Rīgā

 

 

Rīgā

18.05.2009. Nr.90/TA-31/9383

Saeimas Prezidijam

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu "Par Ekonomisko partnerattiecību pagaidu nolīgumu starp Kotdivuāru, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses". Likumprojektu izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Ābele 67013141, Gatis.Abele@em.gov.lv).

Pielikumā: 1. Likumprojekts uz 1 lp.

2. Likumprojekta anotācija uz 7 lpp.

3. Ekonomisko partnerattiecību pagaidu nolīgums starp Kotdivuāru, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses, latviešu un franču valodā uz
415 lpp.

4. Ekonomikas ministrijas 2009.gada 30.aprīļa vēstule
Nr.1-1-4527
uz 3 lpp.

5. Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra sēdes protokola Nr.3 15.§ izraksts uz 2 lp.

 

 

Ministru prezidents,

bērnu, ģimenes un sabiedrības

integrācijas lietu ministrs V.Dombrovskis

 

 

Stafecka 67082931

 

Likumprojekts

Par Ekonomisko partnerattiecību pagaidu nolīgumu starp Kotdivuāru, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses

1.pants. 2008.gada 26.novembrī Abidžanā un 2009.gada 22.janvārī Briselē parakstītais Ekonomisko partnerattiecību pagaidu nolīgums starp Kotdivuāru, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses (turpmāk – Nolīgums), ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Nolīgumā paredzēto saistību izpildi koordinē Ekonomikas ministrija.

3.pants. Nolīgums stājas spēkā tā 75.panta 2.punktā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Nolīgums latviešu un franču valodā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomikas ministrs

A.Kampars

Likumprojekta „Par Ekonomisko partnerattiecību pagaidu nolīgumu starp Kotdivuāru, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses” anotācija

 I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

Likuma „Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem” 7. un 8. pants.

2. Pašreizējās situācijas raksturojums

Līdzšinējais pamats Eiropas Savienības (turpmāk - ES) tirdzniecības attiecībām ar Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna (turpmāk - ĀKK) valstīm bija Kotonū līgums. ĀKK valstis un ES ir vienojušās par jaunu, ar Pasaules Tirdzniecības organizācijas (turpmāk - PTO) noteikumiem savienojamu, tirdzniecības līgumu noslēgšanu, pakāpeniski atceļot tirdzniecības barjeras starp ĀKK valstīm un ES, un palielinot sadarbību visās ar tirdzniecību saistītās sfērās.

Ekonomisko partnerattiecību nolīguma (turpmāk – EPN) mērķis ir veicināt ĀKK valstu pakāpenisku integrāciju pasaules ekonomikā, veicinot reģionālo tirgu integrāciju, preču un pakalpojumu tirdzniecību un priviliģētu pieeju ES tirgum saskaņā ar attīstības vajadzībām un PTO prasībām, tādējādi veicinot šo valstu ilgtspējīgu attīstību un nabadzības samazināšanos.

Sarunas par EPN sagatavošanu un noslēgšanu notika saskaņā ar Kotonū nolīgumā noteiktajiem ekonomisko partnerattiecību nolīgumu mērķiem un saskaņā ar Padomes 2002. gada 12. jūnijā pieņemtajām sarunu vadlīnijām ekonomisko partnerattiecību nolīgumiem ar ĀKK valstīm.

Pārrunas par pagaidu EPN ar Kotdivuāru tika uzsāktas, lai izvairītos no tirdzniecības pārtraukšanas starp šo valsti un Eiropas Kopienu, 2007. gada 31. decembrī beidzoties Kotonū nolīguma V pielikumā paredzētajiem tirdzniecības noteikumiem un PTO atbrīvojumam attiecībā uz tiem, kamēr nav pabeigts visaptverošs EPN ar visu Rietumāfrikas reģionu (Benina, Burkinafaso, Kotdivuāra, Gvineja-Bisava, Mali, Nigērija, Senegāla, Togo, Kaboverde, Gambija, Gana, Gvineja, Libērija, Nigērija, Sjerraleone un Mauritānija).

Pēc šā nolīguma parafēšanas 2007. gada 7. decembrī Kotdivuāru pievienoja to valstu sarakstam, kurām piemēro ar Padomes 2007. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 1528/2007 noteikto EPN tirdzniecības režīmu. Šī regula paredz ātrāku EPN tirdzniecības režīma piemērošanu. Tas ļāva novērst labvēlīgo tirdzniecības nosacījumu pārtraukšanu ar Kotdivuāru pēc tam, kad 2007. gada 31. decembrī beidzās termiņš, līdz kuram bija spēkā Kotonū nolīguma V pielikumā izklāstītie tirdzniecības noteikumi un PTO atbrīvojums, kurš uz tiem attiecās.

Kā vismazāk attīstītajām valstīm visām citām Rietumāfrikas valstīm, izņemot Nigēriju un Kaboverdi, no 2008. gada 1. janvāra piemēro vienu no Vispārējās tarifa preferenču sistēmas režīmiem „Viss, izņemot ieročus” (Everything But the Arms), kurš sniedz piekļuvi EK tirgum bez nodokļiem un bez kvotām visiem ražojumiem, izņemot ieročus.

