Programmas kods Funkciju klasifik. kods   2007.gada plāns Grozījumi Precizēts
budžets
           
    13. Finanšu ministrija      
    Resursi izdevumu segšanai 509 727 719 -20 074 945 489 652 774
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 1 736 772 2 000 1 738 772
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 2 909 862 -636 592 2 273 270
    Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam 520 554 -284 000 236 554
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 505 081 085 -19 440 353 485 640 732
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 439 161 465 -26 269 308 412 892 157
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā 65 919 620 6 828 955 72 748 575
    Izdevumi - kopā 510 102 605 -19 997 005 490 105 600
    Uzturēšanas izdevumi 463 686 725 -24 613 625 439 073 100
    Kārtējie izdevumi 97 912 874 2 817 654 100 730 528
    Atlīdzība 63 065 646 3 079 438 66 145 084
       Atalgojums 46 595 765 1 925 674 48 521 439
    Preces un pakalpojumi 34 847 228 -261 784 34 585 444
    Procentu izdevumi 60 717 910 -3 700 000 57 017 910
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 78 108 139 -23 209 864 54 898 275
    Subsīdijas un dotācijas 77 183 454 -23 209 864 53 973 590
        Subsīdiju un dotāciju transferti 2 485 094 4 000 000 6 485 094
    Transferti no apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 2 485 094 4 000 000 6 485 094
    Nesadalītie transferti no apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 2 485 094 2 136 310 4 621 404
    Sadalītie transferti no apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"   1 863 690 1 863 690
    Sociālie pabalsti 924 685   924 685
    Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 142 705 244 8 999 711 151 704 955
     Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā 136 776 344 9 000 000 145 776 344
     Starptautiskā sadarbība 5 928 900 -289 5 928 611
    Uzturēšanas izdevumu transferti 84 242 558 -9 521 126 74 721 432
     Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 278 969 528 686 807 655
       Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu 278 969 528 686 807 655
          Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu 52 481   52 481
          Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu 226 488 528 686 755 174
     Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem 335 233 -24 000 311 233
     Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 40 479 630 -10 000 000 30 479 630
     Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 43 148 726 -25 812 43 122 914
       Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos 43 148 726 -25 812 43 122 914
    Kapitālie izdevumi 46 415 880 4 616 620 51 032 500
    Pamatkapitāla veidošana 23 124 432 -1 954 147 21 170 285
    Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas 23 291 448 6 570 767 29 862 215
       Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem 23 291 448 6 570 767 29 862 215
    Finansiālā bilance -374 886 -77 940 -452 826
    Finansēšana 374 886 77 940 452 826
    Aizdevumi -49 850 000 -62 259 134 -112 109 134
    Naudas līdzekļi 50 224 886 62 337 074 112 561 960
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 14 000 94 528 108 528
    Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 360 886 -16 588 344 298
    Naudas līdzekļu aizdevumiem atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 49 850 000 62 259 134 112 109 134
           
30.00.00 01.120 Finansiālās un fiskālās politikas veidošana un valsts budžeta izstrāde      
    Resursi izdevumu segšanai 12 899 256 1 023 582 13 922 838
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 899 492 -214 492 685 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 11 999 764 1 238 074 13 237 838
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 11 999 764 1 238 074 13 237 838
    Izdevumi - kopā 13 274 142 992 994 14 267 136
    Uzturēšanas izdevumi 12 849 142 895 814 13 744 956
    Kārtējie izdevumi 12 849 142 879 314 13 728 456
    Atlīdzība 7 725 858 184 499 7 910 357
       Atalgojums 5 771 400 150 657 5 922 057
    Preces un pakalpojumi 5 123 284 694 815 5 818 099
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti   16 500 16 500
    Subsīdijas un dotācijas   16 500 16 500
    Kapitālie izdevumi 425 000 97 180 522 180
    Pamatkapitāla veidošana 425 000 97 180 522 180
    Finansiālā bilance -374 886 30 588 -344 298
    Finansēšana 374 886 -30 588 344 298
    Naudas līdzekļi 374 886 -30 588 344 298
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 14 000 -14 000  
    Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 360 886 -16 588 344 298
31.00.00   Budžeta izpilde un valsts parāda vadība      
    Resursi izdevumu segšanai 69 100 591 -3 500 000 65 600 591
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 1 118 452   1 118 452
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 67 982 139 -3 500 000 64 482 139
