Rīgā

 

 

 

Rīgā

 

 

 

10.07.2009.                Nr.90/TA-1504

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu "Grozījumi Sēklu aprites likumā". Likumprojektu izstrādāja Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Lanka 67027258, Gints.Lanka@zm.gov.lv).

 

 

 

 

 

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts uz 8 lp.

2. Likumprojekta anotācija uz 7 lpp.

3. Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija sēdes protokola Nr.47 21.§ izraksts uz 1 lp.

 

 

 

Ministru prezidents                                                                                           V.Dombrovskis

 

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

Grozījumi Sēklu aprites likumā

 

Izdarīt Sēklu aprites likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 22.nr.; 2002, 11.nr.; 2003, 22.nr.; 2004, 13., 21.nr.; 2006, 1.nr.; 2007, 3.nr.; 2008, 15.nr.) šādus grozījumus:

 

1. 2.pantā:

papildināt 1.punktu ar "e", "f" un "g" apakšpunktu šādā redakcijā:

 

"e) izdod Latvijas izcelsmes lauksaimniecībā un pārtikā izmantojamo augu ģenētisko resursu saglabājamās šķirnes atzīšanas un sēklu aprites noteikumus (turpmāk – saglabājamās šķirnes atzīšanas un sēklu aprites noteikumi). Saglabājamā šķirne ir vietējā šķirne vai šķirne, kas dabiskā veidā pielāgota vietējiem apstākļiem un ko apdraud ģenētiskā erozija – pakāpeniska populācijas vai šķirnes ģenētiskās daudzveidības zaudēšana vai vienas un tās pašas sugas ģenētiskās daudzveidības zaudēšana starp populācijām, vai sugas ģenētiskās bāzes samazināšanās cilvēku darbības vai vides pārmaiņu dēļ,

f) nosaka kārtību, kādā organizē vai veic šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi un pieņem lēmumu par šķirnes pārbaudes rezultātu atzīšanu,

g) nosaka valstis, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, bet kam ir piešķirta ekvivalence lauku apskatē un sēklu ražošanā, bet dārzeņu sugām – šķirņu uzturēšanā, kā arī prasības sēklu kvalitātei un marķēšanai, ievedot sēklas no šīm valstīm (turpmāk – noteikumi par sēklu ekvivalenci no trešajām valstīm);";

 

izteikt 4.punkta "b" apakšpunktu šādā redakcijā:

 

"b) nodrošina augu šķirņu saimniecisko īpašību novērtēšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par augu šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšanu,";

 

izteikt 4.punkta "f" apakšpunktu šādā redakcijā:

 

"f) izpilda Eiropas Savienības tieši piemērojamo normatīvo aktu prasības šķirņu jomā un sēklu apritē,";

 

izteikt 4.punkta "i" apakšpunktu šādā redakcijā:

 

"i) kārto un uztur Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistru (turpmāk – Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrs),";

 

svītrot 4.punkta "l" apakšpunktā vārdus "vai veic";

 

izteikt 4.punkta "n" apakšpunktu šādā redakcijā:

 

"n) uztur oriģinālo sēklu paraugus Latvijas augu šķirņu katalogā iekļautajām Latvijā selekcionētajām šķirnēm un šķirnēm, kas Eiropas Savienības kopējos katalogos no Latvijas augu šķirņu kataloga iekļautas pirmo reizi (izņemot kartupeļus),";

 

papildināt 4.punktu ar "o" apakšpunktu šādā redakcijā:

 

"o) organizē vai veic pēcpārbaudi sertificētām sēklām, standartsēklām un saglabājamās šķirnes sēklām."

