Programmas kods Funkciju klasifik. kods   2007.gada plāns Grozījumi Precizēts
budžets
           
    12. Ekonomikas ministrija       
    Resursi izdevumu segšanai 98 371 626 3 993 175 102 364 801
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 4 147 476 -59 977 4 087 499
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 1 753 240 58 020 1 811 260
    Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam 189 650 441 615 631 265
    Transferti   85 415 85 415
    Valsts budžeta transferti   85 415 85 415
    Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti   85 415 85 415
      Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā   85 415 85 415
      Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem   85 415 85 415
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 92 470 910 3 909 717 96 380 627
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 92 470 910 3 909 717 96 380 627
    Izdevumi - kopā 99 092 078 4 060 380 103 152 458
    Uzturēšanas izdevumi 97 868 266 3 690 318 101 558 584
    Kārtējie izdevumi 34 349 021 840 748 35 189 769
    Atlīdzība 19 408 044 42 801 19 450 845
       Atalgojums 15 089 630 -336 560 14 753 070
    Preces un pakalpojumi 14 940 977 797 947 15 738 924
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 45 661 131 822 075 46 483 206
    Subsīdijas un dotācijas 45 661 131 822 075 46 483 206
    Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 568 464 100 552 669 016
     Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā   97 002 97 002
     Starptautiskā sadarbība 568 464 3 550 572 014
    Uzturēšanas izdevumu transferti 17 289 650 1 926 943 19 216 593
     Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem 17 100 000 1 485 328 18 585 328
     Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 189 650 441 615 631 265
       Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos 189 650 441 615 631 265
    Kapitālie izdevumi 1 223 812 370 062 1 593 874
    Pamatkapitāla veidošana 1 223 812 370 062 1 593 874
    Finansiālā bilance -720 452 -67 205 -787 657
    Finansēšana 720 452 67 205 787 657
    Naudas līdzekļi 720 452 67 205 787 657
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)   86 334 86 334
    Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 720 452 -19 129 701 323
           
20.00.00 04.430 Būvniecība      
    Resursi izdevumu segšanai 672 710 -97 977 574 733
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 100 000 -97 977 2 023
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 572 710   572 710
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 572 710   572 710
    Izdevumi - kopā 672 710 -94 508 578 202
    Uzturēšanas izdevumi 669 710 -94 508 575 202
    Kārtējie izdevumi 669 710 -94 508 575 202
    Atlīdzība 528 941 -75 819 453 122
       Atalgojums 399 824 -59 100 340 724
    Preces un pakalpojumi 140 769 -18 689 122 080
    Kapitālie izdevumi 3 000   3 000
    Pamatkapitāla veidošana 3 000   3 000
    Finansiālā bilance   -3 469 -3 469
    Finansēšana   3 469 3 469
    Naudas līdzekļi   3 469 3 469
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)   3 469 3 469
24.00.00 01.320 Statistiskās informācijas nodrošināšana      
    Resursi izdevumu segšanai 9 251 850 100 415 9 352 265
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 191 676 -15 000 176 676
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 590 362 30 000 620 362
    Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam   559 940 559 940
    Transferti   85 415 85 415
    Valsts budžeta transferti   85 415 85 415
    Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti   85 415 85 415
      Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā   85 415 85 415
      Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem   85 415 85 415
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 8 469 812   8 469 812
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 8 469 812   8 469 812
    Izdevumi - kopā 9 972 302 96 020 10 068 322
    Uzturēšanas izdevumi 9 667 086 -41 980 9 625 106
    Kārtējie izdevumi 9 242 584 -299 420 8 943 164
    Atlīdzība 5 895 007 328 662 6 223 669
       Atalgojums 4 665 812 50 900 4 716 712
    Preces un pakalpojumi 3 347 577 -628 082 2 719 495
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 424 502 -399 502 25 000
    Subsīdijas un dotācijas 424 502 -399 502 25 000
    Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība   97 002 97 002
     Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā   97 002 97 002
