Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2007.gadam""
4.pielikums
Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums
pa programmām un apakšprogrammām
Ls
Programmas kods Funkciju klasifik. kods   2007.gada plāns Grozījumi Precizēts
budžets
    Ieņēmumi - kopā 3 154 964 931 48 164 991 3 203 129 922
    Resursi izdevumu segšanai 3 487 164 928 23 716 509 3 510 881 437
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 132 379 359 -563 300 131 816 059
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 202 518 890 -38 838 561 163 680 329
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 152 266 679 63 118 370 3 215 385 049
      Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 152 266 679 63 118 370 3 215 385 049
    Izdevumi - kopā 3 498 738 237 26 504 104 3 525 242 341
      Uzturēšanas izdevumi 3 046 773 866 36 369 534 3 083 143 400
        Kārtējie izdevumi 1 266 941 174 7 359 154 1 274 300 328
          Atlīdzība 771 204 311 9 212 423 780 416 734
            Atalgojums 573 717 967 -2 693 435 571 024 532
          Preces un pakalpojumi 495 736 863 -1 853 269 493 883 594
        Procentu izdevumi 62 709 697 -3 670 434 59 039 263
        Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 1 152 844 376 -19 434 861 1 133 409 515
          Subsīdijas un dotācijas 1 015 773 123 -37 745 420 978 027 703
              Subsīdiju un dotāciju transferti 2 485 094 2 136 310 4 621 404
             Transferti no apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 2 485 094 2 136 310 4 621 404
             Nesadalītie transferti no apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 2 485 094 2 136 310 4 621 404
          Sociālie pabalsti 137 071 253 18 310 559 155 381 812
        Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 149 245 428 8 336 253 157 581 681
          Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā 136 776 344 9 097 002 145 873 346
          Starptautiskā sadarbība 12 469 084 -760 749 11 708 335
       Uzturēšanas izdevumu transferti 415 033 191 43 779 422 458 812 613
         Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 16 537 243 290 808 16 828 051
           Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu 16 537 243 290 808 16 828 051
         Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem 312 545 674 28 325 498 340 871 172
         Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 85 950 274 15 163 116 101 113 390
      Kapitālie izdevumi 451 964 371 -9 865 430 442 098 941
        Pamatkapitāla veidošana 422 292 181 -8 015 430 414 276 751
        Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas 29 672 190 -1 850 000 27 822 190
           Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti 8 800 000 -1 850 000 6 950 000
               Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu 8 800 000 -1 850 000 6 950 000
            Mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem pašvaldībām 20 872 190   20 872 190
    Finansiālā bilance -343 773 306 21 660 887 -322 112 419
    Finansēšana 343 773 306 -21 660 887 322 112 419
    Aizņēmumi 331 428 687 -24 431 112 306 997 575
    Aizdevumi -49 850 000 -62 259 134 -112 109 134
    Naudas līdzekļi 62 194 619 65 029 359 127 223 978
    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 1 662 972 6 432 586 8 095 558
    Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 10 681 647 -3 662 361 7 019 286
    Naudas līdzekļu aizdevumiem atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 49 850 000 62 259 134 112 109 134