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 67 982 139 -3 500 000 64 482 139
    Izdevumi - kopā 69 100 591 -3 500 000 65 600 591
    Uzturēšanas izdevumi 68 799 291 -4 419 213 64 380 078
    Kārtējie izdevumi 8 081 381 -719 213 7 362 168
    Atlīdzība 4 268 545   4 268 545
       Atalgojums 3 377 021 -181 165 3 195 856
    Preces un pakalpojumi 3 812 836 -719 213 3 093 623
    Procentu izdevumi 60 717 910 -3 700 000 57 017 910
    Kapitālie izdevumi 301 300 919 213 1 220 513
    Pamatkapitāla veidošana 301 300 919 213 1 220 513
31.01.00 01.120 Budžeta izpilde      
    Resursi izdevumu segšanai 6 530 591   6 530 591
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 1 118 452   1 118 452
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 412 139   5 412 139
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 412 139   5 412 139
    Izdevumi - kopā 6 530 591   6 530 591
    Uzturēšanas izdevumi 6 229 291 -919 213 5 310 078
    Kārtējie izdevumi 6 229 291 -919 213 5 310 078
    Atlīdzība 4 268 545   4 268 545
       Atalgojums 3 377 021 -181 165 3 195 856
    Preces un pakalpojumi 1 960 746 -919 213 1 041 533
    Kapitālie izdevumi 301 300 919 213 1 220 513
    Pamatkapitāla veidošana 301 300 919 213 1 220 513
31.02.00 01.700 Valsts parāda vadība      
    Resursi izdevumu segšanai 62 570 000 -3 500 000 59 070 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 62 570 000 -3 500 000 59 070 000
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 62 570 000 -3 500 000 59 070 000
    Izdevumi - kopā 62 570 000 -3 500 000 59 070 000
    Uzturēšanas izdevumi 62 570 000 -3 500 000 59 070 000
    Kārtējie izdevumi 1 852 090 200 000 2 052 090
    Preces un pakalpojumi 1 852 090 200 000 2 052 090
    Procentu izdevumi 60 717 910 -3 700 000 57 017 910
32.00.00 01.120 Iepirkumu uzraudzības birojs      
    Resursi izdevumu segšanai 1 022 285   1 022 285
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 70 000   70 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 952 285   952 285
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 952 285   952 285
    Izdevumi - kopā 1 022 285   1 022 285
    Uzturēšanas izdevumi 962 285 2 000 964 285
    Kārtējie izdevumi 962 285 2 000 964 285
    Atlīdzība 660 000 39 950 699 950
       Atalgojums 452 964 57 087 510 051
    Preces un pakalpojumi 302 285 -37 950 264 335
    Kapitālie izdevumi 60 000 -2 000 58 000
    Pamatkapitāla veidošana 60 000 -2 000 58 000
33.00.00 01.120 Valsts nodokļu administrēšana      
    Resursi izdevumu segšanai 50 442 741 1 659 620 52 102 361
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 71 323   71 323
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 50 371 418 1 659 620 52 031 038
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 50 371 418 1 659 620 52 031 038
    Izdevumi - kopā 50 442 741 1 661 414 52 104 155
    Uzturēšanas izdevumi 43 618 256 2 311 839 45 930 095
    Kārtējie izdevumi 43 618 256 2 311 839 45 930 095
    Atlīdzība 30 062 042 1 994 790 32 056 832
       Atalgojums 22 032 494 1 314 031 23 346 525
    Preces un pakalpojumi 13 556 214 317 049 13 873 263
    Kapitālie izdevumi 6 824 485 -650 425 6 174 060
    Pamatkapitāla veidošana 6 824 485 -650 425 6 174 060
    Finansiālā bilance   -1 794 -1 794
    Finansēšana   1 794 1 794
    Naudas līdzekļi   1 794 1 794
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)   1 794 1 794
34.00.00 01.120 Muitas darbības nodrošināšana      
    Resursi izdevumu segšanai 36 280 290 -2 236 693 34 043 597
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 493 244   493 244
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 666 786 -666 786  
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 35 120 260 -1 569 907 33 550 353
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 35 120 260 -1 569 907 33 550 353
    Izdevumi - kopā 36 280 290 -2 236 693 34 043 597
    Uzturēšanas izdevumi 21 845 251 58 322 21 903 573
    Kārtējie izdevumi 21 845 251 58 322 21 903 573
    Atlīdzība 14 516 065 517 717 15 033 782
       Atalgojums 10 634 889 408 934 11 043 823
    Preces un pakalpojumi 7 329 186 -459 395 6 869 791
    Kapitālie izdevumi 14 435 039 -2 295 015 12 140 024
    Pamatkapitāla veidošana 14 435 039 -2 295 015 12 140 024
35.00.00 01.120 Finansiāla rakstura noziedzīgu nodarījumu, korupcijas atklāšanas un novēršanas nodrošināšana      
    Resursi izdevumu segšanai 4 803 918 187 287 4 991 205
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 53 753   53 753
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 750 165 187 287 4 937 452
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 750 165 187 287 4 937 452
    Izdevumi - kopā 4 803 918 187 287 4 991 205
    Uzturēšanas izdevumi 4 135 397 205 387 4 340 784
    Kārtējie izdevumi 4 135 397 205 387 4 340 784
    Atlīdzība 3 021 102 190 646 3 211 748
       Atalgojums 2 238 375 146 330 2 384 705
    Preces un pakalpojumi 1 114 295 14 741 1 129 036
