Rīgā

 

Rīgā

 

 

 

 

10.07.2009.                   Nr.90/TA-1407

 

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā". Likumprojektu izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Kocēna 67036948, Ieva.Kocena@tm.gov.lv).

 

 

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts uz 5 lp.

2. Likumprojekta anotācija uz 10 lpp.

3. Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija sēdes protokola Nr.47  15.§ izraksts uz 1 lp.

 

 

 

Ministru prezidents                   V.Dombrovskis

 

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā

 

Izdarīt Finanšu instrumentu tirgus likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 2.nr.; 2005, 10., 14.nr.; 2006, 14.nr.; 2007, 10., 22.nr.; 2008, 13., 14., 23.nr.; 2009, 7.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Papildināt 1.pantu ar 64.punktu šādā redakcijā:

 

"64) ieraksta datums – datums astoņas darba dienas pirms akcionāru sapulces, uz kuru tiek noteikti attiecīgās akciju sabiedrības akcionāri un tiem piederošais akciju skaits akcionāra dalībai un balsošanai attiecīgajā akcionāru sapulcē."

 

2. 54.pantā:

izslēgt otrās daļas ievaddaļā vārdus "izcelsmes dalībvalstī";

izteikt otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

 

"1) akcionāru sapulces vietu, laiku un darba kārtību, kopējo balsstiesīgo akciju skaitu un akcionāru tiesībām piedalīties akcionāru sapulcē. Kopā ar paziņojumu par akcionāru sapulces sasaukšanu akciju sabiedrības valde akcionāriem nodrošina pilnvarojuma veidlapu;";

 

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

 

"(21) Paziņojumu par akcionāru sapulces sasaukšanu izplata ne vēlāk kā trīsdesmitajā dienā pirms sapulces dienas.";

 

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

 

"(5) Šā panta otrajā, 2.1 un trešajā daļā noteikto informāciju kapitālsabied­rības valde izplata saskaņā ar šā likuma 64.2 panta prasībām. Kapitālsabiedrības valde ir atbrīvota no Komerclikumā noteiktā pienākuma publicēt paziņojumu par akcionāru sapulces sasaukšanu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".";

 

izteikt sestās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

 

"Vismaz 14 dienas pirms akcionāru sapulces kapitālsabiedrības valde vai persona, kura saskaņā ar likumu ir tiesīga sasaukt un sasauc sapulci, šā likuma 64.2 pantā noteiktajā kārtībā nosūta oficiālajai obligātās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmai (turpmāk – oficiālā glabāšanas sistēma) akcionāru sapulces darba kārtības jautājumos pieņemamo lēmumu projektus, tajā skaitā lēmumu projektus, kurus iesnieguši akcionāri.";

 

papildināt pantu ar desmito, vienpadsmito, divpadsmito un trīspadsmito daļu šādā redakcijā:

 

"(10) Šā likuma 64.2 pantā noteiktajā kārtībā izplatītajā paziņojumā par akcionāru sapulces sasaukšanu papildus informācijai, kas noteikta Komerclikumā, norāda:

1) kārtību, kas akcionāriem jāievēro, lai varētu piedalīties un balsot akcionāru sapulcē, tajā skaitā informāciju par:

a) akcionāru tiesībām iekļaut jautājumus akcionāru sapulces darba kārtībā, iesniegt apspriešanai lēmumu projektus un uzdot jautājumus par akcionāru sapulces darba kārtības punktiem, kā arī normatīvajos aktos noteikto šo tiesību izmantošanas termiņu. Paziņojumā par akcionāru sapulces sasaukšanu var norādīt tikai akcionāru tiesību izmantošanas termiņu, ja detalizētāka informācija par šīm tiesībām ir pieejama akciju sabiedrības norādītajā mājaslapā internetā, uz kuru paziņojumā tiek dota atsauce,

b) balsošanas kārtību uz pilnvaras pamata, īpaši – par balsošanai izman­tojamām veidlapām un veidu, kādā akcionārs, ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, var iesniegt akciju sabiedrībā elektronisko paziņojumu par tā pārstāvja iecelšanu, ja šāds pārstāvja iecelšanas veids ir paredzēts statūtos,

c) balsošanas kārtību, balsojot pa pastu vai izmantojot elektroniskos līdzekļus, ja šāds balsošanas veids paredzēts statūtos;

2) ieraksta datumu (ar paskaidrojumu, ka tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas piedalīties un balsot akcionāru sapulcē);

3) vietu un veidu, kādā akcionāri var saņemt šā panta vienpadsmitās daļas 3. un 4.punktā minētos dokumentus;

4) mājaslapas internetā adresi, kur būs pieejama šā panta vienpadsmitajā daļā minētā informācija.

