Likuma “Grozījumi Hipotekāro ķīlu zīmju likumā” projekts

 

LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba iela 10/12        LV 1811                  tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

 

2009. gada 27. maijā

Nr.9/2 – 2 – 

Saeimas Prezidijam

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz pavairot un izdalīt deputātiem komisijas apkopotos priekšlikumus likumprojekta ”Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību” (Nr.1223/Lp9) izskatīšanai 2.lasījumā.

 

 

Pielikumā: Komisijas apkopotie priekšlikumi uz _____ lpp.

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

komisijas priekšsēdētājs                                                 G.Bērziņš

 

 

 

 


Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija        

Likumprojekts (steidzams) otrajam lasījumam

 

Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību (Nr.1223/Lp9)

 

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

( 11 )

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Likumā par budžetu un finanšu vadību (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994., 8.nr.; 1996., 24.nr.; 1997., 21.nr.; 1998., 9.nr.; 1999., 24.nr.; 2001., 1.nr.; 2002., 23.nr.; 2003., 2., 23.nr.; 2005., 2., 24.nr.; 2007., 3.nr.; 2008., 1.nr.; 2008., nr.24) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Likumā par budžetu un finanšu vadību (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994., 8.nr.; 1996., 24.nr.; 1997., 21.nr.; 1998., 9.nr.; 1999., 24.nr.; 2001., 1.nr.; 2002., 23.nr.; 2003., 2., 23.nr.; 2005., 2., 24.nr.; 2007., 3.nr.; 2008., 1.nr.; 2008., nr.24) šādus grozījumus:

25.pants. Ieņēmumu un izdevumu kontrole

(1) Valsts kase, sadarbojoties ar Valsts ieņēmumu dienestu, seko tam, lai visi ieņēmumi, kas pienākas valsts budžetam, tiktu saņemti laikā un attiecīgajā apjomā, un nodrošina to, lai valsts budžeta izdevumi tiktu izdarīti saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem.

(2) Finanšu ministrs ziņo par nepieciešamo asignējumu aizkavēšanu vai samazināšanu, ja ir paredzams, ka valsts budžeta finansiālais pārpalikums nesasniegs kārtējā gada valsts budžeta likumā apstiprināto finansiālā pārpalikuma līmeni vai finansiālais deficīts pārsniegs kārtējā gada valsts budžeta likumā apstiprināto finansiālā deficīta līmeni. Ministru kabinets septiņu darba dienu laikā no finanšu ministra ziņojuma dienas pieņem lēmumu par šo asignējumu aizkavēšanu vai samazināšanu un ne vēlāk kā triju darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas iesniedz Saeimai grozījumus gadskārtējā valsts budžeta likumā.

(21) Finanšu ministram ir tiesības dot rīkojumu Valsts kasei par valsts budžeta asignējumu aizkavēšanu vai samazināšanu atbilstoši Ministru kabineta lēmumam par valsts budžeta asignējumu aizkavēšanu vai samazināšanu.

25.pantā:

izslēgt otro un 2.1daļu;

 

 

 

 

25.pantā:

izslēgt otro un 2.1daļu;

 

 

papildināt pantu ar 2.2, 2.3,  2.4  un 2.5 daļu šādā redakcijā:

„(2²) Finanšu ministram ir tiesības dot rīkojumu Valsts kasei noteiktam periodam aizkavēt vai samazināt asignējumus, ja minētā darbība nav pretrunā ar Ministru kabineta noteikumiem un likumiem:

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt 25. panta 2.2 daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

„(2²) Finanšu ministram ir tiesības dot rīkojumu Valsts kasei noteiktam periodam aizkavēt vai samazināt asignējumus, ja šāda darbība nav pretrunā Satversmei, likumiem un Ministru kabineta noteikumiem un vienlaikus pastāv šādi nosacījumi:”

 

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Ierosinām izteikt 25. panta 2.2 daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

„(2²) Finanšu ministram ir tiesības dot rīkojumu Valsts kasei noteiktam periodam aizkavēt vai samazināt asignējumus, ja šāda darbība nav pretrunā Satversmei, likumiem un Ministru kabineta noteikumiem un pastāv vismaz viens no šā panta daļas 1. punktā minētajiem nosacījumiem un 2. punktā minētais nosacījums:’’

Daļēji atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšlikumā nr.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

papildināt pantu ar 2.2, 2.3,  2.4 , 2.5 , 2.6 , 2.7 un 2.8 daļu šādā redakcijā:

