Programmas kods Funkciju klasifik. kods   2007.gada plāns Grozījumi Precizēts
budžets
           
    03. Ministru kabinets      
    Resursi izdevumu segšanai 7 324 019 1 862 7 325 881
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 357 165 1 862 359 027
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 102 082   102 082
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 864 772   6 864 772
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 864 772   6 864 772
    Izdevumi - kopā 7 324 019 9 795 7 333 814
    Uzturēšanas izdevumi 7 051 976 -35 389 7 016 587
    Kārtējie izdevumi 7 050 876 -35 389 7 015 487
    Atlīdzība 4 791 591 -177 432 4 614 159
       Atalgojums 3 725 193 -197 915 3 527 278
    Preces un pakalpojumi 2 259 285 142 043 2 401 328
    Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 1 100   1 100
     Starptautiskā sadarbība 1 100   1 100
    Kapitālie izdevumi 272 043 45 184 317 227
    Pamatkapitāla veidošana 272 043 45 184 317 227
    Finansiālā bilance   -7 933 -7 933
    Finansēšana   7 933 7 933
    Naudas līdzekļi   7 933 7 933
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)   7 933 7 933
           
01.00.00. 01.110 Ministru kabineta darbības nodrošināšana, valsts pārvaldes politika                        
    Resursi izdevumu segšanai 4 705 753   4 705 753
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 7 860   7 860
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 102 082   102 082
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 595 811   4 595 811
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 595 811   4 595 811
    Izdevumi - kopā 4 705 753   4 705 753
    Uzturēšanas izdevumi 4 496 266 -36 772 4 459 494
    Kārtējie izdevumi 4 496 266 -36 772 4 459 494
    Atlīdzība 3 500 475 -92 796 3 407 679
       Atalgojums 2 693 059 -100 956 2 592 103
    Preces un pakalpojumi 995 791 56 024 1 051 815
    Kapitālie izdevumi 209 487 36 772 246 259
    Pamatkapitāla veidošana 209 487 36 772 246 259
02.00.00. 01.310 Civildienests      
    Resursi izdevumu segšanai 312 971   312 971
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 312 971   312 971
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 312 971   312 971
    Izdevumi - kopā 312 971   312 971
    Uzturēšanas izdevumi 305 571   305 571
    Kārtējie izdevumi 305 571   305 571
    Atlīdzība 245 518   245 518
       Atalgojums 191 408   191 408
    Preces un pakalpojumi 60 053   60 053
    Kapitālie izdevumi 7 400   7 400
    Pamatkapitāla veidošana 7 400   7 400
03.00.00. 09.810 Ierēdņu apmācības politikas nodrošināšana      
    Resursi izdevumu segšanai 542 046 32 200 574 246
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 39 800 32 200 72 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 502 246   502 246
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 502 246   502 246
    Izdevumi - kopā 542 046 40 018 582 064
    Uzturēšanas izdevumi 512 046 30 018 542 064
    Kārtējie izdevumi 510 946 30 018 540 964
    Atlīdzība 383 746 -24 637 359 109
       Atalgojums 309 248 -44 480 264 768
    Preces un pakalpojumi 127 200 54 655 181 855
    Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 1 100   1 100
     Starptautiskā sadarbība 1 100   1 100
    Kapitālie izdevumi 30 000 10 000 40 000
    Pamatkapitāla veidošana 30 000 10 000 40 000
    Finansiālā bilance   -7 818 -7 818
    Finansēšana   7 818 7 818
    Naudas līdzekļi   7 818 7 818
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)   7 818 7 818
03.01.00. 09.810 Ierēdņu apmācība      
    Resursi izdevumu segšanai 229 382 -10 000 219 382
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 229 382 -10 000 219 382
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 229 382 -10 000 219 382
    Izdevumi - kopā 229 382 -10 000 219 382
    Uzturēšanas izdevumi 229 382 -10 000 219 382
    Kārtējie izdevumi 229 382 -10 000 219 382
    Atlīdzība 156 726 -43 800 112 926
       Atalgojums 126 300 -40 000 86 300
    Preces un pakalpojumi 72 656 33 800 106 456
03.02.00. 09.810 Valsts administrācijas skola      
    Resursi izdevumu segšanai 312 664 42 200 354 864
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 39 800 32 200 72 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 272 864 10 000 282 864
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 272 864 10 000 282 864
