Rīgā

 

 

 

Rīgā

 

 

 

10.07.2009.                                         Nr.90/TA-643

 

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu "Grozījumi likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu"". Likumprojektu izstrādāja Veselības ministrija (atbildīgā amatpersona - Liepiņa 67876077, Inga.Liepina@vm.gov.lv).

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts uz 4 lp.

2. Likumprojekta anotācija uz 10 lpp.

3. Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija sēdes protokola Nr.43  43.§ izraksts uz 2 lp.

 

 

 

Ministru prezidents                                                                                            V.Dombrovskis

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

Grozījumi likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu"

 

Izdarīt likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 3.nr.; 1999, 22.nr.; 2003, 2., 23.nr.; 2004, 4., 18.nr.; 2005, 7., 14.nr.; 2007, 21.nr.; 2008, 10.nr.; 2009, 1.nr.) šādus grozījumus:

 

1.  1.pantā:

izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

 

"3) smēķēšana – šā likuma izpratnē process, kura laikā notiek apzināta tabakas izstrādājuma vai augu smēķēšanas produkta aizdedzināšana un lietošana tādā veidā, ka tos var ieelpot (inhalēt), un kura rezultātā izdalās dūmi;";

 

izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

 

"8) iepakojuma vienība – mazākā patērētājam piedāvātā tabakas izstrādājumu vai augu smēķēšanas produktu tara (piemēram, paciņa, kastīte, kārba, maisiņš), kuru atverot var piekļūt tabakas izstrādājumam vai augu smēķēšanas produktam;";

 

papildināt 11.punktu pēc vārdiem "tabakas izstrādājuma" ar vārdiem "vai augu smēķēšanas produkta";

papildināt pantu ar 19.punktu šādā redakcijā:

 

"19) augu smēķēšanas produkti – šā likuma izpratnē augi vai augu vielas (piemēram, rūpnieciski ražotas augu cigaretes, rūpnieciski ražoti rullējami augu maisījumi), kas ir paredzēti smēķēšanai un nesatur tabaku."

 

2. Izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

 

"2.pants. Likuma mērķis

Šā likuma mērķis ir aizsargāt cilvēka veselību un tiesības uz tīru, ar tabakas un augu smēķēšanas produktu dūmiem nepiesārņotu vidi, noteikt tabakas izstrādājumu un augu smēķēšanas produktu iepakojuma vienības noformējumu, tabakas izstrādājumu un augu smēķēšanas produktu izplatīšanas ierobežojumus, kā arī kārtību, kādā valsts kontrolē tabakas, tabakas izstrādājumu un augu smēķēšanas produktu apriti, tabakas izstrādājumu reklāmu sponsorēšanu un smēķēšanu publiskās ēkās, būvēs, telpās un teritorijās."

 

 

3.  3.pantā:

papildināt nosaukumu pēc vārda "tabakas" ar vārdiem "un augu smēķēšanas produktu";

papildināt otro daļu pēc vārda "tabakas" ar vārdiem "un augu smēķēšanas produktu".

 

4.  5.pantā:

papildināt nosaukumu pēc vārdiem "Tabakas izstrādājumu" ar vārdiem "un augu smēķēšanas produktu";

izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

 

"2) ražot, realizēt un izlaist brīvam apgrozījumam (turpmāk – importēt) cigaretes, kurās nikotīna daudzums pārsniedz 1 miligramu vienā cigaretē (šis daudzums noteikts atbilstoši standarta LVS ISO 10315:2007 "Cigaretes. Nikotīna satura noteikšana dūmu kondensātos. Gāzhromatogrāfiskā metode" prasībām attiecībā uz nikotīnu);";

 

izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

 

"4) ražot, realizēt un importēt cigaretes, kuru dūmos oglekļa monoksīds pārsniedz 10 miligramus uz vienu cigareti (šis daudzums noteikts atbilstoši standarta LVS ISO 8454:2008 "Cigaretes. Tvana gāzes satura noteikšana cigarešu dūmu gāzveida fāzē. NDIR metode" prasībām attiecībā uz oglekļa monoksīdu);";

 

papildināt pantu ar 8.punktu šādā redakcijā:

 

"8) realizēt augu smēķēšanas produktus, kuri satur augus vai augu vielas, kas atrodas Latvijā kontrolējamo narkotisko, psihotropo vielu un prekursoru sarakstos vai kam piemīt psihoaktīvas īpašības."

