Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2007.gadam""
3.pielikums
Valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta kopsavilkums
Ls
  2007.gada plāns Grozījumi Precizēts
budžets
Valsts pamatbudžets      
Ieņēmumi - kopā 3 154 964 931 48 164 991 3 203 129 922
Resursi izdevumu segšanai 3 487 164 928 23 716 509 3 510 881 437
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 132 379 359 -563 300 131 816 059
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 202 518 890 -38 838 561 163 680 329
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 152 266 679 63 118 370 3 215 385 049
  Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 152 266 679 63 118 370 3 215 385 049
Izdevumi - kopā 3 498 738 237 26 504 104 3 525 242 341
  Uzturēšanas izdevumi 3 046 773 866 36 369 534 3 083 143 400
          Subsīdiju un dotāciju transferti 2 485 094 2 136 310 4 621 404
         Transferti no apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 2 485 094 2 136 310 4 621 404
         Nesadalītie transferti no apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 2 485 094 2 136 310 4 621 404
   Uzturēšanas izdevumu transferti 415 033 191 43 779 422 458 812 613
     Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 16 537 243 290 808 16 828 051
       Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu 16 537 243 290 808 16 828 051
     Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem 312 545 674 28 325 498 340 871 172
     Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 85 950 274 15 163 116 101 113 390
  Kapitālie izdevumi 451 964 371 -9 865 430 442 098 941
    Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas 29 672 190 -1 850 000 27 822 190
       Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti 8 800 000 -1 850 000 6 950 000
           Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu 8 800 000 -1 850 000 6 950 000
        Mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem pašvaldībām 20 872 190   20 872 190
Finansiālā bilance -343 773 306 21 660 887 -322 112 419
Finansēšana 343 773 306 -21 660 887 322 112 419
Aizņēmumi 331 428 687 -24 431 112 306 997 575
Aizdevumi -49 850 000 -62 259 134 -112 109 134
Naudas līdzekļi 62 194 619 65 029 359 127 223 978
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 1 662 972 6 432 586 8 095 558
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 10 681 647 -3 662 361 7 019 286
Naudas līdzekļu aizdevumiem atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 49 850 000 62 259 134 112 109 134
       
       
       
Valsts speciālais budžets      
Ieņēmumi - kopā 1 080 166 688 167 600 808 1 247 767 496
Nodokļu ieņēmumi 1 055 400 000 164 600 000 1 220 000 000
Sociālās apdrošināšanas iemaksas kopā 1 055 400 000 164 600 000 1 220 000 000
Nenodokļu ieņēmumi 8 100 335 2 710 000 10 810 335
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 129 110   129 110
Transferti 16 537 243 290 808 16 828 051
Izdevumi - kopā 914 224 182 11 430 895 925 655 077
Uzturēšanas izdevumi 913 579 182 11 430 895 925 010 077
Kapitālie izdevumi 645 000   645 000
Finansiālā bilance 165 942 506 156 169 913 322 112 419
Finansēšana -165 942 506 -156 169 913 -322 112 419
Aizņēmumi -11 379 386   -11 379 386
Saņemto aizņēmumu atmaksa -11 379 386   -11 379 386
Naudas līdzekļi -154 563 120 -156 562 444 -311 125 564
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) -154 563 120 -156 169 913 -310 733 033
Naudas līdzekļu akcijām un citai līdzdalībai komersantu pašu kapitālā atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)   -392 531 -392 531
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā   392 531 392 531
       
       
01.  Valsts prezidenta Kanceleja      
Valsts pamatbudžets      
Resursi izdevumu segšanai 2 929 810 533 373 3 463 183
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 929 810 533 373 3 463 183
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 929 810 533 373 3 463 183
Izdevumi - kopā 2 929 810 533 373 3 463 183
Uzturēšanas izdevumi 2 893 275 469 881 3 363 156
Kapitālie izdevumi 36 535 63 492 100 027
       
02.  Saeima      
Valsts pamatbudžets      
Resursi izdevumu segšanai 12 854 949 255 440 13 110 389
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 259 000   259 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 12 595 949 255 440 12 851 389
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 12 595 949 255 440 12 851 389
Izdevumi - kopā 12 854 949 369 302 13 224 251
Uzturēšanas izdevumi 11 424 311 472 607 11 896 918
Kapitālie izdevumi 1 430 638 -103 305 1 327 333
Finansiālā bilance   -113 862 -113 862
Finansēšana   113 862 113 862
Naudas līdzekļi   113 862 113 862
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)   113 862 113 862
       
