Rīgā, 2004

LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba iela 10/12        LV 1811                tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

2009.gada 15.jūlijā

Nr.9/2 ______________

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz iekļaut 2009.gada 16.jūlija Saeimas sēdes darba kārtībā un izskatīt jautājumu par Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas izstrādātā likumprojekta “Grozījums likumā “Par iedzīvotāju ienākumu nodokli”” nodošanu komisijām.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz minēto likumprojektu nodot tikai Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz minēto likumprojektu izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz atzīt minēto likumprojektu par steidzamu.

 

Pielikumā: likumprojekts uz 1.lpp. un anotācija uz     lpp.

 

Ar cieņu,

 

komisijas priekšsēdētājs                                                            G.Bērziņš


Likumprojekts

 

 

 

Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”

 

 

Izdarīt likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 22./23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 2., 23.nr.; 1995, 8., 14.nr.; 1996, 9.nr.; 1997, 3., 21.nr.; 1998, 1.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 5.nr.; 2001, 1., 24.nr.; 2002, 6.nr.; 2003, 15.nr.; 2004, 2.nr.; 2005, 2., 8., 24.nr.; 2006, 14., 22.nr.; 2007, 3., 12., 24.nr.; 2008, 12.nr.; 2009, 1., 2.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 100.nr.) šādus grozījumus:

 

17. pantā:

 

izslēgt desmitās daļas 3. punktā vārdus ‘’izņemot savvaļas sēņu un ogu produkciju’’;

 

papildināt pantu ar 10.3 daļu šādā redakcijā:

 

„(10.3) Ieturot nodokli no sēņošanas, ogošanas vai savvaļas ārstniecības augu un ziedu vākšanas ienākuma, pirms nodokļa aprēķināšanas no izmaksājamās summas atskaita izdevumus, piemērojot izdevumu normu 60 procentu apmērā no izmaksājamās summas.” .

 

 

 

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.augustā

 


Likumprojekta

Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

Likumprojekta izstrāde nepieciešama, lai veicinātu vietējo uzņēmējdarbību un atvieglotu ienākumu gūšanu mazturīgajiem iedzīvotājiem.

2. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

Pašreiz fiziskās personas, kuras gūst ienākumu no sēņošanas, ogošanas vai savvaļas ārstniecības augu un ziedu vākšanas, kas tiek uzskatīts par saimnieciskās darbības ienākumu, maksā iedzīvotāju ienākuma nodokli 15% apmērā. Savukārt likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11.panta trīspadsmitā daļa paredz, ka maksātāji, kas gūst ienākumus no sēņošanas, ogošanas vai savvaļas ārstniecības augu un ziedu vākšanas, var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicēji. Tomēr likuma 11.8 pants paredz iespēju personām, kas reģistrējušās kā saimnieciskās darbības veicēji maksāt fiksēto nodokli (efektīvā likme 5-10% atkarībā no ienākuma līmeņa), ja:

1.      tām nav darba ņēmēji;

2.      tās ieņēmumi nepārsniedz 10 000 latu pirmstaksācijas gadā;

3.      tā nav profesionālās darbības veicējs.

Ņemot vērā to, ka personas, kas nodarbojas ar ienākumu gūšanu no sēņošanas, ogošanas vai savvaļas ārstniecības augu un ziedu vākšanas, parasti ir mazturīgie un mazāk izglītotie iedzīvotāji, tie neizmanto likumā paredzēto iespēju maksāt fiksēto nodokli ar mazāku likmi kā likumā noteiktās iespējas atskaitīt no apliekamā ienākuma attaisnotos izdevumus. Tas lielākoties ir saistīts ar ienākumu neregularitāti, prasību reģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējam VID, iemaksāt avansu 25 latu apjomā, kā arī nepieciešamību iesniegt gada iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarāciju. Turklāt fiksētais nodoklis ir diskriminējošs attiecībā pret zemāko ienākumu grupām (likme var sasniegt pat 100% no ienākuma). Minēto iemeslu dēļ, iedzīvotāji labāk izvēlās savāktās savvaļas veltes pārdot iepircējiem no Lietuvas vai Igaunijas, kur nodokļi par šo ienākumu veidu nav jāmaksā. 

