Programmas kods Funkciju klasifik. kods   2007.gada plāns Grozījumi Precizēts
budžets
           
    11. Ārlietu ministrija      
    Resursi izdevumu segšanai 41 513 264 177 920 41 691 184
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 428 200 -18 000 410 200
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 800 000   800 000
    Transferti   64 920 64 920
    Valsts budžeta transferti   64 920 64 920
    Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti   64 920 64 920
         Subsīdiju un dotāciju transferti   64 920 64 920
         Valsts pamatbudžetā saņemtie transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" uz valsts pamatbudžetu   64 920 64 920
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 40 285 064 131 000 40 416 064
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 40 285 064 131 000 40 416 064
    Izdevumi - kopā 41 513 264 177 920 41 691 184
    Uzturēšanas izdevumi 35 899 146 8 921 35 908 067
    Kārtējie izdevumi 34 908 551 -13 216 34 895 335
    Atlīdzība 18 473 932 387 275 18 861 207
       Atalgojums 15 070 299 43 569 15 113 868
    Preces un pakalpojumi 16 434 619 -400 491 16 034 128
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 96 110 22 137 118 247
    Subsīdijas un dotācijas 96 110   96 110
    Sociālie pabalsti   22 137 22 137
    Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 886 085   886 085
     Starptautiskā sadarbība 886 085   886 085
    Uzturēšanas izdevumu transferti 8 400   8 400
     Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 8 400   8 400
       Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu 8 400   8 400
    Kapitālie izdevumi 5 614 118 168 999 5 783 117
    Pamatkapitāla veidošana 5 614 118 168 999 5 783 117
           
01.00.00   Ārlietu pārvalde      
    Resursi izdevumu segšanai 39 867 179 113 000 39 980 179
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 418 200 -18 000 400 200
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 800 000   800 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 38 648 979 131 000 38 779 979
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 38 648 979 131 000 38 779 979
    Izdevumi - kopā 39 867 179 113 000 39 980 179
    Uzturēšanas izdevumi 34 257 061 -55 999 34 201 062
    Kārtējie izdevumi 34 152 551 -55 999 34 096 552
    Atlīdzība 18 360 632 372 275 18 732 907
       Atalgojums 14 981 609 32 183 15 013 792
    Preces un pakalpojumi 15 791 919 -428 274 15 363 645
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 96 110   96 110
    Subsīdijas un dotācijas 96 110   96 110
    Uzturēšanas izdevumu transferti 8 400   8 400
     Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 8 400   8 400
       Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu 8 400   8 400
    Kapitālie izdevumi 5 610 118 168 999 5 779 117
    Pamatkapitāla veidošana 5 610 118 168 999 5 779 117
01.01.00 01.131 Centrālais aparāts      
    Resursi izdevumu segšanai 12 909 053 -100 000 12 809 053
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 146 000   146 000
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 800 000   800 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 11 963 053 -100 000 11 863 053
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 11 963 053 -100 000 11 863 053
    Izdevumi - kopā 12 909 053 -100 000 12 809 053
    Uzturēšanas izdevumi 12 196 253 -559 114 11 637 139
    Kārtējie izdevumi 12 100 143 -559 114 11 541 029
    Atlīdzība 6 344 529 54 820 6 399 349
       Atalgojums 4 766 603   4 766 603
    Preces un pakalpojumi 5 755 614 -613 934 5 141 680
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 96 110   96 110
    Subsīdijas un dotācijas 96 110   96 110
    Kapitālie izdevumi 712 800 459 114 1 171 914
    Pamatkapitāla veidošana 712 800 459 114 1 171 914
01.04.00 01.132 Diplomātiskās misijas ārvalstīs      
    Resursi izdevumu segšanai 26 872 096 213 000 27 085 096
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 272 200 -18 000 254 200
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 26 599 896 231 000 26 830 896
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 26 599 896 231 000 26 830 896
    Izdevumi - kopā 26 872 096 213 000 27 085 096
    Uzturēšanas izdevumi 21 974 778 503 115 22 477 893
    Kārtējie izdevumi 21 966 378 503 115 22 469 493
    Atlīdzība 12 016 103 317 455 12 333 558
       Atalgojums 10 215 006 32 183 10 247 189
    Preces un pakalpojumi 9 950 275 185 660 10 135 935
    Uzturēšanas izdevumu transferti 8 400   8 400
     Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 8 400   8 400
       Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu 8 400   8 400
    Kapitālie izdevumi 4 897 318 -290 115 4 607 203
    Pamatkapitāla veidošana 4 897 318 -290 115 4 607 203
01.06.00 01.132 Konsulārais nodrošinājums      
    Resursi izdevumu segšanai 86 030   86 030
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 86 030   86 030
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 86 030   86 030
    Izdevumi - kopā 86 030   86 030
    Uzturēšanas izdevumi 86 030   86 030
    Kārtējie izdevumi 86 030   86 030
    Preces un pakalpojumi 86 030   86 030
02.00.00 01.133 Iemaksas starptautiskajās organizācijās      
    Resursi izdevumu segšanai 886 085   886 085
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 886 085   886 085
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 886 085   886 085
    Izdevumi - kopā 886 085   886 085
    Uzturēšanas izdevumi 886 085   886 085
    Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 886 085   886 085
     Starptautiskā sadarbība 886 085   886 085
06.00.00 01.131 Latvijas institūts      
    Resursi izdevumu segšanai 310 000   310 000
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 10 000   10 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 300 000   300 000
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 300 000   300 000
    Izdevumi - kopā 310 000   310 000
    Uzturēšanas izdevumi 306 000   306 000
    Kārtējie izdevumi 306 000   306 000
    Atlīdzība 108 100   108 100
       Atalgojums 84 500   84 500
    Preces un pakalpojumi 197 900   197 900
    Kapitālie izdevumi 4 000   4 000
    Pamatkapitāla veidošana 4 000   4 000
07.00.00 01.131 Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība      
    Resursi izdevumu segšanai 450 000   450 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 450 000   450 000
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 450 000   450 000
    Izdevumi - kopā 450 000   450 000
    Uzturēšanas izdevumi 450 000   450 000
    Kārtējie izdevumi 450 000   450 000
    Atlīdzība 5 200   5 200
       Atalgojums 4 190   4 190
    Preces un pakalpojumi 444 800   444 800
99.00.00 01.890 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums      
    Resursi izdevumu segšanai   64 920 64 920
    Transferti   64 920 64 920
    Valsts budžeta transferti   64 920 64 920
    Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti   64 920 64 920
       Subsīdiju un dotāciju transferti   64 920 64 920
         Valsts pamatbudžetā saņemtie transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" uz valsts pamatbudžetu   64 920 64 920
    Izdevumi - kopā   64 920 64 920
    Uzturēšanas izdevumi   64 920 64 920
    Kārtējie izdevumi   42 783 42 783
    Atlīdzība   15 000 15 000
       Atalgojums   11 386 11 386
    Preces un pakalpojumi   27 783 27 783
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti   22 137 22 137
    Sociālie pabalsti   22 137 22 137