03.  Ministru kabinets      
Valsts pamatbudžets      
Resursi izdevumu segšanai 7 324 019 1 862 7 325 881
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 357 165 1 862 359 027
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 102 082   102 082
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 864 772   6 864 772
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 864 772   6 864 772
Izdevumi - kopā 7 324 019 9 795 7 333 814
Uzturēšanas izdevumi 7 051 976 -35 389 7 016 587
Kapitālie izdevumi 272 043 45 184 317 227
Finansiālā bilance   -7 933 -7 933
Finansēšana   7 933 7 933
Naudas līdzekļi   7 933 7 933
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)   7 933 7 933
       
04. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs      
Valsts pamatbudžets      
Resursi izdevumu segšanai 3 487 747   3 487 747
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 487 747   3 487 747
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 487 747   3 487 747
Izdevumi - kopā 3 487 747   3 487 747
Uzturēšanas izdevumi 3 378 218   3 378 218
Kapitālie izdevumi 109 529   109 529
       
05. Tiesībsarga birojs      
Valsts pamatbudžets      
Resursi izdevumu segšanai 1 300 164   1 300 164
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 300 164   1 300 164
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 300 164   1 300 164
Izdevumi - kopā 1 300 164   1 300 164
Uzturēšanas izdevumi 1 239 820 -3 120 1 236 700
Kapitālie izdevumi 60 344 3 120 63 464
       
10.  Aizsardzības ministrija      
Valsts pamatbudžets      
Resursi izdevumu segšanai 231 120 632 293 856 231 414 488
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 1 387 760 247 415 1 635 175
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 880 600   880 600
Transferti   18 741 18 741
Valsts budžeta transferti   18 741 18 741
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti   18 741 18 741
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās valsts iestādes   18 741 18 741
      Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu   18 741 18 741
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 228 852 272 27 700 228 879 972
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 228 852 272 27 700 228 879 972
Izdevumi - kopā 231 120 632 698 062 231 818 694
Uzturēšanas izdevumi 184 358 467 480 319 184 838 786
Uzturēšanas izdevumu transferti 6 480   6 480
 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 6 480   6 480
   Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu 6 480   6 480
Kapitālie izdevumi 46 762 165 217 743 46 979 908
Finansiālā bilance   -404 206 -404 206
Finansēšana   404 206 404 206
Naudas līdzekļi   404 206 404 206
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)   281 817 281 817
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)   122 389 122 389
       
11.  Ārlietu ministrija      
Valsts pamatbudžets      
Resursi izdevumu segšanai 41 513 264 177 920 41 691 184
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 428 200 -18 000 410 200
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 800 000   800 000
Transferti   64 920 64 920
Valsts budžeta transferti   64 920 64 920
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti   64 920 64 920
     Subsīdiju un dotāciju transferti   64 920 64 920
     Valsts pamatbudžetā saņemtie transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" uz valsts pamatbudžetu   64 920 64 920
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 40 285 064 131 000 40 416 064
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 40 285 064 131 000 40 416 064
Izdevumi - kopā 41 513 264 177 920 41 691 184
Uzturēšanas izdevumi 35 899 146 8 921 35 908 067
Uzturēšanas izdevumu transferti 8 400   8 400
 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 8 400   8 400
   Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu 8 400   8 400
Kapitālie izdevumi 5 614 118 168 999 5 783 117
       
       
12.  Ekonomikas ministrija      
Valsts pamatbudžets      
Resursi izdevumu segšanai 98 371 626 3 993 175 102 364 801
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 4 147 476 -59 977 4 087 499
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 1 753 240 58 020 1 811 260
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam 189 650 441 615 631 265
Transferti   85 415 85 415
Valsts budžeta transferti   85 415 85 415
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti   85 415 85 415
  Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā   85 415 85 415
  Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem   85 415 85 415
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 92 470 910 3 909 717 96 380 627
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 92 470 910 3 909 717 96 380 627
Izdevumi - kopā 99 092 078 4 060 380 103 152 458
Uzturēšanas izdevumi 97 868 266 3 690 318 101 558 584
Uzturēšanas izdevumu transferti 17 289 650 1 926 943 19 216 593
 Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 189 650 441 615 631 265
   Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos 189 650 441 615 631 265
 Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem 17 100 000 1 485 328 18 585 328
Kapitālie izdevumi 1 223 812 370 062 1 593 874
Finansiālā bilance -720 452 -67 205 -787 657
Finansēšana 720 452 67 205 787 657
Naudas līdzekļi 720 452 67 205 787 657
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)   86 334 86 334
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 720 452 -19 129 701 323
       