 

2. Izteikt 5.pantu šādā redakcijā:

 

"5.pants. Sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi, saglabājamās šķirnes atzīšanas un sēklu aprites noteikumi

(1) Sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi reglamentē:

1) kārtību, kādā sēklaudzētājus, sēklu sagatavotājus, saiņotājus un tirgotājus reģistrē Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā, kārtību, kādā veic izmaiņas reģistrā, un kārtību, kādā reģistrāciju anulē;

2) sēklu kategoriju sistēmu dažādu augu sugu sēklām;

3) prasības sēklaudzēšanas laukiem – šķirnes tīrību, veselīgumu, minimālo attālumu starp sējumiem, starp kuriem iespējama nevēlama svešappute, – un citas sēklu kvalitāti ietekmējošas normatīvās prasības, kā arī lauku apskates kārtību;

4) sēklu partiju un sēklu paraugu lielumus;

5) prasības vidējo sēklu paraugu noņemšanai;

6) prasības sēklu kvalitātei – tīrību, dīgtspēju, veselīgumu un citas sēklu kvalitāti ietekmējošas normatīvās prasības;

7) saiņojuma lielumu un veidu augu sugu sēklām, kurām tas paredzēts normatīvajos aktos par sēklaudzēšanu un sēklu tirdzniecību, kā arī etiķetes saturu un veidu;

8) prasības sēklu maisījumu sagatavošanai augu sugu sēklām, kurām tas paredzēts normatīvajos aktos par sēklaudzēšanu un sēklu tirdzniecību;

9) līgumu reģistrācijas kārtību par sēklu pavairošanu valstī, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, augu sugu sēklām, kurām tas paredzēts normatīvajos aktos par sēklaudzēšanu un sēklu tirdzniecību;

10) sēklaudzēšanā un sēklu tirdzniecībā izsniedzamos dokumentus un to saturu;

11) kārtību un prasības sēklu partiju pēcpārbaudei kontrollauciņos vai sēklas kartupeļu vīrusu infekcijas pakāpes laboratoriskai noteikšanai.

(2) Saglabājamās šķirnes atzīšanas un sēklu aprites noteikumi reglamentē:

1) saglabājamās šķirnes atzīšanas prasības;

2) minimālās prasības un kārtību saglabājamās šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudes veikšanai;

3) prasības un kārtību, kādā saglabājamās šķirnes iekļauj Latvijas augu šķirņu katalogā;

4) saglabājamo šķirņu sēklu aprites prasības un kvantitatīvos ierobežojumus;

5) prasības saglabājamo šķ irņu sēklu kvalitātei;

6) saglabājamo šķirņu sēklu saiņošanas un etiķetēšanas prasības;

7) prasības saglabājamo šķirņu sēklu pēcpārbaudei kontrollauciņos, lai pārbaudītu šķirnes identitāti un šķirnes tīrību."

 

3. Izteikt IV nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

 

"IV nodaļa

Sēklu sertifikācija, sēklu pārbaude un šķirnes sējumu reģistrācija".

 

4. Papildināt IV nodaļu ar 7.1 pantu šādā redakcijā:

 

"7.pants. Sēklu pārbaude

(1) Sēklu pārbaude ir sēklu kvalitātes novērtēšana un pēcpārbaude kontrollauciņos (izņemot komercsēklas) saskaņā ar sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumos noteikto kārtību.

(2) Sēklu pārbaudi veic:

1) standartsēklām, ja šķirne ir iekļauta Latvijas augu šķirņu katalogā vai Eiropas Savienības kopējā dārzeņu šķirņu katalogā, ievērojot dārzeņu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumos noteiktās prasības;

2) komercsēklām, ja sēklas iespējams identificēt kā sugai piederīgas sēklas, un tām sugām, kurām tas ir paredzēts sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumos;

3) saglabājamās šķirnes sēklām, ja šķirne ir iekļauta Latvijas augu šķirņu katalogā kā saglabājamā šķirne, ievērojot saglabājamās šķirnes atzīšanas un sēklu aprites noteikumos noteiktās prasības."

 

5. Izteikt 9.pantu šādā redakcijā:

 

"9.pants. Sēklu kvalitātes novērtēšana

(1) Sēklu kvalitāti sēklu sertifikācijas procesā un komercsēklām novērtē Valsts augu aizsardzības dienests saskaņā ar attiecīgās sugas sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumiem.

(2) Standartsēklu un saglabājamo šķirņu sēklu kvalitāti novērtē sagatavotājs vai saiņotājs, vai Valsts augu aizsardzības dienests.

(3) Paraugus ņem un sēklas novērtē saskaņā ar Starptautiskās sēklu kontroles asociācijas (ISTA) noteikumos paredzētajām metodēm (publicētas Valsts augu aizsardzības dienesta mājaslapā internetā). Sugām, uz kurām neattiecas Starptautiskās sēklu kontroles asociācijas (ISTA) noteikumi, piemēro sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumos iekļautās metodes."