    Kapitālie izdevumi 668 521 -18 100 650 421
    Pamatkapitāla veidošana 668 521 -18 100 650 421
37.00.00 04.110 Legālai preču apritei nepieciešamās dokumentācijas nodrošināšana      
    Resursi izdevumu segšanai 1 889 931 367 135 2 257 066
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi   2 000 2 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 889 931 365 135 2 255 066
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 889 931 365 135 2 255 066
    Izdevumi - kopā 1 889 931 473 869 2 363 800
    Uzturēšanas izdevumi 1 889 931 473 869 2 363 800
    Kārtējie izdevumi 1 889 931 473 869 2 363 800
    Preces un pakalpojumi 1 889 931 473 869 2 363 800
    Finansiālā bilance   -106 734 -106 734
    Finansēšana   106 734 106 734
    Naudas līdzekļi   106 734 106 734
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)   106 734 106 734
38.00.00 01.120 Eiropas Savienības finansēto programmu ieviešana      
    Resursi izdevumu segšanai 113 396 503 6 674 488 120 070 991
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 1 273 584 244 686 1 518 270
    Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam 520 554 -284 000 236 554
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 112 122 919 6 429 802 118 552 721
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 46 203 299 -399 153 45 804 146
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā 65 919 620 6 828 955 72 748 575
    Izdevumi - kopā 113 396 503 6 674 488 120 070 991
    Uzturēšanas izdevumi 89 780 055 103 721 89 883 776
    Kārtējie izdevumi 3 294 899 -399 153 2 895 746
    Atlīdzība 2 047 140 146 547 2 193 687
       Atalgojums 1 540 440 16 800 1 557 240
    Preces un pakalpojumi 1 247 759 -545 700 702 059
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 2 242 598 10 024 000 12 266 598
    Subsīdijas un dotācijas 2 242 598 10 024 000 12 266 598
    Uzturēšanas izdevumu transferti 84 242 558 -9 521 126 74 721 432
     Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 278 969 528 686 807 655
       Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu 278 969 528 686 807 655
          Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu 52 481   52 481
          Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu 226 488 528 686 755 174
     Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem 335 233 -24 000 311 233
     Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 40 479 630 -10 000 000 30 479 630
     Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 43 148 726 -25 812 43 122 914
       Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos 43 148 726 -25 812 43 122 914
    Kapitālie izdevumi 23 616 448 6 570 767 30 187 215
    Pamatkapitāla veidošana 325 000   325 000
    Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas 23 291 448 6 570 767 29 862 215
       Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem 23 291 448 6 570 767 29 862 215
38.01.00 01.120 Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija      
    Resursi izdevumu segšanai 3 619 899 -399 153 3 220 746
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 619 899 -399 153 3 220 746
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 619 899 -399 153 3 220 746
    Izdevumi - kopā 3 619 899 -399 153 3 220 746
    Uzturēšanas izdevumi 3 294 899 -399 153 2 895 746
    Kārtējie izdevumi 3 294 899 -399 153 2 895 746
    Atlīdzība 2 047 140 146 547 2 193 687
       Atalgojums 1 540 440 16 800 1 557 240
    Preces un pakalpojumi 1 247 759 -545 700 702 059
    Kapitālie izdevumi 325 000   325 000
    Pamatkapitāla veidošana 325 000   325 000
38.02.00 01.120 Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu finansējums      
    Resursi izdevumu segšanai 836 950   836 950
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 753 030   753 030
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 83 920   83 920
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 83 920   83 920
    Izdevumi - kopā 836 950   836 950
    Uzturēšanas izdevumi 836 950   836 950
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 222 748 24 000 246 748
    Subsīdijas un dotācijas 222 748 24 000 246 748
    Uzturēšanas izdevumu transferti 614 202 -24 000 590 202
     Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 278 969   278 969
       Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu 278 969   278 969
          Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu 52 481   52 481
          Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu 226 488   226 488
     Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem 335 233 -24 000 311 233
38.03.00 01.120 Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu      
    Resursi izdevumu segšanai 65 919 620 6 828 955 72 748 575
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 65 919 620 6 828 955 72 748 575
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā 65 919 620 6 828 955 72 748 575