13.  Finanšu ministrija      
Valsts pamatbudžets      
Resursi izdevumu segšanai 509 727 719 -20 074 945 489 652 774
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 1 736 772 2 000 1 738 772
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 2 909 862 -636 592 2 273 270
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam 520 554 -284 000 236 554
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 505 081 085 -19 440 353 485 640 732
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 439 161 465 -26 269 308 412 892 157
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā 65 919 620 6 828 955 72 748 575
Izdevumi - kopā 510 102 605 -19 997 005 490 105 600
Uzturēšanas izdevumi 463 686 725 -24 613 625 439 073 100
    Subsīdiju un dotāciju transferti 2 485 094 4 000 000 6 485 094
Transferti no apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 2 485 094 4 000 000 6 485 094
Nesadalītie transferti no apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 2 485 094 2 136 310 4 621 404
Sadalītie transferti no apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"   1 863 690 1 863 690
Uzturēšanas izdevumu transferti 84 242 558 -9 521 126 74 721 432
 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 278 969 528 686 807 655
   Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu 278 969 528 686 807 655
      Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu 52 481   52 481
      Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu 226 488 528 686 755 174
 Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem 335 233 -24 000 311 233
 Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 40 479 630 -10 000 000 30 479 630
 Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 43 148 726 -25 812 43 122 914
   Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos 43 148 726 -25 812 43 122 914
Kapitālie izdevumi 46 415 880 4 616 620 51 032 500
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas 23 291 448 6 570 767 29 862 215
   Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem 23 291 448 6 570 767 29 862 215
Finansiālā bilance -374 886 -77 940 -452 826
Finansēšana 374 886 77 940 452 826
Aizdevumi -49 850 000 -62 259 134 -112 109 134
Naudas līdzekļi 50 224 886 62 337 074 112 561 960
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 14 000 94 528 108 528
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 360 886 -16 588 344 298
Naudas līdzekļu aizdevumiem atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 49 850 000 62 259 134 112 109 134
       
14.  Iekšlietu ministrija      
Valsts pamatbudžets      
Resursi izdevumu segšanai 252 848 304 7 293 926 260 142 230
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 13 076 822 1 217 133 14 293 955
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 42 117 335 -130 542 41 986 793
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam 10 683   10 683
Transferti   252 092 252 092
Valsts budžeta transferti   252 092 252 092
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti   252 092 252 092
     Subsīdiju un dotāciju transferti   252 092 252 092
     Valsts pamatbudžetā saņemtie transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" uz valsts pamatbudžetu   252 092 252 092
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 197 654 147 5 955 243 203 609 390
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 197 654 147 5 955 243 203 609 390
Izdevumi - kopā 253 348 304 7 293 926 260 642 230
Uzturēšanas izdevumi 200 881 483 -2 381 100 198 500 383
Uzturēšanas izdevumu transferti 10 683   10 683
 Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 10 683   10 683
   Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos 10 683   10 683
Kapitālie izdevumi 52 466 821 9 675 026 62 141 847
Finansiālā bilance -500 000   -500 000
Finansēšana 500 000   500 000
Naudas līdzekļi 500 000   500 000
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 500 000   500 000
       
