Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par aviāciju"

 

 

Rīgā

 

22.05.2009.                Nr.90/TA-1162

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu "Grozījumi likumā "Par aviāciju"". Likumprojektu izstrādāja Satiksmes ministrija (atbildīgā amatpersona - Gaveika 67288172, ivars.gaveika@taiib.gov.lv).

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts uz 1 lp.

2. Likumprojekta anotācija uz 5 lpp.

3. Ministru kabineta 2009.gada 19.maija sēdes protokola Nr.32 13.§ izraksts uz 1 lp.

 

 

 

Ministru prezidents,

bērnu, ģimenes un sabiedrības

integrācijas lietu ministrs                                              V.Dombrovskis

 

 

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931

 

 


Likumprojekts

 

Grozījumi likumā "Par aviāciju"

 

Izdarīt likumā "Par aviāciju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 22.nr.; 1997, 13., 23.nr.; 1998, 15., 23.nr.; 1999, 23.nr.; 2002, 12.nr.; 2003, 15.nr.; 2004, 7., 10., 13., 20.nr.; 2005, 10., 15.nr.; 2006, 1., 12., 24.nr.; 2007, 10., 14.nr.; 2008, 9.nr.; 2009, 6.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izslēgt 3.panta otrajā daļā skaitli "70".

 

2. Aizstāt 6.panta trešajā daļā vārdus "aviācijas nelaimes" ar vārdiem "civilās aviācijas nelaimes".

 

3. 70.pantā:

aizstāt nosaukumā, pirmajā, otrajā un ceturtajā daļā vārdus "aviācijas nelaimes" ar vārdiem "civilās aviācijas nelaimes";

aizstāt trešajā daļā vārdus "Nacionālie bruņotie spēki" ar vārdiem "Nacionālo bruņoto spēku".

 

4. Aizstāt 72.pantā vārdus "aviācijas nelaimes" ar vārdiem "civilās aviācijas nelaimes".

 

5. Aizstāt 73.panta nosaukumā, pirmajā, otrajā, trešajā un ceturtajā daļā vārdus "aviācijas nelaimes" ar vārdiem "civilās aviācijas nelaimes".

 

6. Aizstāt 74.panta pirmās daļas 1., 4., 5., 9. un 11.punktā vārdus "aviācijas nelaimes" ar vārdiem "civilās aviācijas nelaimes".

 

7. Aizstāt 76.panta nosaukumā un pirmajā daļā vārdus "aviācijas nelaimes" ar vārdiem "civilās aviācijas nelaimes".

 

8. Izteikt 82.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"Kompetentā iestāde, kas īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 24.septembra regulu (EK) Nr.1008/2008 par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā (pārstrādātā versija) (turpmāk – Regula Nr.1008/2008), izņemot Regulas 23. un 24.pantu, ir Satiksmes ministrija. Kompetentā iestāde, kas īsteno Regulas (EK) Nr.1008/2008  23. un 24.pantu, ir Patērētāju tiesību aizsardzības centrs."

 

 

 

Satiksmes ministrs

K.Gerhards


Likumprojekta 

 „Grozījumi likumā „Par aviāciju”” anotācija

 

 I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

Nav attiecināms.

 2. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

 

 

 

Likums „Par aviāciju” pašreizējā redakcijā nosaka, ka Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojam (turpmāk tekstā – Birojs) ir jāizmeklē gan civilās aviācijas nelaimes gadījumi un incidenti, gan militārās aviācijas nelaimes gadījumi un incidenti.

Birojs tika izveidots 2006.gada 2.janvārī (tā nosaukums bija Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs un tas izmeklēja tikai nelaimes gadījumus un incidentus aviācijas jomā), ievērojot Padomes 1994. gada 21. novembra Direktīvas 94/56/EK, ar ko nosaka civilās aviācijas nelaimes gadījumu un starpgadījumu izmeklēšanas pamatprincipus, prasību, ka, lai izvairītos no jebkāda interešu konflikta un jebkādas iespējamas iesaistes izmeklējamo gadījumu cēloņos, izmeklēšanu veic vai uzrauga pastāvīga civilās aviācijas organizācija vai iestāde, kas funkcionāli ir neatkarīga, jo īpaši no valsts aviācijas iestādēm, kas atbildīgas par lidojumderīgumu, sertifikāciju, lidojuma vadīšanu, lidmašīnas uzturēšanu, licencēšanu, gaisa satiksmes kontroli vai lidostas vadību, un vispār no jebkuras citas puses, kuras intereses varētu būt pretrunā ar izmeklēšanas organizācijai vai iestādei uzticēto uzdevumu. Šī prasība ir iekļauta Ministru kabineta 2003.gada 25.novembra noteikumos Nr.660 „Noteikumi par aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanu”.

Birojs tika izveidots ar mērķi izmeklēt tikai civilās aviācijas nelaimes gadījumus un incidentus. Taču ar 2006.gada 26.oktobrī Saeimā pieņemtajiem grozījumiem likumā „Par aviāciju”, kas stājās spēkā 2006.gada 9.novembrī, tika noteikts, ka Birojam jāizmeklē arī militārās aviācijas nelaimes gadījumi un incidenti.

Birojam nav ne attiecīgu speciālistu, ne finansējuma, kā arī attiecīgas pielaides, lai varētu izmeklēt militārās aviācijas nelaimes gadījumus un incidentus.

Militārās aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšana būs Aizsardzības ministrijas kompetencē.