    Izdevumi - kopā 65 919 620 6 828 955 72 748 575
    Uzturēšanas izdevumi 42 628 172 258 188 42 886 360
    Uzturēšanas izdevumu transferti 42 628 172 258 188 42 886 360
     Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 42 628 172 258 188 42 886 360
       Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos 42 628 172 258 188 42 886 360
    Kapitālie izdevumi 23 291 448 6 570 767 29 862 215
    Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas 23 291 448 6 570 767 29 862 215
       Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem 23 291 448 6 570 767 29 862 215
    Finansiālā bilance      
38.04.00 01.120 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie pašvaldību un atklāto konkursu projekti      
    Resursi izdevumu segšanai 42 499 480   42 499 480
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 42 499 480   42 499 480
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 42 499 480   42 499 480
    Izdevumi - kopā 42 499 480   42 499 480
    Uzturēšanas izdevumi 42 499 480   42 499 480
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 2 019 850 10 000 000 12 019 850
    Subsīdijas un dotācijas 2 019 850 10 000 000 12 019 850
    Uzturēšanas izdevumu transferti 40 479 630 -10 000 000 30 479 630
     Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 40 479 630 -10 000 000 30 479 630
38.05.00 01.120 Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansējums      
    Resursi izdevumu segšanai 520 554 244 686 765 240
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 520 554 244 686 765 240
    Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam 520 554 -284 000 236 554
    Izdevumi - kopā 520 554 244 686 765 240
    Uzturēšanas izdevumi 520 554 244 686 765 240
    Uzturēšanas izdevumu transferti 520 554 244 686 765 240
         Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti   528 686 528 686
           Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu   528 686 528 686
             Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu   528 686 528 686
     Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 520 554 -284 000 236 554
       Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos 520 554 -284 000 236 554
39.00.00 04.110 Uzraudzība un kontrole      
    Resursi izdevumu segšanai 1 325 319   1 325 319
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 325 319   1 325 319
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 325 319   1 325 319
    Izdevumi - kopā 1 325 319   1 325 319
    Uzturēšanas izdevumi 1 240 232 5 000 1 245 232
    Kārtējie izdevumi 1 236 332 5 289 1 241 621
    Atlīdzība 764 894 5 289 770 183
       Atalgojums 548 182 13 000 561 182
    Preces un pakalpojumi 471 438   471 438
    Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 3 900 -289 3 611
     Starptautiskā sadarbība 3 900 -289 3 611
    Kapitālie izdevumi 85 087 -5 000 80 087
    Pamatkapitāla veidošana 85 087 -5 000 80 087
39.01.00 04.110 Dārgmetālu proves uzraudzība      
    Resursi izdevumu segšanai 686 197   686 197
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 686 197   686 197
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 686 197   686 197
    Izdevumi - kopā 686 197   686 197
    Uzturēšanas izdevumi 613 110   613 110
    Kārtējie izdevumi 609 210 289 609 499
    Atlīdzība 299 924 289 300 213
       Atalgojums 226 382   226 382
    Preces un pakalpojumi 309 286   309 286
    Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 3 900 -289 3 611
     Starptautiskā sadarbība 3 900 -289 3 611
    Kapitālie izdevumi 73 087   73 087
    Pamatkapitāla veidošana 73 087   73 087
39.02.00 04.110 Izložu un azartspēļu organizēšanas un norises uzraudzība      
    Resursi izdevumu segšanai 639 122   639 122
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 639 122   639 122
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 639 122   639 122
    Izdevumi - kopā 639 122   639 122
    Uzturēšanas izdevumi 627 122 5 000 632 122
    Kārtējie izdevumi 627 122 5 000 632 122
    Atlīdzība 464 970 5 000 469 970
       Atalgojums 321 800 13 000 334 800
    Preces un pakalpojumi 162 152   162 152
    Kapitālie izdevumi 12 000 -5 000 7 000
    Pamatkapitāla veidošana 12 000 -5 000 7 000
41.00.00   Maksājumu nodrošināšana citām valsts iestādēm un personām      
    Resursi izdevumu segšanai 218 566 885 -24 250 364 194 316 521
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 218 566 885 -24 250 364 194 316 521
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 218 566 885 -24 250 364 194 316 521
    Izdevumi - kopā 218 566 885 -24 250 364 194 316 521
    Uzturēšanas izdevumi 218 566 885 -24 250 364 194 316 521
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 75 865 541 -33 250 364 42 615 177
    Subsīdijas un dotācijas 74 940 856 -33 250 364 41 690 492
        Subsīdiju un dotāciju transferti 2 485 094 4 000 000 6 485 094
