Iesniedz Tautsaimniecības komisija

7.07.2009.

9/8 -

  

 

Saeimas Prezidijam

 

 

          Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija iesniedz otrajam lasījumam sagatavoto likumprojektu "Grozījumi likumā „Par aviāciju”” (Nr.1227/Lp9)  (Steidzams).

          Komisija lūdz iekļaut likumprojektu Saeimas š.g. 16.jūlija ārkārtas sēdes darba kārtībā.

                             

 

         

Pielikumā:   apkopoto priekšlikumu tabula likumprojekta                                           otrajam lasījumam uz .... lpp.

 

                                    

                                   

 

Ar cieņu,

 

 

 

 

 

 

Vents Armands Krauklis

komisijas priekšsēdētāja biedrs

 

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

STEIDZAMS

 

Grozījumi likumā „Par aviāciju”

( Reģ. nr. 1227/Lp9 )

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Iesniegtie priekšlikumi

 (13)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

Par aviāciju

 

Grozījumi likumā "Par aviāciju"

 

 

 

Grozījumi likumā “Par aviāciju”

 

Izdarīt likumā "Par aviāciju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 22.nr.; 1997, 13., 23.nr.; 1998, 15., 23.nr.; 1999, 23.nr.; 2002, 12.nr.; 2003, 15.nr.; 2004, 7., 10., 13., 20.nr.; 2005, 10., 15.nr.; 2006, 1., 12., 24.nr.; 2007, 10., 14.nr.; 2008, 9.nr.; 2009, 6.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt likumā “Par aviāciju” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 22.nr.; 1997, 13., 23.nr.; 1998, 15., 23.nr.; 1999, 23.nr.; 2002, 12.nr.; 2003, 15.nr.; 2004, 7., 10., 13., 20.nr.; 2005, 10., 15.nr.; 2006, 1., 12., 24.nr.; 2007, 10., 14.nr.; 2008, 9.nr.; 2009, 6.nr.) šādus grozījumus:

3.pants. Likuma darbības joma

Šajā likumā noteiktās prasības attiecas uz:

1) civilo un militāro aviāciju Latvijas Republikas teritorijā;

 

 

 

 

 

2) Latvijas Republikas civilās un militārās aviācijas gaisa kuģiem, kuri atrodas ārpus Latvijas Republikas teritorijas, ja tās valsts likumdošanas aktos, kuras teritorijā atrodas gaisa kuģis, nav noteikts citādi;

 

 

 

 

 

3) Latvijas Republikas muitas un Valsts robežsardzes dienestu aviāciju.

 

 

 

 

 

Šā likuma 13., 14., 28. un 29.panta, 40.panta pirmās, otrās un ceturtās daļas, 41. un 42.panta, 44.panta otrās, trešās un ceturtās daļas, 45., 47.panta, 49.panta otrās daļas, 56., 61., 63., 70., 97., 113., 114., 115., 116. un 117.panta noteikumi attiecas uz Latvijas Republikas militāro aviāciju un ārvalstu militārās aviācijas gaisa kuģiem, kurus Latvijas Nacionālie bruņotie spēki izmanto valsts aizsardzības un drošības interesēs.

1. Izslēgt 3.panta otrajā daļā skaitli "70".

 

 

 

1. Izslēgt 3.panta otrajā daļā skaitli “70”.

Šā likuma 40. un 41.panta noteikumi attiecas uz personām, kas veic šā likuma 40.panta pirmās daļas 2., 3. un 4.punktā un otrajā daļā paredzēto darbību vai šā likuma 41.pantā norādīto potenciāli bīstamu objektu būvniecību, ierīkošanu, izvietošanu un apzīmēšanu.

 

 

 

 

 

Atkāpšanās no šā panta pirmās daļas 3.punkta un otrās daļas noteikumiem, ja tas nepieciešams, lai pildītu šo dienestu ārkārtējās funkcijas, pieļaujama ar Latvijas Republikas Ministru kabineta lēmumu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.09.2004. likumu, 22.06.2005. likumu, 15.12.2005. likumu, 11.05.2006. likumu un 26.10.2006. likumu)

 

 

 

 

 

6.pants. Aviācijas departamenta, Civilās aviācijas aģentūras un Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja kompetence

Aviācijas departaments:

1) izstrādā civilās aviācijas perspektīvās attīstības programmu un koncepciju projektus;

 

 

 

 

 

2) izsniedz licences komercdarbības veikšanai gaisa satiksmes pakalpojumu jomā;

 

 

 

 

 

3) izstrādā līgumus starptautisko lidojumu un gaisa pārvadājumu jomā, piedalās šo līgumu noslēgšanā vai Latvijas Republikas Ministru kabineta pilnvarojumā slēdz tos patstāvīgi;

 

 

 

 

 

4) sadarbojas ar citu valstu valdību pārstāvjiem un pilnvarotām aviācijas institūcijām, kā arī ar starptautiskajām civilās aviācijas organizācijām gaisa telpas izmantošanas un civilās aviācijas darbības attīstības jautājumos;

 

 

 

 

 

5) pieprasa no juridiskajām un fiziskajām personām, kuru darbība saistīta ar Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanu vai civilās aviācijas līdzekļu ekspluatāciju, savu funkciju pildīšanai nepieciešamo informāciju;

 

 

 

 

 

6) izsniedz atļaujas veikt pasažieru, bagāžas un kravas pārvadājumus, kā arī speciālos aviācijas darbus;

 

 

 

 

 

7) (izslēgts ar 11.05.2006. likumu).

