Banku augstskolsa Satversme jaunā redakcijā

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

19.05.2009.                   Nr.90/TA-1005

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu "Par Banku augstskolas Satversmes grozījumiem". Likumprojektu izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Bajāre 67047898, kintija.bajare@izm.gov.lv).

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts uz 1 lp.

2Banku augstskolas Satversmes grozījumi uz 3 lpp.

3. Banku augstskolas Satversme jaunā redakcijā uz 13 lpp.

4. Likumprojekta anotācija uz 7 lpp.

5. Ministru kabineta 2009.gada 12.maija sēdes protokola Nr.31  12.§ izraksts uz 1 lp.

 

 

 

Ministru prezidents,

bērnu, ģimenes un sabiedrības

integrācijas lietu ministrs                    V.Dombrovskis

 

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931

 

 


Likumprojekts

 

Par Banku augstskolas Satversmes grozījumiem

 

1.pants. Ar šo likumu tiek apstiprināti Banku augstskolas Satversmes sapulces 2008.gada 30.septembrī pieņemtie Banku augstskolas Satversmes grozījumi.

 

2.pants. Līdz ar likumu izsludināmi Banku augstskolas Satversmes grozījumi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izglītības un zinātnes ministra vietā –

labklājības ministrs

U.Augulis

 


Pieņemti

Banku augstskolas

Satversmes sapulcē

2008.gada 30.septembrī

 

 Banku augstskolas Satversmes grozījumi

 

Izdarīt Banku augstskolas Satversmē (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs, 2007, 10.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Papildināt 1.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

„Augstskolas saīsinātais nosaukums ir BA.”.

 

2. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:    

„2. Tās nosaukums citās valodās ir:

2.1. BA School of Business and Finance — angļu valodā;

          2.2. BA Hochschule für Business und Finanzen — vācu valodā.”.

 

3. Izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

          „7. Augstskolas juridiskā adrese: K.Valdemāra ielā 161, Rīgā, LV-1013, Latvijas Republikā. Augstskolas dibinātājs ir Latvijas valsts Ministru kabineta personā.”.

 

          4. Izteikt 16.punktu šādā redakcijā:

          „16. Satversmes sapulce sastāv no 35 locekļiem, no kuriem 21 ir akadēmiskā personāla pārstāvis, 7 studējošo pārstāvji un 7 administrācijas un vispārējā personāla pārstāvji. Studējošo pārstāvi var atcelt studējošo pašpārvalde atbilstoši tās nolikumam. Satversmes sapulces loceklis zaudē savas pilnvaras, ja pārtrauc darba tiesiskās vai studējošā attiecības ar Augstskolu.”.

 

          5. Izslēgt 20.10.apakšpunktu.

 

          6. Izteikt 21.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

          „Senāts izskata un apstiprina studiju programmas, dibina un likvidē struktūrvienības, nosaka studiju maksas apmēru, kā arī lemj par citiem Augstskolai nozīmīgiem jautājumiem, atbilstoši Senāta nolikumā paredzētajām tiesībām.”.

 

          7. Izteikt 23.punktu šādā redakcijā:

          „23. Senāts sastāv no 13 senatoriem, no kuriem 10 ir akadēmiskā personāla pārstāvji un 3 studējošo pārstāvji. Studējošo pārstāvi var atcelt studējošo pašpārvalde atbilstoši tās nolikumam. Senators zaudē savas pilnvaras, ja pārtrauc darba tiesiskās vai studējošā attiecības ar Augstskolu.”.

         

          8. Izteikt 30.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

          „Rektoram ir atliekošā veto tiesības Senāta lēmumiem.”.

 

          9. Izteikt 31.punktu šādā redakcijā:

          „31. Satversmes sapulce uz trim gadiem, aizklāti balsojot, ievēlē Revīzijas komisiju. Revīzijas komisija sastāv no 5 locekļiem, no kuriem 4 ir akadēmiskā personāla pārstāvji un 1 studējošo pārstāvis. Studējošo pārstāvi var atcelt studējošo pašpārvalde atbilstoši tās nolikumam. Revīzijas komisijas loceklis zaudē savas pilnvaras, ja pārtrauc darba tiesiskās vai studējošā attiecības ar Augstskolu. Revīzijas komisijas darbu reglamentē Revīzijas komisijas nolikums. Revīzijas komisijai ir tiesības pārbaudīt Augstskolas finansiālās un saimnieciskās darbības atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Augstskolas satversmei.”.

 

          10. Izteikt 34.punktu šādā redakcijā:

          „34. Akadēmiskās šķīrējtiesas lēmumus, kurus apstiprina Senāts, izpilda Augstskolas administrācija. Akadēmiskās šķīrējtiesas locekļi par savu darbību atbild Satversmes sapulcei. Pēc darba devēja iniciatīvas akadēmiskās šķīrējtiesas locekli no darba var atbrīvot tikai ar Satversmes sapulces piekrišanu, izņemot studējošo pārstāvi, ja tas pārtrauc studējošā attiecības ar Augstskolu. Akadēmiskās šķīrējtiesas loceklis zaudē savas pilnvaras, ja pārtrauc darba tiesiskās vai studējošā attiecības ar Augstskolu. Akadēmiskās šķīrējtiesas darbību reglamentē Akadēmiskās šķīrējtiesas nolikums.”.

 

          11. Svītrot 38.punkta otrajā teikumā vārdus "ja Augstskolas satversme to nenosaka citādi".

 

          12. Svītrot 40.punkta pēdējo teikumu.

 

          13. Izteikt V.nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

          „V. Augstskolas personāls”.