(11) Vismaz 30 dienas pirms akcionāru sapulces un akcionāru sapulces dienā akciju sabiedrība mājaslapā internetā, kas norādīta paziņojumā par akcionāru sapulces sasaukšanu, akcionāriem nodrošina pieeju vismaz:

1) informācijai par paziņojumu par akcionāru sapulces sasaukšanu;

2) informācijai par akciju sabiedrības kopējo akciju skaitu un kopējo tās balsstiesīgo akciju skaitu paziņojuma izplatīšanas dienā (ietverot informāciju par katras kategorijas akciju skaitu, ja sabiedrības pamatkapitāls sastāv no vairāku kategoriju akcijām);

3) lēmumu projektiem vai tās institūcijas komentāriem, kas sasauc akcionāru sapulci, par akcionāru sapulces darba kārtības jautājumiem, kuros nav paredzēts pieņemt lēmumus;

4) veidlapām, kas jāizmanto, lai nobalsotu uz pilnvaras pamata. Ja veidlapu tehnisku iemeslu dēļ nav iespējams ievietot mājaslapā internetā, akciju sabiedrība norāda veidu, kādā akcionārs veidlapu var saņemt. Akciju sabiedrība nodrošina, ka veidlapas ir pieejamas bez maksas ikvienam akcionāram, kurš tās pieprasa.

(12) Akciju sabiedrība nekavējoties pēc akcionāru sapulces šā likuma 64.2 pantā noteiktajā kārtībā izplata informāciju par akcionāru sapulcē pieņemtajiem lēmumiem.

(13) 14 dienu laikā pēc akcionāru sapulces akciju sabiedrība mājaslapā internetā, kas norādīta paziņojumā par akcionāru sapulces sasaukšanu, ievieto informāciju par balsošanas rezultātiem tādā apmērā, kas apliecina, ka katrs lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu. Pēc akcionāra pieprasījuma sabiedrība norādītajā mājaslapā internetā norāda arī balsošanas rezultātos ietverto informāciju par kopējo piedalījušos balsstiesīgo akcionāru skaitu, par katru lēmumu nodoto balsu skaitu atbilstoši balsstiesīgo akciju skaitam un ar nodotajām balsīm akcionāru sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā pamatkapitāla daļu, kā arī par katru lēmumu nodoto "par" un "pret" balsu skaitu."

 

3. Papildināt likumu ar 54.2, 54.3, 54.4 un 54.5 pantu šādā redakcijā:

 

"54.2 pants. Lēmumu projektu iesniegšana par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem un ierosinātajiem papildu jautājumiem

(1) Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz vienu divdesmito daļu no akciju sabiedrības pamatkapitāla, septiņu dienu laikā no paziņojuma par akcionāru sapulces sasaukšanu izplatīšanas dienas ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem.

 

(2) Akcionāriem, kuri ierosina papildu jautājumu iekļaušanu akcionāru sapulces darba kārtībā, ir pienākums institūcijai, kura sapulci sasauc, iesniegt lēmumu projektus par jautājumiem, kuru iekļaušanu sapulces darba kārtībā tie ierosina, vai komentāru par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēts pieņemt lēmumus.

(3) Akciju sabiedrība nekavējoties pēc šā panta pirmajā un otrajā daļā minēto lēmumu projektu saņemšanas ievieto tos mājaslapā internetā, kas norādīta paziņojumā par akcionāru sapulces sasaukšanu, un oficiālajā glabāšanas sistēmā. Ja par akcionāru ierosināto papildu jautājumu nav paredzēts pieņemt lēmuma projektu, mājaslapā internetā, kas norādīta paziņojumā par akcionāru sapulces sasaukšanu, un oficiālajā glabāšanas sistēmā ievieto informāciju par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļauto papildu jautājumu un tā iekļaušanas pamatojumu.