 

 

 

 

 

Civilās aviācijas aģentūra:

 

 

 

 

 

1) veic Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanas un civilās aviācijas darbības valsts uzraudzību;

 

 

 

 

 

2) aizliedz darbību, kas saistīta ar Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanu vai civilās aviācijas gaisa kuģu, lidlauku un citu civilās aviācijas objektu un iekārtu ekspluatāciju, ja tiek pārkāpti šā likuma un citu uz tā pamata izdoto normatīvo aktu noteikumi, kā arī darbību, kas apdraud gaisa kuģu lidojumu drošību;

 

 

 

 

 

3) (izslēgts ar 15.12.2005. likumu);

 

 

 

 

 

4) izstrādā pasākumus gaisa kuģu lidojumu un civilās aviācijas drošības garantēšanai, kā arī uzrauga Aviācijas meklēšanas un glābšanas koordinācijas centra darbību;

 

 

 

 

 

5) pieprasa no juridiskajām un fiziskajām personām, kuru darbība saistīta ar Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanu vai civilās aviācijas līdzekļu ekspluatāciju, savu funkciju pildīšanai nepieciešamo informāciju;

 

 

 

 

 

6) reģistrē civilās aviācijas gaisa kuģus Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā;

 

 

 

 

 

7) (izslēgts ar 29.03.2007. likumu);

 

 

 

 

 

8) (izslēgts ar 12.06.2003. likumu);

 

 

 

 

 

9) sagatavo normatīvos aktus, kuri regulē civilās aviācijas darbību;

 

 

 

 

 

10) sadarbojas ar citu valstu valdību pilnvarotām aviācijas institūcijām Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanas un civilās aviācijas darbības valsts uzraudzības un gaisa kuģu meklēšanas un glābšanas jomā;

 

 

 

 

 

11) izmeklē incidentus gadījumos, kad to neveic Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs atbilstoši šā panta trešās daļas 1.punktam.

 

 

 

 

 

Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs:

2. Aizstāt 6.panta trešajā daļā vārdus "aviācijas nelaimes" ar vārdiem "civilās aviācijas nelaimes".

 

 

 

2. 6.pantā:

aizstāt trešajā daļā vārdus “aviācijas nelaimes” ar vārdiem “civilās aviācijas nelaimes”;

1) izmeklē aviācijas nelaimes gadījumus, nopietnus incidentus un, ja tas nepieciešams lidojumu drošības uzlabošanai, arī incidentus;

 

 

 

 

 

2) izstrādā rekomendācijas aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu cēloņu novēršanai turpmākajā civilās aviācijas darbībā;

 

 

 

 

 

3) ziņo Satiksmes ministrijai par Latvijas Republikas teritorijā un citās valstīs notikušajiem aviācijas nelaimes gadījumiem un incidentiem;

 

 

 

 

 

4) ziņo ieinteresēto valstu aviācijas institūcijām, personām un Starptautiskās civilās aviācijas organizācijai (ICAO) par Latvijas Republikas teritorijā notikušajiem aviācijas nelaimes gadījumiem un incidentiem.

 

 

 

 

 

Aviācijas departamenta, Civilās aviācijas aģentūras un Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja speciālistiem ir tiesības iekļūt un netraucēti pildīt dienesta pienākumus visos civilās aviācijas objektos, kas atrodas Latvijas Republikas teritorijā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.10.98. likumu, 22.06.2005. likumu un 15.12.2005. likumu)

 

 

 

 

 

 

 

1

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs A.Bergholcs

Papildināt 6.pantu ar piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

„Civilās aviācijas aģentūra var izdot administratīvos aktus par aizliegumu vai ierobežojumu piemērošanu darbībām, kas saistītas ar civilās aviācijas personāla sertificēšanu, Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanu vai civilās aviācijas gaisa kuģu, lidlauku un citu civilās aviācijas objektu un iekārtu ekspluatāciju, lai nodrošinātu Eiropas Savienības tiesību aktos noteikto aviācijas drošības prasību īstenošanu. Administratīvā akta pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

daļēji atbalstīts,

iekļauts priekšl. nr.2

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā privātpersonai ar līgumu var deleģēt izpletņlēcēju desantēšanas, ultravieglo gaisa kuģu ekspluatācijas uzraudzību, ultravieglo gaisa kuģu pilota un tehniskās apkopes personāla sertificēšanu un motoparaplānu un motodeltaplānu reģistrāciju.”

 

 

 

 

2

Atbildīgā komisija

papildināt 6.pantu ar piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

“Civilās aviācijas aģentūra var izdot administratīvos aktus par aizliegumu vai ierobežojumu piemērošanu darbībām, kas saistītas ar civilās aviācijas personāla sertificēšanu, Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanu vai civilās aviācijas gaisa kuģu, lidlauku un citu civilās aviācijas objektu un iekārtu ekspluatāciju, lai nodrošinātu Eiropas Savienības tiesību aktos noteikto aviācijas drošības prasību īstenošanu. Administratīvā akta pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

Atbalstīts

 

papildināt pantu ar piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

“Civilās aviācijas aģentūra var izdot administratīvos aktus par aizliegumu vai ierobežojumu piemērošanu darbībām, kas saistītas ar civilās aviācijas personāla sertificēšanu, Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanu vai civilās aviācijas gaisa kuģu, lidlauku un citu civilās aviācijas objektu un iekārtu ekspluatāciju, lai nodrošinātu Eiropas Savienības tiesību aktos noteikto aviācijas drošības prasību īstenošanu. Administratīvā akta pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

 

 

 

Civilās aviācijas aģentūra Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā privātpersonai ar līgumu var deleģēt izpletņlēcēju desantēšanas, ultravieglo gaisa kuģu ekspluatācijas uzraudzību, ultravieglo gaisa kuģu pilotu un tehniskās apkopes personāla sertificēšanu un motoparaplānu un motodeltaplānu reģistrāciju.”

 

   Civilās aviācijas aģentūra Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā privātpersonai ar līgumu var deleģēt izpletņlēcēju desantēšanas, ultravieglo gaisa kuģu ekspluatācijas uzraudzību, ultravieglo gaisa kuģu pilotu un tehniskās apkopes personāla sertificēšanu un motoparaplānu un motodeltaplānu reģistrāciju.”

27.1 pants. Nodeva par pasažieru izlidošanu

Lidostās var iekasēt valsts nodevu par pasažieru izlidošanu.

 

3

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs A.Bergholcs

Izslēgt 27.1 pantu.

Atbalstīts

 

3. Izslēgt 27.1 pantu.

Ieņēmumus no valsts nodevas izmanto lidostas infrastruktūras attīstības finansēšanai.