 

5. Izteikt 5.1 panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Uz cigarešu paciņām norādītā nikotīna, tabakas darvas un oglekļa monoksīda daudzuma pareizību apstiprina saskaņā ar standartu LVS ISO 8243:2007 "Cigaretes. Paraugu ņemšana"."

 

6. Papildināt likumu ar 6.1 pantu šādā redakcijā:

 

"6.1 pants. Augu smēķēšanas produktu iepakojuma noformējums

(1) Uz Latvijā realizējamo augu smēķēšanas produktu iepak ojuma aizliegts:

1) attēlot konkrētas fiziskās personas;

2) attēlot Latvijas valsts vai latviešu folkloras simbolus;

3) izmantot animācijas attēlus.

(2) Uz katras Latvijā realizējamās augu smēķēšanas produktu iepakojuma vienības jābūt:

1) norādījumam valsts valodā par darvas un oglekļa monoksīda daudzumu miligramos vienā cigaretē;

2) piestiprinātai akcīzes nodokļa markai.

(3) Aizliegts uz augu smēķēšanas produktu iepakojuma izvietot tekstus, nosaukumus, preču zīmes vai citas zīmes, kas norāda, ka konkrētais izstrādājums ir mazāk kaitīgs par tabakas izstrādājumiem."

 

7.  7.pantā:

papildināt nosaukumu pēc vārdiem "Tabakas izstrādājumu" ar vārdiem "un augu smēķēšanas produktu";

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem "Tabakas izstrādājumu" ar vārdiem "un augu smēķēšanas produktu";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Aizliegts pārdot tabakas izstrādājumus un augu smēķēšanas produktus personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem. Par to tabakas izstrādājumu un augu smēķēšanas produktu tirdzniecības vietās jābūt attiecīgam uzrakstam. Šaubu gadījumā pēc tirdzniecības vai policijas darbinieka pieprasījuma pircējam jāapliecina savs vecums, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.";

 

papildināt ceturto daļu pēc vārdiem "tabakas izstrādājumu" ar vārdiem "un augu smēķēšanas produktu";

papildināt piekto daļu pēc vārdiem "tabakas izstrādājumus" ar vārdiem "un augu smēķēšanas produktus".

 

8. Papildināt 11.pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

 

"(7) Starptautiskās satiksmes lidostas izlidošanas publiskajās telpās aiz drošības kontroles punktiem var būt ierīkotas speciāli norobežotas vietas, kurās ir atļauts smēķēt."

 

9. Aizstāt 12.panta pirmajā daļā vārdus "Valsts statistikas pārvalde" ar vārdiem "Centrālā statistikas pārvalde".

 

10. Svītrot 13.panta 9.punktu.

 

11. Papildināt pārejas noteikumus ar 20.punktu šādā redakcijā:

 

 

"20. Šā likuma 6.panta otrās daļas 1.punkts stājas spēkā 2010.gada 1.septembrī."

 

 

 

 

 

 

Veselības ministre

B.Rozentāle

 

 

 

Grozījumi likumā „Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu”

anotācija

 

 

I.                  Kādēļ normatīvais akts vajadzīgs

 

1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

Grozījumi likumā „Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu” ir sagatavoti pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2008.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 8.§, kurā noteikts Veselības ministrijai līdz 2008.gada 1.septembrim sagatavot un veselības ministram iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā grozījumus likumā.

