Rīgā, 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā, 2009.gada 13.jūlijā

Nr._____________________

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 79.pantu iesniedzam izskatīšanai likumprojektu „Grozījumi likumā Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām ” un lūdzam iekļaut to tuvākās kārtējās vai ārkārtas Saeimas sēdes darba kārtībā.

 

Pielikumā: „Grozījumi likumā Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām ” un likumprojekta anotācija.

 

 

Saeimas  deputāti:

 

 

1.       _______________________________

2.       _______________________________

3.       _______________________________

4.       _______________________________

5.       _______________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Likumprojekts

 

 

 

 

 

Grozījumi likumā Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām

 

 

 

Izdarīt likumā Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām (Ziņotājs, 42, 18.10.1990, Latvijas Vēstnesis 1995, 58 nr.,1995, 153 nr., 1997, 3/4 nr., 1997, 322/323 nr., 1998, 199/200 nr., 2000, 78/87 nr., 2000, 197/200 nr., 2002, 53 nr., 2007, 93 nr.) šādu grozījumu:

 

 

  1. Papildināt likuma 2.pantu, pievienojot 17.rindkopu sekojošā redakcijā:

 

„23.augustu – Eiropas staļinisma un nacisma upuru atceres dienu;”

 


Likumprojekta

Grozījumi likumā Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

2008.gada septembrī Eiropas Parlamentā tika oficiāli pieņemta un izsludināta deklarācija „Par 23.augusta pasludināšanu par Eiropas staļinisma un nacisma upuru atceres dienām”, aicinot nacionālos parlamentus pasludināt 23.augustu, dienu, kad tika noslēgts Molotova – Ribentropa pakts, par staļinisma un nacisma noziegumu upuru piemiņas dienu. Latvija līdz šim 23.augustu nav noteikusi par staļinisma un nacisma upuru piemiņas dienu.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Latvija ir viena no Eiropas valstīm, kas no Molotova – Ribentropa pakta un to slepenā protokola ir cietusi visvairāk. Nepieļaujami, ka liktenīgie 23.augusta notikumi un to izraisītās sekas tiek aizmirstas, kā arī tas, ka Latvija būtu viena no pēdējām valstīm, kas izsludina attiecīgo likumu.

 

3. Cita informācija

Nav

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Nav.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Nav

 

 

 

3. Sociālo seku izvērtējums

Nav.

4. Ietekme uz vidi

Nav.

5. Cita informācija

Nav

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. Latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2009

2010.

2011.

2012.

 

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Nav

Nav

Nav

Nav

Nav

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

-

-

-

-

-

Cita informācija

Nav

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Papildus normatīvie akti nav jāizdod.

  • ”

2. Cita informācija

Nav

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 Likumprojekts atbilst Eiropas Parlamenta deklarācijai „Par 23.augusta pasludināšanu par Eiropas staļinisma un nacisma upuru atceres dienu”

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

 Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 Likumprojekts šo jomu neskar.

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Likumprojekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

Nav

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas

2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

 

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

 

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

 

5. Cita informācija

Nav

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas.

Jaunas institūcijas netiek radītas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Saskaņā ar likumu “Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību” normatīvais akts tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības varēs aizstāvēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

Nav