 

6. 11.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Latvijas augu šķirņu katalogs ir augu šķirņu saraksts, kurā iekļauto šķirņu sēklas atļauts sertificēt un pārbaudīt kā standartsēklas vai saglabājamo šķirņu sēklas un pārdot saskaņā ar sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumiem vai saglabājamās šķirnes atzīšanas un sēklu aprites noteikumiem.";

 

aizstāt trešās daļas 2.punktā vārdus "laiks, uz kuru" ar vārdiem "termiņš, uz kādu";

aizstāt trešās daļas 4.punktā vārdus "šķirnes pārstāvis" ar vārdiem "vai viņu pilnvarotais pārstāvis";

papildināt trešo daļu ar 8.punktu šādā redakcijā:

 

"8) norāde "saglabājamā šķirne", ja šķirne katalogā ir iekļauta kā saglabājamā šķirne."

 

7. 11.1 pantā:

aizstāt pirmās daļas 2.punktā vārdus "Jaunu augu šķirņu aizsardzības starptautiskās savienības (UPOV)" ar vārdiem "Starptautiskās jaunu augu šķirņu aizsardzības savienības (UPOV)";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Šķirni atzīst par saglabājamo šķirni un iekļauj katalogā, ja tā atbilst šādiem nosacījumiem:

1) šķirne saskaņā ar saglabājamās šķirnes atzīšanas un sēklu aprites noteikumiem ir atzīta par atšķirīgu, viendabīgu un stabilu vismaz atbilstoši minimālajām prasībām saglabājamās šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudei;

2) šķirne ir nozīmīga no lauksaimniecībā un pārtikā izmantojamo augu ģenētisko resursu uzturēšanas viedokļa saskaņā ar saglabājamās šķirnes atzīšanas un sēklu aprites noteikumiem;

3) uz šķirni neattiecas normatīvajos aktos par saglabājamo šķirņu atzīšanu un sēklu tirdzniecību paredzētie ierobežojumi.";

 

papildināt ceturto daļu aiz vārda "katalogiem" ar vārdiem "(izņemot saglabājamās šķirnes)";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

 

"(5)  Valsts augu aizsardzības dienests nodrošina oriģinālo šķirnes sēklu paraugu saņemšanu:

1) no šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudes institūcijas – Latvijas augu šķirņu katalogā iekļautajām Latvijā selekcionētajām šķirnēm un šķirnēm, kas Eiropas Savienības kopējos katalogos no Latvijas augu šķirņu kataloga iekļautas pirmo reizi;

2) no šķirnes uzturētāja – saglabājamām šķirnēm.";

 

papildināt astoto daļu aiz vārda "izvešanai" ar vārdiem "uz valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis".

 

8. Izteikt 12.panta otrās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

 

"2) sniedz priekšlikumus normatīvajos aktos par sēklu apriti noteiktajos gadījumos;".

 

9. Izteikt 13.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Atļauts pārdot:

1) sertificētas sēklas, ja:

a) šķirne ir iekļauta Latvijas augu šķirņu katalogā vai Eiropas Savienības kopējos šķirņu katalogos,

b) sēklas ir sertificētas Latvijā, citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai valstī, kas ir minēta noteikumos par sēklu ekvivalenci no trešajām valstīm,

c) sēklu partija atbilst sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumu prasībām,

d) sēklas ir saiņotas un etiķetētas atbilstoši sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumu prasībām,

e) sēklu kvalitāti apliecinošie dokumenti atbilst sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumu prasībām;

2) sēklas, kuras nav līdz galam sertificētas, ja:

a) šķirne ir iekļauta Latvijas augu šķirņu katalogā vai Eiropas Savienības kopējos šķirņu katalogos,

b) sēklas iegūtas Latvijā, citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai valstī, kas ir minēta noteikumos par sēklu ekvivalenci no trešajām valstīm,

c) sēklas ir saiņotas un etiķetētas atbilstoši sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumiem,

d) sēklu kvalitāti apliecinošie dokumenti atbilst sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumu prasībām;