(1999.gada 11.novembra likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.09.2004. likumu)

 

 

 

 

 

28.pants. Maksa par aeronavigācijas pakalpojumu un civilās aviācijas lidlauku pakalpojumu izmantošanu

Gaisa kuģa īpašnieks vai ekspluatants, ja gaisa kuģi ekspluatē cita persona, valsts akciju sabiedrības “Latvijas gaisa satiksme” aeronavigācijas pakalpojumus un civilās aviācijas lidlauku sniegtos pakalpojumus izmanto par maksu.

 

4

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs A.Bergholcs

Izteikt 28.pantu šādā redakcijā:

„28.pants. Maksa par aeronavigācijas pakalpojumu un civilās aviācijas lidlaukā sniegto pakalpojumu izmantošanu

Ministru kabinets nosaka valsts akciju sabiedrības „Latvijas gaisa satiksme” aeronavigācijas pakalpojumu maksas noteikšanas un sadales kārtību, kā arī šādas valsts nozīmes civilās aviācijas lidlaukā sniegto pakalpojumu maksas, norādot pakalpojumus, kas ietverti šajās maksās, un atbrīvojumu no tām:

1) gaisa kuģu pacelšanās un nosēšanās maksa;

2) gaisa kuģu stāvēšanas maksa operatīvajā gaisa kuģu stāvvietā par laiku, kurā tiek veikta gaisa kuģa apkalpošana pirms vai pēc lidojuma;

3) pasažieru apkalpošanas maksa.

Atbalstīts

 

 

Redakc.

preciz.

 

 

4. Izteikt 28.pantu šādā redakcijā:

“28.pants. Maksa par aeronavigācijas pakalpojumu un civilās aviācijas lidlaukā sniegto pakalpojumu izmantošanu

   Ministru kabinets reglamentē valsts akciju sabiedrības “Latvijas gaisa satiksme” aeronavigācijas pakalpojumu maksas noteikšanas un sadales kārtību, kā arī šādas valsts nozīmes civilās aviācijas lidlaukā sniegto pakalpojumu maksas, norādot pakalpojumus, kas ietverti šajās maksās, un atbrīvojumu no tām:

1) gaisa kuģu pacelšanās un nosēšanās maksa;

2) maksa par gaisa kuģu stāvēšanu operatīvajā gaisa kuģu stāvvietā par laiku, kurā tiek veikta gaisa kuģa apkalpošana pirms vai pēc lidojuma;

3) pasažieru apkalpošanas maksa.

Šā panta pirmajā daļā minētās maksas noteikšanas un sadales kārtību, izņemot maksu par pašvaldību un privātpersonu īpašumā esoša civilās aviācijas lidlauka sniegtajiem pakalpojumiem un tās sadales kārtību, nosaka Ministru kabinets. Maksu par pašvaldību īpašumā esoša civilā lidlauka sniegtajiem pakalpojumiem un tās sadales kārtību nosaka attiecīgā pašvaldība. Maksu par privātpersonas īpašumā esoša civilās aviācijas lidlauka sniegtajiem pakalpojumiem nosaka civilās aviācijas lidlauka īpašnieks.

 

 

Maksu par pakalpojumiem, kas nav noteikti saskaņā ar šā panta pirmo daļu (tai skaitā par pakalpojumiem, kas saistīti ar gaisa kuģu pacelšanās, stāvēšanas vai nosēšanās nodrošināšanu vai pasažieru apkalpošanas nodrošināšanu), nosaka attiecīgā pakalpojuma sniedzējs lidlaukā.

 

Redakc.

preciz.

 

   Maksu par pakalpojumiem, kas nav noteikti saskaņā ar šā panta pirmo daļu (tai skaitā par pakalpojumiem, kas saistīti ar gaisa kuģu pacelšanās, stāvēšanas vai nosēšanās nodrošināšanu vai pasažieru apkalpošanas nodrošināšanu), nosaka attiecīgā pakalpojuma sniedzējs.

 

Kārtību, kādā saskaņā ar šā panta pirmās un otrās daļas noteikumiem paredzētos maksājumus kārto Latvijas Republikas militārā aviācija, nosaka Latvijas Republikas Ministru kabinets.

 

 

Maksu par pašvaldību īpašumā esoša civilās aviācijas lidlauka sniegtajiem pakalpojumiem un tās sadales kārtību nosaka attiecīgā pašvaldība.”

Redakc.

preciz.

 

   Maksu par pašvaldības īpašumā esošā civilās aviācijas lidlaukā sniegtajiem pakalpojumiem un tās sadales kārtību nosaka attiecīgā pašvaldība.”

Kārtību, kādā saskaņā ar šā panta pirmās un otrās daļas noteikumiem paredzētos maksājumus kārto Valsts robežsardzes aviācija, nosaka Latvijas Republikas Ministru kabinets.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.06.2005. likumu, 15.12.2005. likumu, 11.05.2006. likumu un 26.10.2006. likumu)

 

 

 

 

 

Piektā nodaļa
CIVILĀS AVIĀCIJAS PERSONĀLS

30.pants. Civilās aviācijas personālam izvirzāmās prasības

Civilās aviācijas personālam ir jābūt speciāli sagatavotam un ar ieņemamajam amatam noteiktu nepieciešamo darba stāžu, bet atsevišķu kategoriju civilās aviācijas personāla veselības stāvoklim jāatbilst noteiktām prasībām.

 

 

 

 

 

Civilās aviācijas personālam izvirzāmās prasības nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

Gaisa kuģu apkalpes locekļu darba un atpūtas laika organizēšanas un ievērošanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 15.12.2005. likumu un 13.03.2008. likumu)

 

 

 

 

 

 

 

5

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs A.Bergholcs

Papildināt likumu ar 301.pantu šādā redakcijā:

„301.pants. Civilās aviācijas personāla veselības stāvokļa izvērtēšana

Civilās aviācijas personāla un personu, kas pretendē uz civilās aviācijas personāla apliecības saņemšanu, veselības stāvoklim jāatbilst noteiktām prasībām.