 

54.3 pants. Akcionāra piedalīšanās akcionāru sapulcē

 

(1) Tiesības piedalīties akcionāru sapulcē ir tiem akcionāriem, kuriem ieraksta datumā pieder akcijas.

(2) Kārtību, kādā akciju sabiedrība akcionāru saraksta sastādīšanai noskaidro akcionārus, kuriem ieraksta datumā pieder akcijas, nosaka Latvijas Centrālais depozitārijs.

 (3) Akciju sabiedrība statūtos var paredzēt akcionāriem tiesības:

1) piedalīties un balsot akcionāru sapulcē, izmantojot elektroniskos līdzekļus;

2) balsot pa pastu par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem, savu balsojumu akciju sabiedrībai nosūtot pirms akcionāru sapulces.

(4) Ja akciju sabiedrība ir paredzējusi šā panta trešajā daļā minētās tiesības, tā statūtos nosaka prasības akcionāru identifikācijai un kārtību, kādā akcionāri var izmantot šīs tiesības.

(5) Ja akciju sabiedrības statūtos paredzēta iespēja balsot pa pastu par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem pirms attiecīgās sapulces:

1) akcionārs var balsot pa pastu, sākot ar nākamo dienu pēc Komerclikuma 274.panta trešajā daļā minētā termiņa notecējuma;

2) akcionāru sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus tikai tajos darba kārtības jautājumos, kuri norādīti paziņojumā par akcionāru sapulces sasaukšanu.

 

54.4 pants. Akcionāru pārstāvju iecelšana un atsaukšana, izmantojot elektroniskos līdzekļus

(1) Akciju sabiedrība statūtos var noteikt, ka akcionāriem ir tiesības noformēt saviem pārstāvjiem pilnvaras, iesniegt tās akciju sabiedrībai, kā arī atsaukt pārstāvjus, izmantojot elektroniskos līdzekļus.

(2) Ja statūti akcionāriem paredz šā panta pirmajā daļā minētās tiesības, akciju sabiedrība nodrošina, ka:

1) statūtos ir noteikta kārtība, kādā akcionāri pilnvaru var noformēt kā elektronisko dokumentu saskaņā ar Elektronisko dokumentu likuma prasībām un iesniegt to elektroniski;

2tiek ieviesta elektronisko dokumentu aprite atbilstoši Elektronisko dokumentu likuma prasībām;

3akciju sabiedrība var pārbaudīt, ka ir izmantots drošs elektroniskais paraksts atbilstoši Elektronisko dokumentu likuma prasībām;

4) var precīzi noteikt datumu un laiku, kad pilnvara parakstīta un iesniegta akciju sabiedrībai.

 

54.5 pants. Strīdu izskatīšanas kārtība

Strīdus starp akcionāriem un akciju sabiedrību, kas saistīti ar lēmumu projektu iesniegšanu un iekļaušanu akcionāru sapulces darba kārtībā, akcionāru pārstāvju iecelšanu, akcionāru vai to pārstāvju piedalīšanos sapulcē un balsošanu akcionāru sapulcē, risina Komerclikumā noteiktajā kārtībā."

 

4. Aizstāt 64.2 panta pirmajā daļā vārdus "oficiālajai obligātās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmai (turpmāk – oficiālā glabāšanas sistēma)" ar vārdiem "oficiālajai glabāšanas sistēmai".

 

5. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 25.punktu šādā redakcijā:

 

"25) Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 11.jūlija direktīvas 2007/36/EK par biržu sarakstos iekļautu sabiedrību akcionāru konkrētu tiesību izmantošanu."

 

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministrs

M.Segliņš

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekta

„Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā”

anotācija

 

 

 

 I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

2007.gada 11.jūlijā tika pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2007/36/EK par biržu sarakstos iekļautu sabiedrības akcionāru konkrētu tiesību izmantošanu (turpmāk – direktīva 2007/36/EK), kuras mērķis ir vērsts uz pastiprinātu elektronisko līdzekļu izmantošanu sabiedrības darbības nodrošināšanā, vienlaicīgi realizējot akcionāru tiesību modernizācijas veicināšanu, ņemot vērā sabiedrības pārrobežu aspektu.