3.  Normatīvā akta projekta būtība

 

 

Ar likuma grozījumiem paredzēts samazināt administratīvo slogu  personām, kas nodarbojas ar ienākumu gūšanu no sēņošanas, ogošanas vai savvaļas ārstniecības augu un ziedu vākšanas, piemērojot iedzīvotāju ienākuma nodokli 6% apmērā no apgrozījuma, ko veic ienākuma izmaksātājs.

4. Cita informācija

Nav attiecināms. 

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

Veicinās legālu ienākumu gūšanu no sēņošanas, ogošanas vai savvaļas ārstniecības augu un ziedu vākšanas, kas vienlaicīgi palīdzēs palielinot eksportu Latvijas izcelsmes savvaļas ogām, sēnēm un ārstniecības augiem.

2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

 

2.1. Nav attiecināms.

2.2. Nav attiecināms.

2.3. Nav attiecināms.

2.4 Nav attiecināms.

2.5. Nav attiecināms.

2.6. Nav attiecināms.

2.7. Nav attiecināms.

3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām

Pārstrādātājiem atvieglos savvaļas ogu, sēņu un ārstniecības augu un ziedu iepirkšanu. 

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

Persona, kas gūs tikai ienākumu no meža veltēm un izmaksas vietā nodoklis būs ieturēts,  varēs nesniegt gada ienākumu deklarāciju. Līdz ar to noteiktai iedzīvotāju grupai samazināsies administratīvais slogs.

5. Sociālā ietekme: 

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

5.1. Palielināsies iespējas mazturīgajiem iedzīvotājiem gūt legālus no savvaļas ogu, sēņu un ārstniecības augu un ziedu vākšanas.

5.2. Pārstrādātājiem, palielinoties savvaļas ogu, sēņu un ārstniecības augu un ziedu iepirkumiem, var palielināties arī pārstrādātās produkcijas eksports, kas var radīt papildus darba vietas.

6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē

 

6.1. Nav attiecināms.

6.2. Nav attiecināms.

6.3. Nav attiecināms.

6.4. Nav attiecināms.

6.5. Nav attiecināms.

 

6.6. Nav attiecināms.

6.7. Nav attiecināms.

7. Cita ietekme

 Nav.

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(milj. latu)

Rādītāji

2009.gads

Turpmākie trīs gadi

2010

2011

2012

1

2

3

4

5

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets

Nav attiecināms.

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets 

 

 

Nav attiecināms.

 

 

Nav attiecināms.

 

 

Nav attiecināms.

 

 

Nav attiecināms.

3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)

Nav attiecināms

6. Cita informācija 

Tiešie nodokļu ieņēmumi no ārstniecības augu un meža velšu pirmatnējās realizācijas varētu būt 0.5 milj. latu gadā. Citi budžeta ieņēmumi no eksporta apjomu kāpuma, jaunām darba vietām un importa aizstāšanas, kā arī administratīvo izmaksu samazināšanās nav aprēķināma.

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

Nav attiecināms.

2. Cita informācija

 Nav attiecināms.

 

V. sadaļa - projekts šo jomu neskar.

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija (LPUF)

2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Atbalsta.

3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar ekspertiem

Nav attiecināms.

5. Cita informācija

Nav attiecināms.

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Lai īstenotu paredzētos grozījumus likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, nav nepieciešams radīt jaunas valsts institūcijas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, kā arī sniegta informācija par to Finanšu ministrijas mājas lapā. Likums būs pieejams Normatīvo aktu informācijas sistēmā.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Nav attiecināms.

4. Cita informācija

Nav attiecināms.

 

 

 

 

 

komisijas priekšsēdētājs                                                                                    G.Bērziņš