Atbalstīts

 

Redakc.

preciz.

 

 

5. Papildināt likumu ar 30.1 pantu šādā redakcijā:

“30.1 pants. Civilās aviācijas personāla veselības stāvokļa izvērtēšana

   Civilās aviācijas personāla un uz civilās aviācijas personāla apliecības saņemšanu pretendējošu personu veselības stāvoklim jāatbilst noteiktām prasībām.

 

 

 

Civilās aviācijas personāls iziet veselības pārbaudi ārstniecības iestādē vai pie aviācijas medicīnas eksperta un saņem veselības apliecību Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

 

   Civilās aviācijas personāls iziet veselības pārbaudi ārstniecības iestādē vai pie aviācijas medicīnas eksperta un saņem veselības apliecību Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

 

 

 

Aviācijas medicīnas centrus un aviācijas medicīnas ekspertus sertificē Civilās aviācijas aģentūra Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.”

 

   Aviācijas medicīnas centrus un aviācijas medicīnas ekspertus sertificē Civilās aviācijas aģentūra Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.”

Sestā nodaļa
LATVIJAS REPUBLIKAS GAISA TELPAS IZMANTOŠANAS
KĀRTĪBA UN LIDOJUMU VEIKŠANA

39.pants. Latvijas Republikas gaisa telpas struktūra

Lai organizētu šā likuma 40.pantā minēto darbību un veiktu tās uzraudzību, valsts akciju sabiedrība "Latvijas gaisa satiksme" izstrādā Latvijas Republikas gaisa telpas struktūru (gaisa trases, maršrutus, nekontrolējamo lidojumu un speciālo lidojumu zonas, lidlauku satiksmes zonas un gaisa satiksmes vadības zonas, aizliegtās zonas u.c.), kas nodrošina gaisa telpas kompleksu izmantošanu atbilstoši visu fizisko un juridisko personu interesēm.

 

6

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs A.Bergholcs

Izteikt 39.pantu šādā redakcijā:

„39.pants. Latvijas Republikas gaisa telpas pārvaldība

Lai organizētu šā likuma 40.pantā minēto darbību un nodrošinātu gaisa telpas pārvaldību, izveido tādu Latvijas Republikas gaisa telpas struktūru, kas atbilst Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktajiem elastīgas gaisa telpas izmantošanas principiem.

 

daļēji atbalstīts,

iekļauts priekšl. nr.7

 

 

Latvijas Republikas gaisa telpas struktūru un tās mainīšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 15.12.2005. likumu)

 

 

Latvijas Republikas gaisa telpas struktūru un tās mainīšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

Gaisa telpas pārvaldības īstenošanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”

 

 

 

 

7

Atbildīgā komisija

Izteikt 39.pantu šādā redakcijā:

“39.pants. Latvijas Republikas gaisa telpas pārvaldība

Lai organizētu šā likuma 40.pantā minēto darbību un nodrošinātu gaisa telpas pārvaldību, izveido tādu Latvijas Republikas gaisa telpas struktūru, kas atbilst Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktajiem elastīgas gaisa telpas izmantošanas principiem.

Ministru kabinets nosaka:

1) Latvijas Republikas gaisa telpas struktūru un tās mainīšanas kārtību;

2) Latvijas Republikas gaisa telpas pārvaldības kārtību.”

Atbalstīts

 

6. Izteikt 39.pantu šādā redakcijā:

“39.pants. Latvijas Republikas gaisa telpas pārvaldība

   Lai organizētu šā likuma 40.pantā minēto darbību un nodrošinātu gaisa telpas pārvaldību, izveido tādu Latvijas Republikas gaisa telpas struktūru, kas atbilst Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktajiem elastīgas gaisa telpas izmantošanas principiem.

   Ministru kabinets nosaka:

1) Latvijas Republikas gaisa telpas struktūru un tās mainīšanas kārtību;

2) Latvijas Republikas gaisa telpas pārvaldības kārtību.”

Septītā nodaļa
CIVILĀS AVIĀCIJAS DROŠĪBA

57.pants. Civilās aviācijas drošības uzturēšanas pamati

Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā veicami civilās aviācijas drošības uzturēšanas pasākumi, un Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 16.decembra regulas (EK) Nr.2320/2002 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas drošības jomā 5.panta izpratnē to uzskata par Nacionālās civilās aviācijas drošības programmu.

 

8

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs A.Bergholcs

57.pantā:

            izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

„Ministru kabinets apstiprina Valsts civilās aviācijas drošības programmu, kurā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 11.marta Regulu (EK) Nr.300/2008 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas drošības jomā un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr.2320/2002 noteikti veicamie civilās aviācijas drošības uzturēšanas pasākumi.”

Atbalstīts

 

7. 57.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“Ministru kabinets apstiprina Valsts civilās aviācijas drošības programmu, kurā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 11.marta regulu (EK) Nr.300/2008 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas drošības jomā un ar ko atceļ regulu (EK) Nr.2320/2002 noteikti veicamie civilās aviācijas drošības uzturēšanas pasākumi.”;

Civilās aviācijas aģentūras administratīvie akti, kas izdoti Eiropas Kopienas aviācijas drošības prasību īstenošanai, ir pārsūdzami tiesā bez apstrīdēšanas augstākai iestādei. Šāda administratīvā akta pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

 

 

 

 

 

Civilās aviācijas drošības politikas jautājumu un starpinstitūciju darbības koordinēšanu nodrošina koleģiāla lēmējinstitūcija - Nacionālā civilās aviācijas drošības komisija. Ministru kabinets apstiprina Nacionālās civilās aviācijas drošības komisijas nolikumu un nosaka tās sastāvu.

(22.06.2005. likuma redakcijā a r grozījumiem, kas izdarīti ar 26.10.2006. likumu)

 

 

 

 

 

 

 

9

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs A.Bergholcs

papildināt 57.pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

„Civilās aviācijas aģentūra saskaņā ar Civilās aviācijas drošības kvalitātes kontroles programmu uzrauga Eiropas Savienības tiesību aktos un Valsts civilās aviācijas drošības programmā noteikto pasākumu īstenošanu. Civilās aviācijas drošības kvalitātes kontroles programmu apstiprina Ministru kabinets.

