Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba iela 10/12        LV 1811                tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

 

2009. gada ____. jūnijs

Nr.9/2 – 2 – 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz pavairot un izdalīt deputātiem komisijas apkopotos priekšlikumus likumprojekta “Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"” (Nr.1354/Lp9) izskatīšanai 2.lasījumā.

 

 

Pielikumā: Komisijas apkopotie priekšlikumi uz _____ lpp.

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

komisijas priekšsēdētājs                                                 G.Bērziņš


Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Likumprojekts (steidzams) otrajam lasījumam

Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"

 (Nr.1354/Lp9)

 

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

( 7 )

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 24.nr.; 1996, 9., 15.nr.; 1997, 8., 24.nr.; 1998, 8., 21.nr.; 1999, 6., 24.nr.; 2000, 9.nr.; 2001, 1., 5., 24.nr.; 2003, 15.nr.; 2005, 2., 24.nr.; 2006, 1.nr.; 2007, 3., 12., 4.nr.; 2009, 1.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 24.nr.; 1996, 9., 15.nr.; 1997, 8., 24.nr.; 1998, 8., 21.nr.; 1999, 6., 24.nr.; 2000, 9.nr.; 2001, 1., 5., 24.nr.; 2003, 15.nr.; 2005, 2., 24.nr.; 2006, 1.nr.; 2007, 3., 12., 4.nr.; 2009, 1.nr.) šādus grozījumus:

6.pants. Apliekamā ienākuma koriģēšana

(1) Nodokļa maksātāja apliekamo ienākumu palielina par:

 

1. Papildināt 6.panta pirmo daļu ar 16.punktu šādā redakcijā:

"16) par ziedojumu summu, par kuru piemērots šā likuma 8.2 pantā noteiktais nodokļa atvieglojums, ja nodokļa maksātājs ir pārkāpis 8.2 pantā noteiktā nodokļa atvieglojuma piemērošanas noteikumus vai, izmantojot 8.2 pantā noteikto kārtību, slēpis apliekamo ienākumu.”

 

 

 

1. Papildināt 6.panta pirmo daļu ar 16.punktu šādā redakcijā:

"16) par ziedojumu summu, par kuru piemērots šā likuma 8.2 pantā noteiktais nodokļa atvieglojums, ja nodokļa maksātājs ir pārkāpis 8.2 pantā noteiktā nodokļa atvieglojuma piemērošanas noteikumus vai, izmantojot 8.2 pantā noteikto kārtību, slēpis apliekamo ienākumu.”

 

2. Papildināt likumu ar 8.2 pantu šādā redakcijā:

„8.2 pants. Nodokļa atvieglojums ziedotājiem

 (1) Rezidenti un pastāvīgās pārstāvniecības ir tiesīgas samazināt apliekamo ienākumu par summu, kura ziedota budžeta iestādēm, kā arī Latvijas Republikā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām vai to iestādēm, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu.

(2) Apliekamā ienākuma samazinājums saskaņā ar šā panta noteikumiem nedrīkst pārsniegt 20 procentus no apliekamā ienākuma.

(3) Šā panta pirmajā daļā minētās budžeta iestādes, Latvijas Republikā reģistrētās biedrības, nodibinājumi un reliģiskās organizācijas vai to iestādes, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu, ne vēlāk kā līdz pēctaksācijas gada 31.martam sniedz publisku pārskatu par ziedotājiem, to ziedotajām summām un saņemto ziedojumu izlietojumu taksācijas gadā.

(4) Apliekamo ienākumu nevar samazināt nodokļa maksātāji, kuriem taksācijas perioda otrā mēneša pirmajā datumā ir nodokļa parādi par iepriekšējiem taksācijas periodiem.

(5) Manta vai finanšu līdzekļi, kurus nodokļa maksātājs, pamatojoties uz līgumu, bez atlīdzības nodod budžeta iestādei vai sabiedriskā labuma organizācijai, kurai piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu, tās statūtos, satversmē vai nolikumā noteikto mērķu sasniegšanai, ir uzskatāmi par ziedojumu šā panta izpratnē, ja saņēmējam nav noteikts pretpienākums veikt darbības, kuras uzskatāmas par atlīdzību.

1

Deputāts A.Bērziņš

Aizstāt likumprojekta 2.pantā skaitli un vārdu „20 procentus” ar skaitli un vārdiem „70 procentus.”