3) standartsēklas, ja:

a) šķirne ir iekļauta Latvijas augu šķirņu katalogā vai Eiropas Savienības kopējos šķirņu katalogos,

b) sēklas ir atzītas par atbilstošām standartsēklu prasībām Latvijā vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai ir pavairotas valstī, kas ir minēta noteikumos par sēklu ekvivalenci no trešajām valstīm,

c) sēklu partija atbilst sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumu prasībām,

d) sēklas ir saiņotas un etiķetētas atbilstoši sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumu prasībām,

e) sēklu kvalitāti apliecinošie dokumenti atbilst sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumu prasībām;

4) komercsēklas, ja:

a) sēklas saskaņā ar sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumos noteikto kārtību ir atzītas par atbilstošām komercsēklu kategorijai Latvijā vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī,

b) sēklu partija atbilst sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumu prasībām,

c) sēklas ir saiņotas un etiķetētas atbilstoši sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumu prasībām,

d) sēklu kvalitāti apliecinošie dokumenti atbilst sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumu prasībām;

5) ģenētisko resursu saglabājamo šķirņu sēklas, ja:

a) šķirne ir iekļauta Latvijas augu šķirņu katalogā kā saglabājamā šķirne,

b) sēklu kvalitāte atbilst saglabājamo šķirņu sēklu tirdzniecības noteikumu prasībām,

c) sēklu partija atbilst saglabājamo šķirņu sēklu tirdzniecības noteikumu prasībām,

d) sēklas ir saiņotas un etiķetētas atbilstoši saglabājamo šķirņu sēklu tirdzniecības noteikumu prasībām,

e) sēklu kvalitāti apliecinošie dokumenti atbilst saglabājamo šķirņu sēklu tirdzniecības noteikumu prasībām,

f) ir nodrošināti sēklu daudzuma kvantitatīvie ierobežojumi, kas noteikti normatīvajos aktos par saglabājamo šķirņu atzīšanu un sēklu tirdzniecību;

6) sēklu maisījumus, ja:

a) maisījums ir sagatavots atbilstoši sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumu prasībām Latvijā vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī,

b) maisījumā iekļautās sastāvdaļas pirms maisījuma sagatavošanas atbilst šajā pantā minētajiem sēklu pārdošanas nosacījumiem,

c) sēklu partija atbilst sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumu prasībām,

d) sēklas ir saiņotas un etiķetētas atbilstoši sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumu prasībām;

7) sertificētas sēklas, standartsēklas, komercsēklas, sēklu maisījumus, kā arī sēklas, kuras nav līdz galam sertificētas, no Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas (EBTA) valstīm, ja:

a) sēklas ir ražotas saskaņā ar Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) līgumā vai Eiropas Savienības un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas (EBTA) dalībvalsts divpusējā līgumā noteiktajām prasībām un kārtību,

b) šķirne ir iekļauta Latvijas augu šķirņu katalogā, Eiropas Savienības kopējos šķirņu katalogos vai Eiropas Savienības un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas (EBTA) valsts kopīgajā katalogā, kas izveidots uz Eiropas Savienības un attiecīgās Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas (EBTA) valsts līguma pamata;

8) sēklas, kas ievestas no trešajām valstīm saskaņā ar šā likuma prasībām."

 

10.  14.pantā:

aizstāt piektajā daļā vārdu "importē" ar vārdiem "ieved no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis";

svītrot septītās daļas pirmajā teikumā vārdus "piestiprinot etiķeti sēklu tvertnei".

 

11. 17.pantā:

izteikt otrās daļas 1.punkta "a" apakšpunktu šādā redakcijā:

 

"a) tās ražotas valstī, kas ir minēta noteikumos par sēklu ekvivalenci no trešajām valstīm,";

 

izteikt otrās daļas 2.punkta "a" apakšpunktu šādā redakcijā:

 

"a) tās ražotas valstī, kas ir minēta noteikumos par sēklu ekvivalenci no trešajām valstīm,";

 

izteikt otrās daļas 3.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

 

"3) dārzeņu sugu standartsēklas, kas pavairotas valstī, kas ir minēta noteikumos par sēklu ekvivalenci no trešajām valstīm, ja:";

 

papildināt otro daļu ar 10.punktu šādā redakcijā:

 

"10) sēklas no Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas (EBTA) valstīm saskaņā Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) līgumā vai Eiropas Savienības un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas (EBTA) dalībvalsts divpusējā līgumā noteiktajām prasībām un kārtību."

