Valsts pamatbudžetā iemaksājamās valsts nodevas un citi maksājumi no valsts institūciju sniegtajiem pakalpojumiem un veiktās darbības
   
Valsts budžeta ieņēmumu kods Ministrija (cita centrālā valsts iestāde), ieņēmumu veids 2007.gada plāns Grozījumi Precizēts
budžets
  Ieņēmumi valsts pamatbudžetā – kopā 34 246 218 1 455 278 35 701 496
  Ārlietu ministrija – kopā 1 680 000 18 000 1 698 000
9.1.9.1. Nodeva par konsulāro amatpersonu sniegtajiem pakalpojumiem 1 615 000 18 000 1 633 000
9.2.1.6. Nodeva par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu stratēģiskas nozīmes preču darījumiem 65 000   65 000
  Ekonomikas ministrija – kopā 385 947 -144 000 241 947
20.6.3.0. Ieņēmumi no EIROSTAT par statistisko programmu īstenošanu 320 000 -144 000 176 000
20.6.4.0. Eiropas Komisijas atmaksa par piedalīšanos Eiropas Patērētāju informācijas centra darbībā 30 947   30 947
12.3.1.2. Ieņēmumi no dzīvojamo māju privatizācijas 35 000   35 000
  Finanšu ministrija – kopā 4 635 100 0 4 635 100
9.1.3.7. Nodeva par azartspēļu iekārtu marķēšanu 792 000   792 000
9.1.6.0. Nodeva par valsts proves uzraudzības īstenošanu 320 000   320 000
9.2.6.0. Preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas nodeva 250 000   250 000
10.2.0.0. Iemaksas no pārbaudēs atklātām slēpto un samazināto ienākumu summām 3 273 100   3 273 100
  Iekšlietu ministrija – kopā 8 223 374 616 283 8 839 657
9.1.3.1. Nodeva par visu veidu šaujamieroču un speciālo līdzekļu atļauju izsniegšanu un to termiņa pagarināšanu, kā arī iekšējās drošības dienesta reģistrāciju 150 000   150 000
9.1.8.1. Nodeva par pasu izsniegšanu 1 634 503 213 035 1 847 538
9.1.8.3. Nodeva par informācijas sniegšanu no Iedzīvotāju reģistra   141 643 141 643
9.1.8.5. Nodeva par vīzas vai uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītie pakalpojumi 990 150 198 262 1 188 412
9.1.9.8. Valsts nodeva par informācijas sniegšanu no Sodu reģistra 54 700   54 700
9.2.2.0. Nodeva par apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījumu kārtošanu un apsardzes sertifikātu izsniegšanu 50 000   50 000
10.1.1.2. Naudas sodi, ko uzliek Valsts policija (izņemot Ceļu policiju) 108 000   108 000
10.1.1.7. Naudas sodi, ko uzliek Valsts robežsardze 65 000 63 343 128 343
10.1.1.4. Naudas sodi, ko uzliek Ceļu policija 5 171 021   5 171 021
  Izglītības un zinātnes ministrija – kopā 30 000 0 30 000
9.2.3.0. Nodeva par valsts valodas prasmes atestāciju profesionālo un amata pienākumu veikšanai 30 000   30 000
  Zemkopības ministrija – kopā 2 300 000 0 2 300 000
9.1.9.9. Citas nodevas par juridiskajiem un citiem pakalpojumiem 655 100   655 100
9.2.5.0. Nodeva par dokumentu izsniegšanu, kas attiecas uz medību saimniecības izmantošanu un medību trofeju izvešanu no Latvijas 164 000   164 000
10.1.3.1. Naudas sodi par zivju resursiem nodarītajiem zaudējumiem 25 000   25 000
10.1.3.2. Naudas sodi par meža resursiem nodarītajiem kaitējumiem 92 000   92 000
12.1.3.0. Ieņēmumi no konfiscēto zvejas rīku, zvejas līdzekļu un zivju realizācijas 5 000   5 000
12.2.3.0. Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību rūpnieciskas izmantošanas (licences) 314 100   314 100
12.2.4.0. Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību nerūpnieciskas izmantošanas (makšķerēšanas kartes) 120 000   120 000
12.2.6.0. Ieņēmumi no zaudējumu atlīdzības par meža resursiem nodarītiem kaitējumiem 274 300   274 300
12.2.7.0. Ieņēmumi no zaudējumu atlīdzības par zivju resursiem nodarītiem kaitējumiem 405 000   405 000
20.6.5.0. Ieņēmumi no Eiropas Komisijas par Latvijas valsts programmas "Forest Focus" īstenošanu 112 500   112 500
20.6.6.0. Ieņēmumi no Eiropas Savienības Latvijas Nacionālās zivsaimniecības datu vākšanas programmas īstenošanai 133 000   133 000
  Satiksmes ministrija – kopā 862 463 0 862 463
12.3.5.0. Ieņēmumi no Dzelzceļa infrastruktūras fonda 635 606   635 606
12.3.6.0. Ostu pārvalžu iemaksas 120 767   120 767
12.3.9.1. Ieņēmumu daļa par aeronavigācijas pakalpojumiem Rīgas lidojumu informācijas rajonā 106 090   106 090
  Labklājības ministrija – kopā 300 000 0 300 000
9.1.2.4. Nodeva par darba atļaujas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu 300 000   300 000
  Tieslietu ministrija – kopā 15 709 334 914 620 16 623 954
9.1.1.1. Kancelejas nodeva tiesu iestādē 105 000 -45 000 60 000
9.1.1.2. Nodeva par darbību veikšanu tiesu iestādēs 3 500 000   3 500 000
9.1.1.3. Nodeva par izpildu dokumentu iesniegšanu 40 000   40 000
9.1.1.4. Nodeva par darbību veikšanu administratīvajā tiesā 35 000   35 000
9.1.3.2. Nodeva par darbību veikšanu Uzņēmumu reģistrā 2 875 252   2 875 252
9.1.3.4. Nodeva par sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja akreditāciju un akreditācijas atjaunošanu 1 000 -1 000 0
9.1.3.6. Nodeva par personas datu apstrādes sistēmas reģistrēšanu vai Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteikto reģistrējamo izmaiņu reģistrēšanu 32 000 -15 100 16 900
9.1.7.0. Nodeva par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā un kancelejas nodeva par zemesgrāmatas veiktajām darbībām 3 549 440 875 720 4 425 160
9.1.9.3. Nodeva par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību 850 000   850 000
9.1.9.4. Nodeva par izziņu  izsniegšanu par nekustamo īpašumu piederību un sastāvu 1 002 000   1 002 000
9.3.5.0. Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva 2 006 722   2 006 722
9.9.1.0. Pārējās nodevas, kas iemaksātas valsts budžetā 10 420   10 420
10.1.1.1. Naudas sodi, ko uzliek tiesu iestādes 1 700 000 100 000 1 800 000
10.1.9.2. Naudas sodi, ko uzliek Datu valsts inspekcija 2 500   2 500
  Vides ministrija – kopā   50 375 50 375
9.9.1.0. Pārējās nodevas, kas iemaksātas valsts budžetā   50 375 50 375
  Kultūras ministrija – kopā 18 000 0 18 000
21.4.2.9. Nodeva par filmu producētāja (ražotāja) un izplatītāja, filmu izplatīšanas vietas un filmas reģistrāciju 18 000   18 000
  Radio un televīzija – kopā 102 000 0 102 000
9.2.1.3. Nodeva par speciālu atļauju (licenci) darbībai elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu jomā 102 000   102 000