naudas līdzekļi 500 000   500 000
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 500 000   500 000
29.03.00 04.920 Lietisko pierādījumu glabāšana, realizācija un iznīcināšana      
    Resursi izdevumu segšanai 1 709 128 412 986 2 122 114
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 410 000 360 000 770 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 299 128 52 986 1 352 114
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 299 128 52 986 1 352 114
    Izdevumi - kopā 1 709 128 412 986 2 122 114
    Uzturēšanas izdevumi 1 659 128 412 986 2 072 114
    Kārtējie izdevumi 1 659 128 412 986 2 072 114
    Atlīdzība 198 496 52 986 251 482
       Atalgojums 151 120 33 500 184 620
    Preces un pakalpojumi 1 460 632 360 000 1 820 632
    Kapitālie izdevumi 50 000   50 000
    Pamatkapitāla veidošana 50 000   50 000
31.00.00 03.120 Šengenas konvencijas finanšu programma      
    Resursi izdevumu segšanai 47 381 756 -209 527 47 172 229
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 40 702 000 -295 756 40 406 244
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 679 756 86 229 6 765 985
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 679 756 86 229 6 765 985
    Izdevumi - kopā 47 381 756 -209 527 47 172 229
    Uzturēšanas izdevumi 2 377 398 -450 184 1 927 214
    Kārtējie izdevumi 2 377 398 -450 184 1 927 214
    Preces un pakalpojumi 2 377 398 -450 184 1 927 214
    Kapitālie izdevumi 45 004 358 240 657 45 245 015
    Pamatkapitāla veidošana 45 004 358 240 657 45 245 015
32.00.00 03.140 Materiāltehniskā apgāde      
    Resursi izdevumu segšanai 14 682 196 201 246 14 883 442
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 354 000   354 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 14 328 196 201 246 14 529 442
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 14 328 196 201 246 14 529 442
    Izdevumi - kopā 14 682 196 201 246 14 883 442
    Uzturēšanas izdevumi 12 180 101 -4 121 593 8 058 508
    Kārtējie izdevumi 12 180 101 -4 121 593 8 058 508
    Atlīdzība 1 107 131 16 500 1 123 631
       Atalgojums 859 356   859 356
    Preces un pakalpojumi 11 072 970 -4 138 093 6 934 877
    Kapitālie izdevumi 2 502 095 4 322 839 6 824 934
    Pamatkapitāla veidošana 2 502 095 4 322 839 6 824 934
32.01.00 03.140 Īpašuma lietu administrēšana      
    Resursi izdevumu segšanai 757 376   757 376
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 757 376   757 376
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 757 376   757 376
    Izdevumi - kopā 757 376   757 376
    Uzturēšanas izdevumi 757 376   757 376
    Kārtējie izdevumi 757 376   757 376
    Atlīdzība 708 612 11 000 719 612
       Atalgojums 557 292   557 292
    Preces un pakalpojumi 48 764 -11 000 37 764
32.02.00 03.140 Būvniecība un centralizētais iepirkums      
    Resursi izdevumu segšanai 13 924 820 201 246 14 126 066
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 354 000   354 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 13 570 820 201 246 13 772 066
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 13 570 820 201 246 13 772 066
    Izdevumi - kopā 13 924 820 201 246 14 126 066
    Uzturēšanas izdevumi 11 422 725 -4 121 593 7 301 132
    Kārtējie izdevumi 11 422 725 -4 121 593 7 301 132
    Atlīdzība 398 519 5 500 404 019
       Atalgojums 302 064   302 064
    Preces un pakalpojumi 11 024 206 -4 127 093 6 897 113
    Kapitālie izdevumi 2 502 095 4 322 839 6 824 934
    Pamatkapitāla veidošana 2 502 095 4 322 839 6 824 934
33.00.00 10.400 Bērna piedzimšanas pabalsti amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm      
    Resursi izdevumu segšanai 1 935 833 -500 000 1 435 833
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 935 833 -500 000 1 435 833
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 935 833 -500 000 1 435 833
    Izdevumi - kopā 1 935 833 -500 000 1 435 833
    Uzturēšanas izdevumi 1 935 833 -500 000 1 435 833
    Kārtējie izdevumi 1 935 833 -500 000 1 435 833
    Atlīdzība 1 935 833 -500 000 1 435 833
99.00.00 01.890 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums      
    Resursi izdevumu segšanai   252 092 252 092
    Transferti   252 092 252 092
    Valsts budžeta transferti   252 092 252 092
    Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti   252 092 252 092
       Subsīdiju un dotāciju transferti   252 092 252 092
         Valsts pamatbudžetā saņemtie transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" uz valsts pamatbudžetu   252 092 252 092
    Izdevumi - kopā   252 092 252 092
    Uzturēšanas izdevumi   252 092 252 092
    Kārtējie izdevumi   241 892 241 892
    Preces un pakalpojumi   241 892 241 892
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti   10 200 10 200
    Sociālie pabalsti   10 200 10 200