2007

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba ielā 10/12, Rīgā, LV-1811        tālr. 7087318         fax 7087317

 

Rīgā

2009.gada 18.jūnijs

Nr.9/2 –

Saeimas Prezidijam

 Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz izdarīt izmaiņas šā gada 18.jūnija Saeimas sēdes darba kārtībā – iekļaut nodošanai Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas izstrādāto likumprojektu “Grozījums likumā „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā”” pirms I darba kārtības sadaļas „Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana”.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz nodot minēto likumprojektu tikai Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija.

Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 86.pantu komisija lūdz virzīt minēto likumprojektu izskatīšanai 1.lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā 18.jūnija Saeimas sēdē sadaļā „II Likumprojektu izskatīšana”pirmo punktu.  

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz atzīt minēto likumprojektu par steidzamu.

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts “Grozījums likumā „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā”” uz 1 lp;

                        2. Likumprojekta anotācija uz 4 lp.

                       

  

Cieņā, 

 

komisijas priekšsēdētājs                                                                                  G.Bērziņš


Iesniedz Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

 

Likumprojekts

 

 

 

Grozījums likumā „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā”

 

 

 

Izdarīt likumā „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2009, 2.nr.) šādu grozījumu:

 

Papildināt likumu ar 12.pantu šādā redakcijā:

            „12.pants. Pašvaldību deputātiem, kuriem kompensācija vai pabalsts izmaksājams saskaņā ar likuma „Par pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta padomes deputāta statusu” 15.panta pirmo un otro daļu, kompensācija vai pabalsts nedrīkst pārsniegt vienas amatalgas apmēru.”.

 

Likums stājas spēkā 2009.gada 29.jūnijā.

 

 

 


Likumprojekta

 „Grozījums likumā „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā””

anotācija

 

 

  1. Kādēļ likums ir vajadzīgs

Šobrīd likuma „Par pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta padomes deputāta statusu” 15.pants paredz, ja deputātu, kurš ir atbrīvots no iepriekšējā darba sakarā ar ievēlēšanu algotā amatā domē (padomē), pēc tam, kad viņš līdz ar deputāta pilnvaru izbeigšanos ir beidzis pildīt šā amata pienākumus, divu nedēļu laikā nevar nodrošināt ar iepriekšējo darbu, tad attiecīgajai pašvaldībai viņam jāizmaksā kompensācija trīs amatalgu apmērā. Šāda kompensācija izmaksājama arī deputātam, kas atbilst šā panta trešās daļas nosacījumiem, ja viņu atbrīvo no amata sakarā ar tādu domes (padomes) lēmumu, kurš netiek pamatots ar likumā vai vietējās pašvaldības nolikumā noteikto pienākumu, attiecīgās pašvaldības domes (padomes) lēmumu, tiesas spriedumu nepildīšanu vai likumu vai Ministru kabineta noteikumu neievērošanu. Deputātam, kurš ir bijis ievēlēts algotā domes (padomes) amatā un beidzis pildīt šo amatu sakarā ar pašvaldību apvienošanos, ja viņam netiek piedāvāts līdzvērtīgs amats, no jaunizveidotās pašvaldības budžeta izmaksā pabalstu triju amatalgu apmērā.

Likumprojekts izstrādāts, lai ekonomiskās krīzes apstākļos nodrošinātu finansējuma atlīdzībai samazinājumu valsts un pašvaldību budžetos. Likumprojekts „Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā"”paredz papildināt likumu ar 12.pantu, kas nosaka ierobežojumu kompensācijas vai pabalsta izmaksai pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta padomes deputātiem sakarā ar deputāta pilnvaru izbeigšanos, ja viņš divu nedēļu laikā netiek nodrošināts ar iepriekšējo darbu, kā arī sakarā ar pašvaldību apvienošanos, ja deputātam netiek piedāvāts līdzvērtīgs amats. Tādējādi šobrīd esošais kompensācijas un pabalsta apmērs – trīs amatalgas tiek aizstāts ar vienu amatalgu.

2. Kāda var būt likuma ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

Likumprojekts ļaus pielāgot izmaiņas atlīdzībā ekonomiskās situācijas izmaiņām.

3. Kāda var būt likuma ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

Tiks ierobežoti izdevumi pašvaldību budžetā.

4. Kāda var būt likuma ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst likumprojekts

Likumprojekts šo jomu neskar.

6. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot likumprojektu

Sagatavojot likumprojektu veiktas Saeimas konsultācijas ar Saeimas Juridisko biroju.

7. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde

Likuma izpilde tiks nodrošināta ar esošo valsts institūciju palīdzību. Jaunu institūciju dibināšana nav nepieciešama.

 

 

 

 Ar cieņu, 

komisijas priekšsēdētājs                                                                         G.Bērziņš