1

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              Anotācija

 

 

2009. gada 4.jūnijā

Nr.______________

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

            Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 79.pantu iesniedzam izskatīšanai likumprojektu „Grozījumi likumā Par pievienotās vērtības nodokli ".

 

Pielikumā: „Grozījumi likumā Par pievienotās vērtības nodokli ".

 

 

 

 

Partijas Pilsoniskā Savienība

Saeimas frakcijas deputāti:

 

 

1.       _______________________________

2.       _______________________________

3.       _______________________________

4.       _______________________________

5.       _______________________________


 

Likumprojekts

 

 

 

 

Grozījumi likumā Par pievienotās vērtības nodokli

 

 

Izdarīt likumā Par pievienotās vērtības nodokli (Latvijas Vēstnesis, 1995, 49., 170.nr.; 1996, 82.nr.; 1997, 309/310.nr.; 1999, 133/135., 406/407. nr.; 2000, 448/449.nr.; 2001, 39., 178., nr.; 2002, 150., 187., nr.; 2003, 97., 164., 182., nr.; 2004, 35., 50., 64.,183., 206., nr.; 2005., 99., 179., nr.; 2006, 94., 207., nr.; 2008, 23., 186., 200., nr.) šādus grozījumus:

 

 

1. Izteikt likuma 62 panta 5. punktu šādā redakcijā:

„5) grāmatu un kartogrāfisko izdevumu piegādēm”

 

2. Izteikt likuma 62 panta 7. punktu šādā redakcijā:

„7)viesu izmitināšanas pakalpojumiem viesu izmitināšanas mītnēs (viesnīcās, moteļos, viesu mājās, lauku tūrismam izmantojamās mājās, kempingos, tūrisma mītnēs)”

 

3. Izteikt likuma 62 panta 17. punktu šādā redakcijā:

 

„17)dabasgāzes piegādēm iedzīvotājiem, izņemot dabasgāzi autotransportam, un no atjaunojamiem energoresursiem iegūtās biogāzes piegādēm.”

 

4. Izteikt likuma 62 panta 20. punktu šādā redakcijā:

 

„20) šādas malkas un koksnes kurināmā piegādēm iedzīvotājiem: 

a) pagaļu, zaru, žagaru saišķu vai tamlīdzīgā veidā, 

b) koksnes šķeldas vai skaidas, 

c) zāģskaidas un koksnes atlikumi, 

d) zāģskaidu un koksnes atlikumi aglomerētu vai neaglomerētu brikešu, granulu vai tamlīdzīgā veidā.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekta

Grozījumi Par pievienotās vērtības nodokli

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Spēkā esošā likuma Par pievienotās vērtības nodokli redakcija paredz 10 procentu likmes piemērošanu dabasgāzes piegādēm iedzīvotājiem ( izņemot dabasgāzi autotransportam). Likums neparedz pazeminātās nodokļa likmes piemērošanu alternatīvajām enerģijas piegādēm.

Pirms 2008. gada 19. decembra likuma Par pievienotās vērtības nodokli pieņemšanas, pazeminātās pievienotās vērtības nodokļa likmes piemērošana tika paredzēta grāmatu un kartogrāfisko izdevumu piegādēm, viesu izmitināšanas pakalpojumiem viesu izmitināšanas mītnēs (viesnīcās, moteļos, viesu mājās, lauku tūrismam izmantojamās mājās, kempingos, tūrisma mītnēs), malkas un koksnes kurināmā piegādēm iedzīvotājiem. Paredzams, ka 2008. gada 19. decembrī pieņemtie grozījumi likumā nozīmēs kopējā grāmatu izdevēju metiena samazināšanos aptuveni par 45 procentiem. Pašlaik spēkā esošā redakcija, kas paredz viesnīcu pakalpojumiem piemērot pievienotās vērtības nodokļa likumi 21% apmērā, nozīmē Latvijas naktsmītņu konkurētspējas zaudēšanu Eiropas valstu vidū.

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

Lai sekmētu alternatīvās enerģijas ražošanu partijas Pilsoniskā Savienība deputāti ierosina papildināt likuma Par pievienotās vērtības nodokli 62 panta 17. punktu, paredzot, ka 10 procentu likme tiek piemērota no atjaunojamiem energoresursiem iegūtās biogāzes piegādēm. Šādi grozījumi sekmētu labvēlīgākus apstākļus alternatīvās enerģijas ražošanai.

Partijas Pilsoniskā Savienība Saeimas frakcijas deputātu iesniegtais likumprojekts paredz 10 procentu likmes piemērošanu grāmatu un kartogrāfisko izdevumu piegādēm, viesu izmitināšanas pakalpojumiem viesu izmitināšanas mītnēs (viesnīcās, moteļos, viesu mājās, lauku tūrismam izmantojamās mājās, kempingos, tūrisma mītnēs), malkas un koksnes kurināmā piegādēm iedzīvotājiem.

 

3. Cita informācija

Nav

 

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Nenozīmīgs valsts budžeta ieņēmumu samazinājums. Sekmē vietējo resursu izmantošanu tautsaimniecībā, radot jaunas darba vietas.  

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Nodrošina vienlīdzīgus apstākļus videi draudzīgas enerģijas ražošanai Latvijā salīdzinājumā ar fosilās enerģijas veidiem. 

Mazina zaudējumus Latvijas tūrisma biznesam.

Mazina zaudējumus grāmatizdevējiem un samazina grāmatu pārdošanas cenas tirdzniecībā.

 

 

 

3. Sociālo seku izvērtējums

Mazina apdraudējumu vairākām tautsaimniecības nozarēm, tādējādi saglabājot darba vietas

4. Ietekme uz vidi

Sekmē videi draudzīgas enerģijas ražošanu

5. Cita informācija

Nav

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
vals ts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. Latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2009

2010.

2011.

2012.

 

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

nenozīmīgas

nenozīmīgas

nenozīmīgas

nenozīmīgas

nenozīmīgas

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

-

-

-

-

-

Cita informācija

Nav

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Papildus normatīvie akti nav jāizdod.

Jāizdara grozījumi vairākos Ministru kabineta noteikumos:

  • - Ministru kabineta 2006.gada 14.novembra noteikumos Nr.933 „Likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” normu piemērošanas kārtība”;
  • - Ministru kabineta 2006.gada 10.janvāra noteikumi Nr.42 „Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju”;
  • Ministra kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumi Nr. 1028 „Pievienotās vērtības nodokļa piemērošanas kārtība darījumos ar kokmateriāliem”;
  •  Ministra kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumi Nr.293 „Kārtība, kādā trešajās valstīs vai trešajās teritorijās reģistrētām fiziskajām personām atmaksājams pievienotās vērtības nodoklis par Latvijas Republikā iegādātajām precēm, kuras tiek izvestas no Eiropas Savienības teritorijas, licences izsniegšanas kārtība un kārtība, kādā licencētā persona un veikals norēķinās savstarpēji un ar valsts budžetu”

2. Cita informācija

Nav

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 Likumprojekts sekmē Eiropas Savienības nostādņu par alternatīvās enerģijas ražošanu ieviešanu praksē.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

 Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 Likumprojekts šo jomu neskar.

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Likumprojekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

Nav

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

Latvijas Grāmatizdevēju asociācija

2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Latvijas Grāmatizdevēju asociācija atbalsta  PVN 10% likmes piemērošanu grāmatu un kartogrāfisko izdevumu piegādēm

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

 

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

 

5. Cita informācija

Nav

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas.

Jaunas institūcijas netiek radītas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Saskaņā ar likumu “Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību” normatīvais akts tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības varēs aizstāvēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

Nav