Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2007.gadam""
2.pielikums
Valsts budžeta ieņēmumi
I. Valsts pamatbudžeta ieņēmumi
latos Ls
Klasif. kods Ieņēmumu avots 2007.gada plāns Grozījumi Precizēts
budžets
A000 Ieņēmumi - kopā 3 154 964 931 48 164 991 3 203 129 922
A100 Nodokļu ieņēmumi 2 157 257 100 95 000 920 2 252 258 020
A110 Ienākuma nodokļi 482 025 750 66 097 520 548 123 270
01100 Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 157 704 750 25 097 520 182 802 270
01200 Ieņēmumi no juridisko personu ienākuma nodokļa 324 321 000 41 000 000 365 321 000
01210     Uzņēmumu ienākuma nodoklis 324 321 000 41 000 000 365 321 000
A150 Nodokļi par pakalpojumiem un precēm 1 654 481 350 22 703 400 1 677 184 750
A151     Pievienotās vērtības nodoklis 1 190 000 000 10 087 000 1 200 087 000
A152     Akcīzes nodoklis 418 153 000 10 050 000 428 203 000
A154     Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem 35 241 350 4 549 400 39 790 750
05410        Azartspēļu nodoklis 17 839 350 3 371 400 21 210 750
05420        Izložu nodoklis 430 000   430 000
05430        Vieglo automobiļu un motociklu nodoklis 16 500 000 1 300 000 17 800 000
05440        Elektroenerģijas nodoklis 472 000 -122 000 350 000
A155     Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces 11 087 000 -1 983 000 9 104 000
05530        Dabas resursu nodoklis 11 087 000 -1 983 000 9 104 000
A160 Muitas nodoklis 20 750 000 6 200 000 26 950 000
A200 Nenodokļu ieņēmumi 283 853 518 23 740 128 307 593 646
A210 Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 51 282 050 16 798 237 68 080 287
A211     Ieņēmumi no finanšu ieguldījumiem     0
A212     Ieņēmumi no Latvijas Bankas maksājuma 832 050 155 836 987 886
A213     Ieņēmumi no dividendēm (ieņēmumi no valsts (pašvaldību) kapitāla izmantošanas) 41 150 000 9 050 000 50 200 000
A214     Procentu ieņēmumi 9 300 000 7 592 401 16 892 401
         Procentu ieņēmumi par aizdevumiem 6 800 000 1 992 401 8 792 401
         Procentu ieņēmumi par aizdevumiem nacionālajā valūtā 5 321 018 2 189 320 7 510 338
         Procentu ieņēmumi par aizdevumiem ārvalstu valūtā 1 478 982 -196 919 1 282 063
         Procentu ieņēmumi no depozītiem un kontu atlikumiem 2 500 000 5 600 000 8 100 000
A215     Ieņēmumi un ieņēmumu zaudējumi no atvasināto finanšu instrumentu rezultāta     0
A220 Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas 113 973 109 8 241 891 122 215 000
09100     Valsts nodevas par valsts sniegto nodrošinājumu un juridiskajiem un citiem pakalpojumiem 80 000 000 8 500 000 88 500 000
09200     Valsts nodevas par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu un profesionālās kvalifikācijas atbilstības dokumentu reģistrāciju (daļa) 1 450 000 -150 000 1 300 000
09300     Speciāliem mērķiem paredzētās valsts nodevas 31 506 109 878 891 32 385 000
09310        Transportlīdzekļu ikgadējā nodeva 22 500 000 4 500 000 27 000 000
09340        Izložu un azartspēļu nodeva 2 520 000 55 000 2 575 000
09350        Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva 2 006 722 253 278 2 260 000
09360        Cukura ražošanas nodeva 4 029 387 -4 029 387 0
09390        Pārējās speciāliem mērķiem paredzētās valsts nodevas 450 000 100 000 550 000
09900     Pārējās nodevas 1 017 000 -987 000 30 000
A230 Naudas sodi un sankcijas 15 000 000 -1 300 000 13 700 000
A240 Pārējie nenodokļu ieņēmumi 103 598 359   103 598 359
A300  Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 132 379 359 -563 300 131 816 059
A400 Ārvalstu finanšu palīdzība 581 474 954 -70 012 757 511 462 197