 

 2. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

Šobrīd kapitālsabiedrību, kuru akcijas ir iekļautas regulētajā tirgū, akcionāru tiesības regulē Finanšu instrumentu tirgus likums, kā arī Komerclikums vispārīgos jautājumos, kuri netiek regulēti Finanšu instrumentu tirgus likumā. Tomēr abi normatīvie akti neietver regulējumu par regulētajā tirgū iekļauto akciju sabiedrību akcionāru konkrētu tiesību izmantošanu, kas risinātu problēmas saistībā ar pārrobežu balsošanu un efektīvāk ļautu izmantot akcionāriem balsstiesības, likvidējot šķēršļus, kas akcionārus attur no balsošanas.

Tā kā direktīvas 2007/36/EK mērķis ir vērsts uz pastiprinātu elektronisko līdzekļu izmantošanu akciju sabiedrības darbības nodrošināšanā, nepieciešams pilnveidot nacionālā komerctiesību normatīvā regulējuma prasības attiecībā uz atsevišķu akcionāru tiesību izmantošanas modernizāciju.

Atbilstoši Komerclikuma regulējumam paziņojums par akcionāru sapulci publicējams oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”. Ņemot vērā, ka kapitālsabiedrību, kuru akcijas ir iekļautas regulētajā tirgū, akcionāru faktiskā dzīvesvietas adrese nereti nav vienas Eiropas Savienības dalībvalsts ietvaros, būtu svarīgi nodrošināt, lai paziņojums par akcionāru sapulci tiktu publicēts mājas lapā internetā. Papildus norādāms, ka šādā gadījumā neatsverams, ka mājas lapā internetā ir pieejama arī cita informācija, kas saistīta ar piedalīšanos procedūru akcionāru sapulcē un akcionāru sapulcē izskatāmajiem jautājumiem, t.sk, iesniegtajiem lēmumu projektiem. Kā akcionāru tiesību paplašināšana nosakāmas akcionāru tiesības iesniegt lēmumu projektus saistībā ar jautājumiem, kas iekļauti vai tiks iekļauti akcionāru sapulces darba kārtībā. Uzsverams, ka tādejādi tiks nodrošināta iespēja akcionāriem saņemt pilnīgu informāciju, ko paredzēts izskatīt akcionāru sapulcē.

Atbilstoši Komerclikuma regulējumam nav noteikts pienākums akciju sabiedrībai nodrošināt informācijas publicēšanu par akcionāru sapulces balsošanas rezultātiem, jo akcionāriem tiek nodrošinātas tiesības iepazīties ar akcionāru sapulces protokolu. Taču, ņemot vērā pārrobežu aspektu, ir būtiski nodrošināt, lai akcionāri pēc iespējas ātrāk un efektīvāk varētu realizēt savas tiesības iepazīties ar akcionāru sapulces balsošanas rezultātiem. Tāpēc akciju sabiedrībai nosakāms pienākums publicēt informāciju mājas lapā internetā par akcionāru sapulces balsošanas rezultātiem, norādot noteiktu termiņu, kurā veicama rezultātu publiskošana, kā arī balsošanas rezultātu saturs.

No spēkā esošā komerctiesību normatīvā regulējuma neizriet aizliegums akciju sabiedrībām jau tagad paredzēt statūtos iespēju akcionāriem piedalīties akcionāru sapulcē, izmantojot elektroniskos līdzekļus, balsot par sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem pirms akcionāru sapulces pa pastu, kā arī balsot akcionāru sapulcē, izmantojot elektroniskos līdzekļus. Taču ņemot vērā, ka direktīvas 2007/36/EK adresāti primāri ir tieši publiskās akciju sabiedrības, Finanšu instrumentu tirgus likumā nepieciešams iestrādāt detalizētu kārtību un prasības, lai tiktu nodrošināta pilnvērtīga iepriekš minēto akcionāru tiesību īstenošana. Tāpat nepieciešams papildus izstrādāt detalizētu regulējumu, kas paredz iespēju noteikt akciju sabiedrības statūtos kārtību, kādā var iecelt un atsaukt akcionāru pārstāvjus, izmantojot elektroniskos līdzekļus, un noteikt kritērijus, uz kuriem pamatojoties, iespējama šo elektronisko līdzekļu izmantošana.