 

2. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Informatīvais ziņojums par augu cigarešu realizāciju, reklāmu un lietošanu un nepieciešamo normatīvo aktu izstrādi šajā jomā (VSS-169, TA-1323) tika apstiprināts 2008.gada 27.maijā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta sēdes protokola Nr.34 8§ „Par augu cigarešu realizāciju, reklāmu un lietošanu un nepieciešamo normatīvo aktu izstrādi šajā jomā”. Informatīvajā ziņojumā tika norādīts patreizējais augu cigarešu statuss Latvijas Republikā:

1.     Augu cigaretes klasificējamas kā tabakas izstrādājumi atbilstoši likuma „Par akcīzes nodokli” 4. panta septītajai daļai, kura nosaka, ka ar nodokli apliekamie tabakas izstrādājumi ir arī tādi izstrādājumi, kas pilnībā vai daļēji sastāv no citām vielām, nevis tabakas, bet citādi atbilst šā panta trešās vai ceturtās daļas nosacījumiem, uzskatāmi attiecīgi par cigaretēm vai smēķējamo tabaku.

2.     Likuma „Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu” 1. panta 1. punkts nosaka, ka tabaka ir nakteņu dzimtas augs, kas satur nikotīnu. Savukārt, minētā likuma 1. panta 6. punkts nosaka, ka tabakas izstrādājumi šā likuma izpratnē ir izstrādājumi, kuri pilnīgi vai daļēji pagatavoti no ģenētiski modificētas vai nemodificētas tabakas un kuri paredzēti smēķēšanai. Izvērtējot izstrādājuma „augu cigaretes” atbilstību minētajā likumā dotajai tabakas izstrādājumu definīcijai, secināms, ka tās nesatur tabaku un līdz ar to augu cigaretes nav uzskatāmas par tabakas izstrādājumu šā likuma izpratnē.

3.     Augu cigaretes nav reģistrējamas kā zāles, jo neatbilst zāļu definīcijai, kas dota Farmācijas likuma 1. panta 17.punktā (zāles ir jebkura viela vai vielu salikums, kas uzrāda īpašības, kuras vajadzīgas, lai ārstētu cilvēku slimības vai veiktu šo slimību profilaksi, kā arī jebkura viela vai vielu salikums, ko var izmantot vai ievadīt cilvēkiem vai nu ar mērķi atjaunot, uzlabot vai pārveidot fizioloģiskās funkcijas, izraisot farmakoloģisku, imunoloģisku vai metabolisku iedarbību, vai noteikt medicīnisko diagnozi).

4.     Augu cigaretes nav uzskatāmas par medicīniskajām ierīcēm Ministru kabineta 2005. gada 2. augusta noteikumu Nr. 581 „Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība” 22. punkta izpratnē jo, ar medicīniskajām ierīcēm saprot instrumentus, aparātus, iekārtas, materiālus vai citus priekšmetus, kurus lieto atsevišķi vai kopā ar kādām citām ierīcēm, ieskaitot programmatūru, kas vajadzīga, lai personas varētu izmantot ierīces, kā to paredzējis ražotājs, lai diagnosticētu, novērstu, novērotu, ārstētu vai atvieglotu slimības, diagnosticētu, novērotu, ārstētu, atvieglotu vai kompensētu traumas vai fiziskus trūkumus, pētītu, aizstātu vai pārveidotu personas organisma uzbūvi vai fizioloģiskus procesus, kontrolētu dzimstību, un kas paredzēto iedarbību uz personām nepanāk ar farmakoloģiskiem, imunoloģiskiem un metaboliskiem līdzekļiem, bet kurām šādi līdzekļi var palīdzēt.

Likuma „Par akcīzes nodokli” 4.panta astotā daļa nosaka, ka izstrādājumi, kuru sastāvā nav tabakas un kurus lieto vienīgi medicīniskiem mērķiem, ko apliecina Zāļu valsts aģentūra, netiek uzskatīti par tabakas izstrādājumiem.