 

12.  21.pantā:

izteikt 1. un 2.punktu šādā redakcijā:

 

"1) sēklaudzētājs, sēklu sagatavotājs, saiņotājs, tirgotājs vai ievedējs – par personas reģistrāciju un izmaiņu veikšanu Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā;

2) selekcionārs, selekcionāra tiesību īpašnieks, šķirnes uzturētājs vai viņu pilnvaroti pārstāvji – par šķirnes iekļaušanu, šķirnes uzturēšanu un uzturēšanas termiņa pagarināšanu Latvijas augu šķirņu katalogā;";

 

izslēgt 3.punktu.

 

13. Papildināt pārejas noteikumus ar 8., 9. un 10.punktu šādā redakcijā:

 

"8. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2009.gada 1.decembrim piemērojami Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra noteikumi Nr.1006 "Noteikumi par valsts nodevu sēklu aprites jomā", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

9. Ministru kabinets līdz 2010.gada 1.jūlijam izdod šā likuma otrā panta "f" un "g" apakšpunktā minētos Ministru kabineta noteikumus.

10. Valsts augu aizsardzības dienests saglabājamo šķirņu iekļaušanu Latvijas augu šķirņu katalogā, oriģinālo šķirņu sēklu paraugu uzturēšanu, pēcpārbaudi un sēklu tirdzniecības kontroli nodrošina, sākot ar 2013.gada 1.janvāri."

 

14. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar
10. un 11.punktu šādā redakcijā:

 

"10) Komisijas 2008.gada 20.jūnija direktīvas 2008/62/EK, ar ko paredz atsevišķas atkāpes saistībā ar to lauksaimniecības savvaļas sugu un šķirņu atzīšanu, kuras dabiskā veidā pielāgotas vietējiem un reģionālajiem apstākļiem un ko apdraud ģenētiskā erozija, un minēto savvaļas sugu un šķirņu sēklu un sēklas kartupeļu tirdzniecību;

11) Komisijas 2008.gada 18.decembra direktīvas 2008/124/EK, ar ko ierobežo dažu lopbarības augu sugu sēklu, eļļas augu un šķiedraugu sugu sēklu tirdzniecību, atļaujot tirgot tikai tās sēklas, kas ir oficiāli sertificētas kā "bāzes sēklas" vai "sertificētas sēklas"."

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemkopības ministrs 

J.Dūklavs

 

 

 

 

 

Likumprojekta „Grozījumi Sēklu aprites likumā” anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

Nav attiecināms.

2. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

2008.gada 20.jūnijā ir pieņemta Komisijas Direktīva 2008/62/EK, ar ko paredz atsevišķas atkāpes saistībā ar to lauksaimniecības savvaļas sugu un šķirņu atzīšanu, kuras dabiskā veidā pielāgotas vietējiem un reģionālajiem apstākļiem un ko apdraud ģenētiskā erozija, un minēto savvaļas sugu un šķirņu sēklu un sēklas kartupeļu tirdzniecību (turpmāk – Direktīva 2008/62/EK).

Dalībvalstīm minētā Direktīva 2008/62/EK jāpārņem līdz 2009.gada 30.jūnijam. Lai pārņemtu Direktīvu 2008/62/EK, Sēklu aprites likumā jāietver deleģējums Ministru kabineta noteikumu izdošanai.

3.  Normatīvā akta projekta būtība

 

Likumprojekts paredz noteikt deleģējumu Ministru kabineta noteikumiem „Latvijas izcelsmes laukaugu ģenētisko resursu saglabājamās šķirnes atzīšanas un sēklu aprites noteikumi”, nosakot prasības un kārtību ģenētisko resursu saglabājamās šķirnes atzīšanai, iekļaušanai katalogā, kā arī prasības šo šķirņu sēklu tirdzniecībai, saiņošanai un etiķetēšanai.

Turklāt likumprojekts paredz precizēt pantus par:

1) sēklu kvalitātes novērtēšanu;

2) sēklu pārdošanu;

3) valsts nodevām.