15.  Izglītības un zinātnes ministrija      
Valsts pamatbudžets      
Resursi izdevumu segšanai 317 558 252 -15 046 187 302 512 065
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 58 799 300 -6 640 398 52 158 902
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 15 631 695 -7 685 467 7 946 228
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam 2 700   2 700
Transferti 256 384 24 125 280 509
Valsts budžeta transferti 256 384 24 125 280 509
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti 256 384 24 125 280 509
  Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā 256 384   256 384
  Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 52 481   52 481
  Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem 203 903   203 903
     Subsīdiju un dotāciju transferti   24 125 24 125
     Valsts pamatbudžetā saņemtie transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" uz valsts pamatbudžetu   24 125 24 125
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 242 870 873 -744 447 242 126 426
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 230 532 806 -959 234 229 573 572
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā 12 338 067 214 787 12 552 854
Izdevumi - kopā 316 796 218 -11 747 780 305 048 438
Uzturēšanas izdevumi 297 106 221 -16 622 964 280 483 257
Uzturēšanas izdevumu transferti 18 026 289 4 616 401 22 642 690
     Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti   3 169 474 3 169 474
       Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu   3 169 474 3 169 474
         Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu   3 169 474 3 169 474
 Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 7 913 001 1 232 140 9 145 141
 Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 10 113 288 214 787 10 328 075
   Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos 10 113 288 214 787 10 328 075
Kapitālie izdevumi 19 689 997 4 875 184 24 565 181
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas 2 227 479   2 227 479
   Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem 2 227 479   2 227 479
Finansiālā bilance 762 034 -3 298 407 -2 536 373
Finansēšana -762 034 3 298 407 2 536 373
Aizņēmumi -3 321 964 -658 330 -3 980 294
Saņemtie aizņēmumi 43 710   43 710
Saņemto aizņēmumu atmaksa -3 365 674 -658 330 -4 024 004
Aizdevumi 2 559 930 694 264 3 254 194
Izsniegtie aizdevumi -43 710   -43 710
Izsniegto aizdevumu saņemtā atmaksa 2 603 640 694 264 3 297 904
Naudas līdzekļi   3 262 473 3 262 473
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)   3 057 464 3 057 464
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)   205 009 205 009
       
16.  Zemkopības ministrija      
Valsts pamatbudžets      
Resursi izdevumu segšanai 294 921 180 7 239 092 302 160 272
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 13 705 242 1 263 907 14 969 149
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 915 453 110 590 1 026 043
Transferti   1 978 187 1 978 187
Valsts budžeta transferti   1 978 187 1 978 187
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti   1 978 187 1 978 187
  Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā   1 968 393 1 968 393
  Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem   1 968 393 1 968 393
     Subsīdiju un dotāciju transferti   9 794 9 794
     Valsts pamatbudžetā saņemtie transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" uz valsts pamatbudžetu   9 794 9 794
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 280 300 485 3 886 408 284 186 893
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 277 730 314 3 290 640 281 020 954
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetam 2 570 171 595 768 3 165 939
Izdevumi - kopā 295 861 952 7 429 094 303 291 046
Uzturēšanas izdevumi 285 905 136 5 870 109 291 775 245
Uzturēšanas izdevumu transferti 1 364 768 422 320 1 787 088
 Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 232 548 199 850 432 398
 Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 1 132 220 222 470 1 354 690
   Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos 1 132 220 222 470 1 354 690
Kapitālie izdevumi 9 956 816 1 558 985 11 515 801
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas 1 437 951 373 298 1 811 249
   Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem 1 437 951 373 298 1 811 249
Finansiālā bilance -940 772 -190 002 -1 130 774
Finansēšana 940 772 190 002 1 130 774
Aizņēmumi -9 276 -18 564 -27 840
Saņemto aizņēmumu atmaksa -9 276 -18 564 -27 840
Naudas līdzekļi 950 048 208 566 1 158 614
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)   6 058 6 058
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 950 048 202 508 1 152 556
       