Augu cigarešu statuss Eiropas Savienības dalībvalstīs nav strikti noteikts. Augu cigaretes kā termins netiek definēts, tām nav noteikts pieļaujamais darvas un oglekļa monoksīda saturs.

Lielākoties uz augu cigaretēm netiek attiecināta speciāla likumdošana, taču, pamatojoties uz tabakas izstrādājumu definīciju, tās netiek uzskatītas par tabakas izstrādājumiem (piemēram, Čehijā, Grieķijā, Īrijā, Kiprā, Lietuvā, Nīderlandē, Portugālē, Slovākijā, Slovēnijā, Spānijā, Ungārijā).

Lielbritānijas likumdošana patreiz uz augu cigaretēm attiecas sekojoši – definējot terminu smēķēšana – smēķēt tabaku vai visu, kas satur tabaku, vai smēķēt kādu citu vielu. Smēķēšanas process sevī ietver tabakas aizdedzināšanu vai visa, kas satur tabaku, aizdedzināšanu, vai kādas citas vielas aizdedzināšanu tādā veidā, ka to var smēķēt.

Jaunākā apkopotā informācija no Austrijas un Dānijas liecina, ka augu cigaretes varētu klasificēt kā medicīnas produktu (medikamentu), ja tās atbilstu medikamenta definīcijai un uz tām varētu attiecināt visus normatīvos aktus farmācijas jomā, tajā skaitā licences saņemšanu. Līdz šim šajās valstīs augu cigaretes nav apstiprinātas kā medicīnas produkts (medikaments).

Tā kā augu cigaretes nesatur tabaku, patreiz uz tām netiek attiecinātas likumā „Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu” noteiktās prasības.

Nepieciešams veikt grozījumus likumā „Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu”, lai augu cigaretēm varētu piemērot šā likuma prasības: smēķēšanas ierobežojumi, informācija par sastāvdaļām uz iepakojuma, u.c.

3. Normatīvā akta projekta būtība

 

SIA „Medusroze” ir vienīgais uzņēmums Latvijā, kas līdz šim ir realizējis gan augu cigaretes, gan rūpnieciski ražotus rullējamus augu maisījumus augu cigarešu pagatavošanai, tādējādi Veselības ministrija piedāvā ieviest kopēju terminu šo produktu apzīmēšanai - augu smēķēšanas produkti.

Uz augu smēķēšanas produktiem ir jāattiecina vairāki likumā „Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu” panti.

Likumprojektā paredzēts precizēt vairākus terminus, kas attiecas gan uz tabakas izstrādājumiem, gan uz augu smēķēšanas produktiem – smēķēšana, iepakojuma vienība, sastāvdaļa.

Likumprojektā tiek definēti augu smēķēšanas produkti.

Likumprojekta 2.pantā tiek precizēts likuma mērķis.

Pamatojoties uz SIA Scandinavian Tobacco iesniegumu, likuma 5.panta 4.punkts tiek izteikts jaunā redakcijā, norādot standarta numuru – LVS ISO 8454:2008 „Cigaretes – Tvana gāzes satura noteikšana cigarešu dūmu gāzveida fāzē. NDIR metode”.

Likumprojektā tiek norādīts, kādus augu smēķēšanas produktus ir aizliegts realizēt Latvijā.

Likumu paredzēts papildināt ar 6.1pantu, nosakot augu smēķēšanas produktu iepakojuma noformējuma prasības, jo nav pieļaujama situācija, ka iepakojuma noformējuma prasības eksistē tikai tabakas izstrādājumiem, taču augu smēķēšanas produktu marķējumā patērētājs nesaņem pietiekamu informāciju par produktu.

Paredzēts precizēt likuma 7.pantu, nosakot augu smēķēšanas produktu aprites kārtības ierobežojumus.