No jauna tiek iekļauts pants par sēklu pārbaudi. Likumprojektā tiek precizēti daži termini.

Likumprojekts papildina pārejas noteikumus, nosakot, ka Valsts augu aizsardzības dienests saglabājamo šķirņu iekļaušanu Latvijas augu šķirņu katalogā, oriģinālo šķirņu sēklu paraugu uzturēšanu, pēcpārbaudi un sēklu tirdzniecības kontroli nodrošinās, sākot ar 2013.gadu. Vēršam uzmanību uz to, ka finanšu trūkuma dēļ nevaram laikus ieviest visas Direktīvas 2008/62/EK prasības (atbilstoši Direktīvā noteiktajam termiņam) un šī pārejas noteikumu norma ir pretrunā ar Direktīvu 2008/62/EK, tāpēc pastāv risks, ka pret Latviju var tikt ierosināta lieta par neprecīzu Direktīvas 2008/62/EK pārņemšanu.

 

4. Cita informācija

 

Nav attiecināms.

 

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

Nav attiecināms.

2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

Līdz ar Direktīvas 2008/62/EK ieviešanu lauksaimniekiem radīsies iespēja nodarboties ar vecāku, Latvijas klimatiskajiem apstākļiem piemērotu Latvijas selekcionāru izveidoto augu šķirņu audzēšanu. Īpaši nozīmīgi tas varētu būt bioloģiskajiem lauksaimniekiem.

3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām

Nav attiecināms.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

Nav attiecināms.

5. Sociālā ietekme:

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

Nav attiecināms.

6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē

Likumprojekts veicinās Latvijas lauksaimniecībā un pārtikā izmantojamo augu ģenētisko resursu aizsardzību, ilgtspējīgu izmantošanu un ģenētiskās daudzveidības saglabāšanu.

 

7. Cita ietekme

Nav attiecināms.

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

(tūkst. latu)

Rādītāji

2009. gads

Turpmākie trīs gadi

2010.

2011.

2012.

1

2

3

4

5

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)

 

 

 

 

 

6. Cita informācija

Valsts augu aizsardzības dienests saglabājamo šķirņu iekļaušanu Latvijas augu šķirņu katalogā, oriģinālo šķirņu sēklu paraugu uzturēšanu, pēcpārbaudi un sēklu tirdzniecības kontroli nodrošinās, sākot no 2013.gada, ar valsts piešķirtā budžeta līdzekļiem, kā arī ar ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem. Tāpēc Ministru kabineta 2006.gada 21.marta noteikumos Nr.215 „Noteikumi par Valsts augu aizsardzības dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi” plānots ietvert jaunus maksas pakalpojuma veidus:

1) maksu par pēcpārbaudes organizēšanu saglabājamai šķirnei kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm (bietēm; lopbarības augiem - kāpostiem, kāļiem) – Ls 55,00;

2) maksa par saglabājamās šķirnes atšķirības, viendabības un stabilitātes pārbaudes organizēšanu – Ls 30,00.

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme

uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

1) Paralēli šim likumprojektam sagatavots likumprojekts „Grozījums likumā „Par nodokļiem un nodevām””, kurā precizēti valsts nodevas objekti atbilstoši likumprojektam „Grozījumi Sēklu aprites likumā”;

2) līdz 2009.gada 30.jūnijam jāizdod Ministru kabineta noteikumi „Latvijas izcelsmes laukaugu ģenētisko resursu saglabājamās šķirnes atzīšanas un sēklu aprites noteikumi”;

3) līdz 2009.gada 1. decembrim jāizdod Ministru kabineta noteikumi „Noteikumi par valsts nodevu sēklu aprites jomā”;

4) līdz 2010.gada 1. jūlijam jāizdod Ministru kabineta noteikumi „Kārtība, kādā organizē vai veic šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi un pieņem lēmumu par šķirnes pārbaudes rezultātu atzīšanu”;

5) līdz 2010.gada 1. jūlijam jāizdod Ministru kabineta noteikumi „Valstis, kurām Eiropas Savienībā ir piešķirta ekvivalence lauku apskatē un sēklu ražošanā, bet dārzeņu sugām – šķirņu uzturēšanā, kā arī prasības sēklu kvalitātei un marķēšanai, ievedot sēklas no šīm valstīm”;

6) līdz 2009.gada 1. decembrim jāizdara grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 21.marta noteikumos Nr.215 „Noteikumi par Valsts augu aizsardzības dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi”;

7) līdz 2009.gada 30.decembrim jāizdara grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.182 „Latvijas augu šķirņu kataloga nolikums”.