„(2²) Finanšu ministram ir tiesības dot rīkojumu Valsts kasei noteiktam periodam aizkavēt vai samazināt asignējumus, ja šāda darbība nav pretrunā Satversmei, likumiem un Ministru kabineta noteikumiem un pastāv vismaz viens no šā panta daļas 1. punktā minētajiem nosacījumiem un 2. punktā minētais nosacījums:

 

1) ja trīs mēnešu periodā valsts budžeta nodokļu un nenodokļu faktiskie ieņēmumi attiecībā pret attiecīgajā periodā paredzētajiem ieņēmumiem samazinās vairāk kā par 0,5 procentiem no gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās iekšzemes kopprodukta prognozes vai faktiskais uzkrātais valsts budžeta deficīts trīs mēnešu periodā pārsniedz attiecīgajam periodam  paredzēto budžeta deficītu par vairāk kā 0,5 procentiem no gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās iekšzemes kopprodukta prognozes;

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 25. panta 2.2 daļas 1. punktā terminu ‘’valsts budžeta deficīts’’ un terminu ‘’budžeta deficītu’’ ar terminu ‘’valsts budžeta finansiālais deficīts’’ (attiecīgā locījumā).

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt 25. panta 2.2 daļas 1. punktu ar vārdiem „ , vai Valsts kases budžeta kontos nav pietiekošs līdzekļu apjoms, lai segtu nākamajam mēnesim plānotās maksājumu saistības;”

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

1) ja trīs mēnešu periodā valsts budžeta nodokļu un nenodokļu faktiskie ieņēmumi attiecībā pret attiecīgajā periodā paredzētajiem ieņēmumiem samazinās vairāk kā par 0,5 procentiem no gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās iekšzemes kopprodukta prognozes vai faktiskais uzkrātais valsts budžeta finansiālais deficīts trīs mēnešu periodā pārsniedz attiecīgajam periodam  paredzēto valsts budžeta finansiālo deficītu par vairāk kā 0,5 procentiem no gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās iekšzemes kopprodukta prognozes, vai Valsts kases budžeta kontos nav pietiekošs līdzekļu apjoms, lai segtu nākamajam mēnesim plānotās maksājumu saistības;

 

2) ja ministrs ir saņēmis Valsts kases ziņojumu par resursu nepietiekamību saistību izpildes nodrošināšanai.

5

 

 

 Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt 2.2 daļas 2. punktu  šādā redakcijā:

„2) ja finanšu ministrs ir saņēmis rakstisku ziņojumu par šā panta 2.2 daļas 1.punktā minētā nosacījuma iestāšanos.”

Atbalstīts

 

2) ja finanšu ministrs ir saņēmis rakstisku ziņojumu par šā panta 2.2 daļas 1.punktā minētā nosacījuma iestāšanos.

 

 (23) Valsts kase saskaņā ar šā panta 2.² daļā minēto rīkojumu, ievērojot tajā norādītos nosacījumus, nosaka asignējumu aizkavēšanu vai samazināšanu noteiktam periodam un nekavējoties informē par to ministrijas.

6

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt 25.panta (23) daļu ar vārdiem „un citas centrālās valsts iestādes.”

Atbalstīts

 

(23) Valsts kase saskaņā ar šā panta 2.² daļā minēto rīkojumu, ievērojot tajā norādītos nosacījumus, nosaka asignējumu aizkavēšanu vai samazināšanu noteiktam periodam un nekavējoties informē par to ministrijas un citas centrālās valsts iestādes.

 

(24) Finanšu ministrs informē Ministru kabinetu 7 darba dienu laikā par šā panta 2.² daļā minēto rīkojumu. Ministru kabinets lemj par asignējumu aizkavēšanu vai samazināšanu un nepieciešamību izdarīt grozījumus Ministru kabineta noteikumos.

7

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt 25.panta (24) daļu pēc vārdiem „informē Ministru kabinetu” ar vārdiem „un Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju”.

 

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 25. panta 2.4 daļas otrajā teikumā  vārdus ‘’un nepieciešamību izdarīt grozījumus Ministru kabineta noteikumos’’ ar vārdiem ‘’un, ja nepieciešams, izdara grozījumus Ministru kabineta noteikumos vai lemj par attiecīgu likumprojektu iesniegšanu Saeimai.’’

