Programmas kods Funkciju klasifik. kods   2007.gada plāns Grozījumi Precizēts
budžets
           
    01. Valsts prezidenta kanceleja      
    Resursi izdevumu segšanai 2 929 810 533 373 3 463 183
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 929 810 533 373 3 463 183
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 929 810 533 373 3 463 183
    Izdevumi - kopā 2 929 810 533 373 3 463 183
    Uzturēšanas izdevumi 2 893 275 469 881 3 363 156
    Kārtējie izdevumi 2 866 275 469 881 3 336 156
    Atlīdzība 1 367 818 410 795 1 778 613
       Atalgojums 1 102 279 207 399 1 309 678
    Preces un pakalpojumi 1 498 457 59 086 1 557 543
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 27 000   27 000
    Sociālie pabalsti 27 000   27 000
    Kapitālie izdevumi 36 535 63 492 100 027
    Pamatkapitāla veidošana 36 535 63 492 100 027
           
03.00.00 01.110 Vēsturnieku komisijas darbības nodrošināšana      
    Resursi izdevumu segšanai 181 700   181 700
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 181 700   181 700
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 181 700   181 700
    Izdevumi - kopā 181 700   181 700
    Uzturēšanas izdevumi 181 700   181 700
    Kārtējie izdevumi 181 700   181 700
    Atlīdzība 46 037   46 037
       Atalgojums 37 100   37 100
    Preces un pakalpojumi 135 663   135 663
04.00.00 01.110 Valsts prezidenta darbības nodrošināšana      
    Resursi izdevumu segšanai 2 378 998 533 373 2 912 371
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 378 998 533 373 2 912 371
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 378 998 533 373 2 912 371
    Izdevumi - kopā 2 378 998 533 373 2 912 371
    Uzturēšanas izdevumi 2 349 113 472 106 2 821 219
    Kārtējie izdevumi 2 322 113 472 106 2 794 219
    Atlīdzība 1 114 501 417 795 1 532 296
       Atalgojums 898 139 207 399 1 105 538
    Preces un pakalpojumi 1 207 612 54 311 1 261 923
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 27 000   27 000
    Sociālie pabalsti 27 000   27 000
    Kapitālie izdevumi 29 885 61 267 91 152
    Pamatkapitāla veidošana 29 885 61 267 91 152
05.00.00 01.110 Valsts valodas komisijas darbības nodrošināšana      
    Resursi izdevumu segšanai 52 904   52 904
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 52 904   52 904
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 52 904   52 904
    Izdevumi - kopā 52 904   52 904
    Uzturēšanas izdevumi 52 904   52 904
    Kārtējie izdevumi 52 904   52 904
    Atlīdzība 17 670   17 670
       Atalgojums 14 240   14 240
    Preces un pakalpojumi 35 234   35 234
06.00.00 01.110 Stratēģiskās analīzes komisijas darbības nodrošināšana      
    Resursi izdevumu segšanai 260 877   260 877
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 260 877   260 877
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 260 877   260 877
    Izdevumi - kopā 260 877   260 877
    Uzturēšanas izdevumi 260 877   260 877
    Kārtējie izdevumi 260 877   260 877
    Atlīdzība 166 529 -7 000 159 529
       Atalgojums 134 200   134 200
    Preces un pakalpojumi 94 348 7 000 101 348
07.00.00 01.110 Valsts Heraldikas komisijas darbības nodrošināšana      
    Resursi izdevumu segšanai 55 331   55 331
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 55 331   55 331
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 55 331   55 331
    Izdevumi - kopā 55 331   55 331
    Uzturēšanas izdevumi 48 681 -2 225 46 456
    Kārtējie izdevumi 48 681 -2 225 46 456
    Atlīdzība 23 081   23 081
       Atalgojums 18 600   18 600
    Preces un pakalpojumi 25 600 -2 225 23 375
    Kapitālie izdevumi 6 650 2 225 8 875
    Pamatkapitāla veidošana 6 650 2 225 8 875