17.  Satiksmes ministrija      
Valsts pamatbudžets      
Resursi izdevumu segšanai 393 212 239 -16 575 098 376 637 141
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 1 939 428 158 626 2 098 054
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 62 049 477 -14 868 962 47 180 515
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam   2 635 960 2 635 960
Transferti   200 000 200 000
Valsts budžeta transferti   200 000 200 000
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti   200 000 200 000
     Subsīdiju un dotāciju transferti   200 000 200 000
     Valsts pamatbudžetā saņemtie transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" uz valsts pamatbudžetu   200 000 200 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 329 223 334 -2 064 762 327 158 572
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 329 223 334 -2 064 762 327 158 572
Izdevumi - kopā 398 868 168 -19 341 265 379 526 903
Uzturēšanas izdevumi 170 507 125 8 180 341 178 687 466
Uzturēšanas izdevumu transferti 65 783 946 5 373 998 71 157 944
 Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem 65 783 946 1 350 000 67 133 946
 Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem   1 388 038 1 388 038
 Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam   2 635 960 2 635 960
   Atmaksa valsts pamatbudžetā no Eiropas savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem par Latvijas valsts ieguldītajiem finašu resursiem Kohēzijas fonda projektos un SAPARD programmā   2 635 960 2 635 960
Kapitālie izdevumi 228 361 043 -27 521 606 200 839 437
Finansiālā bilance -5 655 929 2 766 167 -2 889 762
Finansēšana 5 655 929 -2 766 167 2 889 762
Naudas līdzekļi 5 655 929 -2 766 167 2 889 762
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)   152 434 152 434
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 5 655 929 -2 918 601 2 737 328
       
18.  Labklājības ministrija      
Valsts pamatbudžets      
Resursi izdevumu segšanai 192 888 867 29 893 642 222 782 509
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 4 022 818 293 824 4 316 642
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 45 682 127 136 172 818
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam      
Transferti   100 064 100 064
Valsts budžeta transferti   100 064 100 064
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti   100 064 100 064
     Subsīdiju un dotāciju transferti   100 064 100 064
     Valsts pamatbudžetā saņemtie transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" uz valsts pamatbudžetu   100 064 100 064
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 188 820 367 29 372 618 218 192 985
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 173 930 676 21 946 436 195 877 112
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetam 14 889 691 7 426 182 22 315 873
Izdevumi - kopā 192 888 867 30 161 330 223 050 197
Uzturēšanas izdevumi 191 645 221 29 296 116 220 941 337
Uzturēšanas izdevumu transferti 32 470 059 8 144 413 40 614 472
 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 16 520 013 290 808 16 810 821
   Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu 16 520 013 290 808 16 810 821
 Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem 62 720 38 573 101 293
 Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 997 635 403 494 1 401 129
 Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 14 889 691 7 411 538 22 301 229
   Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos 14 889 691 7 411 538 22 301 229
Kapitālie izdevumi 1 243 646 865 214 2 108 860
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas   14 644 14 644
   Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem   14 644 14 644
Finansiālā bilance   -267 688 -267 688
Finansēšana   267 688 267 688
Naudas līdzekļi   267 688 267 688
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)   267 688 267 688
       
       
Valsts speciālais budžets      
Ieņēmumi - kopā 1 080 166 688 167 600 808 1 247 767 496
Nodokļu ieņēmumi 1 055 400 000 164 600 000 1 220 000 000
Sociālās apdrošināšanas iemaksas kopā 1 055 400 000 164 600 000 1 220 000 000
Nenodokļu ieņēmumi 8 100 335 2 710 000 10 810 335
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 129 110   129 110
Transferti 16 537 243 290 808 16 828 051
Izdevumi - kopā 914 224 182 11 430 895 925 655 077
Uzturēšanas izdevumi 913 579 182 11 430 895 925 010 077
Kapitālie izdevumi 645 000   645 000
Finansiālā bilance 165 942 506 156 169 913 322 112 419
Finansēšana -165 942 506 -156 169 913 -322 112 419
Aizņēmumi -11 379 386   -11 379 386
Saņemto aizņēmumu atmaksa -11 379 386   -11 379 386
Naudas līdzekļi -154 563 120 -156 562 444 -311 125 564
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) -154 563 120 -156 169 913 -310 733 033
Naudas līdzekļu akcijām un citai līdzdalībai komersantu pašu kapitālā atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)   -392 531 -392 531
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā   392 531 392 531
       
19.  Tieslietu ministrija      
Valsts pamatbudžets      
Resursi izdevumu segšanai 104 194 768 2 075 030 106 269 798
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 12 706 564 439 436 13 146 000
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 185 188 455 575 640 763
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 91 303 016 1 180 019 92 483 035
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 91 303 016 1 180 019 92 483 035
Izdevumi - kopā 105 331 490 4 427 322 109 758 812
Uzturēšanas izdevumi 100 682 393 3 718 650 104 401 043
Kapitālie izdevumi 4 649 097 708 672 5 357 769
Finansiālā bilance -1 136 722 -2 352 292 -3 489 014
Finansēšana 1 136 722 2 352 292 3 489 014
Naudas līdzekļi 1 136 722 2 352 292 3 489 014
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 1 136 722 2 348 083 3 484 805
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)   4 209 4 209
       