Turpinās pārrunas par pilnu EPN ar visu Rietumāfrikas reģionu atbilstoši Padomes 2002. gada 12. jūnijā noteiktajiem pārrunu norādījumiem par ekonomisko partnerattiecību nolīgumiem ar ĀKK valstīm.

Pagaidu EPN ir dalītas kompetences nolīgums, kā arī tajā ir paredzēts, ka līdz tā spēkā stāšanās dienai to piemēros pagaidu kārtā.

ES dalībvalstis ir šī nolīguma līgumslēdzējas puses, tādēļ tām jāratificē šis nolīgums saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

Dalībvalstis pagaidu nolīgumu ratifikācijai virza pirms Padomes lēmuma par nolīguma noslēgšanu Eiropas Kopienas vārdā pieņemšanas, uzsākot šāda nolīguma ratifikācijas procesu nacionālajā līmenī.

Līdzšinējā Latvijas un Kotdivuāras ekonomiskā sadarbība galvenokārt tiek regulēta ES instrumentu ietvaros.

3.  Normatīvā akta projekta būtība

Pagaidu EPN iekļauti noteikumi par preču tirdzniecību, muitas un tirdzniecības veicināšanu, tirdzniecības tehniskajiem šķēršļiem un sanitārajiem un fitosanitārajiem pasākumiem. Tajā paredzēti arī attīstības sadarbības noteikumi, kuri nosaka prioritārās rīcības jomas EPN īstenošanai. Katrā nolīguma nodaļā atsevišķi noteiktas īpašas sadarbības jomas, un ar attīstības sadarbības deklarāciju izveido saikni ar ES tirdzniecības atbalsta stratēģiju un nostiprina Komisijas un dalībvalstu apņemšanos sniegt ieguldījumu Reģionālās attīstības fondā. Tāpat nolīgumā paredzēta pārrunu turpināšana reģionālā līmenī par investīcijām, pakalpojumiem un ar tirdzniecību saistītiem jautājumiem, kā arī noteikts, ka pēc noslēgšanas pilnais reģionālais EPN aizstās esošo nolīgumu.

Ekonomisko partnerattiecību pagaidu nolīguma starp Kotdivuāru, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses parakstīšana notika 2008. gada 26. novembrī Abidžanā, Kotdivuārā.

Ekonomisko partnerattiecību pagaidu nolīgumu starp Kotdivuāru, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses Latvijas Republikas vārdā parakstīja Normunds Popens, Ārkārtējais pilnvarotais vēstnieks pārstāvniecībā Eiropas Savienībā.

EPN nolīgums tiks parakstīts visās ES dalībvalstu valodās un tas būs vienlīdz autentisks visās šajās valodās.

4. Cita informācija 

Nav attiecināms.

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1.Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

Nav attiecināms.

2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

2.4. Ekonomisko partnerattiecību pagaidu nolīgums starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kotdivuāru, no otras puses, uzlabos tirdzniecības nosacījumus starp Kotdivuāru un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, tādējādi paverot plašākas iespējas arī Latvijas preču eksportam uz Kotdivuāru.

2008. gadā preces no Latvijas uz Kotdivuāru tika eksportētas 99 EUR apmērā (2007. gadā preces no Latvijas uz Kotdivuāru netika eksportētas).

2008. gadā preču imports no Kotdivuāras bija 8 610 EUR (2007. gadā preces no Kotdivuāras netika importētas).

2008. gadā pakalpojumu eksports uz Kotdivuāru bija 11,9 tūkst LVL (2007. gadā – 588 tūkst. LVL), savukārt imports – 737,1 tūkst. LVL (2007. gadā pakalpojumi netika importēti).

3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām 

Nav attiecināms.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

Nav attiecināms.

5. Sociālā ietekme:  

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība 

Nav attiecināms.

6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē 

Nav attiecināms.

7. Cita ietekme

Nav attiecināms.

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

  

 (tūkst. latu)

Rādītāji

2009

Turpmākie trīs gadi

2010

2011

2012

1

2

3

4

5

  1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets

Nav attiecināms 

 

Nav attiecināms

Nav attiecināms 

 

Nav attiecināms

2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets 

Nav attiecināms  

Nav attiecināms    

Nav attiecināms 

 

Nav attiecināms    

3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets 

Nav attiecināms  

Nav attiecināms    

Nav attiecināms 

 

Nav attiecināms    

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai 

Nav attiecināms 

Nav attiecināms   

Nav attiecināms   

Nav attiecināms  

5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)

Nav attiecināms 

6. Cita informācija 

Nav attiecināms.

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

Nav attiecināms.

2. Cita informācija

Nav attiecināms.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām

atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Ekonomisko partnerattiecību pagaidu nolīgums starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kotdivuāru, no otras puses skar Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu kopējo kompetenci, tādējādi lēmums par līguma noslēgšanu notiek saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 133. panta 1., 5. un 6. punktu.