Atbalstīts

 

papildināt pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

“ Civilās aviācijas aģentūra saskaņā ar Civilās aviācijas drošības kvalitātes kontroles programmu uzrauga Eiropas Savienības tiesību aktos un Valsts civilās aviācijas drošības programmā noteikto pasākumu īstenošanu. Civilās aviācijas drošības kvalitātes kontroles programmu apstiprina Ministru kabinets.

 

 

 

Pasažieru, bagāžas un kravas drošības pārbaudi lidlaukos veic personas, kas sertificētas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.”

 

   Pasažieru, bagāžas un kravas drošības pārbaudi lidlaukos veic personas, kas sertificētas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.”

70.pants. Latvijas Republikas teritorijā notikušo aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšana

Latvijas Republikas teritorijā notikušos aviācijas nelaimes gadījumus un incidentus Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izmeklē Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs.

3. 70.pantā:

aizstāt nosaukumā, pirmajā, otrajā un ceturtajā daļā vārdus "aviācijas nelaimes" ar vārdiem "civilās aviācijas nelaimes";

 

 

 

Redakc.

preciz.

 

8. 70.pantā:

aizstāt panta nosaukumā, pirmajā, otrajā un ceturtajā daļā vārdus “aviācijas nelaimes” ar vārdiem “civilās aviācijas nelaimes”;

 

Ja aviācijas nelaimes gadījumā vismaz viena persona ir guvusi miesas bojājumus, kuru dēļ iestājusies nāve, vai smagus miesas bojājumus, satiksmes ministrs izmeklēšanā var pieaicināt papildu speciālistus.

 

 

 

 

 

Ja civilās aviācijas nelaimes gadījumā vai incidentā iesaistīti Latvijas Republikas Nacionālie bruņotie spēki vai citu valstu militāro spēku gaisa kuģi, satiksmes ministrs un aizsardzības ministrs pēc savstarpējas vienošanās izmeklēšanā var pieaicināt papildu speciālistus.

aizstāt trešajā daļā vārdus "Nacionālie bruņotie spēki" ar vārdiem "Nacionālo bruņoto spēku".

 

 

 

 

aizstāt trešajā daļā vārdus “Nacionālie bruņotie spēki” ar vārdiem “Nacionālo bruņoto spēku”.

 

Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanā var iesaistīt iestāžu un komercsabiedrību speciālistus, kā arī ekspertus, to skaitā ārvalstu ekspertus.

 

 

 

 

 

Šā panta otrajā un trešajā daļā minētajos gadījumos izmeklēšanu vada Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs.

(2003.gada 12.jūnija likuma redakcijā /skat. "Pārejas noteikumi" 2.punktu/ ar grozījumiem, kas izdarīti ar 04.03.2004. likumu, 22.06.2005. likumu un 15.12.2005. likumu)

 

 

 

 

 

72.pants. Citu valstu ieinteresēto institūciju piedalīšanās aviācijas nelaimes gadījuma vai incidenta izmeklēšanā Latvijas Republikas teritorijā

Gaisa kuģa reģistrētājvalsts, ekspluatantvalsts, projektētājvalsts vai izgatavotājvalsts institūciju pilnvarotie pārstāvji un viņu padomnieki, kā arī to valstu institūciju pilnvarotie pārstāvji un viņu padomnieki, kuras saistībā ar aviācijas nelaimes gadījuma vai incidenta izmeklēšanu sniedz informāciju, aprīkojumu vai nosūta ekspertus, var piedalīties aviācijas nelaimes gadījuma vai incidenta izmeklēšanā Latvijas Republikas teritorijā, ja starptautiskie līgumi, kuru dalībniece ir Latvijas Republika, neparedz citādi.

4. Aizstāt 72.pantā vārdus "aviācijas nelaimes" ar vārdiem "civilās aviācijas nelaimes".

 

 

 

9. Aizstāt 72.pantā vārdus “aviācijas nelaimes” ar vārdiem “civilās aviācijas nelaimes”.

Ja citas valsts pilsonis ir gājis bojā vai guvis nopietnus ievainojumus aviācijas nelaimes gadījumā Latvijas Republikas teritorijā, šīs valsts institūciju pilnvarotie eksperti var piedalīties aviācijas nelaimes gadījuma izmeklēšanā, ja starptautiskie līgumi, kuru dalībniece ir Latvijas Republika, neparedz citādi.

(13.03.2008. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

73.pants. Aviācijas nelaimes gadījuma vai incidenta izmeklēšana ārpus Latvijas Republikas teritorijas

Latvijas Republikas institūciju pilnvarotie pārstāvji un viņu padomnieki piedalās citas valsts teritorijā notikuša aviācijas nelaimes gadījuma vai incidenta izmeklēšanā, ja gaisa kuģis ir reģistrēts Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā vai ja šā gaisa kuģa ekspluatants ir reģistrēts Latvijas Republikā un ja starptautiskie līgumi, kuru dalībniece ir Latvijas Republika, neparedz citādi.

5. Aizstāt 73.panta nosaukumā, pirmajā, otrajā, trešajā un ceturtajā daļā vārdus "aviācijas nelaimes" ar vārdiem "civilās aviācijas nelaimes".

 

 

 

10. Aizstāt 73.panta nosaukumā, pirmajā, otrajā, trešajā un ceturtajā daļā vārdus “aviācijas nelaimes” ar vārdiem “civilās aviācijas nelaimes”.

Ja Latvijas pilsonis vai nepilsonis ir gājis bojā vai guvis nopietnus ievainojumus aviācijas nelaimes gadījumā citas valsts teritorijā, Latvijas Republikas institūciju pilnvarotie eksperti piedalās aviācijas nelaimes gadījuma izmeklēšanā, ja starptautiskie līgumi, kuru dalībniece ir Latvijas Republika, neparedz citādi.