Neatbalstīts

2. Papildināt likumu ar 8.2 pantu šādā redakcijā:

„8.2 pants. Nodokļa atvieglojums ziedotājiem

 (1) Rezidenti un pastāvīgās pārstāvniecības ir tiesīgas samazināt apliekamo ienākumu par summu, kura ziedota budžeta iestādēm, kā arī Latvijas Republikā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām vai to iestādēm, kurām piešķirts sabied riskā labuma organizācijas statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu.

(2) Apliekamā ienākuma samazinājums saskaņā ar šā panta noteikumiem nedrīkst pārsniegt 20 procentus no apliekamā ienākuma.

(3) Šā panta pirmajā daļā minētās budžeta iestādes, Latvijas Republikā reģistrētās biedrības, nodibinājumi un reliģiskās organizācijas vai to iestādes, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu, ne vēlāk kā līdz pēctaksācijas gada 31.martam sniedz publisku pārskatu par ziedotājiem, to ziedotajām summām un saņemto ziedojumu izlietojumu taksācijas gadā.

(4) Apliekamo ienākumu nevar samazināt nodokļa maksātāji, kuriem taksācijas perioda otrā mēneša pirmajā datumā ir nodokļa parādi par iepriekšējiem taksācijas periodiem.

(5) Manta vai finanšu līdzekļi, kurus nodokļa maksātājs, pamatojoties uz līgumu, bez atlīdzības nodod budžeta iestādei vai sabiedriskā labuma organizācijai, kurai piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu, tās statūtos, satversmē vai nolikumā noteikto mērķu sasniegšanai, ir uzskatāmi par ziedojumu šā panta izpratnē, ja saņēmējam nav noteikts pretpienākums veikt darbības, kuras uzskatāmas par atlīdzību.

 

(6) Nodokļa atvieglojumu atbilstoši šā panta pirmajai daļai nepiemēro, ja:

2

Juridiskais birojs

Ierosinām papildināt 8.2 panta sestās daļas ievaddaļu pēc vārda ‘’ja’’ ar vārdiem ‘’pastāv vismaz viens no šai panta daļā minētajiem apstākļiem’’.

Atbalstīts

(6) Nodokļa atvieglojumu atbilstoši šā panta pirmajai daļai nepiemēro, ja pastāv vismaz viens no šai panta daļā minētajiem apstākļiem:

 

1) ziedojuma mērķī, kas noteikts ziedojuma saņēmējam, ir ietverta tieša vai netieša norāde uz konkrētu ziedoto līdzekļu saņēmēju, kas ir ar ziedotāju saistīts uzņēmums vai saistīta persona, vai ziedotāja darbinieks, vai šā darbinieka ģimenes loceklis, vai

3

Juridiskais birojs

Ierosinām izslēgt 8.2 panta sestās daļas 1. punkta teksta beigās vārdu ‘’vai’’.

Atbalstīts

1) ziedojuma mērķī, kas noteikts ziedojuma saņēmējam, ir ietverta tieša vai netieša norāde uz konkrētu ziedoto līdzekļu saņēmēju, kas ir ar ziedotāju saistīts uzņēmums vai saistīta persona, vai ziedotāja darbinieks, vai šā darbinieka ģimenes loceklis,

 

2) ziedojuma saņēmējs veic atlīdzības rakstura darbības, kas vērstas uz labuma gūšanu ziedotājam, ar ziedotāju saistītam uzņēmumam, saistītai personai vai ziedotāja radiniekam līdz trešajai pakāpei vai laulātajam, vai nodrošina ziedotāja intereses, kas nav saistītas ar filantropiju.

 

 

 

2) ziedojuma saņēmējs veic atlīdzības rakstura darbības, kas vērstas uz labuma gūšanu ziedotājam, ar ziedotāju saistītam uzņēmumam, saistītai personai vai ziedotāja radiniekam līdz trešajai pakāpei vai laulātajam, vai nodrošina ziedotāja intereses, kas nav saistītas ar filantropiju.

20.pants. Nodokļa atlaide ziedotājiem

(1) Rezidentiem un pastāvīgajām pārstāvniecībām nodokli samazina par 85 procentiem no summām, kuras ziedotas budžeta iestādēm, kā arī Latvijas Republikā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām vai to iestādēm, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu.

(2) (Izslēgta ar 20.12.2004. likumu).

