II. Valsts speciālā budžeta ieņēmumi
Klasif. kods Ieņēmumu avots 2007.gada plāns Grozījumi Precizēts
budžets
A000 Ieņēmumi - kopā 1 080 166 688 167 600 808 1 247 767 496
A100 Nodokļu ieņēmumi 1 055 400 000 164 600 000 1 220 000 000
A120 Sociālās apdrošināšanas iemaksas 1 055 400 000 164 600 000 1 220 000 000
A200 Nenodokļu ieņēmumi 8 100 335 2 710 000 10 810 335
A300 Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 129 110 0 129 110
A500 Transferti 16 537 243 290 808 16 828 051
Informatīvi
  Sociālās apdrošināšanas iemaksas - kopā 1 150 000 000 175 000 000 1 325 000 000
  tajā skaitā      
A120 Valsts sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā 1 055 400 000 164 600 000 1 220 000 000
  Valsts fondēto pensiju shēmā 94 600 000 10 400 000 105 000 000
  Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva 2 220 000 253 278 2 473 278
  Ieņēmumi - kopā, tajā skaitā 2 220 000 253 278 2 473 278
09350 Valsts pamatbudžeta nenodokļu ieņēmumos iemaksājamā uzņēmējdarbības riska valsts nodeva 2 006 722 253 278 2 260 000
  Tieslietu ministrijas apakšprogrammā  "Darbinieku prasījumu garantiju fonds" maksas pakalpojumos un citi pašu ieņēmumos iemaksājamā daļa 213 278   213 278