 

 

 

 

 

Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu, kas noticis gaisa telpā, kura atrodas ārpus Latvijas Republikas teritorijas, bet kurā gaisa satiksmi kontrolē valsts akciju sabiedrība "Latvijas gaisa satiksme", izmeklē starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā.

 

 

 

 

 

Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs veic izmeklēšanu, ja to neīsteno cita valsts un ja ārpus Eiropas Savienības teritorijas noticis aviācijas nelaimes gadījums, kurā iesaistīts Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā reģistrēts gaisa kuģis, vai nopietns incidents, kurā iesaistīts Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā reģistrēts gaisa kuģis vai tāds gaisa kuģis, ko ekspluatē fiziskā vai juridiskā persona, kuras domicils ir Latvijas Republikā.

 

 

 

 

 

Izmeklēšana notiek Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 04.03.2004. likumu, 22.06.2005. likumu un 13.03.2008. likumu)

 

 

 

 

 

74.pants. Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja izmeklētāju tiesības

Veicot izmeklēšanu, Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja izmeklētājiem ir tiesības:

 

 

 

 

 

1) brīvi piekļūt aviācijas nelaimes gadījuma vai incidenta vietai, kā arī gaisa kuģim, tā saturam vai atliekām;

6. Aizstāt 74.panta pirmās daļas 1., 4., 5., 9. un 11.punktā vārdus "aviācijas nelaimes" ar vārdiem "civilās aviācijas nelaimes".

 

 

 

11. Aizstāt 74.panta pirmās daļas 1., 4., 5., 9. un 11.punktā vārdus “aviācijas nelaimes” ar vārdiem “civilās aviācijas nelaimes”.

2) nekavējoties nodrošināt pierādījumu uzskaiti un kontrolētu atlūzu vai sastāvdaļu savākšanu, lai veiktu pārbaudi vai analīzes;

 

 

 

 

 

3) nekavējoties piekļūt lidojuma ieraksta aparātiem, iepazīties ar visu attiecīgo ierakstu saturu un tos izmantot izmeklēšanā;

 

 

 

 

 

4) iepazīties ar aviācijas nelaimes gadījuma upuru mirstīgo atlieku apskates un laboratorisko analīžu rezultātiem;

 

 

 

 

 

5) iepazīties ar ārstniecības iestāžu atzinumiem un saņemt no tām informāciju par aviācijas nelaimes gadījumā vai incidentā cietušo personu veselības stāvokli;

 

 

 

 

 

6) nekavējoties iepazīties ar gaisa kuģi vadījušo personu apskates un laboratorisko analīžu rezultātiem;

 

 

 

 

 

7) izjautāt lieciniekus;

 

 

 

 

 

8) brīvi piekļūt jebkādai attiecīgajai informācijai vai ierakstiem, kas atrodas pie gaisa kuģa īpašnieka, ekspluatanta vai ražotāja, kā arī pie institūcijām, kuras ir atbildīgas par civilo aviāciju, lidostu vai gaisa satiksmes vadību;

 

 

 

 

 

9) pieprasīt, lai valsts un pašvaldību institūcijas, kā arī, ja nepieciešams, citas juridiskās personas, kuru darbības rajonā noticis aviācijas nelaimes gadījums, savu iespēju robežās apsargātu gaisa kuģi, tā atlūzas un citus pierādījumus un sniegtu palīdzību darbietilpīgu un citu nepieciešamo pasākumu veikšanā, kā arī ierādītu Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojam telpas darbam un atpūtai;

 

 

 

 

 

10) noteikt, kad gaisa kuģi, tā saturu, atlūzas un citus pierādījumus var aizvākt no notikuma vietas, kā arī iznīcināt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

 

 

 

 

 

11) pieaicināt policijas darbinieku, lai aviācijas nelaimes gadījumā vai incidentā iesaistītajām personām veiktu alkoholisko, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes konstatēšanu vai nogādātu šīs personas jebkurā ārstniecības iestādē minēto vielu ietekmes noteikšanai.

 

 

 

 

 

Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojam ir arī citas tiesības, kas nepieciešamas efektīvai izmeklēšanas mērķa sasniegšanai pēc iespējas īsākā laika posmā.

(2003.gada 12.jūnija likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 04.03.2004. likumu, 22.06.2005. likumu un 13.03.2008. likumu)

 

 

 

 

 

76.pants. Pasākumi aviācijas nelaimes gadījuma vai incidenta cēloņu novēršanai

Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs, ņemot vērā izmeklēšanas materiālus, izstrādā rekomendācijas aviācijas nelaimes gadījumu vai incidentu cēloņu novēršanai turpmākajā civilās aviācijas darbībā un nosūta tās Latvijas Republikā reģistrētajiem civilās aviācijas gaisa kuģu ekspluatantiem, citu valstu civilās aviācijas institūcijām, Starptautiskajai civilās aviācijas organizācijai (ICAO), kā arī citām ieinteresētajām personām.

7. Aizstāt 76.panta nosaukumā un pirmajā daļā vārdus "aviācijas nelaimes" ar vārdiem "civilās aviācijas nelaimes".

 

 

 

12. Aizstāt 76.panta nosaukumā un pirmajā daļā vārdus “aviācijas nelaimes” ar vārdiem “civilās aviācijas nelaimes”.

Fiziskās un juridiskās personas, uz kurām attiecas rekomendācijas, tās izpilda pēc iespējas īsākā laika posmā.

 

 

 

 

 

Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs nosūta Eiropas Komisijai nobeiguma ziņojumu un rekomendāciju kopijas.

(2004.gada 4.marta likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.06.2005. likumu)

 

 

 

 

 

82.pants. Licence par tiesībām veikt gaisa pārvadājumus vai speciālos aviācijas darbus

Kompetentā iestāde, kas īsteno Eiropas Kopienu Padomes 1992.gada 23.jūlija regulu (EEK) Nr.2407/92 par gaisa pārvadātāju licencēšanu, ir Satiksmes ministrija.

8. Izteikt 82.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"Kompetentā iestāde, kas īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 24.septembra regulu (EK) Nr.1008/2008 par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā (pārstrādātā versija) (turpmāk – Regula Nr.1008/2008), izņemot Regulas 23. un 24.pantu, ir Satiksmes ministrija. Kompetentā iestāde, kas īsteno Regulas (EK) Nr.1008/2008  23. un 24.pantu, ir Patērētāju tiesību aizsardzības centrs."