(21) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, kura darbību regulē likums "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem", ir tiesīgs piemērot šā panta pirmo daļu no tarifu ieņēmumiem veiktajiem ziedojumiem sabiedriskā labuma organizācijām, ja ziedojumu saņēmējam ziedojumu veikšanas brīdī ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

(3) Kopējā nodokļa atlaide saskaņā ar šā panta noteikumiem nedrīkst pārsniegt 20 procentus no nodokļa kopējās summas.

(4) Šā panta pirmajā daļā minētās budžeta iestādes, Latvijas Republikā reģistrētās biedrības, nodibinājumi un reliģiskās organizācijas vai to iestādes, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu, ne vēlāk kā līdz pēctaksācijas gada 31.martam sniedz publisku pārskatu par ziedotājiem, to ziedotajām summām un saņemto ziedojumu izlietojumu taksācijas gadā.

(5) Nodokļa atlaidi nepiemēro maksātājiem, kuriem taksācijas perioda otrā mēneša pirmajā datumā ir nodokļa parādi par iepriekšējiem gadiem.

(6) Ja nodokļa maksātājs ir pārkāpis šā panta noteikumus vai slēpis apliekamo ienākumu, nodokļa summa tiek palielināta par šīs nodokļa atlaides summu divkāršā apmērā.

(7) Manta vai finansiālie līdzekļi, kurus maksātājs, pamatojoties uz līgumu, bez atlīdzības nodod budžeta iestādei vai sabiedriskā labuma organizācijai (kurai šāds statuss piešķirts saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu) tās statūtos, satversmē vai nolikumā noteikto mērķu sasniegšanai, ir uzskatāmi par ziedojumu šā panta izpratnē, ja saņēmējam nav noteikts pretpienākums veikt darbības, kuras uzskatāmas par atlīdzību.

(8) Nodokļa atlaidi atbilstoši šā panta pirmajai daļai nepiemēro, ja:

1) ziedojuma mērķī, kas noteikts ziedojuma saņēmējam, ir ietverta tieša vai netieša norāde uz konkrētu ziedoto līdzekļu saņēmēju, kas ir ar ziedotāju saistīts uzņēmums vai saistīta persona, vai ziedotāja darbinieks, vai šā darbinieka ģimenes loceklis, vai

2) ziedojuma saņēmējs veic atlīdzības rakstura darbības, kas vērstas uz labuma gūšanu ziedotājam, ar ziedotāju saistītam uzņēmumam, saistītai personai vai ziedotāja radiniekam līdz trešajai pakāpei vai laulātajam, vai nodrošina ziedotāja intereses, kas nav saistītas ar filantropiju.

3. Izslēgt 20.pantu.

 

 

 

3. Izslēgt 20.pantu.

23.pants. Nodokļa avansa maksājumi

(1) Nodokļa maksātāji taksācijas gada laikā līdz katra mēneša 15.datumam (ieskaitot) izdara valsts budžetā šādus nodokļa avansa maksājumus:

1) par katru mēnesi no taksācijas perioda pirmā mēneša līdz mēnesim (ieskaitot), kurā tiek iesniegts uzņēmuma gada pārskats, bet ne vēlāk kā līdz mēnesim, kurā jāiesniedz uzņēmuma gada pārskats saskaņā ar Gada pārskatu likumu, - summu, kas atbilst vienai divpadsmitajai daļai no aprēķinātā nodokļa, kurš, nepiemērojot šā likuma 20.pantā noteikto atlaidi, ir aprēķināts par taksācijas periodu pirms pirmstaksācijas perioda un ir koriģēts ar Centrālās statistikas pārvaldes noteikto pirmstaksācijas gada kopējo patēriņa cenu indeksu vai kopējo patēriņa cenu indeksu pirmstaksācijas periodā, kas aprēķināts, reizinot Centrālās statistikas pārvaldes noteiktos pirmstaksācijas perioda ikmēneša patēriņa cenu indeksus, ja taksācijas periods nesakrīt ar kalendāro gadu;

2) par katru mēnesi taksācijas perioda atlikušajā daļā - summu, kas noteikta, starpību starp pirmstaksācijas perioda nodokļa summu (kura koriģēta ar Centrālās statistikas pārvaldes noteikto pirmstaksācijas gada kopējo patēriņa cenu indeksu vai kopējo patēriņa cenu indeksu pirmstaksācijas periodā, kas aprēķināts, reizinot Centrālās statistikas pārvaldes noteiktos pirmstaksācijas perioda ikmēneša patēriņa cenu indeksus, ja taksācijas periods nesakrīt ar kalendāra gadu) un saskaņā ar šīs daļas 1.punktu samaksāto nodokļa summu dalot ar atlikušo mēnešu skaitu no gada pārskata iesniegšanas mēneša līdz taksācijas perioda beigām. Nosakot pirmstaksācijas perioda nodokļa summu, neņem vērā šā likuma 20.pantā noteikto atlaidi.

