Rīgā

 

19.06.2009.                Nr.90/TA-1408

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu "Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā". Likumprojektu izstrādāja Satiksmes ministrija (atbildīgā amatpersona - Šēve 67062156, anda.seve@lja.lv).

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts uz 1 lp.

2. Likumprojekta anotācija uz 6 lpp.

3. Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija sēdes protokola Nr.43  21.§ izraksts uz 1 lp.

 

 

 

Ministru prezidenta vietā –

finanšu ministrs                                                          E.Repše

 

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931

 


Likumprojekts

 

Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā

 

Izdarīt Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā (Latvijas Vēstnesis, 2002, 168.nr.; 2003, 161.nr.; 2004, 180.nr.; 2005, 191.nr.; 2006, 98.nr.; 2007, 86., 203.nr.; 2008, 104., 196.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 6.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

 

"(4) Šā panta pirmajā daļā minēto funkciju īstenošanai pieņemtie Latvijas Jūras administrācijas lēmumi par kuģu atbilstību drošības prasībām, kas pieņemti kuģu karoga valsts uzraudzības un ostas valsts kontroles procesā, lēmumi par kuģu, ostu un ostas iekārtu aizsardzības prasību izpildi, lēmumi par kuģošanas drošības prasību ievērošanu pasažieru pārvadāšanā un kravas operāciju izpildē, kā arī lēmumi par jūrnieka kvalifikācijas dokumenta aizturēšanu, anulēšanu vai atzīšanu par nederīgu izpildāmi ar to spēkā stāšanās dienu atbilstoši lēmuma saturam. Šo lēmumu apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur to darbību."

 

2. Papildināt 23.panta piekto daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

 

"Kvalifikāciju apliecinoša dokumenta oriģinālam ir jābūt pieejamam uz kuģa, uz kura persona strādā."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satiksmes ministrs

K.Gerhards

 


Likumprojekta

„Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā”

anotācija

1. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

2008.gada 11.novembra Ministru kabineta sēdes protokolā (prot. Nr.80 41.§ 2.9.1.apakšpunkts), ņemot vērā tieslietu ministra sniegto informāciju, Satiksmes ministrijai ir noteikts uzdevums līdz 2009.gada 31.janvārim sagatavot un satiksmes ministram iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumiem Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā.

2. Pašreizējās situācijas raksturojums

Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likuma 6.panta ceturtā daļa nosaka, ka likuma 6.panta pirmajā daļā minēto funkciju īstenošanai pieņemtie VAS „Latvijas Jūras administrācija” (turpmāk – Latvijas Jūras administrācija) lēmumi izpildāmi ar to spēkā stāšanās dienu un šo lēmumu apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur to darbību. Lēmuma nekavējošu izpildi nav nepieciešams attiecināt uz visiem Latvijas Jūras administrācijas lēmumiem, piemēram, gadījumos, kad iesniegumu iesniedzis labvēlīga administratīvā akta adresāts, lai panāktu vēl labvēlīgāka administratīvā akta izdošanu, vai gadījumos, kad pieņemtais lēmums nav vērsts uz darbību, ko būtu iespējams apturēt. Tajā pašā laikā kuģošanas drošības, kuģu un ostu aizsardzības, kā arī vides piesārņošanas novēršanas no kuģiem nodrošināšanas nolūkā izdotajiem administratīvajiem aktiem ir nepieciešams saglabāt nosacījumu par to darbības neapturēšanu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas gadījumā.

3. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts paredz izdarīt grozījumu Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likuma 6.panta ceturtajā daļā, kurā ir ietverts izņēmums no Administratīvā procesa likumā ietvertā vispārējā principa, ka administratīvā akta darbību aptur tā apstrīdēšanas vai pārsūdzēšanas gadījumā. Turpmāk Latvijas Jūras administrācijas izdoto administratīvo aktu darbības nekavējošas izpildes nosacījums tiks attiecināts tikai uz tiem lēmumiem, kas pieņemti kuģošanas drošības, kuģu un ostu aizsardzības, kā arī vides piesārņošanas novēršanas no kuģiem jomās. Turklāt konkrētajā lēmumā būs nepieciešams norādīt objektīvu pamatojumu administratīvā akta darbības neapturēšanai apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas gadījumā.

Kā arī likumprojekts paredz 23.panta piekto daļu papildināt ar otro teikumu. Tas  nepieciešams, jo nacionālajā likumdošanā nav paredzēts, ka uz kuģa jābūt līdzi kompetences sertifikāta oriģinālam. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/106/EK (2008.gada 19.novembris) par jūrnieku minimālo sagatavotības līmeni 5.panta 10.punktā ir noteikts, ka ikviens sertifikāts, kas paredzēts šajā direktīvā, ir pieejams tā oriģinālformā uz kuģa, uz kura persona strādā.

4. Cita informācija

Nav attiecināms.

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Vispārējā ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

Nav attiecināms.

2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

Nav attiecināms.

3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām

Nav attiecināms.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

Nav attiecināms.

5. Sociālā ietekme:

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

Nav attiecināms.

6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija

Nav attiecināms.

7. Cita ietekme

Nav attiecināms.

 

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

2009. gads

Turpmākie trīs gadi

2010.

2011.

2012

1

2

3

4

5

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets 

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets  

Nav

attiecināms.

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets  

Nav

attiecināms.

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai  

Nav

attiecināms.

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins:

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

6. Cita informācija

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

spēkā esošo tiesību sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojekta) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Nav attiecināms.

2. Cita informācija

Nav attiecināms.

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām

atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Nav attiecināms.

2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

Nav attiecināms.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Nav attiecināms.

4. Atbilstības izvērtējums

1. tabula

Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

Nav attiecināms.

2. tabula

Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

Nav attiecināms .

6. Cita informācija

Nav attiecināms.

 

VI. Kādas konsultācijas noteikušas,

sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsts, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas nav notikušas.

3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar ekspertiem

Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

Nav attiecināms.

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunas valsts institūcijas netiks radītas un esošo institūciju funkcijas netiks paplašinātas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums tiks publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” (arī laikraksta mājas lapā), portālā www.nais.lv un www.likumi.lv.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Nav attiecināms.

4. Cita informācija

Nav attiecināms.

 

 

 

Satiksmes ministrs                                                                              K.Gerhards

 

 

Vīza: Valsts sekretārs                                                                         N.Freivalds

 

 

 

 

 

27.04.2009. 13:18

1074

A.Šēve

67062156, anda.seve@lja.lv

 

 

 


 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

 

Rīgā

Nr.43

2009.gada 17.jūnijā

 

 

21.§

 

Likumprojekts "Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā"

     TA-1408

___________________________________________________________

(V.Dombrovskis)

 

     1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

     Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

     2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.

 

 

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs

  

V.Dombrovskis

 

Valsts kancelejas direktora vietā - Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

  

E.Dreimane

 

 

 

2009-MK-PROT-43-1706-#21.doc

1