 

          14. Aizstāt 47.punktā vārdus „Personālam darba pienākumi” ar vārdiem „Personālam pienākumi”.

 

          15. Izslēgt 54.punktu.

 

          16. Aizstāt 60.punkta pirmajā teikumā vārdu "akadēmiskā" ar vārdu "zinātniskā”.

 

          17. Izslēgt 71.punktu.

 

          18. Aizstāt 72.punktā skaitli „74” ar skaitli „73”.

 

BANKU AUGSTSKOLAS SATVERSME

JAUNĀ REDAKCIJĀ

 

Banku augstskola (turpmāk tekstā — Augstskola) dibināta 1997.gada 30.decembrī ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 1997.gada 30.decembra rīkojumu nr.675 “Par Banku augstskolas dibināšanu”. Augstskola dibināta uz Latvijas Banku koledžas (LBK) un Latvijas Banku akadēmijas (LBA) bāzes. LBK dibināta 1992.gada jūnijā, kura 1996.gada 3.janvārī saņēma licenci ar tiesībām uzsākt augstskolas studiju programmu īstenošanu Latvijas Banku akadēmijā. Banku augstskola ir Latvijas Bankas struktūrvienības — Latvijas Banku koledžas — tiesību, pienākumu, saistību, arhīva, kustamās mantas un intelektuālā īpašuma pārņēmēja.

I. Vispārīgie noteikumi

1. Augstskola ir augstākās izglītības un zinātnes institūcija, kas īsteno akadēmiskās un profesionālās studiju programmas, kā arī nodarbojas ar zinātni un pētniecību. Augstskolas saīsinātais nosaukums ir BA.

 

2. Tās nosaukums citās valodās ir:

2.1. BA School of Business and Finance — angļu valodā;

2.2. BA Hochschule für Business und Finanzen — vācu valodā.

 

3. Augstskola darbojas saskaņā ar augstāko izglītību un zinātnisko darbību reglamentējošajiem normatīviem aktiem, kā arī Augstskolas Satversmi.

 

4. Augstskolas autonomiju raksturo varas un atbildības sadale starp valsts institūcijām un Augstskolas vadību, kā arī starp Augstskolas vadību un akadēmisko personālu.

 

5. Personām, kas apguvušas Augstskolas studiju programmas, izsniedz valstiski atzītus diplomus, bet personām, kas apguvušas tālākizglītības programmas, izsniedz Senāta noteikta parauga apliecību ar Augstskolas simboliku.

 

6. Augstskola ir atvasināta publiska persona, kas atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzībā.

 

7. Augstskolas juridiskā adrese: K.Valdemāra ielā 161, Rīgā, LV-1013, Latvijas Republikā. Augstskolas dibinātājs ir Latvijas valsts Ministru kabineta personā.

 

8. Augstskolai ir savs zīmogs. Tajā ir attēlots Latvijas Republikas mazais valsts ģerbonis un vārdi “Latvijas Republika. Banku augstskola”, un to lieto uz Augstskolas izdotajiem dokumentiem, kas apliecina izglītības vai kvalifikācijas iegūšanu. Augstskolai ir savs logotips — monētas plakne ar lauzumu vidū, kur rakstīts “BANKU AUGSTSKOLA” un karogs. Karogs ir tumši zils ar Augstskolas logotipu.

II. Darbības pamatvirzieni un akadēmiskā brīvība

9. Augstskolas darbības pamatvirzieni ir:

9.1. studiju programmu realizācija;

9.2. zinātnisko pētījumu veikšana;

9.3. tālākizglītības programmu īstenošana.

 

10. Augstskola veicina un realizē tālākizglītojošas studijas. Augstskola sadarbojas ar citām Latvijas augstskolām un citu valstu augstskolām.

 

11. Augstskola nodrošina studiju un pētniecības darba un jaunrades brīvību, ja šī brīvība nav pretrunā ar citu personu tiesībām, šo satversmi un normatīvajiem aktiem. Pētniecības darba brīvība izpaužas akadēmiskā personāla tiesībās izvēlēties zinātniskās darbības tematiku un virzienu. Akadēmiskais personāls apstiprināto studiju programmu ietvaros ir tiesīgs izvēlēties, izstrādāt un ieviest mācību metodes. Augstskolas administrācijai ir pienākums garantēt un respektēt šīs satversmes paredzētās studējošo un akadēmiskā personāla tiesības.

III. Pārstāvības, vadības un lēmējinstitūcijas

12. Augstskolas augstākā vadības institūcija un lēmējinstitūcija stratēģiskajos, finanšu un saimnieciskajos jautājumos ir tās dibinātājs.

 

13. Augstskolas pārstāvības, vadības un lēmējinstitūcijas ir: Satversmes sapulce, Senāts, rektors, Revīzijas komisija un Akadēmiskā šķīrējtiesa.

 

14. Satversmes sapulce ir Augstskolas pilnvarota augstākā koleģiālā pārstāvības un vadības institūcija un lēmējinstitūcija akadēmiskajos un zinātniskajos jautājumos, un tās lēmumi ir saistoši visam Augstskolas personālam. Satversmes sapulces izsludināšanas, sasaukšanas, lēmumu pieņemšanas kārtību nosaka Satversmes sapulces nolikums.

