Likumprojekts

 

 

 

2009. gada  _______ jūnijā

 Nr. 9/4 - _______________                                                                      

 

 

 

Saeimas Prezidijam

 

              Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija nolēma konceptuāli atbalstīt likumprojektu “Grozījumi Jaunatnes likumā” (reģ.nr.1225/Lp9) un lūdz to iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai 1. lasījumā.

             

 Pielikumā: likumprojekta anotācija uz _____ lpp.         

 

 

 

Ar cieņu

 

 

priekšsēdētāja                                                                           Ingrīda Circene


Anotācija likumprojektam “Grozījumi Jaunatnes likumā”

 

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Jaunatnes likums nosaka, ka valsts un pašvaldības veicina jauniešu iniciatīvu grupu un jauniešu organizāciju darbības atbalstu. Kā prioritātes Jaunatnes likumā ir minētas – jauniešu dzīves kvalitāte, iniciatīvas, līdzdalība lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, neformālā izglītība, brīvprātīgais darbs, fiziskās aktivitātes, iesaistīšanās kultūras dzīvē, lietderīga brīvā laika izmantošana.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

Likumprojektā paredzēts papildināt jauniešu darbības prioritāšu sarakstu ar tādiem jēdzieniem kā „darba tikums” un „patriotisms”, jo valstij un pašvaldībām ir vairāk jāatbalsta tādas jauniešu organizācijas, kuras veicina jauniešu nacionālās pašapziņas veidošanos, veido un attīsta darba tikumu.

3. Cita informācija

-

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

 

Pozitīvs, rada plašākas iespējas valstij un pašvaldībām atbalstīt tradicionālās jauniešu organizācijas.

 

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

-

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. Latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2009

2010.

2011.

2012.

 

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

-

-

-

-

-

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

-

-

-

-

-

Cita informācija

-

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Papildus normatīvie akti nav jāizdod.

2. Cita informācija

-

V. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Biedrība „Latvijas Mazpulki”,

Latvijas Skautu un Gaidu Centrālā organizācija.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Piekrīt konceptuāli, varētu būt redakcionāli precizējumi.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

-

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

-

5. Cita informācija

-

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunas institūcijas netiek radītas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums pēc tā pieņemšanas tiks publicēts oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un Normatīvo aktu informācijas sistēmā „NAIS”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Normatīvais akts neierobežos indivīda tiesības.

4. Cita informācija

-