21. Vides ministrija      
Valsts pamatbudžets      
Resursi izdevumu segšanai 139 486 412 -11 446 564 128 039 848
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 2 152 210 164 763 2 316 973
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 71 283 945 -11 753 875 59 530 070
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam 54 807 2 055 331 2 110 138
Transferti   124 290 124 290
Valsts budžeta transferti   124 290 124 290
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti   124 290 124 290
  Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā   124 290 124 290
         Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu   124 290 124 290
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 66 050 257 18 258 66 068 515
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 66 050 257 18 258 66 068 515
Izdevumi - kopā
142 492 994
-12 703 369
129 789 625
Uzturēšanas izdevumi 135 772 999 -15 318 277 120 454 722
Uzturēšanas izdevumu transferti 54 807 2 064 322 2 119 129
     Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti   18 741 18 741
       Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu   18 741 18 741
         Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu   18 741 18 741
 Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 54 807 2 045 581 2 100 388
   Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos 54 807 -9 750 45 057
   Atmaksa valsts pamatbudžetā no Eiropas savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem par Latvijas valsts ieguldītajiem finašu resursiem Kohēzijas fonda projektos un SAPARD programmā   2 055 331 2 055 331
Kapitālie izdevumi 6 719 995 2 614 908 9 334 903
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas   9 750 9 750
   Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem   9 750 9 750
Finansiālā bilance -3 006 582 1 256 805 -1 749 777
Finansēšana 3 006 582 -1 256 805 1 749 777
Naudas līdzekļi 3 006 582 -1 256 805 1 749 777
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 12 250 6 627 18 877
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 2 994 332 -1 263 432 1 730 900
       
22.  Kultūras ministrija      
Valsts pamatbudžets      
Resursi izdevumu segšanai 107 776 298 5 097 389 112 873 687
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 4 890 181 1 175 021 6 065 202
Transferti 22 585 143 728 166 313
Valsts budžeta transferti 22 585 143 728 166 313
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti 22 585 143 728 166 313
  Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā 22 585 143 728 166 313
         Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu   143 728 143 728
  Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem 22 585   22 585
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 102 863 532 3 778 640 106 642 172
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 102 863 532 3 778 640 106 642 172
Izdevumi - kopā 107 776 298 5 109 577 112 885 875
Uzturēšanas izdevumi 84 004 865 6 641 124 90 645 989
Uzturēšanas izdevumu transferti 11 838 087 986 247 12 824 334
 Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 11 838 087 986 247 12 824 334
Kapitālie izdevumi 23 771 433 -1 531 547 22 239 886
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas 8 800 000 -1 850 000 6 950 000
       Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti 8 800 000 -1 850 000 6 950 000
           Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu 8 800 000 -1 850 000 6 950 000
Finansiālā bilance   -12 188 -12 188
Finansēšana   12 188 12 188
Naudas līdzekļi   12 188 12 188
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)   12 188 12 188
       
24.  Valsts kontrole      
Valsts pamatbudžets      
Resursi izdevumu segšanai 4 817 860   4 817 860
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 431 525   431 525
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 386 335   4 386 335
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 386 335   4 386 335
Izdevumi - kopā 4 817 860   4 817 860
Uzturēšanas izdevumi 4 306 660 -265 300 4 041 360
Kapitālie izdevumi 511 200 265 300 776 500
       
28.  Augstākā tiesa      
Valsts pamatbudžets      
Resursi izdevumu segšanai 3 750 238 1 300 3 751 538
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 200 1 300 1 500
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 21 084   21 084
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 728 954   3 728 954
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 728 954   3 728 954
Izdevumi - kopā 3 750 238 1 300 3 751 538
Uzturēšanas izdevumi 3 632 846 1 300 3 634 146
Kapitālie izdevumi 117 392   117 392
       