2008.gada 24.septembrī ir pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) Nr.1008/2008 par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā (pārstrādātā versija), kas aizstāj likuma „Par aviāciju” 82.panta pirmajā daļā minēto Padomes 1992.gada 23.jūlija regulu (EEK) Nr.2407/92 par gaisa pārvadātāju licencēšanu, kā arī pārējās divas aviācijas trešās paketes regulas – Padomes 1992.gada 23.jūlija regulu (EEK) Nr.2408/92 par Kopienas aviosabiedrību piekļuvi Kopienas iekšējiem gaisa ceļiem un Padomes 1992.gada 23.jūlija regulu (EEK) Nr.2409/92 par gaisa pārvadājumu maksām un tarifiem.

 

 3.  Normatīvā akta projekta būtība

 

 

 Ar likumprojektu tiek noteikts, ka aviācijas jomā Birojs izmeklēs tikai civilās aviācijas nelaimes gadījumus un incidentus un tos civilās aviācijas nelaimes gadījumus un incidentus, kuros iesaistīti Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku vai citu valstu militāro spēku gaisa kuģi.

Tā kā 2008.gada 24.septembrī ir pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) Nr.1008/2008 par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā (pārstrādātā versija), likumprojekts paredz grozīt likuma „Par aviāciju” 82.panta pirmo daļu.

 

 4. Cita informācija

Nav attiecināms.

  II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

 Nav attiecināms.

 2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

 Nav attiecināms.

 3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām 

 Nav attiecināms.

 4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

Nav attiecināms.

 5. Sociālā ietekme:  

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

 

Nav attiecināms.

 6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē 

 Nav attiecināms.

 7. Cita ietekme

 Nav attiecināms.

  III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

  

 (tūkst. latu)

 Rādītāji

2009

 Turpmākie trīs gadi

2010

 2011

2012

 1

 2

 3

 4

 5

 1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.2. speciālais budžets;

Nav attiecināms.

 2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.2. speciālais budžets;

Nav attiecināms.

 3. Finansiālā ietekme:

3.2. speciālais budžets;

Nav attiecināms.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai  

Nav attiecināms.

 5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā) 

Nav attiecināms.

 6. Cita informācija  

Nav attiecināms.

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu 

 1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

Būs jāizdara grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, lai nodrošinātu Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 24.septembra regulas (EK) Nr.1008/2008 par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā (pārstrādāta versija) 24.panta izpildi. Attiecīgs likumprojekts nav sagatavots, atbildīgā ministrija par šāda likumprojekta sagatavošanu ir Satiksmes ministrija.

 

 2. Cita informācija

Nav attiecināms.

  V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

 1. Saistības pret Eiropas Savienību

Tiek noteiktas par Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 24.septembra regulas (EK) Nr.1008/2008 par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā (pārstrādāta versija) prasību īstenošanu atbildīgās iestādes, t.i., Satiksmes ministrija un Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.

 

 2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

Nav attiecināms.

 3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem 

Nav attiecināms.

  4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

 Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 24.septembra regula (EK) Nr.1008/2008 par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā (pārstrādāta versija)

  2.tabula

 Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

 Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

 Komentāri

Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 24.septembra regula (EK) Nr.1008/2008 par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā (pārstrādāta versija)

24.pants

Likumprojekta 9.pants

 

Likumprojekta „Grozījumi likumā „Par aviāciju”” 9.pants nosaka par Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 24.septembra regulas (EK) Nr.1008/2008 par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā (pārstrādāta versija) izpildi atbildīgās iestādes.

 5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

 

Nav attiecināms.

 6. Cita informācija

Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 24.septembra regulas (EK) Nr.1008/2008 par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā (pārstrādātā versija) 24.panta prasība dalībvalstīm paredzēt sankcijas, kas ir iedarbīgas, samērīgas un atturošas, tiks izpildīta, papildinot Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 155.14 pantu.

 

  VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

 1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

Nav attiecināms.

 2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Nav attiecināms.

 3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti, jo grozījumi attiecas uz militāro aviāciju.

 4. Konsultācijas ar ekspertiem

Nav attiecināms.

 5. Cita informācija

Nav attiecināms.

 

  VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likumprojekta izpildei nav nepieciešams radīt jaunas valsts institūcijas.

Satiksmes ministrijas un Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja funkcijas netiks paplašinātas.

 

 2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums pēc tā izsludināšanas tiks publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un būs pieejams Interne ta tīklā:  Normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS), Biroja mājas lapā (www.taiib.gov.lv) un bezmaksas normatīvo aktu datu bāzē www.likumi.lv.

 3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības var aizstāvēt vispārējā administratīvajā procesā noteiktajā kārtībā.

 

 4. Cita informācija

Nav attiecināms.

 

 

Satiksmes ministrs                                                           K.Gerhards

 

 

Valsts sekretārs

Juridiskā dienesta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

N.Freivalds

L.Priedīte-Kancēviča

I.Strauta

I.A.Gaveika

25.03.2009 09:11

1297

I.Bācis

67288178, ivars.bacis@taiib.gov.lv

L.Betaga

67028271, ligita.betaga@sam.gov.lv


 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

 

Rīgā

Nr.32

2009.gada 19.maijā

 

 

13.§

 

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par aviāciju""

     TA-1162

___________________________________________________________

(V.Dombrovskis)

 

     1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

     Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

     2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.

     

 

 

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs

  

V.Dombrovskis

 

Valsts kancelejas direktora vietā - direktora vietniece tiesību aktu lietās

  

E.Dreimane

 

 

 

2009-MK-PROT-32-1905-#13.doc

1