2. Cita informācija

Pašreiz spēkā ir 2008.gada 9.decembra noteikumi Nr.1006 „Noteikumi par valsts nodevu sēklu aprites jomā”.

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām

atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts saistīts ar šādu direktīvu un lēmumu prasību ieviešanu:

1) Komisijas 2008.gada 20.jūnija Direktīvu 2008/62/EK, ar ko paredz atsevišķas atkāpes saistībā ar to lauksaimniecības savvaļas sugu un šķirņu atzīšanu, kuras dabiskā veidā pielāgotas vietējiem un reģionālajiem apstākļiem un ko apdraud ģenētiskā erozija, un minēto savvaļas sugu un šķirņu sēklu un sēklas kartupeļu tirdzniecību (turpmāk – Direktīva 2008/62/EK);

2) Komisijas 2008.gada 18.decembra Direktīvu 2008/124/EK, ar ko ierobežo dažu lopbarības augu sugu sēklu, eļļas augu un šķiedraugu sugu sēklu tirdzniecību, atļaujot tirgot tikai tās sēklas, kas ir oficiāli sertificētas kā „bāzes sēklas” vai „sertificētas sēklas”” (turpmāk – Direktīva  2008/124/EK).

2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

Nav attiecināms.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem 

Nav attiecināms.

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu.

1) Direktīva 2008/62/EK;

2) Direktīva 2008/124/EK.

2.tabula

Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

Komentāri

2008/62 1.panta 1.punkta „a” apakšpunkts

1.panta pirmā daļa

Daļēji pārņemts. Pilnībā tiks pārņemts ar saglabājamās šķirnes atzīšanas un sēklu aprites noteikumiem.

2008/62 1.panta 1.punkta „b” apakšpunkts

1.panta pirmā daļa

Daļēji pārņemts. Pilnībā tiks pārņemts ar saglabājamās šķirnes atzīšanas un sēklu aprites noteikumiem.

2008/62 2.panta „b” apakšpunkts

1.panta pirmā daļa

Pārņemts pilnībā.

2008/62 2.panta „c” apakšpunkts

1.panta pirmā daļa

Pārņemts pilnībā.

2008/62 3.pants

6.panta trešā daļa

Daļēji pārņemts. Pilnībā tiks pārņemts ar saglabājamās šķirnes atzīšanas un sēklu aprites noteikumiem.

2008/62 4.panta 1.punkts

7.panta otrās daļas 2.punkts

Pārņemts pilnībā.

2008/62 4.panta 2.punkta „a” apakšpunkts

2.panta otrās daļas 2.punkts

Daļēji pārņemts. Pilnībā tiks pārņemts ar saglabājamās šķirnes atzīšanas un sēklu aprites noteikumiem.

2008/62 4.panta 2.punkta „b” apakšpunkts

2.panta otrās daļas 2.punkts

Daļēji pārņemts. Pilnībā tiks pārņemts ar saglabājamās šķirnes atzīšanas un sēklu aprites noteikumiem.

2008/62 12.panta 1.punkts

5. panta trešā daļa

Daļēji pārņemts. Pilnībā tiks pārņemts ar saglabājamās šķirnes atzīšanas un sēklu aprites noteikumiem.

2008/62 19.pants

2.panta otrās daļas 7.punkts

Daļēji pārņemts. Pilnībā tiks pārņemts ar saglabājamās šķirnes atzīšanas un sēklu aprites noteikumiem.

2008/124/EK 1.panta 1.punkts

9.panta 1.punkts

Daļēji pārņemts. Pilnībā pārņemts 2009.gada 17.februāra MK noteikumos Nr.152 „Lopbarības augu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi”.

