Rīgā

 

01.07.2009.                Nr.90/TA-1962

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu "Grozījumi Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā". Likumprojektu izstrādāja Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Šults 67770452, arnis.sults@raplm.gov.lv).

Minēto likumprojektu lūdzam virzīt vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Reģionālās attīstības likumā" (reģ. Nr.TA-1958).

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts uz 1 lp.

2. Likumprojekta anotācija uz 2 lpp.

3. Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija sēdes protokola Nr.43  58.§ izraksts uz 1 lp.

 

 

 

Ministru prezidents                                                     V.Dombrovskis

 

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931

 


Likumprojekts

 

Grozījumi Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā

 

Izdarīt Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2009, 3.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt visā likumā vārdu "apriņķis" (attiecīgā skaitlī un locījumā) ar vārdiem "plānošanas reģions" (attiecīgā skaitlī un locījumā).

 

2. Papildināt 1.pantu pēc vārda "kurā" ar vārdiem "valsts pārvaldes institūcijas un".

 

3. Izteikt pārejas noteikumu 24.punkta 1.apakšpunktu šādā redakcijā:

 

"1) līdz 2009.gada 1.novembrim sagatavo un iesniedz Saeimai likumpro­jektu par plānošanas reģionu izveidošanu un darbību administratīvajās teritorijās;".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reģionālās attīstības un

pašvaldību lietu ministrs                     

E.Zalāns  

 

 


Likumprojekta „Grozījumi Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā” anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

 Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdē tika pieņemts lēmums par likumprojektu „Grozījumi Reģionālās attīstības likumā” (protokols nr.34 98.§), kurā noteikts, ka:

1. Pieņemt zināšanai reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra iesniegto likumprojektu "Grozījumi Reģionālās attīstības likumā".
2. Valsts kancelejai izbeigt iesniegtā likumprojekta kontroli.

3. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai līdz 2009.gada 5.jūnijam sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā:
3.1. grozījumus Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā, grozot tiesību normas, no kurām izriet, ka apriņķis ir administratīva teritorija, kurā pašvaldība savas kompetences ietvaros realizē pārvaldi, vienlaikus precizējot likumā noteiktos termiņus par apriņķa izveidošanu un darbību;
3.2. grozījumus Reģionālās attīstības likumā par valsts reģionālās pārvaldes izveidošanu un darbību plānošanas reģionos.

2. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Saskaņā ar pašreizējo Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma regulējumu Latvijā ir šādas administratīvās teritorijas: apriņķi, republikas pilsētas un novadi. Republikas pilsētu un novadu administratīvajās teritorijās pēc vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas jaunievēlētās pašvaldības pilnvērtīgi darbu uzsāks 2009.gada 1.jūlijā. Apriņķu administratīvo teritoriju noteikšana, kā arī apriņķu (reģionālo) pašvaldību izveidošanas uzsākšana uz Reģionālās attīstības likuma bāzes pašreizējā ekonomiskā situācijā valstī nav atbalstīta (Ministru kabineta 2009.gada 27.maija protokols nr.34 98.§). Līdz ar to, lai valstī turpinātu veidot stabilu reģionālo politiku un attīstību, kā arī lai nodrošinātu efektīvāku valsts pārvaldes institūciju sniegto pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem reģionos, izveidojamās apriņķu administratīvās teritorijas ar apriņķu pašvaldībām būtu lietderīgi aizstāt ar jau 2003.gadā pēc pašvaldību priekšlikumiem izveidotām un Ministru kabineta noteikumos apstiprinātām plānošanas reģiona teritorijām, kuras vienlaikus sakrīt ar Ministru kabineta noteikumos noteiktām statistikas reģionu teritorijām (izņemot Rīgu, kura izdalīta kā atsevišķs statistikas reģions). Saskaņā ar Reģionālās attīstības likumu piecās plānošanas reģionu teritorijās atvasinātas publiskās personas statusā darbojas šādas valsts pārvaldes institūcijas – Kurzemes plānošanas reģions, Latgales plānošanas reģions, Rīgas plānošanas reģions, Vidzemes plānošanas reģions un Zemgales plānošanas reģions.

3. Normatīvā akta projekta būtība

  

Likumprojektā vārds apriņķis aizstāts ar vārdu plānošanas reģions.

Likumprojekts paplašina administratīvās teritorijas jēdziena saturu, nosakot to tādā redakcijā, kāda tā bija noteikta administratīvai teritorijai no 1991.gada likumā „Par Latvijas Republikas administratīvo teritoriju izveidošanu un apdzīvoto vietu statusa noteikšanu”, kurš spēku zaudēja 30.12.2008. Iepriekšminētais likums noteica, ka administratīvā teritorija ir Latvijas teritorijas iedalījuma vienība, kurā valsts pārvaldes institūcijas un pašvaldība savas kompetences ietvaros realizē pārvaldi.

4. Cita informācija 

Sākotnēji apriņķu pašvaldību izveidošanas nepieciešamība bija ietverta 1998.gadā pieņemtā Administratīvi teritoriālās reformas likumā (likums spēku zaudēja 30.12.2008). Apriņķu pašvaldību jautājums un apriņķu administratīvo teritoriju modeļi vairāk kā desmit gadu laikā ir vairakkārt apspriesti gan sabiedrībā, gan politiski un izšķiršanās par konkrētu apriņķa administratīvās teritorijas modeli vai nepieciešamību apriņķu pašvaldību izveidošanai nav bijusi viennozīmīga.

 II., III., IV., V. un VII. sadaļa nav attiecināma

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Nav attiecināms

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums tiks publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, Normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS), mājas lapā www.likumi.lv, mājas lapā www.raplm.gov.lv.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Likuma atbilstību Satversmei varēs apstrīdēt Satversmes tiesas likumā noteiktā kārtībā.

4. Cita informācija

Nav attiecināms

 

 

 

 

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs                                               E.Zalāns

                                                                                    

 

 

 Vīza: Reģionālās attīstības un pašvaldību

           lietu ministrijas valsts sekretāre                                                                L.Straujuma

 

 

 

 

02.06.2009. 16:57

562

A.Šults  67770452, arnis.sults@raplm.gov.lv


 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

 

Rīgā

Nr.43

2009.gada 17.jūnijā

 

 

58.§

 

Likumprojekts "Grozījumi Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā"

     TA-1962

___________________________________________________________

(E.Zalāns, V.Dombrovskis)

 

     1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

     Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Reģionālās attīstības likumā" (TA-1958).

     2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs.

 

 

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs

  

V.Dombrovskis

 

Valsts kancelejas direktora vietā - Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

  

E.Dreimane

 

 

 

2009-MK-PROT-43-1706-#58.doc

5