 

 

 

13. Izteikt 82.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“Kompetentā iestāde, kas īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 24.septembra regulu (EK) Nr.1008/2008 par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā (pārstrādātā versija) (turpmāk — regula Nr.1008/2008), izņemot regulas 23. un 24.pantu, ir Satiksmes ministrija. Kompetentā iestāde, kas īsteno regulas (EK) Nr.1008/2008  23. un 24.pantu, ir Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.”

Licenci par tiesībām veikt speciālos aviācijas darbus Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izsniedz Satiksmes ministrija.

 

 

 

 

 

Ministru kabinets nosaka valsts nodevas apmēru, lai saņemtu licenci par tiesībām veikt gaisa pārvadājumus vai speciālos aviācijas darbus, un nodevas maksāšanas kārtību.

(15.12.2005. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

88.1 pants. Pasažieru tiesību aizsardzība

Atbildīgā iestāde Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 11.februāra regulas Nr.261/2004, ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ regulu Nr.295/91, izpratnē ir Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.

 

 

 

 

 

Atbildīgā iestāde Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 5.jūlija regulas Nr.1107/2006 par invalīdu un personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām tiesībām, ceļojot ar gaisa transportu, izpratnē ir Civilās aviācijas aģentūra.

(07.06.2007. likuma redakcijā)

 

10

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs A.Bergholcs

Papildināt 88.1 panta otro daļu pēc vārdiem „Civilās aviācijas aģentūra” ar vārdiem „un Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (attiecībā uz administratīvo naudas sodu uzlikšanu).”

Atbalstīts

 

 

14. Papildināt 88.1 panta otro daļu pēc vārdiem “Civilās aviācijas aģentūra” ar vārdiem “un Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (attiecībā uz administratīvo naudas sodu uzlikšanu)”.

Vienpadsmitā nodaļa
MILITĀRĀ AVIĀCIJA
(Nodaļa 26.10.2006. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

 

 

11

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs A.Bergholcs

Papildināt vienpadsmito nodaļu ar 112.1 pantu šādā redakcijā:

„112.1 pants. Aizsardzības ministrijas kompetence

Aizsardzības ministrija:

1) veic militārās aviācijas darbības valsts uzraudzību;

Atbalstīts

 

 

Redakc.

preciz.

 

 

15. Papildināt vienpadsmito nodaļu ar 112.1 pantu šādā redakcijā:

“112.1 pants. Aizsardzības ministrijas kompetence

Aizsardzības ministrija:

1) veic militārās aviācijas darbības valsts uzraudzību;

 

 

 

2) pārrauga militārās aviācijas gaisa kuģu, lidlauku un citu militārās aviācijas objektu un iekārtu ekspluatāciju;

 

2) pārrauga militārās aviācijas gaisa kuģu, lidlauku un citu militārās aviācijas objektu un iekārtu ekspluatāciju;

 

 

 

3) sagatavo normatīvos aktus, kuri regulē militārās aviācijas darbību;

 

3) sagatavo normatīvos aktus, kas regulē militārās aviācijas darbību;

 

 

 

4) izmeklē militārās aviācijas nelaimes gadījumus un incidentus, kuros ir iesaistīti Latvijas Republikas Nacionālo bruņotu spēku vai citu valstu militārie gaisa kuģi;

 

4) izmeklē militārās aviācijas nelaimes gadījumus un incidentus, kuros ir iesaistīti Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku vai citu valstu militārie gaisa kuģi;

 

 

 

5) veic Latvijas Republikas gaisa telpas uzraudzību valsts apdraudējuma gadījumā;

 

5) veic Latvijas Republikas gaisa telpas uzraudzību valsts apdraudējuma gadījumā;

 

 

 

6) sadarbojas ar citām pilnvarotām aviācijas institūcijām elastīgas gaisa telpas izmantošanas principu īstenošanā.”

 

6) sadarbojas ar citām pilnvarotām aviācijas institūcijām elastīgas gaisa telpas izmantošanas principu īstenošanā.”

Pārejas noteikums

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē 1993.gada 23.februāra likums "Par aviāciju" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 12./13.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 10.nr.) un Ministru kabineta noteikumi nr.78 "Par grozījumiem un papildinājumiem likumā "Par aviāciju"" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 10.nr.).

 

 

 

 

 

2. (Izslēgts ar 22.06.2005. likumu).

 

 

 

 

 

3. Šā likuma 73.panta trešā un ceturtā daļa un 76.panta trešā daļa stājas spēkā 2004.gada 1.maijā.

(2004.gada 4.marta likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

4. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2005.gada 30.novembrim piemērojami Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumi Nr.882 "Kārtība, kādā starptautisko publisko tiesību subjektiem piešķir atļauju izmantot Latvijas gaisa telpu lidojumiem ar militārajām vajadzībām paredzētajiem ārvalstu gaisa kuģiem".

(22.06.2005. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

5. Līdz šā likuma 57.panta pirmajā daļā minēto noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2005.gada 30.novembrim ir spēkā Ministru kabineta 2005.gada 29.marta noteikumi Nr.210 "Noteikumi par civilās aviācijas drošības garantēšanai nepieciešamo pasākumu kompleksu", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

(22.06.2005. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

6. Līdz šā likuma 49.panta otrajā daļā minēto noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2006.gada 1.februārim ir spēkā Ministru kabineta 1995.gada 11.jūlija noteikumi Nr.195 “Noteikumi par apstākļiem un kārtību, kādā Nacionālo bruņoto spēku dienesti var pieprasīt civilās aviācijas gaisa kuģa piespiedu nosēšanos”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

(15.12.2005. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

7. Līdz dienai, kad stāsies spēkā Eiropas Savienības regula par gaisa kuģu ekspluatāciju lidojumā un aviācijas personāla licencēšanu, piemēro saskaņā ar Eiropas Padomes 1991.gada 16.decembra regulu (EEK) Nr.3922/91 par tehnisko prasību un administratīvo procedūru saskaņošanu civilās aviācijas jomā Eiropas Apvienoto aviācijas institūciju izstrādātās Vienotās aviācijas prasības.