 

15. Satversmes sapulci ievēlē uz trijiem gadiem, aizklāti balsojot, no profesoriem un pārējā akadēmiskā personāla, studējošajiem un vispārējā personāla. Satversmes sapulces kārtējās vēlēšanas augstskola rīko vismaz vienu nedēļu pirms Satversmes sapulces pilnvaru izbeigšanās.

 

16. Satversmes sapulce sastāv no 35 locekļiem, no kuriem 21 ir akadēmiskā personāla pārstāvis, 7 studējošo pārstāvji un 7 administrācijas un vispārējā personāla pārstāvji. Studējošo pārstāvi var atcelt studējošo pašpārvalde atbilstoši tās nolikumam. Satversmes sapulces loceklis zaudē savas pilnvaras, ja pārtrauc darba tiesiskās vai studējošā attiecības ar Augstskolu.

 

17. Satversmes sapulci sasauc rektors vai Senāts ne retāk kā reizi akadēmiskajā gadā. Ja Augstskolas Padomnieku konvents vai Augstākās izglītības padome ierosina izskatīt kādu jautājumu Satversmes sapulcē, tad Satversmes sapulce rektoram vai Senātam jāsasauc ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no jautājuma ierosināšanas.

 

18. Satversmes sapulce no sava vidus uz trim gadiem, aizklāti balsojot, ievēlē Satversmes sapulces priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku un sekretāru.

 

19. Satversmes sapulces sēdes vada Satversmes sapulces priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā — priekšsēdētāja vietnieks.

 

20. Satversmes sapulce:

20.1. pieņem un groza Augstskolas satversmi;

20.2. ievēlē un atceļ rektoru;

20.3. noklausās rektora pārskatu;

20.4. apstiprina un groza Senāta, Revīzijas komisijas un Akadēmiskās šķīrējtiesas nolikumus, kā arī nolikumu par rektora vēlēšanām;

20.5. ievēlē senatorus;

20.6. ievēlē Revīzijas komisiju un Akadēmisko šķīrējtiesu;

20.7. pieņem un groza Augstskolas Satversmes sapulces nolikumu;

20.8. apstiprina Augstskolas logotipu un karogu;

20.9. izskata Augstskolas Padomnieku konventa vai Augstākās izglītības padomes Satversmes sapulcei ierosinātos jautājumus;

20.10. Izslēgts;

20.11. lemj jautājumu par Augstskolas nosaukuma vai juridiskā statusa maiņu;

20.12. Satversmes sapulce var pieņemt izskatīšanai arī citus Augstskolas darbības jautājumus.

 

21. Senāts ir Augstskolas personāla koleģiāla vadības institūcija un lēmējinstitūcija, kas apstiprina kārtību un noteikumus, kuri regulē visas Augstskolas darbības sfēras. Senāts izskata un apstiprina studiju programmas, dibina un likvidē struktūrvienības, nosaka studiju maksas apmēru, kā arī lemj par citiem Augstskolai nozīmīgiem jautājumiem, atbilstoši Senāta nolikumā paredzētajām tiesībām.

 

22. Senātu ievēlē Satversmes sapulce uz trijiem gadiem, aizklāti balsojot. Senāta vēlēšanās jāpiedalās vairāk nekā pusei Satversmes sapulces dalībnieku. Ievēlēti ir tie kandidāti, kuri saņēmuši klātesošo balsu vairākumu.

 

23. Senāts sastāv no 13 senatoriem, no kuriem 10 ir akadēmiskā personāla pārstāvji un 3 studējošo pārstāvji. Studējošo pārstāvi var atcelt studējošo pašpārvalde atbilstoši tās nolikumam. Senators zaudē savas pilnvaras, ja pārtrauc darba tiesiskās vai studējošā attiecības ar Augstskolu.

 

24. Senāts no sava vidus, aizklāti balsojot, ievēlē priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku un sekretāru. Senāta priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un sekretāra vēlēšanās jāpiedalās vairāk nekā pusei ievēlēto senatoru.

 

25. Sasaukt Senātu var Senāta priekšsēdētājs vai ne mazāk kā viena trešdaļa senatoru. Senāta sēdes notiek ne retāk kā trīs reizes semestrī, un pārtraukums starp tām nedrīkst būt ilgāks par diviem mēnešiem. Senāts ir tiesīgs izskatīt jautājumus, ja tā sēdē piedalās ne mazāk kā divas trešdaļas senatoru. Saskaņā ar Senāta nolikumu lēmumi tiek pieņemti atklāti vai aizklāti balsojot ar vienkāršu klātesošo senatoru balsu vairākumu.

 

26. Senāta darbību un kompetenci reglamentē Satversmes sapulces apstiprināts nolikums.

 

27. Rektors ir Augstskolas augstākā amatpersona, kas īsteno Augstskolas vispārējo administratīvo vadību un bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Augstskolu. Rektora vēlēšanas reglamentē nolikums. Rektoru, aizklāti balsojot, ievēlē Satversmes sapulce uz pieciem gadiem, turklāt ne vairāk kā divas reizes pēc kārtas. Par rektoru ievēlē profesoru vai personu, kurai ir doktora grāds. Rektors ir ievēlēts, ja par viņu ir nobalsojuši vairāk nekā puse Satversmes sapulces locekļu. Rektoru apstiprina Ministru kabinets.

 

28. Rektora atcelšanu var ierosināt Senāts vai Izglītības un zinātnes ministrija. Rektora atcelšanai nepieciešams vairāk nekā 2/3 balsu no Satversmes sapulces locekļu skaita. Rektoru atceļ no amata Ministru kabinets.

