Programmas kods Funkciju klasifik. kods   2007.gada plāns Grozījumi Precizēts
budžets
           
    05. Tiesībsarga birojs      
    Resursi izdevumu segšanai 1 300 164   1 300 164
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 300 164   1 300 164
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 300 164   1 300 164
    Izdevumi - kopā 1 300 164   1 300 164
    Uzturēšanas izdevumi 1 239 820 -3 120 1 236 700
    Kārtējie izdevumi 1 238 344 -3 084 1 235 260
    Atlīdzība 871 225 61 943 933 168
       Atalgojums 680 416   680 416
    Preces un pakalpojumi 367 119 -65 027 302 092
    Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 1 476 -36 1 440
     Starptautiskā sadarbība 1 476 -36 1 440
    Kapitālie izdevumi 60 344 3 120 63 464
    Pamatkapitāla veidošana 60 344 3 120 63 464
           
01.00.00 01.110 Tiesībsarga birojs      
    Resursi izdevumu segšanai 1 300 164   1 300 164
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 300 164   1 300 164
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 300 164   1 300 164
    Izdevumi - kopā 1 300 164   1 300 164
    Uzturēšanas izdevumi 1 239 820 -3 120 1 236 700
    Kārtējie izdevumi 1 238 344 -3 084 1 235 260
    Atlīdzība 871 225 61 943 933 168
       Atalgojums 680 416   680 416
    Preces un pakalpojumi 367 119 -65 027 302 092
    Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 1 476 -36 1 440
     Starptautiskā sadarbība 1 476 -36 1 440
    Kapitālie izdevumi 60 344 3 120 63 464
    Pamatkapitāla veidošana 60 344 3 120 63 464