    Uzturēšanas izdevumu transferti   559 940 559 940
     Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam   559 940 559 940
       Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos   559 940 559 940
    Kapitālie izdevumi 305 216 138 000 443 216
    Pamatkapitāla veidošana 305 216 138 000 443 216
    Finansiālā bilance -720 452 4 395 -716 057
    Finansēšana 720 452 -4 395 716 057
    Naudas līdzekļi 720 452 -4 395 716 057
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)   14 734 14 734
    Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 720 452 -19 129 701 323
25.00.00 04.810 Uzņēmējdarbības un uz zināšanām balstītas ekonomikas veicināšana      
    Resursi izdevumu segšanai 2 979 767 -63 860 2 915 907
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 979 767 -63 860 2 915 907
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 979 767 -63 860 2 915 907
    Izdevumi - kopā 2 979 767 -63 860 2 915 907
    Uzturēšanas izdevumi 2 926 257 -302 900 2 623 357
    Kārtējie izdevumi 1 054 189 719 304 1 773 493
    Atlīdzība 334 632 46 313 380 945
       Atalgojums 268 229 37 326 305 555
    Preces un pakalpojumi 719 557 672 991 1 392 548
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 1 872 068 -1 872 068  
    Subsīdijas un dotācijas 1 872 068 -1 872 068  
    Uzturēšanas izdevumu transferti   849 864 849 864
     Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem   849 864 849 864
    Kapitālie izdevumi 53 510 239 040 292 550
    Pamatkapitāla veidošana 53 510 239 040 292 550
26.00.00   Godīgas konkurences nodrošināšana, iekšējā tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība      
    Resursi izdevumu segšanai 6 787 523 67 533 6 855 056
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 2 545 000 73 000 2 618 000
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 545 708 -7 343 538 365
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 696 815 1 876 3 698 691
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 696 815 1 876 3 698 691
    Izdevumi - kopā 6 787 523 71 422 6 858 945
    Uzturēšanas izdevumi 6 283 958 72 702 6 356 660
    Kārtējie izdevumi 5 979 747 68 694 6 048 441
    Atlīdzība 4 279 679 9 932 4 289 611
       Atalgojums 3 248 055 -18 212 3 229 843
    Preces un pakalpojumi 1 700 068 58 762 1 758 830
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 295 345   295 345
    Subsīdijas un dotācijas 295 345   295 345
    Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 8 866 4 008 12 874
     Starptautiskā sadarbība 8 866 4 008 12 874
    Kapitālie izdevumi 503 565 -1 280 502 285
    Pamatkapitāla veidošana 503 565 -1 280 502 285
    Finansiālā bilance   -3 889 -3 889
    Finansēšana   3 889 3 889
    Naudas līdzekļi   3 889 3 889
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)   3 889 3 889
26.01.00 04.110 Iekšējais tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība      
    Resursi izdevumu segšanai 2 174 518   2 174 518
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 410 438   410 438
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 764 080   1 764 080
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 764 080   1 764 080
    Izdevumi - kopā 2 174 518   2 174 518
    Uzturēšanas izdevumi 1 894 983   1 894 983
    Kārtējie izdevumi 1 864 983   1 864 983
    Atlīdzība 1 143 055   1 143 055
       Atalgojums 885 883 -35 000 850 883
    Preces un pakalpojumi 721 928   721 928
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 30 000   30 000
    Subsīdijas un dotācijas 30 000   30 000
    Kapitālie izdevumi 279 535   279 535
    Pamatkapitāla veidošana 279 535   279 535
26.02.00 04.110 Konkurences politikas ieviešana      
    Resursi izdevumu segšanai 1 088 996   1 088 996
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 107 470   107 470
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 981 526   981 526
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 981 526   981 526
    Izdevumi - kopā 1 088 996 79 1 089 075
    Uzturēšanas izdevumi 1 075 456 79 1 075 535
    Kārtējie izdevumi 1 075 456 79 1 075 535
    Atlīdzība 791 882   791 882
       Atalgojums 589 277   589 277
    Preces un pakalpojumi 283 574 79 283 653
    Kapitālie izdevumi 13 540   13 540
    Pamatkapitāla veidošana 13 540   13 540
    Finansiālā bilance   -79 -79
    Finansēšana   79 79
    Naudas līdzekļi   79 79
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)   79 79
26.03.00 04.100 Sabiedrisko pakalpojumu regulēšana      
    Resursi izdevumu segšanai 2 277 800 58 389 2 336 189