Kopienas kompetencē ietilpst jautājumi par pārmaiņām tarifu likmēs.

Dalībvalstu kompetencē ir pakalpojumi un intelektuālais īpašums.

2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

Nav attiecināms.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem 

Nav attiecināms.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

 Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

Nav attiecināms.

2.tabula

Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

Komentāri

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

Nav attiecināms.

6. Cita informācija

Nav attiecināms.

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

2008. gada 8. septembra Latvijas nacionālā pozīcija Nr. 1 „Priekšlikums Padomes Lēmumam par atspēriena punkta ekonomisko partnerattiecību nolīguma parakstīšanu un pagaidu piemērošanu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kotdivuāru, no otras puses un Priekšlikums Padomes lēmumam par atspēriena punkta ekonomisko partnerattiecību nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kotdivuāru, no otras puses” tika saskaņota ar Latvijas darba devēju konfederāciju, Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameru, Tautsaimniecības padomes un Mazo un vidējo komersantu un amatniecības konsultatīvās padomes sekretariātu.

2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Priekšlikumi nav saņemti.

3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

Nav attiecināms.

4. Konsultācijas ar ekspertiem

Nav attiecināms.

5. Cita informācija

Nav attiecināms.

 VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Netiks radītas jaunas valsts un pašvaldību institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Normatīvais akts tiks publicētas oficiālajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Normatīvajos aktos paredzētajā vispārējā kārtībā.

4. Cita informācija

Nav attiecināms.

 

 

 

 

 

Ministrs A. Kampars

 

 

 

 

16.04.2009. 14:11

1599

E. Brimerberga

67013271, Elina.Brimerberga@em.gov.lv

 