(11) Valsts ieņēmumu dienests pēc maksātāja pamatota iesnieguma, sākot ar mēnesi, kurā Valsts ieņēmumu dienests ir saņēmis maksātāja iesniegumu, var noteikt citu nodokļa avansa maksājumu apmēru šādos gadījumos:

1) ja maksātāja neto apgrozījums ir būtiski samazinājies salīdzinājumā ar pirmstaksācijas perioda attiecīgo laikposmu, kā arī prognozējama tā turpmāka samazināšanās, - nodokļa avansa maksājumus par taksācijas perioda atlikušajiem mēnešiem nosaka, iepriekšējā mēneša neto apgrozījumu reizinot ar aprēķinātā nodokļa (kas aprēķināts, nepiemērojot šā likuma 17., 18.1, 19. un 20.pantā noteiktās nodokļa atlaides) un neto apgrozījuma dalījumu pirmstaksācijas periodā;

4. 23.pantā:

 papildināt pirmās daļas 1.un 2.punktu pēc skaitļa un vārdiem „20.pantā noteikto atlaidi” ar skaitli un vārdiem „un 8.2 pantā noteikto nodokļa atvieglojumu”;

 

papildināt 1.1 daļas 1. punktu pēc skaitļa un vārdiem „ 20.pantā noteiktās nodokļa atlaides” ar skaitli un vārdiem „un 8.2 pantā noteiktā nodokļa atvieglojuma”.

 

4

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt likumprojekta 4. pantu šādā redakcijā:

‘’ 4.     23.pantā:

 aizstāt pirmās daļas 1.punktā skaitli un vārdus „20.pantā noteikto atlaidi” ar skaitli un vārdiem „ 8.2 pantā noteikto nodokļa atvieglojumu”;

 

aizstāt pirmās daļas 2.punktā skaitli un vārdus ‘’20. pantā noteikto atlaidi’’ ar vārdiem ‘’ 8.2 pantā noteikto nodokļa atvieglojumu’’;

 

aizstāt 1.1 daļas 1. punktā skaitļus un vārdus „ 18.1, 19. un 20.pantā noteiktās nodokļa atlaides” ar skaitļiem un vārdiem „18.1 un 19. pantā noteiktās nodokļu atlaides un 8.2 pantā noteikto nodokļa atvieglojumu”.

Atbalstīts

4.     23.pantā:

 aizstāt pirmās daļas 1.punktā skaitli un vārdus „20.pantā noteikto atlaidi” ar skaitli un vārdiem „ 8.2 pantā noteikto nodokļa atvieglojumu”;

 

aizstāt pirmās daļas 2.punktā skaitli un vārdus ‘’20. pantā noteikto atlaidi’’ ar vārdiem ‘’ 8.2 pantā noteikto nodokļa atvieglojumu’’;

 

aizstāt 1.1 daļas 1. punktā skaitļus un vārdus „ 18.1, 19. un 20.pantā noteiktās nodokļa atlaides” ar skaitļiem un vārdiem „18.1 un 19. pantā noteiktās nodokļu atlaides un 8.2 pantā noteikto nodokļa atvieglojumu”.

Pārejas noteikumi

5. Papildināt pārejas noteikumus ar 82.un 83.punktu šādā redakcijā:

”82. Grozījumi šā likuma 20.pantā stājas spēkā ar 2009.gada 1.jūliju. Nodokļa maksātāji, kuri līdz 2009.gada 30.jūnijam ziedo budžeta iestādēm vai Latvijas Republikā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām vai to iestādēm, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, ir tiesīgi samazināt taksācijas periodam, kas sākas 2009.gadā, aprēķināto nodokli par ziedotajām summām saskaņā ar šā likuma 20.pantu, kas bija spēkā līdz 200 9.gada 30.jūnijam, bet kopējā nodokļa atlaide saskaņā 20.panta noteikumiem nedrīkst pārsniegt 10 procentus no nodokļa kopējās summas.