 

Norādams, ka attiecībā uz piedalīšanos akcionāru sapulcē ir  nepieciešams ieviest „ieraksta datuma” piemērošanu, kas ir noteikts datums astoņas darba dienas pirms akcionāru sapulces, uz kuru tiek noteikti attiecīgās akciju sabiedrības akcionāri un tiem piederošais akciju skaits akcionāra dalībai un balsošanai attiecīgajā akcionāru sapulcē. Tādejādi tiktu mainīts pastāvošais normatīvais regulējumu, kas paredz akcionāru akciju bloķēšanu pirms attiecīgās akcionāru sapulces.

 3.  Normatīvā akta projekta būtība

 

 

Lai nacionālajos normatīvajos aktos ieviestu prasības, kas izriet no direktīvas 2007/36/EK, tiks veikti grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā:

1) papildus Komerclikumā ietvertajam regulējumam nosakot speciālo regulējumu, kas attiecas uz biržu sarakstos iekļautajām akciju sabiedrībām, par paziņojumu par akcionāru sapulces sasaukšanu, tā izplatīšanas termiņiem un paziņojumā norādāmās informācijas saturu;

2) norādot pienākumu akciju sabiedrībai paziņojumā par akcionāru sapulces sasaukšanu norādītajā mājas lapā internetā publicēt informāciju, kas saistīta ar attiecīgās akciju sabiedrības akcionāru sapulci, kā arī nosakot termiņu informācijas publicēšanai un ievietojamās informācijas saturu;

3) nosakot akciju sabiedrībai pienākumu publicēt informāciju mājas lapā internetā par akcionāru sapulces balsošanas rezultātiem, norādot noteiktu termiņu, kurā veicama rezultātu publiskošana, kā arī balsošanas rezultātu saturu;

4) ieviešot regulējumu par akcionāru tiesībām iesniegt lēmumu projektus par jautājumiem, kurus akcionāri iekļauj kā papildu jautājumus vai kuri jau ir iekļauti akcionāru sapulces darba kārtībā;

5) ieviešot ieraksta datuma piemērošanu un akcionāru tiesību uz piedalīšanos akcionāru sapulcē noteikšanu, pamatojoties uz ieraksta datumu, tādējādi mainot pastāvošo normatīvo regulējumu, kas paredz akcionāru akciju bloķēšanu pirms attiecīgās akcionāru sapulces;

6) ieviešot normatīvo regulējumu, kas atļauj akciju sabiedrībām paredzēt statūtos iespēju akcionāriem piedalīties akcionāru sapulcē, izmantojot elektroniskos līdzekļus, balsot par sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem pirms akcionāru sapulces pa pastu, kā arī balsot akcionāru sapulcē, izmantojot elektroniskos līdzekļus;

7) ieviešot normatīvo regulējumu, kas atļauj akciju sabiedrībām paredzēt statūtos iespēju iecelt un atsaukt akcionāru pārstāvjus, izmantojot elektroniskos līdzekļus, un nosakot kritērijus, uz kuriem pamatojoties iespējama šo elektronisko līdzekļu izmantošana;

8) papildus direktīvā 2007/36/EK noteiktajam ieviešot normatīvo regulējumu, kas precizē kārtību, kādā tiek risināti strīdi starp akciju sabiedrību un akcionāriem par paziņojuma par akcionāru sapulces sasaukšanu izplatīšanu, lēmumu projektu iesniegšanu, akcionāra pārstāvja iecelšanu, akcionāra vai tā pārstāvja piedalīšanos sapulcē un balsošanu.

 

 4. Cita informācija

 

 

Nav.

 

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

Likumprojekts neparedz ieviest būtiskus jauninājumus, taču tā regulējums ir vērsts uz publisko akciju sabiedrību nozīmīgu akcionāru tiesību modernizācijas veicināšanu, paredzot pastiprinātu elektronisko līdzekļu izmantošanu sabiedrības darbības nodrošināšanā. Tādejādi tiek ņemts vērā sabiedrības pārrobežu darbības aspekts, jo nereti sastopami gadījumi, kad akcionāra faktiskā dzīvesvietas adrese un sabiedrības juridiskā adrese nav vienā Eiropas Savienības dalībvalstī.

