LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba iela 10/12        LV 1811                tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

 

2009. gada ____. jūnijs

Nr.9/2 – 2 – 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz pavairot un izdalīt deputātiem likumprojekta “Grozījumi Militārpersonu izdienas pensiju likumā” (Nr.1344/Lp9) 1.lasījumā nobalsoto redakciju.

 

Informējam, ka 2.lasījumam komisija priekšlikumus nav saņēmusi.

 

Pielikumā: Likumprojekta “Grozījumi Militārpersonu izdienas pensiju likumā” 1.lasījumā nobalsotā redakcija uz ____ lpp.

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

komisijas priekšsēdētājs                                                 G.Bērziņš

 

 

 


Likumprojekts

1.lasījumā nobalsotā redakcija

 

Grozījumi Militārpersonu izdienas pensiju likumā

(Nr.1344/Lp9)

 

Izdarīt Militārpersonu izdienas pensiju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 8.nr.; 2000, 9.nr.; 2001, 1.nr.; 2005, 2., 14.nr.; 2006, 13.nr.; 2007, 24.nr.; 2008, 10.nr.) šādus grozījumus:

1. 2.panta pirmajā daļā:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

„1) ne mazāks par 20 gadiem, ja militārpersona nodienējusi ne mazāk kā 15 gadus;”.

aizstāt 2.punktā skaitli „10” ar skaitli „15”.

2. 3.pantā aizstāt skaitli „10” ar skaitli „15”.

3. 6.panta ceturtajā daļā aizstāt skaitli „10” ar skaitli „15”.

4. Papildināt pārejas noteikumus ar 14., 15., 16., 17., 18., 19. un 20. punktu šādā redakcijā:

„14. No 2009.gada 1.jūlija līdz 2012.gada 31.decembrim izdienas pensijas saņēmējam, kuram izdienas pensija piešķirta līdz 2009.gada 30.jūnijam, izdienas pensiju pārrēķina un samazina par 10 procentiem no aprēķinātā izdienas pensijas apmēra. Aizsardzības ministrija militārpersonu izdienas pensijas pārrēķina līdz 2009.gada 3.jūlijam.

15. No 2009.gada 1.jūlija līdz 2012.gada 31.decembrim izdienas pensiju nosaka 90 procentu apmērā no šā likuma 6.pantā noteiktajā kārtībā aprēķinātās izdienas pensijas.

16. No 2009.gada 1.jūlija līdz 2012.gada 31.decembrim izdienas pensijas saņēmējam, kurš uz 2009.gada 1.jūliju ir obligāti sociāli apdrošināta persona (darba ņēmējs vai pašnodarbinātais), izdienas pensiju pārrēķina un samazina par 70 procentiem no aprēķinātā izdienas pensijas apmēra. Izdienas pensijas apmērs atjaunojams ar tā mēneša pirmo datumu, kas seko mēnesim, kurā zaudēts obligāti sociāli apdrošināmās personas statuss. Ja izdienas pensijas saņēmējs uz 2009.gada 1.jūliju ir obligāti sociāli apdrošināta persona (darba ņēmējs vai pašnodarbinātais), viņa pienākums ir līdz 2009.gada 6.jūlijam informēt par to Aizsardzības ministriju, kā arī informēt Aizsardzības ministriju par obligāti sociāli apdrošināmās personas statusa zaudēšanu trīs darba dienu laikā no šī statusa zaudēšanas brīža.

17. No 2009.gada 1.jūlija līdz 2012.gada 31.decembrim izdienas pensijas saņēmējam, kurš kļūst par obligāti sociāli apdrošinātu personu (darba ņēmēju vai pašnodarbināto), ar tā mēneša pirmo datumu, kas seko mēnesim, kurā izdienas pensijas saņēmējs kļuvis par obligāti sociāli apdrošināmo personu, izdienas pensiju pārrēķina un samazina par 70 procentiem no aprēķinātā izdienas pensijas apmēra. Izdienas pensijas apmērs atjaunojams ar tā mēneša pirmo datumu, kas seko mēnesim, kurā zaudēts obligāti sociāli apdrošināmās personas statuss. Izdienas pensijas saņēmēja pienākums ir trīs darba dienu laikā no obligāti sociāli apdrošināmās personas statusa iegūšanas vai zaudēšanas brīža informēt par to Aizsardzības ministriju.