83. Likuma 8.2 pants stājas spēkā ar 2009.gada 1.jūliju. Nodokļa maksātāji, kuri no 2009.gada 1.jūlija līdz 2009.gada 31.decembrim ziedo budžeta iestādēm, Latvijas Republikā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām vai to iestādēm, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, ir tiesīgi samazināt taksācijas perioda, kas sākas 2009.gadā, apliekamo ienākumu par ziedotajām summām saskaņā ar šā likuma 8.2 pantu, bet kopējais apliekamā ienākuma samazinājums nedrīkst pārsniegt 10 procentus no apliekamā ienākuma.”

5

Juridiskais birojs

Ierosinām izslēgt pārejas noteikumu 82. un 83. punktā pirmo teikumu.

Atbalstīts

5. Papildināt pārejas noteikumus ar 82., 83. un 84.punktu šādā redakcijā:

”82. Nodokļa maksātāji, kuri līdz 2009.gada 30.jūnijam ziedo budžeta iestādēm vai Latvijas Republikā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām vai to iestādēm, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, ir tiesīgi samazināt taksācijas periodam, kas sākas 2009.gadā, aprēķināto nodokli par ziedotajām summām saskaņā ar šā likuma 20.pantu, kas bija spēkā līdz 2009.gada 30.jūnijam, bet kopējā nodokļa atlaide saskaņā 20.panta noteikumiem nedrīkst pārsniegt 10 procentus no nodokļa kopējās summas.

83. Nodokļa maksātāji, kuri no 2009.gada 1.jūlija līdz 2009.gada 31.decembrim ziedo budžeta iestādēm, Latvijas Republikā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām vai to iestādēm, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, ir tiesīgi samazināt taksācijas perioda, kas sākas 2009.gadā, apliekamo ienākumu par ziedotajām summām saskaņā ar šā likuma 8.2 pantu, bet kopējais apliekamā ienākuma samazinājums nedrīkst pārsniegt 10 procentus no apliekamā ienākuma.”

 

 

6

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt pārejas noteikumus ar 84.punktu šādā redakcijā: 

„84. Grozījumi šā likuma 23.panta pirmās daļas 1. un 2.punktā un 1.1daļas 1.punktā piemērojami aprēķinot nodokļa avansa maksājumus par taksācijas periodu, kas sākas 2011. gadā. Aprēķinot avansa maksājumus par taksācijas periodu, kas sākas 2010. gadā, atbilstoši šā likuma 23.panta pirmās daļas 1.vai 2.punktam vai 1.1 daļas 1.punktam aprēķinos neņem vērā saskaņā ar 20.pantu, kas bija spēkā līdz 2009.gada 30.jūnijam, aprēķināto nodokļa atlaidi par ziedojumiem, kas veikti līdz 2009.gada 30.jūnijām, un neņem vērā saskaņā ar 8.2 pantu noteikto nodokļa atvieglojumu par ziedojumiem, kas veikti pēc 2009.gada 30.jūnija.”

Atbalstīts

84. Grozījumi šā likuma 23.panta pirmās daļas 1. un 2.punktā un 1.1daļas 1.punktā piemērojami aprēķinot nodokļa avansa maksājumus par taksācijas periodu, kas sākas 2011. gadā. Aprēķinot avansa maksājumus par taksācijas periodu, kas sākas 2010. gadā, atbilstoši šā likuma 23.panta pirmās daļas 1.vai 2.punktam vai 1.1 daļas 1.punktam aprēķinos neņem vērā saskaņā ar 20.pantu, kas bija spēkā līdz 2009.gada 30.jūnijam, aprēķināto nodokļa atlaidi par ziedojumiem, kas veikti līdz 2009.gada 30.jūnijām, un neņem vērā saskaņā ar 8.2 pantu noteikto nodokļa atvieglojumu par ziedojumiem, kas veikti pēc 2009.gada 30.jūnija.”

 

 

7

Juridiskais birojs

Ierosinām papildināt likumprojektu ar noteikumu par likuma spēkā stāšanās laiku šādā redakcijā:

‘’ Likums stājas spēkā 2009. gada 1. jūlijā.”

Atbalstīts

Likums stājas spēkā 2009. gada 1. jūlijā.