Sociālo un darba lietu komisija

2009. gada 17.jūnijā  Nr.9/10-

 

Rīgā

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

           Sociālo un darba lietu komisija iesniedz likumprojektu “Grozījumi Ārstniecības likumā” (nr.1329/Lp9) izskatīšanai otrajā lasījumā (steidzams).

       Pielikumā: apkopoto priekšlikumu tabula uz 5  lpp.

 

 

 

Komisijas priekšsēdētāja                                                                       A.Barča

 


 

Sociālo un darba lietu komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam (steidzams)

 

Grozījumi Ārstniecības likumā (nr. 1329 /Lp9)

 

Spēkā esošā redakcija

Pirmajā lasījuma redakcija

Nr

Priekšlikumi

(10 )

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

         

1

     Sociālo un darba lietu komisija

 

     Papildināt likumprojektu ar ievaddaļu šādā redakcijā:

 „Izdarīt Ārstniecības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 15.nr.; 1998, 7.nr.; 2000, 13.nr.; 2001, 15.nr.; 2004, 9., 13.nr.; 2005, 14.nr.; 2006, 14.nr.; 2007, 8., 21., 24.nr.; 2008, 13.nr.; 2009, 10.nr.) šādus grozījumus:”

 

Atbalstīts

 

Izdarīt Ārstniecības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 15.nr.; 1998, 7.nr.; 2000, 13.nr.; 2001, 15.nr.; 2004, 9., 13.nr.; 2005, 14.nr.; 2006, 14.nr.; 2007, 8., 21., 24.nr.; 2008, 13.nr.; 2009, 10.nr.) šādus grozījumus:

50.pants.

(2) Ziņas par pacientu var sniegt:

1) citām ārstniecības personām ārstniecības mērķu sasniegšanai;

2) Veselības un darbspējas ekspertīzes ārstu komisijai (VDEĀK);

3) Veselības inspekcijai;

4) Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūrai veselības aprūpes pakalpojumu administrēšanai;

5) Valsts darba inspekcijai - nelaimes gadījumu darbā un arodslimību izmeklēšanai un uzskaitei.

 

 

2

   

     Veselības ministrs I.Eglītis

 

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

  „Aizstāt 50.panta otrās daļas 4.punktā vārdus “Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūrai” ar vārdiem “Veselības norēķinu centram”.

 

 

Atbalstīts

1. Aizstāt 50.panta otrās daļas 4.punktā vārdus “Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūrai” ar vārdiem “Veselības norēķinu centram”.

 

52.pants. Ārstniecības personas regulāri sniedz Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūrai medicīnas statistisko informāciju likumos noteiktajā kārtībā.

 

3

     Veselības ministrs I.Eglītis

 

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

 

„Izslēgt  52.pantu.”

Atbalstīts

2. Izslēgt 52.pantu.

 

53.1 pants. (1) Ārstniecības personai piemērojamas darba tiesiskās attiecības regulējošo normatīvo aktu normas tiktāl, ciktāl šajā likumā nav noteikts citādi.

(2) Ārstniecības personai var noteikt pagarinātu normālo darba laiku, kas pārsniedz Darba likumā noteikto normālo darba laiku, ja tiek ievēroti darba drošības un veselības aizsardzības vispārīgie principi.

(3) Lai nodrošinātu ārstniecības pieejamību , pēc ārstniecības personas vai ārstniecības iestādes iniciatīvas ārstniecības personai var noteikt pagarinātu normālo darba laiku, kas nepārsniedz 60 stundas nedēļā un 240 stundas mēnesī.

(4) Ārstniecības personu aizliegts sodīt vai citādi tieši vai netieši radīt tai nelabvēlīgas sekas, ja šī persona nepiekrīt pagarināta normālā darba laika noteikšanai.

(5) Ja ārstniecības personai noteikts pagarināts normālais darba laiks, tad ne retāk kā ik pēc četriem mēnešiem ārstniecības iestādei nepieciešams saņemt šīs personas rakstveida piekrišanu pagarinātā normālā darba laika noteikšanai.

(6) Ārstniecības iestāde veic to ārstniecības personu uzskaiti, kurām noteikts pagarināts normālais darba laiks, un nodrošina šīs informācijas pieejamību Valsts darba inspekcijai.

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

             Labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs  A.Staķis

 

      Papildināt likuma 53.1panta ar septīto daļu šādā redakcijā:

„(7) Darbinieks, kas veic pagarināto normālo darba laiku, saņem par nostrādātajām stundām ne mazāk kā viņam noteikto stundas vai dienas algas likmi, bet, ja nolīgta akorda alga, - atbilstoši akorddarba izcenojumam par paveiktā darba daudzumu.”

 

   Veselības ministrs I.Eglītis

 

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

„Papildināt 53.1 pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Ja ārstniecības personai noteikts pagarināts normālais darba laiks, darba samaksu par darbu laiku, kas pārsniedz Darba likumā noteikto normālo darba laiku, nosaka proporcionāli darba laika pieaugumam ne mazāk kā noteiktās stundas vai dienas algas likmes apmērā, bet, ja nolīgta akordalga, — atbilstoši akorddarba izcenojumam par paveiktā darba daudzumu.””