 

29. Rektors savas kompetences ietvaros izdod rīkojumus, kuru izpilde ir obligāta visam Augstskolas personālam, bet attiecībā uz studijām — arī nepilna laika studējošajiem. Rektors:

29.1. atbild par Augstskolas darbības atbilstību likumiem un citiem normatīvajiem aktiem, kā arī Augstskolas satversmei;

29.2. atbild par Augstskolā iegūstamās izglītības un veikto zinātnisko pētījumu kvalitāti;

29.3. nodrošina Augstskolai piešķirto valsts budžeta līdzekļu, kā arī Augstskolas mantas likumīgu, ekonomisku un mērķtiecīgu izmantošanu, personiski atbild par Augstskolas finansiālo darbību;

29.4. veicina Augstskolas personāla attīstību un nodrošina akadēmiskā personāla un studējošo akadēmisko brīvību;

29.5. veic citus Augstskolu likumā, šajā satversmē un citos normatīvajos aktos noteiktos rektora pienākumus.

 

30. Rektoram ir atliekošā veto tiesības Senāta lēmumiem. Ja rektors pieņemtajam lēmumam nepiekrīt, tad jautājums tiek atkārtoti izskatīts Senāta sēdē.

 

31. Satversmes sapulce uz trim gadiem, aizklāti balsojot, ievēlē Revīzijas komisiju. Revīzijas komisija sastāv no 5 locekļiem, no kuriem 4 ir akadēmiskā personāla pārstāvji un 1 studējošo pārstāvis. Studējošo pārstāvi var atcelt studējošo pašpārvalde atbilstoši tās nolikumam. Revīzijas komisijas loceklis zaudē savas pilnvaras, ja pārtrauc darba tiesiskās vai studējošā attiecības ar Augstskolu. Revīzijas komisijas darbu reglamentē Revīzijas komisijas nolikums. Revīzijas komisijai ir tiesības pārbaudīt Augstskolas finansiālās un saimnieciskās darbības atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Augstskolas satversmei.

 

32. Akadēmiskā Šķīrējtiesa izskata akadēmiskā personāla un studējošo iesniegumus par Augstskolas satversmē noteikto akadēmisko tiesību ierobežojumiem vai pārkāpumiem un strīdus starp Augstskolas amatpersonām, struktūrvienību pārvaldes institūcijām, kas atrodas pakļautības attiecībās.

 

33. Akadēmiskā šķīrējtiesa sastāv no pieciem locekļiem. Četrus locekļus uz trim gadiem, aizklāti balsojot, ievēlē Satversmes sapulce no akadēmiskā personāla vidus. Vienu pārstāvi no studējošo vidus akadēmiskajā šķīrējtiesā ievēlē Augstskolas Studējošo pašpārvalde. Akadēmiskās šķīrējtiesas sastāvā nedrīkst būt administratīvā personāla pārstāvji.

 

34.  Akadēmiskās šķīrējtiesas lēmumus, kurus apstiprina Senāts, izpilda Augstskolas administrācija. Akadēmiskās šķīrējtiesas locekļi par savu darbību atbild Satversmes sapulcei. Pēc darba devēja iniciatīvas akadēmiskās šķīrējtiesas locekli no darba var atbrīvot tikai ar Satversmes sapulces piekrišanu, izņemot studējošo pārstāvi, ja tas pārtrauc studējošā attiecības ar Augstskolu. Akadēmiskās šķīrējtiesas loceklis zaudē savas pilnvaras, ja pārtrauc darba tiesiskās vai studējošā attiecības ar Augstskolu. Akadēmiskās šķīrējtiesas darbību reglamentē Akadēmiskās šķīrējtiesas nolikums.

 

35. Augstskolā 7 personu sastāvā tiek izveidots Padomnieku konvents. Padomnieku konventa sastāvu apstiprina Senāts pēc rektora ieteikuma. Padomnieku konvents konsultē Senātu un rektoru Augstskolas attīstības stratēģijas jautājumos. Padomnieku konventam ir tiesības ierosināt jautājumu izskatīšanu Senātā un Satversmes sapulcē. Padomnieku konventu sasauc pēc tā priekšsēdētāja vai ne mazāk kā trešās daļas konventa locekļu ierosinājuma.

 

36. Atsevišķu jautājumu koordinācijai un risināšanai Senāts var izveidot komisijas, darba grupas un padomes. Komisiju, padomju, darba grupu darbības kārtību nosaka Senāta apstiprināti nolikumi.

IV. Struktūrvienības

37. Lai sekmīgi veiktu izglītības, zinātnisko, organizatorisko un saimniecisko darbu, Augstskolā tiek izveidotas struktūrvienības.

 

38. Struktūrvienības dibina, reorganizē un likvidē Senāts. Struktūrvienības uzdevumus, funkcijas un tiesības nosaka Senāta apstiprināts nolikums.

 

39. Katedra apvieno vienas vai radniecīgu studiju kursu programmu speciālistus. Katedras uzdevums ir metodiski nodrošināt un īstenot izglītības procesu atbilstošajās studiju programmās, sadarbojoties ar atbilstoša profila zinātnes iestādēm un struktūrvienībām pašā augstskolā un ārpus tās. Akadēmiskais personāls pētniecisko darbību veic savām zinātniskajām interesēm atbilstošajos tematos.

 

40. Katedru var izveidot ar Senāta lēmumu pēc rektora priekšlikuma un pamatojuma. Katedru vada katedras vadītājs, ko pēc katedras akadēmiskā personāla ieteikuma Senāts, aizklāti balsojot, ievēl uz pieciem gadiem.