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО ПАРТНЬОРСТВО

МЕЖДУ КОТ Д’ИВОАР, ОТ ЕДНА СТРАНА,

И ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

И НЕЙНИТЕ ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ, ОТ ДРУГА СТРАНА

ACUERDO DE ASOCIACIÓN ECONÓMICA PRELIMINAR

ENTRE COSTA DE MARFIL, POR UNA PARTE,

Y LA COMUNIDAD EUROPEA

Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR OTRA

PROZATÍMNÍ DOHODA O PARTNERSTVÍ

MEZI POBŘEŢÍM SLONOVINY NA JEDNÉ STRANĚ

A EVROPSKÝM SPOLEČENSTVÍM

A JEHO ČLENSKÝMI STÁTY NA STRANĚ DRUHÉ

FORELØBIG ØKONOMISK PARTNERSKABSAFTALE

MELLEM CÔTE D’IVOIRE PÅ DEN ENE SIDE

OG DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG

DETS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ANDEN SIDE

INTERIMS-WIRTSCHAFTSPARTNERSCHAFTSABKOMMEN

ZWISCHEN CÔTE D'IVOIRE EINERSEITS

UND DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

UND IHREN MITGLIEDSTAATEN ANDERERSEITS

VAHEPEALNE MAJANDUSPARTNERLUSLEPING

ÜHELT POOLT CÔTE D’IVOIRE’I NING TEISELT POOLT EUROOPA

ÜHENDUSE JA SELLE LIIKMESRIIKIDE VAHEL

ενδιάμεση συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης

μεταξύ της Côte d’Ivoire, αφενός,

και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

και των κρατών μελών της, αφετέρου

STEPPING STONE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT

BETWEEN CÔTE D'IVOIRE OF THE ONE PART,

AND THE EUROPEAN COMMUNITY

AND ITS MEMBER STATES OF THE OTHER PART

ACCORD DE PARTENARIAT ÉCONOMIQUE D'ÉTAPE

ENTRE LA CÔTE D'IVOIRE, D'UNE PART,

ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

ET SES ÉTATS MEMBRES, D'AUTRE PART

ACCORDO DI PARTENARIATO ECONOMICO INTERINALE

TRA LA COSTA D'AVORIO, DA UNA PARTE,

E LA COMUNITÀ EUROPEA

E I SUOI STATI MEMBRI, DALL'ALTRA

EKONOMISKO PARTNERATTIECĪBU PAGAIDU NOLĪGUMS

STARP KOTDIVUĀRU, NO VIENAS PUSES,

UN EIROPAS KOPIENU UN TĀS DALĪBVALSTĪM,

NO OTRAS PUSES

DRAMBLIO KAULO KRANTO, VIENOS ŠALIES,

IR EUROPOS BENDRIJOS BEI JOS VALSTYBIŲ NARIŲ, KITOS ŠALIES,

TARPINIS EKONOMINĖS PARTNERYSTĖS

SUSITARIMAS

ÁTMENETI GAZDASÁGI PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁS

EGYRÉSZRŐL ELEFÁNTCSONTPART,

MÁSRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG

ÉS TAGÁLLAMAI KÖZÖTT

FTEHIM TA’ SĦUBIJA EKONOMIKA INTERIM

BEJN IL-CÔTE D’IVOIRE, FUQ NAĦA,

U L-KOMUNITÀ EWROPEA

U L-ISTATI MEMBRI TAGĦHA, FUQ IN-NAĦA L-OĦRA

TIJDELIJKE ECONOMISCHE PARTNERSCHAPSOVEREENKOMST

TUSSEN IVOORKUST, ENERZIJDS,

EN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

EN HAAR LIDSTATEN, ANDERZIJDS

WSTĘPNA UMOWA O PARTNERSTWIE GOSPODARCZYM

MIĘDZY WYBRZEŻEM KOŚCI SŁONIOWEJ Z JEDNEJ STRONY,

A WSPÓLNOTĄ EUROPEJSKĄ

I JEJ PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI Z DRUGIEJ STRONY

ACORDO DE PARCERIA ECONÓMICA INTERCALAR

ENTRE A COSTA DO MARFIM, POR UM LADO,

E A COMUNIDADE EUROPEIA

E OS SEUS ESTADOS-MEMBROS, POR OUTRO

ACORD DE PARTENERIAT ECONOMIC PRELIMINAR

ÎNTRE CÔTE D’IVOIRE, PE DE O PARTE

ŞI COMUNITATEA EUROPEANĂ

ŞI STATELE SALE MEMBRE, PE DE ALTĂ PARTE

DOČASNÁ DOHODA O HOSPODÁRSKOM PARTNERSTVE

MEDZI POBREŢÍM SLONOVINY NA JEDNEJ STRANE

A EURÓPSKYM SPOLOČENSTVOM

A JEHO ČLENSKÝMI ĐTÁTMI NA DRUHEJ STRANE

VMESNI SPORAZUM O GOSPODARSKEM PARTNERSTVU

MED SLONOKOŠČENO OBALO NA ENI STRANI

TER EVROPSKO SKUPNOSTJO

IN NJENIMI DRŽAVAMI ČLANICAMI NA DRUGI STRANI

NORSUNLUURANNIKON SEKÄ EUROOPAN YHTEISÖN

JA SEN JÄSENVALTIOIDEN VÄLINEN

ENSIVAIHEEN TALOUSKUMPPANUUSSOPIMUS

INLEDANDE AVTAL OM EKONOMISKT PARTNERSKAP

MELLAN ELFENBENSKUSTEN, Å ENA SIDAN,

OCH EUROPEISKA GEMENSKAPEN

OCH DESS MEDLEMSSTATER, Å ANDRA SIDAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKONOMISKO PARTNERATTIECĪBU PAGAIDU NOLĪGUMS

STARP KOTDIVUĀRU, NO VIENAS PUSES, UN EIROPAS KOPIENU UN TĀS DALĪBVALSTĪM, NO OTRAS PUSES

 

SATURS

PREAMBULA *

 

 

KOTDIVUĀRAS REPUBLIKA,

no vienas puses,

un

BEĻĢIJAS KARALISTE,

BULGĀRIJAS REPUBLIKA,

ČEHIJAS REPUBLIKA,

DĀNIJAS KARALISTE,

VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA,

IGAUNIJAS REPUBLIKA,

ĪRIJA,

GRIEĶIJAS REPUBLIKA,

SPĀNIJAS KARALISTE,

FRANCIJAS REPUBLIKA,

ITĀLIJAS REPUBLIKA,

KIPRAS REPUBLIKA,

LATVIJAS REPUBLIKA,

LIETUVAS REPUBLIKA,

LUKSEMBURGAS LIELHERCOGISTE,

UNGĀRIJAS REPUBLIKA,

MALTA,

NĪDERLANDES KARALISTE,

AUSTRIJAS REPUBLIKA,

POLIJAS REPUBLIKA,

PORTUGĀLES REPUBLIKA,

RUMĀNIJA,

SLOVĒNIJAS REPUBLIKA,

SLOVĀKIJAS REPUBLIKA,

SOMIJAS REPUBLIKA,

ZVIEDRIJAS KARALISTE,

LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE

un

EIROPAS KOPIENA,

no otras puses,

 

PREAMBULA

ŅEMOT VĒRĀ Partnerattiecību nolīgumu starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupas locekļiem, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses,, kas parakstīts Kotonū 2000. gada 23. jūnijā un pārskatīts Luksemburgā 2005. gada 25. jūnijā (turpmāk "Kotonū Nolīgums");

ŅEMOT VĒRĀ, ka Kotonū Nolīguma preferenciālās tirdzniecības pārejas režīms beidzas 2007. gada 31. decembrī;

ŅEMOT VĒRĀ šo pārejas tirdzniecības preferenču, kas paredzētas Kotonū Nolīgumā, izbeigšanās iespējamo negatīvo ietekmi uz abu Pušu tirdzniecību, ja līdz 2008. gada 1. janvārim netiek noslēgts nolīgums, kas atbilst Pasaules tirdzniecības organizācijas (PTO) noteikumiem;

ATZĪSTOT, ka ir nepieciešams noslēgt ekonomisko partnerattiecību pagaidu nolīgumu, lai saglabātu abu Pušu ekonomiskās un tirdzniecības intereses;