 

Daļēji atbalstīts priekšl. Nr. 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

3. Papildināt 53.1 pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Ja ārstniecības personai noteikts pagarināts normālais darba laiks, darba samaksu par darbu laiku, kas pārsniedz Darba likumā noteikto normālo darba laiku, nosaka proporcionāli darba laika pieaugumam ne mazāk kā noteiktās stundas vai dienas algas likmes apmērā, bet, ja nolīgta akordalga, — atbilstoši akorddarba izcenojumam par paveiktā darba daudzumu.”

 

54.pants. (1) Ārstniecības iestādi var izveidot valsts institūcijas, pašvaldības, fiziskās vai juridiskās personas.

 

 

 

 

 

 (2) Ārstniecības iestādes var būt ambulatoras, kur pacientiem, ja nav nepieciešama ievietošana stacionārā, sniedz primārās un sekundārās veselības aprūpes pakalpojumus, un stacionāras, kur pacientiem, kas visu diennakti atrodas pastāvīgā ārstniecības personu aprūpē, sniedz sekundārās un terciārās veselības aprūpes pakalpojumus līdz noteikta ārstniecības mērķa sasniegšanai.

 

 

6

Veselības ministrs I.Eglītis

 

      Izteikt 54.panta otro daļu šādā redakcijā: (2) Ārstniecības iestādes var būt ambulatoras, kur pacientiem, ja nav nepieciešama ievietošana stacionārā, nodrošina ārstniecības pakalpojumus, un stacionāras, kur pacientiem, kas visu diennakti atrodas pastāvīgā ārstniecības personu aprūpē, sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību, nosaka diagnozi un nodrošina ārstniecības pakalpojumus līdz noteiktas ārstniecības pakāpes sasniegšanai.”

Atbalstīts.

Iekļauts priekšlik. Nr.8

 

 

 

    Papildināt 54.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

   "(3) Šā panta otrajā  daļā  minēto  veselības  aprūpes  pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai ārstniecības iestādes  var sniegt šādus ar medicīnu saistītos pakalpojumus līdz noteikta ārstniecības mērķa sasniegšanai:

        1) izmitināšanu, ko nodrošina pacientam un personai, kas uzturas kopā ar pacientu;

         2) ēdināšanu, ko nodrošina pacientam līdz noteikta ārstniecības mērķa sasniegšanai;

        3) pacientu transportēšanu ar transportlīdzekli, kas speciāli aprīkots ar medicīnas ierīcēm."

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Juridiskais birojs

 

    Aizstāt vārdus „ārstniecības iestādēs var” ar vārdiem „ārstniecības iestādei ir tiesības sniegt”;

  

 

 

 

      Sociālo un darba lietu komisija

Uzskatīt līdzšinējo likumprojekta tekstu par 4.pantu un izteikt šādā redakcijā:

   „ 4. 54.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ārstniecības iestādes var būt ambulatoras, kur pacientiem, ja nav nepieciešama ievietošana stacionārā, nodrošina ārstniecības pakalpojumus, un stacionāras, kur pacientiem, kas visu diennakti atrodas pastāvīgā ārstniecības personu aprūpē, sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību, nosaka diagnozi un nodrošina ārstniecības pakalpojumus līdz noteiktas ārstniecības pakāpes sasniegšanai.”;

Atbalstīts.

Iekļauts priekšlik. Nr.8

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 54.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ārstniecības iestādes var būt ambulatoras, kur pacientiem, ja nav nepieciešama ievietošana stacionārā, nodrošina ārstniecības pakalpojumus, un stacionāras, kur pacientiem, kas visu diennakti atrodas pastāvīgā ārstniecības personu aprūpē, sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību, nosaka diagnozi un nodrošina ārstniecības pakalpojumus līdz noteiktas ārstniecības pakāpes sasniegšanai.”;

 

 

 

 

 papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Šā panta otrajā daļā minēto ārstniecības pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai ārstniecības iestādei ir tiesības sniegt šādus ar medicīnu saistītus pakalpojumus līdz noteikta ārstniecības mērķa sasniegšanai:

1) izmitināšanu, ko nodrošina pacientam un personai, kas uzturas kopā ar pacientu;

2) ēdināšanu, ko nodrošina pacientam;

3) pacientu transportēšanu ar transportlīdzekli, kas speciāli aprīkots ar medicīnas ierīcēm.”

 

 

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Šā panta otrajā daļā minēto ārstniecības pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai ārstniecības iestādei ir tiesības sniegt šādus ar medicīnu saistītus pakalpojumus līdz noteikta ārstniecības mērķa sasniegšanai:

1) izmitināšanu, ko nodrošina pacientam un personai, kas uzturas kopā ar pacientu;

2) ēdināšanu, ko nodrošina pacientam;

3) pacientu transportēšanu ar transportlīdzekli, kas speciāli aprīkots ar medicīnas ierīcēm.”

Pārejas noteikumi

 

9

    Veselības ministrs I.Eglītis

 

    Papildināt pārejas noteikumus ar 16.punktu šādā redakcijā:   „Grozījums šā likuma 50. pantā  un grozījums par 52.panta   izslēgšanu stājas spēkā 2009.gada 1.oktobrī.„

Atbalstīts

5. Papildināt pārejas noteikumus ar 16.punktu šādā redakcijā:

“16. Grozījums šā likuma 50.pantā un grozījums par 52.panta izslēgšanu stājas spēkā 2009.gada 1.oktobrī.”

 

 

 

10

    Sociālo un darba lietu komisija

       Izteikt noteikumu par likuma  spēkā stāšanos šādā redakcijā: „Likums stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.”

Atbalstīts

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.