    Izdevumi - kopā 312 664 50 018 362 682
    Uzturēšanas izdevumi 282 664 40 018 322 682
    Kārtējie izdevumi 281 564 40 018 321 582
    Atlīdzība 227 020 19 163 246 183
       Atalgojums 182 948 -4 480 178 468
    Preces un pakalpojumi 54 544 20 855 75 399
    Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 1 100   1 100
     Starptautiskā sadarbība 1 100   1 100
    Kapitālie izdevumi 30 000 10 000 40 000
    Pamatkapitāla veidošana 30 000 10 000 40 000
    Finansiālā bilance   -7 818 -7 818
    Finansēšana   7 818 7 818
    Naudas līdzekļi   7 818 7 818
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)   7 818 7 818
10.00.00. 01.330 Sabiedrības informēšana par Latvijas dalību Eiropas Savienībā      
    Resursi izdevumu segšanai 331 818 200 332 018
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 400 200 600
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 331 418   331 418
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 331 418   331 418
    Izdevumi - kopā 331 818 315 332 133
    Uzturēšanas izdevumi 322 418 2 315 324 733
    Kārtējie izdevumi 322 418 2 315 324 733
    Atlīdzība 175 524 -17 202 158 322
       Atalgojums 139 563 -18 805 120 758
    Preces un pakalpojumi 146 894 19 517 166 411
    Kapitālie izdevumi 9 400 -2 000 7 400
    Pamatkapitāla veidošana 9 400 -2 000 7 400
    Finansiālā bilance   -115 -115
    Finansēšana   115 115
    Naudas līdzekļi   115 115
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)   115 115
11.00.00. 01.110. Valsts interešu pārstāvības nodrošināšana starptautiskajos tiesību procesos      
    Resursi izdevumu segšanai 320 927   320 927
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 320 927   320 927
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 320 927   320 927
    Izdevumi - kopā 320 927   320 927
    Uzturēšanas izdevumi 317 727   317 727
    Kārtējie izdevumi 317 727   317 727
    Atlīdzība 281 857   281 857
       Atalgojums 227 139   227 139
    Preces un pakalpojumi 35 870   35 870
    Kapitālie izdevumi 3 200   3 200
    Pamatkapitāla veidošana 3 200   3 200
12.00.00. 01.330 Informācijas analīzes dienests      
    Resursi izdevumu segšanai 601 399   601 399
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 601 399   601 399
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 601 399   601 399
    Izdevumi - kopā 601 399   601 399
    Uzturēšanas izdevumi 601 399   601 399
    Kārtējie izdevumi 601 399   601 399
    Preces un pakalpojumi 601 399   601 399
13.00.00. 01.890 Projekta "Rumānijas valdības kapacitātes stiprināšana politikas vadībā un koordinācijā un lēmumu pieņēmšanā" īstenošana      
    Resursi izdevumu segšanai 133 404 -30 538 102 866
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 133 404 -30 538 102 866
    Izdevumi - kopā 133 404 -30 538 102 866
    Uzturēšanas izdevumi 123 254 -30 538 92 716
    Kārtējie izdevumi 123 254 -30 538 92 716
    Atlīdzība 13 046   13 046
       Atalgojums 10 513   10 513
    Preces un pakalpojumi 110 208 -30 538 79 670
    Kapitālie izdevumi 10 150   10 150
    Pamatkapitāla veidošana 10 150   10 150
15.00.00. 01.110 PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšana, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošana un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšana      
    Resursi izdevumu segšanai 200 000   200 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 200 000   200 000
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 200 000   200 000
    Izdevumi - kopā 200 000   200 000
    Uzturēšanas izdevumi 199 000 -412 198 588
    Kārtējie izdevumi 199 000 -412 198 588
    Atlīdzība 148 908 -42 797 106 111
       Atalgojums 120 000 -33 674 86 326
    Preces un pakalpojumi 50 092 42 385 92 477
    Kapitālie izdevumi 1 000 412 1 412
    Pamatkapitāla veidošana 1 000 412 1 412
16.00.00. 01.890 Mērķsadarbības palīdzība Bosnijas un Hercogovinas Ministru padomes Juridiskajam birojam      
    Resursi izdevumu segšanai 175 701   175 701
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 175 701   175 701
    Izdevumi - kopā 175 701   175 701
    Uzturēšanas izdevumi 174 295   174 295
    Kārtējie izdevumi 174 295   174 295
    Atlīdzība 42 517   42 517
       Atalgojums 34 263   34 263
    Preces un pakalpojumi 131 778   131 778
    Kapitālie izdevumi 1 406   1 406
    Pamatkapitāla veidošana 1 406   1 406