Pamatojoties uz veikto saraksti ar VAS Starptautiskā lidosta „Rīga” un situācijas izklāstu par būtiski pieaugošo tranzītā lidojošo pasažieru skaitu, kuri nereti pārkāpj smēķēšanas aizliegumu, smēķējot neatļautās vietās, piemēram, tualetēs, tādējādi radot neērtības nesmēķējošiem pasažieriem, kuriem ir tiesības uzturēties tīrās, ar dūmiem nepiesārņotās telpās, likuma 11.pants tiek papildināts ar septīto daļu, nosakot, ka starptautiskās satiksmes lidostas izlidošanas publiskajās telpās aiz drošības kontroles punktiem var būt iekārtotas speciāli norobežotas vietas, kurās ir atļauts smēķēt.

Likuma 12.panta pirmajā daļā nosaukumu „Valsts statistikas pārvalde” paredzēts aizstāt ar vārdiem „Centrālā statistikas pārvalde”.

Likumu paredzēts papildināt ar pārejas noteikumu 20.punktu, nosakot 6.1panta otrās daļas 1.punkta stāšanās spēkā laiku. Šāds pārejas periods likumprojektā ir iekļauts tādēļ, ka augu smēķēšanas produktu importētājs SIA „Medusroze” līdz ar likuma stāšanās spēkā dienu nevarētu nodrošināt augu smēķēšanas produktu iepakojuma noformējumu atbilstoši likuma prasībām attiecībā uz oglekļa monoksīda daudzumu miligramos vienā cigaretē (šāda informācija ir jāpieprasa no augu smēķēšanas produktu ražotāja).

4. Cita informācija

Nav attiecināms

 

II.               Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1. Vispārējā ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

Nav attiecināms

2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstākā resursu izmantošanas efektivitāte

2009.gada 9.janvārī notika tikšanās ar SIA „Medusroze” valdes priekšsēdētāju Juri Lūsi, kuras laikā tika pārrunāti plānotie grozījumi likumā „Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu”.

SIA „Medusroze” valdes priekšsēdētājs J.Lūsis apgalvoja, ka likumprojektā ietvertās tiesību normas attiecībā uz augu smēķēšanas produktiem nerada ekonomisku ietekmi uz uzņēmējdarbību.

3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām

Normatīvais akts paredz ieviest jaunu terminu „augu smēķēšanas produkti” un  prasības to realizācijas un lietošanas ierobežošanai, iepakojuma noformējumam un aprites kārtības ierobežojumiem.

 

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

Na v attiecināms

5. Sociālā ietekme:

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

Nav attiecināms

6. Ietekme uz vidi:

6.1.dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņošanu vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē

Nav attiecināms

7. Cita ietekme

Nav attiecināms

 

III.           Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

 

Rādītāji

 

(tūkst. latu)

 

2009.

gads

 

 

Turpmākie trīs gadi

 

 

2010.

 

 

2011.

 

2012.

1

2

3

4

5

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets 

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets 

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai 

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

6. Cita informācija 

 

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

 

IV.            Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

Nepieciešams izstrādāt attiecīga satura grozījumus Bērnu tiesību aizsardzības likuma 48.pantā, ietverot tajā norādi uz augu smēķēšanas produktiem.

Nepieciešams izstrādāt attiecīga satura grozījumus 2005.gada 30.augusta Ministru kabineta noteikumos Nr.662 „Akcīzes preču aprites kārtība”, kas noteiktu gan tabakas izstrādājumu, gan augu smēķēšanas produktu aprites kārtību.