29. Veselības ministrija      
Valsts pamatbudžets      
Resursi izdevumu segšanai 514 809 171 2 933 138 517 742 309
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 11 734 547 1 183 788 12 918 335
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 576 765   576 765
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam 2 846   2 846
Transferti   847 648 847 648
Valsts budžeta transferti   847 648 847 648
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti   847 648 847 648
  Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā   847 648 847 648
         Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu   847 648 847 648
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 502 497 859 901 702 503 399 561
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 502 497 859 901 702 503 399 561
Izdevumi - kopā 514 809 171 2 933 138 517 742 309
Uzturēšanas izdevumi 509 131 561 2 535 856 511 667 417
Uzturēšanas izdevumu transferti 2 846   2 846
 Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 2 846   2 846
   Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos 2 846   2 846
Kapitālie izdevumi 5 677 610 397 282 6 074 892
       
30.  Satversmes tiesa      
Valsts pamatbudžets      
Resursi izdevumu segšanai 816 764   816 764
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 11 650   11 650
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 805 114   805 114
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 805 114   805 114
Izdevumi - kopā 816 764 2 460 819 224
Uzturēšanas izdevumi 746 814 52 102 798 916
Kapitālie izdevumi 69 950 -49 642 20 308
Finansiālā bilance   -2 460 -2 460
Finansēšana   2 460 2 460
Naudas līdzekļi   2 460 2 460
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)   2 460 2 460
       
32.  Prokuratūra      
Valsts pamatbudžets      
Resursi izdevumu segšanai 17 401 929 6 000 17 407 929
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 15 000 6 000 21 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 17 386 929   17 386 929
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 17 386 929   17 386 929
Izdevumi - kopā 17 401 929 9 817 17 411 746
Uzturēšanas izdevumi 17 189 153 9 817 17 198 970
Kapitālie izdevumi 212 776   212 776
Finansiālā bilance   -3 817 -3 817
Finansēšana   3 817 3 817
Naudas līdzekļi   3 817 3 817
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)   3 817 3 817
       
35.  Centrālā vēlēšanu komisija      
Valsts pamatbudžets      
Resursi izdevumu segšanai 307 074 499 428 806 502
Transferti   499 428 499 428
Valsts budžeta transferti   499 428 499 428
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti   499 428 499 428
     Subsīdiju un dotāciju transferti   499 428 499 428
     Valsts pamatbudžetā saņemtie transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" uz valsts pamatbudžetu   499 428 499 428
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 307 074   307 074
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 307 074   307 074
Izdevumi - kopā 307 074 499 428 806 502
Uzturēšanas izdevumi 295 824 496 928 792 752
Kapitālie izdevumi 11 250 2 500 13 750
       
36. Bērnu un ģimenes lietu ministrija      
Valsts pamatbudžets      
Resursi izdevumu segšanai 14 694 029 77 124 14 771 153
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 1 005 000   1 005 000
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 2 308 184 47 821 2 356 005
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 11 380 845 29 303 11 410 148
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 11 380 845 29 303 11 410 148
Izdevumi - kopā 14 694 029 77 124 14 771 153
Uzturēšanas izdevumi 14 557 830 -4 962 14 552 868
Uzturēšanas izdevumu transferti 576 350 232 162 808 512
 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 2 350   2 350
   Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu 2 350   2 350
Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem      
 Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 574 000 232 162 806 162
Kapitālie izdevumi 136 199 82 086 218 285
       
       
37.  Centrālā zemes komisija      
Valsts pamatbudžets      
Resursi izdevumu segšanai 91 220 20 000 111 220
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 91 220 20 000 111 220
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 91 220 20 000 111 220
Izdevumi - kopā 91 220 20 000 111 220
Uzturēšanas izdevumi 91 220 9 519 100 739
Kapitālie izdevumi   10 481 10 481
       
45. Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts      
Valsts pamatbudžets      
Resursi izdevumu segšanai 7 259 730 3 147 375 10 407 105
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 1 265 048 70 371 1 335 419
Transferti   528 686 528 686
Valsts budžeta transferti   528 686 528 686
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti   528 686 528 686
  Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā   528 686 528 686
  Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem   528 686 528 686
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 994 682 2 548 318 8 543 000
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 994 682 2 548 318 8 543 000
Izdevumi - kopā 7 259 730 3 147 375 10 407 105
Uzturēšanas izdevumi 7 227 070 3 135 688 10 362 758
Kapitālie izdevumi 32 660 11 687 44 347
       