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 2 250 000 83 000 2 333 000
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 27 800 -24 611 3 189
    Izdevumi - kopā 2 277 800 58 389 2 336 189
    Uzturēšanas izdevumi 2 217 510 51 389 2 268 899
    Kārtējie izdevumi 2 208 644 47 381 2 256 025
    Atlīdzība 1 744 964 16 188 1 761 152
       Atalgojums 1 301 455 16 188 1 317 643
    Preces un pakalpojumi 463 680 31 193 494 873
    Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 8 866 4 008 12 874
     Starptautiskā sadarbība 8 866 4 008 12 874
    Kapitālie izdevumi 60 290 7 000 67 290
    Pamatkapitāla veidošana 60 290 7 000 67 290
26.04.00 04.110 Atbilstības novērtēšana un kvalitātes nodrošināšana      
    Resursi izdevumu segšanai 1 246 209 9 144 1 255 353
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 295 000 -10 000 285 000
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos   17 268 17 268
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 951 209 1 876 953 085
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 951 209 1 876 953 085
    Izdevumi - kopā 1 246 209 12 954 1 259 163
    Uzturēšanas izdevumi 1 096 009 21 234 1 117 243
    Kārtējie izdevumi 830 664 21 234 851 898
    Atlīdzība 599 778 -6 256 593 522
       Atalgojums 471 440 600 472 040
    Preces un pakalpojumi 230 886 27 490 258 376
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 265 345   265 345
    Subsīdijas un dotācijas 265 345   265 345
    Kapitālie izdevumi 150 200 -8 280 141 920
    Pamatkapitāla veidošana 150 200 -8 280 141 920
    Finansiālā bilance   -3 810 -3 810
    Finansēšana   3 810 3 810
    Naudas līdzekļi   3 810 3 810
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)   3 810 3 810
27.00.00 04.100 Valsts atbalsta politikas ieviešana      
    Resursi izdevumu segšanai 46 801 202 3 876 679 50 677 881
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 46 801 202 3 876 679 50 677 881
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 46 801 202 3 876 679 50 677 881
    Izdevumi - kopā 46 801 202 3 876 679 50 677 881
    Uzturēšanas izdevumi 46 701 202 3 907 239 50 608 441
    Kārtējie izdevumi 3 631 986 324 325 3 956 311
    Atlīdzība 1 429 699 58 853 1 488 552
       Atalgojums 1 136 028 -42 274 1 093 754
    Preces un pakalpojumi 2 202 287 265 472 2 467 759
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 43 069 216 2 423 050 45 492 266
    Subsīdijas un dotācijas 43 069 216 2 423 050 45 492 266
    Uzturēšanas izdevumu transferti   1 159 864 1 159 864
     Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem   1 159 864 1 159 864
    Kapitālie izdevumi 100 000 -30 560 69 440
    Pamatkapitāla veidošana 100 000 -30 560 69 440
27.01.00 04.100 Eiropas Savienības struktūrfondu ieviešana      
    Resursi izdevumu segšanai 1 750 572   1 750 572
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 750 572   1 750 572
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 750 572   1 750 572
    Izdevumi - kopā 1 750 572   1 750 572
    Uzturēšanas izdevumi 1 650 572 31 000 1 681 572
    Kārtējie izdevumi 1 650 572 31 000 1 681 572
    Atlīdzība 1 214 897   1 214 897
       Atalgojums 962 928 -82 421 880 507
    Preces un pakalpojumi 435 675 31 000 466 675
    Kapitālie izdevumi 100 000 -31 000 69 000
    Pamatkapitāla veidošana 100 000 -31 000 69 000
27.02.00 04.100 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) pasākumu īstenošana      
    Resursi izdevumu segšanai 40 604 276 2 367 231 42 971 507
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 40 604 276 2 367 231 42 971 507
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 40 604 276 2 367 231 42 971 507
    Izdevumi - kopā 40 604 276 2 367 231 42 971 507
    Uzturēšanas izdevumi 40 604 276 2 367 231 42 971 507
    Kārtējie izdevumi 565 289 69 750 635 039
    Atlīdzība 146 676 46 500 193 176
       Atalgojums 118 200 32 192 150 392
    Preces un pakalpojumi 418 613 23 250 441 863
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 40 038 987 1 137 617 41 176 604
    Subsīdijas un dotācijas 40 038 987 1 137 617 41 176 604
    Uzturēšanas izdevumu transferti   1 159 864 1 159 864
     Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem   1 159 864 1 159 864
27.03.00 04.100 Eiropas Sociālā fonda (ESF) pasākumu īstenošana      
    Resursi izdevumu segšanai 4 297 974 1 509 448 5 807 422
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 297 974 1 509 448 5 807 422
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 297 974 1 509 448 5 807 422
    Izdevumi - kopā 4 297 974 1 509 448 5 807 422