 2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

Neraugoties uz apstākļiem, ka likumprojekts neparedz ieviest būtiskus jauninājumus, jo daudzas direktīvā 2007/36/EK ietvertās pamatprasības jau nodrošina esošais komerctiesību normatīvais regulējums, būtiski ir uzsvērt, ka direktīvas 2007/36/EK adresāti primāri ir tieši publiskās akciju sabiedrības, un tāpēc Finanšu instrumentu tirgus likumā iestrādājama detalizēta kārtība un prasības, lai tiktu nodrošināta pilnvērtīgāka atsevišķu akcionāru tiesību īstenošana.

 3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām

Publiskajām akciju sab iedrībām, īstenojot ar likumprojektu noteiktās akcionāru tiesības, būs nepieciešams iekļaut un aktualizēt informāciju noteiktā mājas lapā internetā attiecībā uz akcionāru sapulces sasaukšanu, un nodrošināt akcionāriem pieejamus akcionāru sapulcē izskatāmo lēmumu projektus, kas iesniegti pirms akcionāru sapulces. Papildus akciju sabiedrībai tiek noteikts pienākums, ja tā šādu prasību ir ietvērusi savos statūtos, nodrošināt elektronisko līdzekļu izmantošanu attiecībā uz akcionāru piedalīšanos un balsošanu akcionāru sapulcē.

 4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

Nav attiecināms.

 5. Sociālā ietekme:  

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

Nav attiecināms.

 6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē

Nav attiecināms.

 7. Cita ietekme

  Nav

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

  

 (tūkst. latu)

 Rādītāji

 n-tais gads

 Turpmākie trīs gadi

 n+1

 n+2

 n+3

 1

 2

 3

 4

 5

 1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets

Nav attiecināms.

 2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets 

Nav attiecināms.

 3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets 

 Nav attiecināms.

 4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai 

Nav attiecināms.

 5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)

Nav attiecināms. 

 

 6. Cita informācija 

   Nav.

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

Nav.

 2. Cita informācija

Nav.

 V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

 1. Saistības pret Eiropas Savienību

 Likumprojekts izstrādāts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 11.jūlija direktīvu 2007/36/EK par biržu sarakstos iekļautu sabiedrības akcionāru konkrētu tiesību izmantošanu.

 2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

Nav attiecināms.

 3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem 

Nav attiecināms.  

  4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

 Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 11.jūlija direktīvu 2007/36/EK par biržu sarakstos iekļautu sabiedrības akcionāru konkrētu tiesību izmantošanu.

 

(L184/14/7/2007 P.0017-0024)

 

 

  2.tabula

Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

 Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

Komentāri

 

Direktīva 2007/36/EK

Direktīvas 2007/36/EK 5.panta 1.punkta pirmā daļa

Likumprojekta 2.panta trešā daļa

Atbilst

 

Direktīvas 2007/36/EK 5.panta 2.punkta pirmā daļa

Likumprojekta 2.panta ceturtā daļa

Atbilst

 

Direktīvas 2007/36/EK 5.panta 3.punkts

Likumprojekta 2.panta sestā daļa

Atbilst

 

Direktīvas 2007/36/EK 5.panta 4.punkta pirmā daļa

Likumprojekta 2.panta sestā daļa

Atbilst

 

Direktīvas 2007/36/EK 5.panta 4.punkta otrā daļa

Likumprojekta 2.panta otrā daļa

Atbilst

Direktīvas 2007/36/EK 6.panta 1.punkta pirmā daļa

Likumprojekta 3.pants

Atbilst

 

Direktīvas 2007/36/EK 6.panta 1.punkta trešā daļa

Likumprojekta 3.pants

Atbilst

 

Direktīvas 2007/36/EK 6.panta 2.pnkts

Likumprojekta 3.pants

Atbilst

 

Direktīvas 2007/36/EK 6.panta 3.punkts

Likumprojekta 3.pants

Atbilst

 

Direktīvas 2007/36/EK 6.panta 4.punkts

Likumprojekta 3.pants

Atbilst

Direktīvas 2007/36/EK 7.panta 2.punkta pirmā daļa

Likumprojekta 1.pants

Atbilst

Direktīvas 2007/36/EK 7.panta 3.punkts

Likumprojekta 1.pants un likumprojekta 3.pants

Atbilst

Direktīvas 2007/36/EK 7.panta 4.punkts

Likumprojekta 3.pants

Atbilst

Direktīvas 2007/36/EK 8.panta 1.punkts

Likumpro jekta 3.pants

Atbilst

 

