LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba iela 10/12        LV 1811                tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

 

2009. gada ____. jūnijs

Nr.9/2 – 2 – 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz pavairot un izdalīt deputātiem likumprojekta “Grozījums Prokuroru izdienas pensiju likumā” (Nr.1350/Lp9) 1.lasījumā nobalsoto redakciju.

 

Informējam, ka 2.lasījumam komisija priekšlikumus nav saņēmusi.

 

Pielikumā: Likumprojekta “Grozījums Prokuroru izdienas pensiju likumā” 1.lasījumā nobalsotā redakcija uz ____ lpp.

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

komisijas priekšsēdētājs                                                 G.Bērziņš

 

 

 


Likumprojekts

1.lasījumā nobalsotā redakcija

 

Grozījums Prokuroru izdienas pensiju likumā

(Nr.1350/Lp9)

 

Izdarīt Prokuroru izdienas pensiju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 13.nr.; 2000, 9.nr.; 2007, 24.nr.) šādu grozījumu:

 

Papildināt pārejas noteikumus ar 6.- 9.punktu šādā redakcijā:

„6. No 2009.gada 1.jūlija līdz 2012.gada 31.decembrim izdienas pensijas saņēmējam, kuram izdienas pensija piešķirta līdz 2009.gada 30.jūnijam, izdienas pensiju pārrēķina un samazina par 10% no aprēķinātā izdienas pensijas apmēra. Ģenerālprokratūra izdienas pensijas pārrēķina līdz 2009.gada 3.jūlijam.

7. No 2009.gada 1.jūlija līdz 2012.gada 31.decembrim izdienas pensiju nosaka 90% apmērā no šā likuma 4.pantā noteiktajā kārtībā aprēķinātās izdienas pensijas.”

8. No 2009.gada 1.jūlija līdz 2012.gada 31.decembrim izdienas pensijas saņēmējam, kurš uz 2009.gada 1.jūliju ir obligāti sociāli apdrošināta persona (darba ņēmējs vai pašnodarbinātais), izdienas pensiju pārrēķina un samazina par 70% no aprēķinātā izdienas pensijas apmēra. Izdienas pensijas apmērs atjaunojams ar tā mēneša pirmo datumu, kas seko mēnesim, kurā zaudēts obligāti sociāli apdrošināmās personas statuss.

9. No 2009.gada 1.jūlija līdz 2012.gada 31.decembrim izdienas pensijas saņēmējam, kurš kļūst par obligāti sociāli apdrošinātu personu (darba ņēmēju vai pašnodarbināto), ar tā mēneša pirmo datumu, kas seko mēnesim, kurā izdienas pensijas saņēmējs kļuvis par obligāti sociāli apdrošināmo personu, izdienas pensiju pārrēķina un samazina par 70% no aprēķinātā izdienas pensijas apmēra. Izdienas pensijas apmērs atjaunojams ar tā mēneša pirmo datumu, kas seko mēnesim, kurā zaudēts obligāti sociāli apdrošināmās personas statuss.”

 Likums stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.