 

41. Augstskolas zinātniskais institūts ir struktūrvienība zinātnisku pētījumu organizēšanai un veikšanai. Augstskolas zinātniskā institūta darbību reglamentē Senāta apstiprināts nolikums.

 

42. Augstskolas zinātnisko institūtu izveido ar Senāta lēmumu pēc rektora priekšlikuma, bet reorganizē vai likvidē pēc paša institūta, rektora vai Senāta ierosinājuma. Galīgo lēmumu par likvidāciju vai reorganizāciju pieņem Senāts.

 

43. Augstskolas zinātnisko institūtu pārvalda zinātnieku koleģiāla institūcija — zinātniskā padome un tās ievēlēts direktors. Augstskolas zinātniskā institūta uzraudzību veic Revīzijas komisija.

 

44. Augstskola ar Senāta lēmumu šajā satversmē noteikto mērķu īstenošanai var dibināt arī iestādes, tai skaitā — publiskās aģentūras.

V. Augstskolas personāls

45. Augstskolas personālu veido:

45.1. akadēmiskais personāls — Augstskolas akadēmiskajos amatos ievēlētie darbinieki;

45.2. vispārējais Augstskolas personāls;

45.3. pilna laika studējošie, arī maģistranti un doktoranti.

 

46. Augstskolas personāla tiesības un pienākums ir sekmēt mācību, studiju un pētniecības darba brīvību, veicināt atklātumu Augstskolas pārvaldē un tās lietu kārtošanā.

 

47. Personālam pienākumi jāpilda tā, lai Augstskola spētu īstenot savus uzdevumus, lai netiktu pārkāptas nevienas citas personas tiesības un netiktu traucēta amata vai darba pienākumu izpilde.

 

48. Personālam ir tiesības Augstskolas satversmes noteiktā kārtībā piedalīties vadības un pašpārvaldes lēmumu un iekšējo normatīvo aktu izstrādāšanā, kā arī tādu lēmumu pieņemšanā, kas skar personāla intereses, piedalīties Augstskolas koleģiālo vadības institūciju sēdēs, kā arī tikt uzklausītam.

 

49. Personālam ir tiesības piedalīties Augstskolas pašpārvaldes institūciju vēlēšanās un tikt ievēlētam tajās.

 

50. Personāls ir atbildīgs par savu pienākumu pildīšanu. Kārtību, kādā kvalificējami pārkāpumi un uzliekami sodi par pienākumu nepildīšanu, nosaka Senāts.

 

51. Augstskolas izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību augstskolas personāls un nepilna laika studenti var apstrīdēt Akadēmiskajā šķīrējtiesā. Akadēmiskās šķīrējtiesas lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

 

52. Augstskolas vadības pienākums ir rūpēties par personāla darba apstākļiem, nodrošināt iespēju celt kvalifikāciju un pārkvalificēties.

 

53. Akadēmiskais personāls veic zinātniskos pētījumus un piedalās studējošo izglītošanā. Uzdevumu apjomu zinātniskajā darbā un studējošo izglītošanā (mācību darbs, metodiskais darbs, citi darba veidi) nosaka Senāts katrai katedrai atsevišķi.

 

54. Izslēgts.

 

55. Darba samaksas principus akadēmiskam personālam nosaka Senāts, bet šī darba samaksas likmes nedrīkst būt mazākas par Ministru kabineta noteiktajām likmēm.

 

56. Par profesoru var ievēlēt personu, kurai ir doktora grāds un ne mazāk kā triju gadu pieredze asociētā profesora vai profesora amatā . Profesoru atklātā konkursā ievēlē uz sešiem gadiem, un rektors slēdz ar viņu darba līgumu uz visu ievēlēšanas periodu.

 

57. Par asociēto profesoru var ievēlēt personu, kurai ir doktora grāds vai arī — profesionālo studiju programmu īstenošanai — personas, kurām ir atbilstoša augstākā izglītība un vismaz 10 gadu praktiskā darba pieredze attiecīgajā nozarē. Asociēto profesoru atklātā konkursā uz sešiem gadiem ievēlē attiecīgās nozares profesoru padome. Pamatojoties uz nozares profesoru padomes lēmumu, rektors slēdz darba līgumu ar asociēto profesoru uz visu ievēlēšanas periodu.

 

58. Par docentu var ievēlēt personu, kurai ir doktora grāds. Profesionālo studiju programmu profila priekšmetos docenta amatu var ieņemt arī personas ar augstāko izglītību bez zinātniskā grāda, ja tām ir pasniedzamajam priekšmetam atbilstošs vismaz septiņu gadu praktiskā darba stāžs.

 

59. Docentu atklātā konkursā uz sešiem gadiem ievēlē Senāts, un uz tā lēmuma pamata rektors slēdz ar viņu darba līgumu uz visu ievēlēšanas periodu.

 

60. Lektora amatā var ievēlēt personas ar doktora vai maģistra grādu, kā arī, profesionālo studiju programmu profila priekšmetos, personas ar augstāko izglītību bez zinātniskā grāda, ja tām ir pasniedzamajam priekšmetam atbilstošs piecu gadu praktiskā darba stāžs. Lektoru atklātā konkursā uz sešiem gadiem ievēlē Senāts.