Direktīvas 2007/36/EK 8.panta 2.punkta pirmā daļa

Likumprojekta 3.pants

Atbilst

 

Direktīvas 2007/36/EK 11.panta 1.punkts

Likumprojekta 3.pants

Atbilst

 

Direktīvas 2007/36/EK 11.panta 1.punkts

Likumprojekta 3.pants

Atbilst

 

Direktīvas 2007/36/EK 12.pants

Likumprojekta 3.pants

Atbilst

 

Direktīvas 2007/36/EK 14.panta 2.punkts

Likumprojekta 2.panta sestā daļa

Atbilst

 

Direktīvas 2007/36/EK 14.panta 3.punkts

Likumprojekta 3.pants

Atbilst

 

5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

Nav attiecināms.

 6. Cita informācija

Ar likumprojektu direktīva 2007/36/EK tiek pārņemta daļēji. Direktīvas 2007/36/EK 5.panta 3.punkta 1.apakšpunkts, 9.panta 1.punkts, 11.panta 2.punkts un 14.panta 1.punkts jau atbilst spēkā esošā Komerclikuma normām. Savukārt direktīvas 2007/36/EK 10.panta 1., 3., 4. un 5.punks jau atbilst spēkā esošā Civillikuma Saistību tiesību daļas normām. Iestrādājot Finanšu instrumentu tirgus likumā ar likumprojektu pārņemtās direktīvas 2007/36/EK prasības, tiktu nodrošināta pilnīga direktīvas 2007/36/EK ieviešana nacionālo tiesību sistēmā.

 

 VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

 1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas ir notikušas ar Latvijas Komercbanku asociāciju un NASDAQ OMX Riga.

Likumprojekts izskatīts un atbalstīts arī Tieslietu ministrijas organizētajā Pastāvīgajā darba grupā Komerclikuma grozījumu izstrādei, kurā savu dalību realizē arī Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras pārstāvis.

 2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

 

Likumprojektā iestrādāti iesniegtie priekšlikumi.

 

 3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav notikuši.

 

 4. Konsultācijas ar ekspertiem

Tieslietu ministrijas organizētās Pastāvīgās darba grupas Komerclikuma grozījumu izstrādei ietvaros attiecībā uz likumprojekta izskatīšanu savu viedokli ir pauduši Latvijas Komercbanku asociācijas, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas un Latvijas Centrālā depozitārija pārstāvji, kā arī tiesību zinātņu eksperti un praktizējoši juristi.

 5. Cita informācija

Nav.

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likumprojekts neparedz veidot jaunas valsts institūcijas, kā arī neparedz paplašināt esošo institūciju funkcijas, jo pēc būtības reglamentē tikai attiecības starp privāttiesību subjektiem.

 

 2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums pēc tā pieņemšanas tiks publicēts oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un ievietots normatīvo aktu informācijas sistēmā „NAIS”, kā arī tiesību aktu portālā www.likumi.lv.

 

 3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Ar likumprojekts pēc būtības nav paredzēts ierobežot indivīda tiesības, bet gan nodrošināt tā tiesību realizācijas paplašināšanu. Taču norādāms, ka attiecībā uz akcionāru sapulces pieņemtajiem lēmumiem, akcionārs atbilstoši Komerclikuma noteikumiem ir tiesīgs civilprocesuālā kārtībā celt prasību par akcionāru sapulces lēmumu atzīšanu par  spēkā neesošu. Tāpat akcionāram tiek nodrošinātas tiesības administratīvā kārtībā apstrīdēt tādus valsts pārvaldes iestāžu pieņemtos lēmumus, kas neatbilst normatīvo aktu prasībām. 

 4. Cita informācija

Nav.

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministrs                                                                                          M. Segliņš

 

 

 

Vīza: Valsts sekretārs                                                                          M. Lazdovskis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.04.2009. 12:17

2088

Kocēna, 67036948

Ieva.Kocena@tm.gov.lv

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

 

Rīgā

Nr.47

2009.gada 7.jūlijā

 

 

15.§

 

Likumprojekts "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā"

     TA-1407

___________________________________________________________

(V.Dombrovskis)

 

     1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

     Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

     2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.

 

 

Ministru prezidents

  

V.Dombrovskis

 

Valsts kancelejas direktore

  

G.Veismane

 

 

 

2009-MK-PROT-47-0707-#15.doc

1