TĀ KĀ Puses vēlas nostiprināt savas ekonomiskās un tirdzniecības attiecības un izveidot ilgtspējīgas attiecības, kuru pamatā ir partnerība un sadarbība;

TĀ KĀ Puses piešķir lielu nozīmi principiem un noteikumiem, kas ir starptautiskās tirdzniecības pamatā, un jo īpaši tiesībām un pienākumiem, ko uzliek 1994. gada Vispārējā vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (1994. gada VVTT) un citi daudzpusēji nolīgumi, kas pievienoti Nolīgumam par Pasaules tirdzniecības organizācijas izveidošanu (PTO nolīgums), un vajadzībai tos piemērot pārskatāmi un nediskriminējoši;

APSTIPRINOT apņemšanos respektēt cilvēktiesības, demokrātijas principus un tiesiskumu, kas ir būtiski Kotonū Nolīguma elementi, un labu pārvaldību, kas ir Kotonū Nolīguma pamatelements;

ŅEMOT VĒRĀ vajadzību veicināt un paātrināt Rietumāfrikas valstu ekonomikas, kultūras un sociālo attīstību ar nolūku sekmēt mieru un drošību un veicināt stabilu un demokrātisku politisko vidi;

ŅEMOT VĒRĀ to, kāda nozīme Pušu uztverē ir starptautiski saskaņotiem attīstības mērķiem un ANO Tūkstošgades attīstības mērķiem;

APSTIPRINOT savu apņemšanos strādāt kopā, lai sasniegtu Kotonū Nolīguma mērķus, tostarp nabadzības izskaušanu, ilgtspējīgu attīstību un Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu (ĀKK valstis) pakāpenisku integrāciju pasaules ekonomikā;

VĒLOTIES izveidot jaunas nodarbinātības iespējas, piesaistīt ieguldījumus un uzlabot dzīves apstākļus Pušu teritorijās, vienlaikus veicinot ilgspējīgu attīstību;

ŅEMOT VĒRĀ svarīgos tradicionālos sakarus, jo īpaši ciešās vēsturiskās, politiskās un ekonomiskās saites starp Eiropas Kopienu, tās dalībvalstīm un Rietumāfrikas valstīm;

ATZĪSTOT ekonomiskās un sociālās attīstības līmeņu atšķirības starp Rietumāfrikas valstīm un Eiropas Kopienu;

PĀRLIECĪBĀ, ka šis nolīgums radīs jaunu, labvēlīgāku gaisotni ekonomikas pārvaldības, tirdzniecības un ieguldījumu attiecībās un jaunas iespējas izaugsmei un attīstībai;

ATZĪSTOT nozīmi, kāda šā nolīguma īstenošanā ir sadarbībai attīstībai jomā īstenošanā;

GAIDOT visaptveroša ekonomisko partnerattiecību nolīguma parakstīšanu starp Rietumāfriku un Eiropas Savienību, kam vajadzētu nodrošināt Rietumāfrikas reģiona pastāvīgu un saskaņotu attīstību un integrāciju;

APSTIPRINOT savu apņemšanos atbalstīt reģionālās integrācijas procesu Rietumāfrikā un jo īpaši veicināt reģionālo ekonomisko integrāciju kā galveno līdzekli tās integrācijai pasaules ekonomikā, palīdzot tai risināt globalizācijas radītās problēmas un īstenot tās ekonomiskās un sociālās attīstības mērķus,

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀK IZKLĀSTĪTAJIEM NOTEIKUMIEM.

I SADAĻA MĒRĶI

1. pants

Pagaidu nolīgums

Ar šo nolīgumu izveido Ekonomisko partnerattiecību nolīguma (EPN) sākotnējo pamatu.

 

2. pants

Mērķi

Šā nolīguma mērķi ir šādi:

a) saistībā ar EPN sarunām no EK puses sniegt Kotdivuāras pusei labāku piekļuvi tirgum, un tajā pašā sakarā pēc Kotonū Nolīguma tirdzniecības pārejas režīma beigām 2007. gada 31. decembrī, gaidot līdz tiks noslēgts pilnīgais EPN, palīdzēt izvairīties no tirdzniecības pārtraukšanas starp Kotdivuāru un Eiropas Kopienu;

b) izveidot tādu EPN sarunu pamatu, kas Rietumāfrikā sekmē nabadzības samazināšanu, veicina reģionālo integrāciju, ekonomisko sadarbību un labu pārvaldību, uzlabo Rietumāfrikas potenciālu tirdzniecības politikā un ar tirdzniecību saistītos jautājumos;

c) veicināt Rietumāfrikas saskaņotu un pakāpenisku integrāciju pasaules ekonomikā saskaņā ar tās politisko izvēli un attīstības prioritātēm;

d) nostiprināt esošās attiecības starp Pusēm uz solidaritātes un abpusējas ieinteresētības pamata;

e) izveidot nolīgumu, kas ir saskaņā ar 1994. gada VVTT XXIV pantu.