    Uzturēšanas izdevumi 4 297 974 1 509 008 5 806 982
    Kārtējie izdevumi 1 267 745 223 575 1 491 320
    Atlīdzība 20 475 12 353 32 828
       Atalgojums 16 500 9 955 26 455
    Preces un pakalpojumi 1 247 270 211 222 1 458 492
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 3 030 229 1 285 433 4 315 662
    Subsīdijas un dotācijas 3 030 229 1 285 433 4 315 662
    Kapitālie izdevumi   440 440
    Pamatkapitāla veidošana   440 440
27.04.00 04.100 Atbalsts valsts un privātās partnerības īstenošanai      
    Resursi izdevumu segšanai 148 380   148 380
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 148 380   148 380
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 148 380   148 380
    Izdevumi - kopā 148 380   148 380
    Uzturēšanas izdevumi 148 380   148 380
    Kārtējie izdevumi 148 380   148 380
    Atlīdzība 47 651   47 651
       Atalgojums 38 400 -2 000 36 400
    Preces un pakalpojumi 100 729   100 729
28.00.00 01.132 Ārējās ekonomiskās politikas ieviešana      
    Resursi izdevumu segšanai 2 597 980   2 597 980
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 500 000   500 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 097 980   2 097 980
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 097 980   2 097 980
    Izdevumi - kopā 2 597 980   2 597 980
    Uzturēšanas izdevumi 2 508 780 -12 700 2 496 080
    Kārtējie izdevumi 2 507 280 -12 242 2 495 038
    Atlīdzība 1 547 709 -422 242 1 125 467
       Atalgojums 1 296 253 -404 649 891 604
    Preces un pakalpojumi 959 571 410 000 1 369 571
    Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 1 500 -458 1 042
     Starptautiskā sadarbība 1 500 -458 1 042
    Kapitālie izdevumi 89 200 12 700 101 900
    Pamatkapitāla veidošana 89 200 12 700 101 900
29.00.00 04.300 Enerģētikas politika      
    Resursi izdevumu segšanai 8 061 711 -172 130 7 889 581
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 282 520   282 520
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 7 779 191 -172 130 7 607 061
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 7 779 191 -172 130 7 607 061
    Izdevumi - kopā 8 061 711 -172 130 7 889 581
    Uzturēšanas izdevumi 8 049 837 -172 130 7 877 707
    Kārtējie izdevumi 3 049 837 -200 000 2 849 837
    Atlīdzība 353 336 -18 382 334 954
       Atalgojums 276 650 -18 200 258 450
    Preces un pakalpojumi 2 696 501 -181 618 2 514 883
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti   27 870 27 870
    Subsīdijas un dotācijas   27 870 27 870
    Uzturēšanas izdevumu transferti 5 000 000   5 000 000
     Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem 5 000 000   5 000 000
    Kapitālie izdevumi 11 874   11 874
    Pamatkapitāla veidošana 11 874   11 874
30.00.00 04.730 Tūrisma politikas ieviešana      
    Resursi izdevumu segšanai 1 295 916 87 325 1 383 241
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 50 800 25 000 75 800
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos   31 163 31 163
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 245 116 31 162 1 276 278
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 245 116 31 162 1 276 278
    Izdevumi - kopā 1 295 916 87 982 1 383 898
    Uzturēšanas izdevumi 1 275 016 82 325 1 357 341
    Kārtējie izdevumi 1 275 016 82 325 1 357 341
    Atlīdzība 461 277 22 712 483 989
       Atalgojums 360 170 16 369 376 539
    Preces un pakalpojumi 813 739 59 613 873 352
    Kapitālie izdevumi 20 900 5 657 26 557
    Pamatkapitāla veidošana 20 900 5 657 26 557
    Finansiālā bilance   -657 -657
    Finansēšana   657 657
    Naudas līdzekļi   657 657
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)   657 657
31.00.00 04.100 Nozares politiku veidošana un vadība      
    Resursi izdevumu segšanai 6 314 649 104 480 6 419 129
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 735 000 -45 000 690 000
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 178 200   178 200
    Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam 33 200   33 200
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 401 449 149 480 5 550 929
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 401 449 149 480 5 550 929
    Izdevumi - kopā 6 314 649 104 480 6 419 129
    Uzturēšanas izdevumi 6 185 722 104 480 6 290 202
    Kārtējie izdevumi 5 594 424 104 480 5 698 904
    Atlīdzība 3 660 673 18 616 3 679 289
       Atalgojums 2 719 534 80 000 2 799 534
    Preces un pakalpojumi 1 933 751 85 864 2 019 615
    Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 558 098   558 098