2008/124/EK 1.panta 2.punkts

9.panta 1.punkts

Daļēji pārņemts. Plānots pārņemt pilnībā, izdarot grozījumus 2003.gada 17.jūnija noteikumos Nr.327 „Eļļas augu un šķiedraugu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi”.

5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

Nav attiecināms.

6. Cita informācija

Direktīvas 2008/62/EK 1.panta 2.punkts, 2.panta „d” apakšpunkts, 5., 6. un 7.pants, 8.panta 1.punkts, 9.pants,  10.pants, 11.panta 1.punkts, 12.panta 2.punkts, 13.panta 1.punkts, 14., 15., 16., 17., 18. un 20.pants tiks pārņemts saglabājamās šķirnes atzīšanas un sēklu aprites noteikumos.

 

Direktīvas 2008/62/EK 2.panta „a” apakšpunkts netiks pārņemts, jo Latvijā laukaugi netiek saglabāti „in situ” apstākļos.

 

Direktīvas 2008/62/EK 8.panta 2.punkts, 11.panta 2.punkts, 21.pants, 22.pants, 23.panta 1.punkts, 23.panta 2.punkts, 24.pants, 25.pants  netiks pārņemts, jo šī ir tieši piemērojamā norma dalībvalstīm.

 

Direktīvas 2008/62/EK 13.panta 2. punkts netiks pārņemts, dalībvalstu izvēle.

 

Direktīvas 2008/62/EK 13.panta 3. punkts netiks pārņemts, jo Latvija nepārņem Direktīvas 2008/62/EK 13.panta 2.punktu.

 

Direktīvas 2008/62/EK 18.panta „h” apakšpunkts - netiks pārņemts, jo Latvija nepārņem Direktīvas 2008/62/EK 13.panta 2.punktu.

 

Direktīvas 2008/124/EK 2., 3. un 4.pants - netiks pārņemts, jo ir tieši piemērojamā norma dalībvalstīm.

 

 

 

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,

sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

Likumprojekts nosūtīts saskaņošanai:

1) lielākajai lauksaimniekus apvienojošajai nevalstiskajai organizācijai – Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomei (LOSP);

2) lielākajai lauksaimniecības preču produkciju ražotājus apvienojošai nevalstiskajai organizācijai – Zemnieku saeimai.

2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

No LOSP un Zemnieku saeimas saņemti atzinumi bez iebildumiem un precizējumiem.

3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

LOSP un Zemnieku saeimas pārstāvji aktīvi piedalījās likumprojekta izstrādes darba grupas sanāksmēs. Likumprojekta izstrādes laikā notikušas četras darba grupas sanāksmes.

4. Konsultācijas ar ekspertiem

Nav notikušas.

5. Cita informācija

Nav attiecināms.

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likumprojekts neparedz veidot jaunas valsts institūcijas. Visi minētie jautājumi ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esošo institūciju kompetencē.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likumprojekts pēc tā pieņemšanas Saeimā tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, kā arī būs pieejams normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS) un www.likumi.lv.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

Nav attiecināms.

 

 

Zemkopības ministrs                                                  J.Dūklavs

 

           

Vīza: Valsts sekretāre                                                       D.Lucaua

 

 

 

 

07.05.2009. 15:23

1779

G.Lanka

67027258, Gints.Lanka@zm.gov.lv

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

 

Rīgā

Nr.47

2009.gada 7.jūlijā

 

 

21.§

 

Likumprojekts "Grozījumi Sēklu aprites likumā"

     TA-1504

___________________________________________________________

(V.Dombrovskis)

 

     1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

     Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

     2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.

     3. Zemkopības ministrijai sagatavot un noteiktā kārtībā līdz 2010.gada 1.jūlijam iesniegt Ministru kabinetā Ministru kabineta noteikumu projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.152 "Lopbarības augu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi" un Ministru kabineta 2007.gada 13.februāra noteikumos Nr.120 "Labības sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi", aizstājot atsauci uz Eiropas Savienības Padomes lēmumu ar atsauci uz normatīvajiem aktiem par sēklu ekvivalenci no trešajām valstīm.

     

 

 

Ministru prezidents

  

V.Dombrovskis

 

Valsts kancelejas direktore

  

G.Veismane

 

 

 

2009-MK-PROT-47-0707-#21.doc

1