 

61. Ja Augstskolā ir brīva vai uz laiku brīva attiecīgā akadēmiskā personāla štata vieta, Senāts var nolemt neizsludināt konkursu, bet uz laiku līdz diviem gadiem pieņemt darbā viesprofesoru, viesdocentu vai vieslektoru (katru vienu reizi).

 

62. Viesprofesoriem, viesdocentiem un vieslektoriem ir tādas pašas tiesības, pienākumi un atalgojums kā profesoriem, docentiem un lektoriem, bet viņi nevar piedalīties vēlēto vadības institūciju darbā. Viesdocētājus darbā pieņem rektors.

 

63. Akadēmiskajam personālam katru gadu pienākas apmaksāts astoņu nedēļu atvaļinājums, bet ik pēc sešiem gadiem — apmaksāts sešu kalendāro mēnešu akadēmiskais atvaļinājums zinātniskajiem pētījumiem vai zinātniskā darba veikšanai ārpus savas darba vietas. Akadēmiskajam personālam ir tiesības vienu reizi saņemt apmaksātu triju mēnešu studiju atvaļinājumu doktora disertācijas sagatavošanai.

 

64. Profesoriem, asociētajiem profesoriem un docentiem vienā ievēlēšanas reizē ir tiesības pieprasīt neapmaksātu atvaļinājumu uz laiku līdz 24 mēnešiem, lai strādātu par viesprofesoriem vai vieslektoriem akadēmiskajos amatos citās augstskolās.

 

65. Prorektorus, studiju programmu direktorus, katedru vadītājus pēc apstiprināšanas Senātā pieņem darbā rektors.

 

66. Pārējo vispārējo Augstskolas personālu (administratīvais personāls, mācību palīgpersonāls, tehniskais, saimnieciskais un cits personāls) pieņem darbā un atbrīvo no darba rektors saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

 

67. Augstskolas administratīvais personāls ir Augstskolas personāls, kura pamatfunkcijas ir administratīvais darbs.

VI. Studējošie

68. Augstskolas studējošie ir sociālo zinātņu studiju programmu studenti, maģistranti un doktoranti.

 

69. Reflektantu uzņemšanu Augstskolā organizē Augstskolas Uzņemšanas komisija, kuru katram akadēmiskajam gadam apstiprina rektors. Uzņemšanas komisijas darbu vada rektora noteikta persona.

 

70. Augstskolas studentiem ir sava pašpārvalde. Tā darbojas saskaņā ar nolikumu, ko izstrādā studējošie un apstiprina Senāts. Senāts var atteikt apstiprināšanu tikai tiesisku apsvērumu dēļ.

 

71. Izslēgts.

 

72. Augstskolas vadības institūciju pienākums ir atbalstīt un sekmēt studējošo pašpārvaldes darbību. Studējošo pašpārvaldi no Augstskolas budžeta finansē apmērā, kas nav mazāks par vienu divsimto daļu no augstskolas gada budžeta. Šos līdzekļus studējošo pašpārvalde izmanto satversmes 73. punktā minēto funkciju izpildei.

 

73. Studējošo pašpārvalde:

73.1. aizstāv un pārstāv studējošo intereses akadēmiskās, materiālās, kultūras un sporta dzīves jautājumos Augstskolas un valsts institūcijās;

73.2. reprezentē Augstskolā studējošos Latvijā un ārvalstīs;

73.3. nosaka kārtību, kādā studējošie tiek ievēlēti Augstskolas koleģiālajās institūcijās.

 

74. Studējošajiem Augstskolas Senātā un Satversmes sapulcē ir veto tiesības jautājumos, kas skar studējošo intereses, kura piemērošanas kārtību reglamentē Senāta nolikums. Pēc veto piemērošanas jautājumu izskata Saskaņošanas komisija, ko izveido Senāts pēc paritātes principa. Saskaņošanas komisijas lēmumu apstiprina ar klātesošo Senāta locekļu divu trešdaļu balsu vairākumu. Ja Saskaņošanas komisija nav izstrādājusi vienotu lēmumu, tad, izskatot jautājumu atkārtoti, tā pieņemšanai ir nepieciešams trīs ceturtdaļas ievēlēto senatoru balsu.

 

75. Studējošo pašpārvaldes pārstāvjiem ir tiesības piedalīties Augstskolas lēmējinstitūcijās kārtībā, kāda ir noteikta šo institūciju nolikumos.

 

76. Studējošo pašpārvaldes lēmumi, kuri attiecas uz visiem studējošiem, pēc to apstiprināšanas Senātā ir obligāti visiem studējošajiem.

 

77. Personu var izslēgt no studējošo saraksta, ja:

77.1. tā pati to vēlas;

77.2. noskaidrojas, ka tās uzņemšanu ir ietekmējusi maldināšana, kukuļošana vai cita rīcība, ar kuru pārkāpts vienlīdzības princips;

77.3. tā Augstskolas noteiktajos termiņos nav nokārtojusi nepieciešamos pārbaudījumus vai nav pildījusi citus studiju līgumā paredzētos pienākumus;

77.4. tā ir pārkāpusi augstskolas iekšējās kārtības noteikumus.

 

78. Izslēgšanu no studējošo saraksta veic rektors, bet apelācijas sūdzības izskata Senāts.

VII. Studijas

79. Augstākās izglītības ieguve Augstskolā notiek, īstenojot licencētas un akreditētas studiju programmas.

 

80. Studiju programmu apstiprina Senāts, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem dokumentiem un programmu neatkarīgu ekspertu atzinumiem. Lēmumu par studiju programmas uzsākšanu un izbeigšanu pieņem Senāts.