(15.12.2005. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

8. Ministru kabinets līdz 2008.gada 1.jūnijam izdod šā likuma 41.panta trešajā, ceturtajā un sestajā daļā minētos noteikumus.

(13.03.2008. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

9. Ministru kabinets līdz 2006.gada 1.decembrim izdod šā likuma 117.pantā minētos noteikumus.

(26.10.2006. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

10. Grozījumi attiecībā uz vārdu "Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs" aizstāšanu visā likumā ar vārdiem "Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs" stājas spēkā 2007.gada 1.jūlijā.

(29.03.2007. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

11. Ministru kabinets līdz 2008.gada 1.februārim izdod šā likuma 54.panta trešajā daļā minētos noteikumus.

(07.06.2007. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

12. Ministru kabinets līdz 2007.gada 30.novembrim izdod šā likuma 40.panta otrajā daļā minētos noteikumus.

(07.06.2007. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

13. Līdz šā likuma 40.panta otrajā daļā minēto noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2007.gada 30.novembrim piemērojami Ministru kabineta 2007.gada 24.aprīļa noteikumi Nr.273 "Gaisa kuģu akrobātisko lidojumu noteikumi", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

(07.06.2007. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

14. Ministru kabinets līdz 2008.gada 1.jūnijam izdod šā likuma 97.panta pirmajā daļā minētos noteikumus.

(13.03.2008. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

15. Ministru kabinets līdz 2008.gada 30.decembrim izdod šā likuma 23.1 panta pirmajā un otrajā daļā minētos noteikumus.

(13.03.2008. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2009. likumu)

 

 

 

 

 

16. Ministru kabinets līdz 2009.gada 1.aprīlim izdod šā likuma 4.1 panta trešajā daļā un 4.2 panta ceturtajā daļā minētos noteikumus.

(12.02.2009. likuma redakcijā)

 

12

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs A.Bergholcs

Izteikt pārejas noteikumu 16.punktu šādā redakcijā:

„16. Ministru kabinets līdz 2009.gada 20.decembrim izdod šā likuma 4.1 panta trešajā daļā un 4.2 panta ceturtajā daļā minētos noteikumus.”

Atbalstīts

 

16. Pārejas noteikumos:

izteikt 16.punktu šādā redakcijā:

“16. Ministru kabinets līdz 2009.gada 20.decembrim izdod šā likuma 4.1 panta trešajā daļā un 4.2 panta ceturtajā daļā minētos noteikumus.”;

17. Ministru kabinets līdz 2009.gada 30.decembrim izdod šā likuma 23.1 panta trešajā daļā minētos noteikumus.

(12.02.2009. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

 

 

13

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs A.Bergholcs

Papildināt pārejas noteikumus ar 18., 19., 20. un 21.punktu šādā redakcijā:

            „18. Ministru kabinets līdz 2010.gada 31.decembrim izdod šā likuma 28.panta pirmajā daļā minētos noteikumus. Līdz attiecīgo noteikumu spēkā stāšanās dienai piemērojami Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra noteikumi Nr.991 „Kārtība, kādā nosakāma maksa par aeronavigācijas un valsts akciju sabiedrības „Starptautiskā lidosta „Rīga”” pakalpojumiem, un maksas sadales kārtība”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

Atbalstīts

 

 

Redakc.

preciz.

 

papildināt pārejas noteikumus ar 18., 19., 20. un 21.punktu šādā redakcijā:

“18. Ministru kabinets līdz 2010.gada 31.decembrim izdod šā likuma 28.panta pirmajā daļā minētos noteikumus. Līdz to spēkā stāšanās dienai piemērojami Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra noteikumi Nr.991 “Kārtība, kādā nosakāma maksa par aeronavigācijas un valsts akciju sabiedrības “Starptautiskā lidosta “Rīga”” pakalpojumiem, un maksas sadales kārtība”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

 

 

 

19. Ministru kabinets līdz 2010.gada 31.decembrim izdod šā likuma 39.panta otrajā un trešajā daļā minēto noteikumus. Līdz attiecīgo noteikumu spēkā stāšanās dienai piemērojami Ministru kabineta 2006.gada 21.marta noteikumi Nr.213 „Noteikumi par Latvijas Republikas gaisa telpas struktūru un tās mainīšanas kārtību”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

Redakc.

preciz.

 

19. Ministru kabinets līdz 2010.gada 31.decembrim izdod šā likuma 39.panta otrajā daļā minētos noteikumus. Līdz to spēkā stāšanās dienai piemērojami Ministru kabineta 2006.gada 21.marta noteikumi Nr.213 “Noteikumi par Latvijas Republikas gaisa telpas struktūru un tās mainīšanas kārtību”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

 

 

 

20. Ministru kabinets līdz 2009.gada 31.decembrim izdod šā likuma 57.panta pirmajā daļā minēto noteikumus. Līdz attiecīgo noteikumu spēkā stāšanās dienai piemērojami Ministru kabineta 2006.gada 24.janvāra noteikumi Nr.76 „Kārtība, kādā tiek veikti civilās aviācijas drošības uzturēšanas pasākumi”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

Redakc.

preciz.

 

20. Ministru kabinets līdz 2009.gada 31.decembrim izdod šā likuma 57.panta pirmajā daļā minētos noteikumus. Līdz to spēkā stāšanās dienai piemērojami Ministru kabineta 2006.gada 24.janvāra noteikumi Nr.76 “Kārtība, kādā tiek veikti civilās aviācijas drošības uzturēšanas pasākumi”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

 

 

 

21. Ministru kabinets līdz 2010.gada 30.martam izdod šā likumā 57.panta ceturtajā un piektajā daļā minētos noteikumus.”

 

21. Ministru kabinets līdz 2010.gada 30.martam izdod šā likuma 57.panta ceturtajā un piektajā daļā minētos noteikumus.”