    Transferti no apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 2 485 094 4 000 000 6 485 094
    Nesadalītie transferti no apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 2 485 094 2 136 310 4 621 404
    Sadalītie transferti no apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"   1 863 690 1 863 690
    Sociālie pabalsti 924 685   924 685
    Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 142 701 344 9 000 000 151 701 344
     Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā 136 776 344 9 000 000 145 776 344
     Starptautiskā sadarbība 5 925 000   5 925 000
41.01.00 01.700 Iemaksas Eiropas Kopienas budžetā      
    Resursi izdevumu segšanai 136 776 344 9 000 000 145 776 344
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 136 776 344 9 000 000 145 776 344
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 136 776 344 9 000 000 145 776 344
    Izdevumi - kopā 136 776 344 9 000 000 145 776 344
    Uzturēšanas izdevumi 136 776 344 9 000 000 145 776 344
    Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 136 776 344 9 000 000 145 776 344
     Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā 136 776 344 9 000 000 145 776 344
41.02.00 01.890 Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem      
    Resursi izdevumu segšanai 2 485 094 4 000 000 6 485 094
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 485 094 4 000 000 6 485 094
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 485 094 4 000 000 6 485 094
    Izdevumi - kopā 2 485 094 4 000 000 6 485 094
    Uzturēšanas izdevumi 2 485 094 4 000 000 6 485 094
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 2 485 094 4 000 000 6 485 094
    Subsīdijas un dotācijas 2 485 094 4 000 000 6 485 094
        Subsīdiju un dotāciju transferti 2 485 094 4 000 000 6 485 094
    Transferti no apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 2 485 094 4 000 000 6 485 094
    Nesadalītie transferti no apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 2 485 094 2 136 310 4 621 404
    Sadalītie transferti no apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"   1 863 690 1 863 690
41.03.00 01.133 Iemaksas starptautiskajās organizācijās      
    Resursi izdevumu segšanai 5 925 000   5 925 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 925 000   5 925 000
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 925 000   5 925 000
    Izdevumi - kopā 5 925 000   5 925 000
    Uzturēšanas izdevumi 5 925 000   5 925 000
    Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 5 925 000   5 925 000
     Starptautiskā sadarbība 5 925 000   5 925 000
41.04.00 04.213 Akcīzes nodokļa par dīzeļdegvielu atmaksāšana zemniekiem      
    Resursi izdevumu segšanai 12 155 762 762 018 12 917 780
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 12 155 762 762 018 12 917 780
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 12 155 762 762 018 12 917 780
    Izdevumi - kopā 12 155 762 762 018 12 917 780
    Uzturēšanas izdevumi 12 155 762 762 018 12 917 780
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 12 155 762 762 018 12 917 780
    Subsīdijas un dotācijas 12 155 762 762 018 12 917 780
41.05.00 10.700 Kompensācijas reabilitētajiem pilsoņiem      
    Resursi izdevumu segšanai 800 000   800 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 800 000   800 000
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 800 000   800 000
    Izdevumi - kopā 800 000   800 000
    Uzturēšanas izdevumi 800 000   800 000
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 800 000   800 000
    Sociālie pabalsti 800 000   800 000
41.08.00 01.120 Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai      
    Resursi izdevumu segšanai 60 300 000 -38 012 382 22 287 618
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 60 300 000 -38 012 382 22 287 618
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 60 300 000 -38 012 382 22 287 618
    Izdevumi - kopā 60 300 000 -38 012 382 22 287 618
    Uzturēšanas izdevumi 60 300 000 -38 012 382 22 287 618
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 60 300 000 -38 012 382 22 287 618
    Subsīdijas un dotācijas 60 300 000 -38 012 382 22 287 618
41.09.00 01.120 Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšana      
    Resursi izdevumu segšanai 124 685   124 685
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 124 685   124 685
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 124 685   124 685
    Izdevumi - kopā 124 685   124 685
    Uzturēšanas izdevumi 124 685   124 685
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 124 685   124 685
    Sociālie pabalsti 124 685   124 685
42.00.00 01.120 Valsts budžeta aizdevumi un to atmaksāšana      
    Finansēšana      
    Aizdevumi -49 850 000 -62 259 134 -112 109 134
    Naudas līdzekļi 49 850 000 62 259 134 112 109 134
    Naudas līdzekļu aizdevumiem atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 49 850 000 62 259 134 112 109 134