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

(24) Finanšu ministrs informē Ministru kabinetu un Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju 7 darba dienu laikā par šā panta 2.² daļā minēto rīkojumu. Ministru kabinets lemj par asignējumu aizkavēšanu vai samazināšanu un, ja nepieciešams, izdara grozījumus Ministru kabineta noteikumos vai lemj par attiecīgu likumprojektu iesniegšanu Saeimai.

 

(25) Asignējumu aizkavēšana vai samazināšana var tikt noteikta ne ilgāk par trīs mēnešiem. Ja nepieciešams asignējumu aizkavēšanu vai samazināšanu noteikt ilgāk par trim mēnešiem, Ministru kabinets mēneša laikā iesniedz grozījumus gadskārtējā valsts budžeta likumā un likumprojektus, kuri nosaka vai groza valsts budžetu.”

9

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt 2.5 daļu šādā redakcijā:

‘’(25) Šā panta 2.2 un 2.4 daļā paredzētā asignējumu aizkavēšana vai samazināšana kopumā var tikt noteikta uz laiku ne ilgāku par trim mēnešiem.’’.

 

Juridiskais birojs

Ierosinām līdzšinējo 25. panta  2.5 daļas otro teikumu izteikt kā šā panta 2. 6 daļu. 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

(25) Šā panta 2.2 un 2.4 daļā paredzētā asignējumu aizkavēšana vai samazināšana kopumā var tikt noteikta uz laiku ne ilgāku par trim mēnešiem.

(26) Ja nepieciešams asignējumu aizkavēšanu vai samazināšanu noteikt ilgāk par trim mēnešiem, Ministru kabinets mēneša laikā iesniedz grozījumus gadskārtējā valsts budžeta likumā un likumprojektus, kuri nosaka vai groza valsts budžetu.”

 

 

11

 

Juridiskais birojs

Ierosinām papildināt pantu ar 2.7 un 2.8 daļu šādā redakcijā:

‘’(27) Aizkavēt vai samazināt asignējumu šā likuma 19. panta piektajā un sestajā daļā[1] minētajām institūcijām finanšu ministrs ir tiesīgs tikai pēc tam, kad saņemta attiecīgās institūcijas piekrišana .

(28) Aizkavēt vai samazināt asignējumu Saeimai Ministru kabinets ir tiesīgs tikai pēc tam, kad saņemta Saeimas prezidija piekrišana.‘’.

Atbalstīts

 

(27) Aizkavēt vai samazināt asignējumu šā likuma 19. panta piektajā un sestajā daļā minētajām institūcijām finanšu ministrs ir tiesīgs tikai pēc tam, kad saņemta attiecīgās institūcijas piekrišana .

(28) Aizkavēt vai samazināt asignējumu Saeimai Ministru kabinets ir tiesīgs tikai pēc tam, kad saņemta Saeimas prezidija piekrišana.”

(3) (Izslēgta ar 25.11.99. likumu).

(4) Speciālā budžeta asignējumus Valsts kase izdara tā, lai kopējie izdevumi šā budžeta mērķiem nebūtu lielāki par līdzekļiem, kas šiem mērķiem saņemti speciālajā budžetā, un par naudas līdzekļu atlikumu saimnieciskā gada sākumā un aizņēmumu no valsts pamatbudžeta.

(5) Finanšu ministrijai ir tiesības veikt pārbaudes no valsts budžeta un pašvaldību budžetiem finansētu institūciju budžeta plānošanas, uzskaites un pārskatu sniegšanas jomā.

 

 

 

 

 

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas.

 

 

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas.

 [1] 19.pants. Valsts budžeta pieprasījumu analīze

 (5) Valsts prezidenta kancelejas, Augstākās tiesas, Satversmes tiesas, Valsts kontroles un Tiesībsarga biroja budžeta pieprasījums līdz gadskārtējā budžeta likuma projekta iesniegšanai Ministru kabinetam bez pieprasījuma iesniedzēja piekrišanas nav grozāms.

(6) Rajona (pilsētas) tiesu, apgabaltiesu un prokuratūras iestāžu budžeta pieprasījumi līdz gadskārtējā budžeta likuma projekta iesniegšanai Ministru kabinetam bez pieprasījuma iesniedzēja piekrišanas nav grozāmi. Rajona (pilsētas) tiesu un apgabaltiesu iesniegtos budžeta pieprasījumus apkopo un Finanšu ministrijai nodod Tieslietu ministrija, bet prokuratūras iestāžu iesniegtos budžeta pieprasījumus apkopo un tālāk nodod Ģenerālprokuratūra.