 

81. Ar Senāta lēmumu par jaunas studiju programmas ieviešanu tiek apstiprināts atbildīgais par studiju programmas īstenošanu — studiju programmas direktors, kā arī tiek noteikts šīs programmas finanšu un tehniskais nodrošinājums.


 

VIII. Zinātniskā pētniecība

82. Zinātniskā pētniecība ir Augstskolas darba neatņemama sastāvdaļa un tajā piedalās viss akadēmiskais personāls. Tās mērķis ir zinātnisku atziņu iegūšana, studiju zinātniska pamatošana un tālāka pilnveidošana, aktuālu uzdevumu risināšana ar pētnieciskām metodēm.

 

83. Augstskola, sadarbojas ar citām augstskolām un zinātniskajām iestādēm, komercbankām, finanšu institūcijām, saskaņo pētījumu virzienus, izvēlas tēmas pētījumiem, koordinē pētījumu kopējos plānus un iesniedz priekšlikumus pētījumu finansējumam.

 

84. Augstskolas akadēmiskā gada darba pārskatā publicē vispārējas ziņas par veiktajiem pētījumiem.

IX. Augstskolas resursi, finanses un saimnieciskā darbība

85. Augstskolai var piederēt zeme, kustamais, nekustamais un intelektuālais īpašums, naudas līdzekļi Latvijā un ārvalstīs saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

 

86. Augstskola rīkojas ar savu īpašumu šajā satversmē norādīto mērķu sasniegšanai. Augstskolas valdījumā vai lietojumā nodotā valsts īpašuma pārvaldīšanas kārtību nosaka un šī īpašuma izmantošanu kontrolē attiecīgās valsts institūcijas saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

 

87. Augstskolas finanšu resursus veido:

87.1. valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem;

87.2. pašu ieņēmumi:

87.2.1. ienākumi no maksas par studijām;

87.2.2. ienākumi no saimnieciskās darbības;

87.3. juridisko personu ziedojumi un dāvinājumi (t.sk. ar izmantošanas nosacījumiem);

87.4. citi normatīvajos aktos paredzētie finanšu līdzekļi.

 

88. Augstskolu finanšu resursu struktūru nosaka Senāts, bet tās budžeta izpildi kontrolē revīzijas komisija.. Par budžeta izlietojumu rektors sniedz ikgadēju pārskatu Senātam un Izglītības un zinātnes ministrijai.

 

89. Pildot savus uzdevumus, Augstskolai ir tiesības Latvijā un ārvalstīs veikt šādas darbības:

89.1. slēgt līgumus ar fiziskām un juridiskām personām, kā arī veikt citas juridiskās darbības saskaņā ar normatīvajiem aktiem un atbilstoši Augstskolas mērķiem;

89.2. izsludināt konkursus, pirkt un pārdot kustamo un nekustamo īpašumu, dažādu mantu atbilstoši Augstskolas satversmē noteiktajiem darbības mērķiem;

89.3. veikt Augstskolas profilam atbilstošu saimniecisko darbību, kuras ienākumi ir ieskaitāmi Augstskolas budžetā tās attīstībai, kā arī ieguldīt iegūtos līdzekļus citos uzņēmumos atbilstoši Augstskolas mērķiem.

 

X. Starptautiskā sadarbība

90. Augstskola veicina starptautisko sadarbību ar citu valstu augstskolām, studējošo un akadēmiskā personāla starpvalstu un starp augstskolu apmaiņas programmas un starptautiskās augstskolu sadarbības programmas pētniecībā.

 

91. Ārzemniekus studijām Augstskolā par maksu var uzņemt saskaņā ar Izglītības likumu un Augstskolu likumu uz vispārējo noteikumu pamata, noslēdzot līgumu (vienošanos) par studijām ar attiecīgo ārvalsts institūciju vai fizisko personu. Ārzemnieku studijas Augstskolā starpvalstu apmaiņas ietvaros regulē Augstskolu likums.

XI. Augstskolas satversmes pieņemšana un grozīšanas kārtība

92. Augstskolas satversmi var pieņemt un grozīt Satversmes sapulce.

 

93. Augstskolas satversme un grozījumi tajā stājas spēkā pēc tam, kad to apstiprinājusi Latvijas Republikas Saeima.

XII. Augstskolas reorganizācijas un likvidācijas kārtība

94. Lēmumu par augstskolas reorganizāciju vai likvidāciju pieņem Ministru kabinets pēc izglītības un zinātnes ministra priekšlikuma. Ministru kabineta rīkojuma projektam pievienojams Augstākās izglītības padomes atzinums.

 

 

Banku augstskolas rektore                                 T.Volkova

 


 

Izglītības un zinātnes ministre

Valsts sekretārs

Juridiskā dienesta vadītājs

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

T.Koķe

M.Gruškevics

E.Martinsons

S.Obodova

G.Rēvalde

 

 

 

17.03.2009 13:15

3083

K.Bajāre

67047898, kintija.bajare@izm.gov.lv   

                  


Likumprojekta

„Par Banku augstskolas Satversmes grozījumiem”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu, uzdevumu u.tml.

Nav attiecināms.

2. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

 

Augstskolu likuma 10.panta trešā daļa paredz, ka valsts dibināto augstskolu (izņemot Latvijas Policijas akadēmiju un Latvijas Nacionālo aizsardzības akadēmiju) satversmi un grozījumus tajā pieņem attiecīgās augstskolas satversmes sapulce un pēc izglītības un zinātnes ministra ieteikuma ar likumu apstiprina saeima. Likumprojekts ir izstrādāts, pamatojoties uz Banku augstskolas Satversmes sapulces 2008.gada 30.septembra sēdē apstiprinātajiem grozījumiem Banku augstskolas Satversmē, nodrošinot Banku augstskolas Satversmes atbilstību Augstskolu likumā noteiktajām prasībām.

3.  Normatīvā akta projekta būtība

 

 

Likumprojekts apstiprina Banku augstskolas Satversmes grozījumus.

Satversmes grozījumi paredz studējošo pārstāvju atsaukšanas kārtību Banku augstskolas Satversmes sapulcē un Senātā, studējošo pašpārvaldes pārstāvja deleģēšanu un atsaukšanu Revīzijas komisijas sastāvā, kā arī papildina Banku augstskolas Satversmi ar regulējumu par Satversmes sapulces un Akadēmiskās šķīrējtiesas locekļu pilnvaru zaudēšanas gadījumiem.

Satversmes grozījumi paredz atcelt tiesības Satversmes sapulcei atbrīvot tās locekli, ja par to nobalso 2/3 Satversmes sapulces locekļu. Šāds grozījums nepieciešams, lai saskaņotu Banku augstskolas Satversmes sapulces locekļu ievēlēšanas kārtību ar Satversmes sapulces locekļu atsaukšanas kārtību.

Satversmes grozījumi paredz izslēgt tos Banku augstskolas Satversmes punktus, kuri ir zaudējuši savu aktualitāti, vai arī ir pretrunā Augstskolu likuma normām.

Ar grozījumiem tiek precizēta arī Banku augstskolas juridiskā adrese, Banku augstskolas nosaukums angļu valodā „Banking Institution of Higher Education” tiek aizstāts ar nosaukumu „BA School of Business and Finance” un nosaukums vācu valodā „BANKhochschule” tiek aizstāts ar nosaukumu „BA Hochshule fūr Business un Finanzen”, kā arī tiek izdarītas redakcionālas izmaiņas Banku augstskolas Satversmes 72.punktā, skaitli „74” aizstājot ar skaitli „73”.

4. Cita informācija

 Citas informācijas nav.

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

Nav attiecināms.

2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

 Nav attiecināms.

3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām

 

 Nav attiecināms.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

Nav attiecināms.

5. Sociālā ietekme: 

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

 

 Nav attiecināms.

6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.3. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.4. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.6. cita veida piesārņojuma emisija vidē

 

 Nav attiecināms.

7. Cita ietekme

 Citas informācijas nav.

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

n-tais gads

Turpmākie trīs gadi

n+1      n+2               n+3

1

2

3

4

5

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets

 

Nav attieci-nāms

 Nav attieci-nāms

 Nav attieci-nāms

Nav attiecināms

2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets

 Nav attieci-nāms

 Nav attieci-nāms

 Nav attieci-nāms

 Nav attiecināms

3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets 

 Nav attieci-nāms

 Nav attieci-nāms

 Nav attieci-nāms

 Nav attiecināms

 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai 

 Nav attieci-nāms

 Nav attieci-nāms

  Nav attieci-nāms

 Nav attiecināms

5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)

 

 

 Nav attiecināms.

 

 

 

6. Cita informācija 

 

 Citas informācijas nav.

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) -norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

Nav attiecināms.

2. Cita informācija

 

 Citas informācijas nav.

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 Nav attiecināms.

2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

 Nav attiecināms.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem 

 Nav attiecināms.

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

 Nav attiecināms.

 

2.tabula

Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

 

Komentāri

Nav attiecināms.

 

Nav attiecināms.

 Nav attiecināms.

5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

Nav attiecināms.

6. Cita informācija

 Citas informācijas nav.

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas ir notikušas ar Latvijas Studentu apvienību.

2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Latvijas Studentu apvienība kopumā atbalsta likumprojektu.

3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

Sabiedrības informēšanas pasākumi netika veikti.

4. Konsultācijas ar ekspertiem

Konsultācijas ar ekspertiem netika veiktas.

5. Cita informācija

 Citas informācijas nav.

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunas institūcijas netiek radītas. Rektors atbild par augstskolas darbības atbilstību tās satversmei saskaņā ar Augstskolu likuma 171.panta 1.punktu.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

 

 

Normatīvā akta projekts pēc izsludināšanas tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un Normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS), kā arī tiks ievietots portālā www.likumi.lv.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Banku augstskolas izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību augstskolas personāls var apstrīdēt Akadēmiskajā šķīrējtiesā, bet Akadēmiskās šķīrējtiesas lēmumus var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

 Citas informācijas nav.

 

 

 

Izglītības un zinātnes ministre                                                                T.Koķe

 

 

Valsts sekretārs

Juridiskā dienesta vadītājs

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

M.Gruškevics

E.Martinsons

S.Obodova

G.Rēvalde

 

 

 

 

17.03.09 13:12

1057       

K.Bajāre

67047898,kintija.bajare@izm.gov.lv


 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

 

Rīgā

Nr.31

2009.gada 12.maijā

 

 

12.§

 

Likumprojekts "Par Banku augstskolas Satversmes grozījumiem "

     TA-1005

___________________________________________________________

(V.Dombrovskis)

 

     1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

     Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

     2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministre.

     

 

 

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs

  

V.Dombrovskis

 

Valsts kancelejas direktore

  

G.Veismane

 

 

 

2009-MK-PROT-31-1205-#12.doc

1