18. Līdz 2010.gada 31.decembrim tiesības uz izdienas pensiju ir militārpersonai, kurai saskaņā ar šā likuma 3.pantu aprēķinātais izdienas stāžs ir:

1) ne mazāks par 20 gadiem;

2) mazāks par 20 gadiem, ja militārpersona dienestu uzsākusi līdz 2004.gada 31.decembrim un nodienējusi ne mazāk kā 10 gadus vai ja militārpersona dienestu uzsākusi pēc 2005.gada 1.janvāra un nepārtraukti nodienējusi 10 gadus un atvaļināta:

a) sakarā ar aktīvā militārā dienesta pildīšanai noteiktā maksimālā vecuma sasniegšanu,

b) slimības vai veselības stāvokļa dēļ,

c) amatu skaita samazināšanas dēļ,

d) sakarā ar to, ka ir izbeidzies uz noteiktu laiku noslēgtā dienesta līguma termiņš.

19. Līdz 2010.gada 31.decembrim izdienas stāžā, kas dod tiesības uz izdienas pensiju, papildus šā likuma 3.panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā noteiktajam, ieskaita:

1) dienesta laiku citu valstu bruņotajos spēkos, robežapsardzības un iekšējā karaspēkā un iekšlietu iestādēs, izņemot PSRS Valsts drošības komiteju un tai pakļautās iestādes, militārpersonām, kuras dienestu Aizsardzības ministrijas pakļautībā vai pārziņā esošajās militārajās struktūrvienībās uzsākušas pirms šā likuma spēkā stāšanās un tajās nodienējušas vismaz trīs gadus, bet militārpersonām, kuras dienestu uzsākušas pēc šā likuma spēkā stāšanās dienas, - ja nodienēti 10 gadi;

2) dienesta laiku prokuratūras iestādēs prokuroru un izmeklētāju amatos militārpersonām, kurām pirms šā likuma spēkā stāšanās piešķirta jaunākā, trešās, otrās vai pirmās klases jurista, jaunākā tieslietu padomnieka, tieslietu padomnieka, vecākā tieslietu padomnieka vai valsts tieslietu padomnieka dienesta pakāpe un kuras Aizsardzības ministrijas pakļautībā vai pārziņā esošajās militārajās struktūrvienībās nodienējušas vismaz trīs gadus, bet militārpersonām, kuras dienestu uzsākušas pēc šā likuma spēkā stāšanās, - ja nodienēti 10 gadi;

3) apdrošināšanas stāžu saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām" pirms aktīvā militārā vai ierindas dienesta militārpersonām, kuras dienestu Aizsardzības ministrijas pakļautībā vai pārziņā esošajās militārajās struktūrvienībās uzsākušas pirms šā likuma spēkā stāšanās un tajās nodienējušas vismaz trīs gadus, bet militārpersonām, kuras dienestu uzsākušas pēc šā likuma spēkā stāšanās dienas, - ja nodienēti 10 gadi:

a) 80 procentu apjomā,

b) 100 procentu apjomā, ja pirms aktīvā militārā vai ierindas dienesta nodienēti ne mazāk kā pieci gadi ārrindas dienestā Zemessardzē.

20. Līdz 2010.gada 31.decembrim militārpersonai par katru gadu, kas pietrūkst līdz 20 gadu izdienas stāžam, samazina izdienas pensiju par diviem procentiem no šā likuma 6.panta pirmajā daļā noteiktā pensijas apmēra, ja nodienēti ne mazāk kā 10 gadi un ja militārpersona tiek atvaļināta:

1) sakarā ar to, ka sasniegts normatīvajos aktos noteiktais maksimālais vecums aktīvajā militārajā dienestā;

2) slimības vai veselības stāvokļa dēļ;

3) amatu skaita samazināšanas dēļ;

4) sakarā ar to, ka ir izbeidzies uz noteiktu laiku noslēgtā dienesta līguma termiņš.”

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.