     Starptautiskā sadarbība 558 098   558 098
    Uzturēšanas izdevumu transferti 33 200   33 200
     Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 33 200   33 200
       Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos 33 200   33 200
    Kapitālie izdevumi 128 927   128 927
    Pamatkapitāla veidošana 128 927   128 927
32.00.00   Mājokļu politikas ieviešana      
    Resursi izdevumu segšanai 13 608 318 90 710 13 699 028
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 25 000   25 000
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 156 450 4 200 160 650
    Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam 156 450 -118 325 38 125
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 13 426 868 86 510 13 513 378
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 13 426 868 86 510 13 513 378
    Izdevumi - kopā 13 608 318 154 295 13 762 613
    Uzturēšanas izdevumi 13 600 698 147 790 13 748 488
    Kārtējie izdevumi 1 344 248 147 790 1 492 038
    Atlīdzība 917 091 74 156 991 247
       Atalgojums 719 075 21 280 740 355
    Preces un pakalpojumi 427 157 73 634 500 791
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti   642 725 642 725
    Subsīdijas un dotācijas   642 725 642 725
    Uzturēšanas izdevumu transferti 12 256 450 -642 725 11 613 725
     Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem 12 100 000 -524 400 11 575 600
     Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 156 450 -118 325 38 125
       Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos 156 450 -118 325 38 125
    Kapitālie izdevumi 7 620 6 505 14 125
    Pamatkapitāla veidošana 7 620 6 505 14 125
    Finansiālā bilance   -63 585 -63 585
    Finansēšana   63 585 63 585
    Naudas līdzekļi   63 585 63 585
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)   63 585 63 585
32.01.00 10.600 Mājokļu aģentūra      
    Resursi izdevumu segšanai 1 143 268 54 200 1 197 468
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 25 000   25 000
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos   4 200 4 200
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 118 268 50 000 1 168 268
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 118 268 50 000 1 168 268
    Izdevumi - kopā 1 143 268 117 785 1 261 053
    Uzturēšanas izdevumi 1 138 268 110 085 1 248 353
    Kārtējie izdevumi 1 138 268 110 085 1 248 353
    Atlīdzība 873 057 74 156 947 213
       Atalgojums 683 589 21 280 704 869
    Preces un pakalpojumi 265 211 35 929 301 140
    Kapitālie izdevumi 5 000 7 700 12 700
    Pamatkapitāla veidošana 5 000 7 700 12 700
    Finansiālā bilance   -63 585 -63 585
    Finansēšana   63 585 63 585
    Naudas līdzekļi   63 585 63 585
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)   63 585 63 585
32.02.00 04.110 Eiropas Kopienas iniciatīvas "INTERREG" programmas finansētie projekti      
    Resursi izdevumu segšanai 365 050 36 510 401 560
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 156 450   156 450
    Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam 156 450 -118 325 38 125
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 208 600 36 510 245 110
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 208 600 36 510 245 110
    Izdevumi - kopā 365 050 36 510 401 560
    Uzturēšanas izdevumi 362 430 37 705 400 135
    Kārtējie izdevumi 205 980 37 705 243 685
    Atlīdzība 44 034   44 034
       Atalgojums 35 486   35 486
    Preces un pakalpojumi 161 946 37 705 199 651
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti   118 325 118 325
    Subsīdijas un dotācijas   118 325 118 325
    Uzturēšanas izdevumu transferti 156 450 -118 325 38 125
     Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 156 450 -118 325 38 125
       Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos 156 450 -118 325 38 125
    Kapitālie izdevumi 2 620 -1 195 1 425
    Pamatkapitāla veidošana 2 620 -1 195 1 425
32.03.00 10.600 Atbalsts mājokļiem      
    Resursi izdevumu segšanai 12 100 000   12 100 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 12 100 000   12 100 000
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 12 100 000   12 100 000
    Izdevumi - kopā 12 100 000   12 100 000
    Uzturēšanas izdevumi 12 100 000   12 100 000
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti   524 400 524 400
    Subsīdijas un dotācijas   524 400 524 400
    Uzturēšanas izdevumu transferti 12 100 000 -524 400 11 575 600
     Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem 12 100 000 -524 400 11 575 600