2. Cita informācija

Nav attiecināms

 

V.               Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Nav attiecināms

2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

Nav attiecināms

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem 

Nav attiecināms

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

 

Nav attiecināms

 

2.tabula

Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

 

Komentāri

Nav attiecināms

 

Nav attiecināms

Nav attiecināms

5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

2009.gada 17.jūnija Ministru kabineta sēdes protokola Nr.43, 43.§ norādīts, ka atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 30.marta instrukcijai Nr.1 „Kārtība, kādā valsts pārvaldes iestādes sniedz informāciju par tehnisko noteikumu projektiem” likumprojekts ir uzskatāms par tehnisko noteikumu projektu (likumprojekts nosaka prasības augu smēķēšanas produktu iepakojumam un marķējumam), tādējādi Veselības ministrijai likumprojekts jāsniedz Ekonomikas ministrijai saskaņošanai ar Eiropas Komisiju.

 

6. Cita informācija

Nav attiecināms

 

 

 

VI.            Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

 

1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

Likumprojekta nepieciešamība (attiecībā uz augu smēķēšanas produktiem – augu cigaretēm) izriet no 2008.gada 27.maija Ministru kabineta sēdes protokola Nr.34 8.§ Veselības ministrijai dotā uzdevuma.

2009.gada 9.janvārī notika tikšanās ar SIA „Medusroze” valdes priekšsēdētāju Juri Lūsi.

Veikta sarakste un notikusi tikšanās ar VAS Starptautiskā lidosta „Rīga” pārstāvi.

Veikta sarakste un notikušas tikšanās ar SIA Scandinavian Tobacco pārstāvjiem.

2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Nav attiecināms

3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

Nav attiecināms

4. Konsultācijas ar ekspertiem

Nav attiecināms

5. Cita informācija

Nav attiecināms

 

VII.        Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jautājumi, kas saistīti ar augu smēķēšanas produktiem, turpmāk tiks risināti šobrīd spēkā esošā tiesiskā regulējuma ietvaros.

Normatīvā akta projekta normu izpildei netiek radītas jaunas valsts institūcijas.

Likumā „Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu” noteikto smēķēšanas aizliegumu un ierobežojumu kontroli veic Valsts policija un pašvaldību policija.

Valsts ieņēmumu dienests organizē un veic kontroles pasākumus akcīzes preču aprites jomā.

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Sabiedrība par normatīvā akta ieviešanu tiks informēta ar publikāciju laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, izdevumā “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”, kā arī ievietojot to informācijas sistēmā “NAIS” un bezmaksas normatīvo aktu datu bāzē – www.likumi.lv.

Informācija būs pieejama arī Veselības ministrijas mājas lapā.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības varēs aizstāvēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

Nav attiecināms

 

 

 

Veselības ministre                                                                              Baiba Rozentāle

 

 

 

Vīza: valsts sekretārs                                                                            A.Ploriņš

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.06.2009 12:39

2 049

I.Liepiņa 67876077

Inga.Liepina@vm.gov.lv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

 

Rīgā

Nr.43

2009.gada 17.jūnijā

 

 

43.§

 

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu""

     TA-643

___________________________________________________________

(E.Dreimane, V.Dombrovskis)

 

     1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

     2. Veselības ministrijai redakcionāli precizēt likumprojekta anotāciju un iesniegt to Valsts kancelejā.

     3. Valsts kancelejai pēc precizētās anotācijas saņemšanas sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

     4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir veselības ministrs.

     5. Ekonomikas ministrijai nodrošināt likumā minētā standarta LVS ISO 8454:2008 "Cigaretes. Tvana gāzes satura noteikšana cigarešu dūmu gāzveida fāzē. NDIR metode" tulkojumu valsts valodā līdz 2011.gada 31.decembrim.

     6. Veselības ministrijai atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 30.marta instrukcijai Nr.1 "Kārtība, kādā valsts pārvaldes iestādes sniedz informāciju par tehnisko noteikumu projektiem" likumprojektu iesniegt Ekonomikas ministrijai s askaņošanai ar Eiropas Komisiju.

 

 

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs

  

V.Dombrovskis

 

Valsts kancelejas direktora vietā - Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

  

E.Dreimane

 

 

 

2009-MK-PROT-43-1706-#43.doc

1