 

II SADAĻA PARTNERĪBA ATTĪSTĪBAI

3. pants

Sadarbība attīstībai saistībā ar šo nolīgumu

Puses apņemas sadarboties šā nolīguma īstenošanā un piedalīties Kotdivuāras puses atbalstā EPN mērķu īstenošanai. Sadarbība notiek finansiālos un nefinansiālos veidos.

 

4. pants

Sadarbība, lai finansētu attīstību saskaņā ar šo nolīgumu

1. Kotonū Nolīgumā paredzētos noteikumus par ekonomisko un reģionālo sadarbību un integrāciju īsteno tā, lai palielinātu no šā nolīguma paredzamos ieguvumus.

2. Eiropas Kopienas finansējums, kas attiecas uz Kotdivuāras puses un Eiropas Kopienas sadarbību attīstībai un kas ir šā nolīguma īstenošanas pamatā, veicams, pamatojoties uz Kotonū Nolīgumā paredzētajiem noteikumiem un procedūrām, jo īpaši uz Eiropas Attīstības fonda (EAF) programmu plānošanas procedūrām un attiecīgajiem Eiropas Savienības vispārējā budžeta finansētajiem instrumentiem. Šajā sakarā atbalsts šā nolīguma īstenošanai ir viena no prioritātēm.

3. Eiropas Kopienas dalībvalstis, izmantojot savu attiecīgo attīstības politiku un instrumentus, kolektīvi apņemas atbalstīt attīstības darbības, kas paredzētas reģionālajai ekonomikas sadarbībai un šā nolīguma īstenošanai valsts un reģiona līmenī, ievērojot atbalsta papildināmības un efektivitātes principus.

4. Puses sadarbojas, lai veicinātu citu līdzekļu devēju dalību, kuri vēlas atbalstīt Kotdivuāras puses centienus sasniegt šā nolīguma mērķus.

5. Puses atzīst, ka īpašie reģionālā finansējuma mehānismi, piemēram, EPN reģionālais fonds, ko izveidojis reģions un kas paredzēts šim reģionam finansējuma virzīšanai reģionālā un valsts līmenī, ir lietderīgi šā nolīguma papildu pasākumu īstenošanā, un atbalsta reģiona centienus šajā jomā. Eiropas Kopiena apņemas savu atbalstu virzīt caur reģiona finansējuma mehānismiem vai arī caur mehānismu, ko izvēlējušās šā nolīguma Puses, ievērojot Kotonū Nolīgumā paredzētos noteikumus un procedūras, un saskaņā ar Parīzes Deklarācijā ietvertajiem atbalsta efektivitātes principiem, lai nodrošinātu vienkāršotu, efektīvu un ātru īstenošanu.

6. Īstenojot šā panta 1. līdz 5. punktu, Puses apņemas finansiāli un nefinansiāli sadarboties jomās, kas noteiktas 5., 6., 7., un 8. pantā.

 

5. pants

Uzņēmējdarbības vide

Puses uzskata, ka būtiska nozīme ekonomikas attīstībā ir uzņēmējdarbības videi, tādējādi šā nolīguma noteikumi ir vērsti uz šā kopējā mērķa sasniegšanu. Kotdivuāra, kas parakstījusi OHADA līgumu (organizācija par uzņēmējdarbības tiesību harmonizāciju Āfrikā), atkārtoti apstiprina savu apņemšanos piemērot šā nolīguma noteikumus.

Puses saskaņā ar 4. pantu apņemas pastāvīgi darboties, lai uzlabotu uzņēmējdarbības vidi.

 

6. pants

Atbalsts noteikumu īstenošanai

Puses vienojas, ka tirdzniecības noteikumu īstenošana sadarbības jomās, kuras sīki izklāstītas attiecīgajās šā nolīguma nodaļās, ir būtisks elements šā nolīguma mērķu sasniegšanā. Sadarbību šajā jautājumā īsteno saskaņā ar 4. pantā paredzētajiem noteikumiem.

 

7. pants

Ražošanas nozaru nostiprināšana un modernizācija

Īstenojot šo nolīgumu, Puses apstiprina savu gribu palielināt to Kotdivuāras ražošanas nozaru konkurētspēju, uz kurām attiecas šis nolīgums.

Puses apņemas sadarboties ar sadarbības instrumentu palīdzību un atbilstīgi 4. panta noteikumiem un atbalstīt

– privātā sektora pārorientāciju saistībā ar jaunām ekonomikas iespējām, ko rada šis nolīgums;

– modernizācijas stratēģiju izstrādi un īstenošanu;

– privātā sektora un uzņēmējdarbības vides uzlabošanu, kā minēts 5. un 6. pantā;

– partnerības veicināšanu starp Pušu privātajiem sektoriem.

8. pants

Sadarbība fiskālās korekcijas jautājumos

1. Puses apzinās problēmas, ko Kotdivuārai var radīt šajā nolīgumā paredzētā muitas nodokļu likvidēšana vai būtiska samazināšana, un tās vienojas šajā jomā veidot dialogu un sadarbību.

