Programmas kods Funkciju klasifik. kods   2007.gada plāns Grozījumi Precizēts
budžets
           
    02. Saeima       
    Resursi izdevumu segšanai 12 854 949 255 440 13 110 389
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 259 000   259 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 12 595 949 255 440 12 851 389
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 12 595 949 255 440 12 851 389
    Izdevumi - kopā 12 854 949 369 302 13 224 251
    Uzturēšanas izdevumi 11 424 311 472 607 11 896 918
    Kārtējie izdevumi 11 322 121 472 607 11 794 728
    Atlīdzība 9 043 672 435 440 9 479 112
       Atalgojums 6 165 083 329 387 6 494 470
    Preces un pakalpojumi 2 278 449 37 167 2 315 616
    Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 102 190   102 190
     Starptautiskā sadarbība 102 190   102 190
    Kapitālie izdevumi 1 430 638 -103 305 1 327 333
    Pamatkapitāla veidošana 1 430 638 -103 305 1 327 333
    Finansiālā bilance   -113 862 -113 862
    Finansēšana   113 862 113 862
    Naudas līdzekļi   113 862 113 862
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)   113 862 113 862
           
01.00.00 01.110 Saeimas darbības nodrošināšana      
    Resursi izdevumu segšanai 12 618 635 246 434 12 865 069
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 259 000   259 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 12 359 635 246 434 12 606 069
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 12 359 635 246 434 12 606 069
    Izdevumi - kopā 12 618 635 360 296 12 978 931
    Uzturēšanas izdevumi 11 187 997 463 601 11 651 598
    Kārtējie izdevumi 11 187 997 463 601 11 651 598
    Atlīdzība 8 909 548 426 434 9 335 982
       Atalgojums 6 056 997 322 129 6 379 126
    Preces un pakalpojumi 2 278 449 37 167 2 315 616
    Kapitālie izdevumi 1 430 638 -103 305 1 327 333
    Pamatkapitāla veidošana 1 430 638 -103 305 1 327 333
    Finansiālā bilance   -113 862 -113 862
    Finansēšana   113 862 113 862
    Naudas līdzekļi   113 862 113 862
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)   113 862 113 862
02.00.00 01.133 Iemaksas starptautiskajās organizācijās      
    Resursi izdevumu segšanai 102 190   102 190
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 102 190   102 190
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 102 190   102 190
    Izdevumi - kopā 102 190   102 190
    Uzturēšanas izdevumi 102 190   102 190
    Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 102 190   102 190
     Starptautiskā sadarbība 102 190   102 190
03.00.00 01.110 Latvijas Republikā ievēlēto Eiropas Parlamenta deputātu finansiālā nodrošināšana      
    Resursi izdevumu segšanai 134 124 9 006 143 130
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 134 124 9 006 143 130
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 134 124 9 006 143 130
    Izdevumi - kopā 134 124 9 006 143 130
    Uzturēšanas izdevumi 134 124 9 006 143 130
    Kārtējie izdevumi 134 124 9 006 143 130
    Atlīdzība 134 124 9 006 143 130
       Atalgojums 108 086 7 258 115 344