47.  Radio un televīzija      
Valsts pamatbudžets      
Resursi izdevumu segšanai 13 603 289 105 000 13 708 289
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 4 024   4 024
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 13 599 265 105 000 13 704 265
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 13 599 265 105 000 13 704 265
Izdevumi - kopā 13 603 289 105 000 13 708 289
Uzturēšanas izdevumi 13 578 289 105 000 13 683 289
Kapitālie izdevumi 25 000   25 000
       
57. Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts      
Valsts pamatbudžets      
Resursi izdevumu segšanai 5 224 623 228 971 5 453 594
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 22 965 27 199 50 164
Transferti   44 235 44 235
Valsts budžeta transferti   44 235 44 235
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti   44 235 44 235
     Subsīdiju un dotāciju transferti   44 235 44 235
     Valsts pamatbudžetā saņemtie transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" uz valsts pamatbudžetu   44 235 44 235
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 201 658 157 537 5 359 195
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 201 658 157 537 5 359 195
Izdevumi - kopā 5 224 623 238 057 5 462 680
Uzturēšanas izdevumi 3 322 648 616 654 3 939 302
Kapitālie izdevumi 1 901 975 -378 597 1 523 378
Finansiālā bilance   -9 086 -9 086
Finansēšana   9 086 9 086
Naudas līdzekļi   9 086 9 086
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)   9 086 9 086
       
58. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija      
Valsts pamatbudžets      
Resursi izdevumu segšanai 26 540 839 22 248 462 48 789 301
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 50 748 213 112 263 860
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam 50 748 24 041 74 789
Transferti   669 032 669 032
Valsts budžeta transferti   669 032 669 032
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti   669 032 669 032
     Subsīdiju un dotāciju transferti   669 032 669 032
     Valsts pamatbudžetā saņemtie transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" uz valsts pamatbudžetu   669 032 669 032
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 26 490 091 21 366 318 47 856 409
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 26 490 091 21 366 318 47 856 409
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetam      
Izdevumi - kopā 26 540 839 22 251 943 48 792 782
Uzturēšanas izdevumi 25 971 704 22 113 566 48 085 270
Uzturēšanas izdevumu transferti 12 941 668 20 960 597 33 902 265
 Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 12 890 920 20 939 752 33 830 672
 Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 50 748 20 845 71 593
   Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos 50 748 20 845 71 593
Kapitālie izdevumi 569 135 138 377 707 512
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas   3 196 3 196
        Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem   3 196 3 196
Finansiālā bilance   -3 481 -3 481
Finansēšana   3 481 3 481
Naudas līdzekļi   3 481 3 481
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)   3 481 3 481
       
62.  Mērķdotācijas pašvaldībām      
Valsts pamatbudžets      
Resursi izdevumu segšanai 250 135 965 25 475 597 275 611 562
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 250 135 965 25 475 597 275 611 562
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 250 135 965 25 475 597 275 611 562
Izdevumi - kopā 250 135 965 25 475 597 275 611 562
Uzturēšanas izdevumi 229 263 775 25 475 597 254 739 372
Uzturēšanas izdevumu transferti 229 263 775 25 475 597 254 739 372
 Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem 229 263 775 25 475 597 254 739 372
Kapitālie izdevumi 20 872 190   20 872 190
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas 20 872 190   20 872 190
Mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem pašvaldībām 20 872 190   20 872 190
       
64.  Dotācija pašvaldībām      
Valsts pamatbudžets      
Resursi izdevumu segšanai 11 024 453 -218 567 10 805 886
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 11 024 453 -218 567 10 805 886
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 11 024 453 -218 567 10 805 886
Izdevumi - kopā 11 024 453 -218 567 10 805 886
Uzturēšanas izdevumi 11 024 453 -218 567 10 805 886
Uzturēšanas izdevumu transferti 11 024 453 -218 567 10 805 886
 Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 11 024 453 -218 567 10 805 886
       
66. Ar Ministru kabineta lēmumu sadalāmais finansējums      
Valsts pamatbudžets      
Resursi izdevumu segšanai 2 000 000 1 000 000 3 000 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 000 000 1 000 000 3 000 000
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 000 000 1 000 000 3 000 000
Izdevumi - kopā 2 000 000 1 000 000 3 000 000
Uzturēšanas izdevumi 2 000 000 1 000 000 3 000 000