2. Ņemot vērā pakāpeniskas atcelšanas grafiku, par kuru Puses ir vienojušās šajā nolīgumā, tās apņemas veidot padziļinātu dialogu par veicamajiem fiskālās korekcijas pasākumiem, lai ilgtermiņā atjaunotu Kotdivuāras budžeta bilanci.

3. Puses atbilstīgi 4. panta noteikumiem apņemas sadarboties, tostarp sekmējot palīdzības pasākumus, šādās jomās:

a) būtiska palīdzība neto fiskālo ieguvumu izmantošanā, pilnībā ievērojot fiskālās reformas;

b) atbalsts fiskālajai reformai kopā ar dialogu šajā jomā.

 

9. pants

Sadarbība starptautiskos forumos

Puses tiecas sadarboties visos starptautiskos forumos, kur tiek apspriesti jautājumi, kas attiecas uz šo partnerību.

III SADAĻA PREČU TIRDZNIECĪBAS REŽĪMS

1. NODAĻA MUITAS NODOKĻI UN ĀRPUSTARIFA PASĀKUMI

10. pants

Muitas nodokļi

1. "Muitas nodokļi" ir visa veida nodevas vai maksājumi, ko piemēro ražojumu importam vai eksportam vai saistībā ar ražojumu importu vai eksportu, kas paredzēts PTO noteikumos.

Tas neattiecas uz iekšējiem vai tādas pašas iedarbības maksājumiem, ko piemēro, atstājot teritoriju.

2. Katram ražojumam muitas pamatnodokļa likme, kam jāpiemēro pakāpeniskā samazināšana, ir noteikta katras Puses tarifu pakāpeniskas atcelšanas grafikā.

 

11. pants

Nodevas un citi maksājumi

Puses no jauna apstiprina savu apņemšanos ievērot 1994. gada VVTT VIII panta noteikumus.

 

12. pants

Muitas nodokļi ražojumiem ar izcelsmi Kotdivuārā

Ražojumus, kuru izcelsme ir Kotdivuārā, EK pusē importē bez muitas nodokļiem, izņemot norādītos ražojumus, un atbilstīgi nosacījumiem, kas norādīti 1. pielikumā.

 

13. pants

Muitas nodokļi ražojumiem ar izcelsmi EK pusē

Ražojumu, kuru izcelsme ir EK pusē, importa muitas nodokļi Kotdivuārā ir samazināti vai atcelti atbilstīgi tarifu pakāpeniskas atcelšanas grafikam 2. pielikumā.

 

14. pants

Izcelsmes noteikumi

1. Šajā nodaļā termins "izcelsme" attiecas uz precēm, kuras atbilst izcelsmes noteikumiem, kas Pušu teritorijā ir spēkā 2008. gada 1. janvārī.

2. Puses, vēlākais, 2008. gada 31. jūlijā ievieš kopēju savstarpējo režīmu, ar ko pārvalda izcelsmes noteikumus, kas pamatojas uz izcelsmes noteikumiem Kotonū Nolīgumā un kas paredz šo noteikumu vienkāršošanu, ņemot vērā Kotdivuāras puses attīstības mērķus. Šo jauno režīmu iekļaus šajā nolīgumā ar EPN komitejas lēmumu. Ja Puses nav vienojušās, spēkā esošais režīms būs Kotdivuāras pusei vislabvēlīgākais režīms, t.i., EK puses spēkā esošais režīms vai uzlaboti Kotonū Nolīguma noteikumi.

3. Vēlākais, trīs gadus pēc šā nolīguma stāšanās spēkā Puses pārskata spēkā esošos noteikumus, ar ko pārvalda izcelsmes noteikumus, lai, ņemot vērā Kotdivuāras attīstības mērķus saskaņā ar Rietumāfrikas mērķiem, vienkāršotu izcelsmes noteikšanā izmantotos jēdzienus un metodes. Šajā pārskatīšanā Puses ņem vērā tehnoloģijas attīstību, ražošanas procesus un pārējos faktorus, tostarp notiekošās reformas attiecībā uz izcelsmes noteikumiem, kuru rezultātā, iespējams, būs vajadzīgi grozījumi režīmā, par kuru ir panākta savstarpēja vienošanās. Visus grozījumus vai aizstāšanu veic ar EPN komitejas lēmumu.

 

15. pants

Jaunu pasākumu nepieņemšana

1. No šā nolīguma spēkā stāšanās dienas tirdzniecībā starp Pusēm nepiemēro jaunus importa muitas nodokļus, ne arī paaugstina jau piemērojamos.

2. Neskarot 1. punktu, ieviešot Rietumāfrikas valstu Ekonomikas kopienas (CEDEAO) kopējo ārējo tarifu, Kotdivuāra vēlākais līdz 2011. gada 31. decembrim var pārskatīt muitas pamatnodokļus, kas piemērojami EK izcelsmes precēm, ciktāl šie nodokļi nepārsniedz 2. pielikumā minētos nodokļus. EPN komiteja attiecīgi groza 2. pielikumu.

16. pants

Nodevas, nodokļi vai citas maksas un maksājumi par eksportu

1. No šā nolīguma stāšanās spēkā tirdzniecībā starp Pusēm nepiemēro jaunus eksporta muitas nodokļus vai līdzvērtīgus maksājumus, ne arī paaugstina jau piemērojamos.

2. Ārkārtas gadījumā, ja Kotdivuāras puse var pamatot īpašas vajadzības pēc ienākumiem, vajadzību aizsargāt jauno rūpniecību vai vidi, tā pēc apspriešanās ar EK pusi var ieviest eksporta muitas nodokļus vai līdzvērtīgus maksājumus ierobežotam papildu preču skaitam, vai arī palielināt jau piemērojamos.

3. Puses vienojas šā panta noteikumus pārskatīt EPN komitejā, vēlākais, trīs gadus pēc šā nolīguma stāšanās spēkā, pilnībā ņemot vērā to ietekmi uz Kotdivuāras puses ekonomikas attīstību un daudzveidību.

 

17. pants

Labvēlīgāks režīms, pateicoties brīvās tirdzniecības nolīgumiem

1. Jomās, uz kurām attiecas šī nodaļa, EK puse Kotdivuāras pusei piešķir labvēlīgāko režīmu, kas varētu rasties no tā, ka pēc šā nolīguma parakstīšanas EK puse kļūst par ekonomiskās integrācijas nolīguma Pusi, kas noslēgts ar trešām personām.

2. Jomās, uz kurām attiecas šī nodaļa, Kotdivuāras puse EK pusei piešķir labvēlīgāko režīmu, kas varētu rasties no tā, ka pēc šā nolīguma parakstīšanas Kotdivuāras puse kļūst par ekonomiskās integrācijas nolīguma Pusi, kas noslēgts ar trešām personām.

3. Ja Kotdivuāras puse no nozīmīga tirdzniecības partnera iegūst būtiski labvēlīgāku režīmu nekā EK puses piedāvātais režīms, abas Puses uzsāk konsultācijas un kopīgi nolemj par 2. punkta noteikumu īstenošanu.

4. Šīs nodaļas noteikumus nevar interpretēt kā Pušu pienākumu savstarpēji saskaņot preferenciālos režīmus, ko vienai no Pusēm šā nolīguma parakstīšanas datumā piemēro, pamatojoties uz brīvas tirdzniecības nolīgumu ar trešo personu.

5. Šajā pantā "brīvas tirdzniecības nolīgums" ir nolīgums, ar kuru būtiski liberalizē tirdzniecību un atceļ vai likvidē diskrimināciju starp Pusēm, likvidējot pastāvošos diskriminējošos pasākumus un/vai aizliedzot jaunus diskriminējošus vai vairāk diskriminējošus pasākumus, vai nu šim nolīgumam stājoties spēkā, vai arī saprātīgā termiņā.

6. Šajā pantā "nozīmīgs tirdzniecības partneris" ir ikviena attīstīta valsts vai ikviena valsts, kuras daļa pasaules preču eksportā ir vairāk nekā 1 procents gadā pirms 2. punktā paredzētā brīvās tirdzniecības nolīguma stāšanās spēkā, vai jebkura valstu grupa, kas darbojas atsevišķi, kolektīvi vai ar brīvas tirdzniecības nolīgumu, kuras daļa pasaules preču eksportā ir vairāk nekā 1,5 procents gadā pirms 2. punktā paredzētā brīvās tirdzniecības nolīguma stāšanās spēkā.

 

18. pants

Kvantitatīvu ierobežojumu aizliegums

Neskarot 23., 24., un 25. pantu, stājoties spēkā šim nolīgumam, atceļ visus importa vai eksporta aizliegumus vai ierobežojumus, izņemot 11. pantā noteiktos muitas nodokļus, nodevas, maksas vai citus maksājumus, neatkarīgi no tā, vai tos piemēro ar kvotām, importa vai eksporta atļaujām vai citiem pasākumiem. Neievieš nevienu jaunu šāda veida pasākumu.

 

19. pants

Valsts režīms attiecībā uz iekšējiem nodokļiem un regulējumu

1. Uz otras Puses izcelsmes ražojumu importu neattiecas nekādi tieši vai netieši iekšējie nodokļi un nekādi citi iekšējie maksājumi, kas pārsniedz līdzīgiem vietējiem ražojumiem tieši vai netieši piemērojamos maksājumus. Turklāt Puses nekādā citā veidā nepiemēro iekšējos nodokļus un citus iekšējus maksājumus, lai nodrošinātu iekšzemes ražojumu aizsardzību.

2. Otras Puses izcelsmes ražojumu importam piešķir ne mazāk labvēlīgu režīmu kā to, kas piešķirts līdzīgiem iekšzemes ražojumiem atbilstīgi visiem normatīvajiem aktiem un prasībām, kas ietekmē tirdzniecību, piedāvāšanu pārdošanai, pirkšanu, pārvadāšanu, izplatīšanu vai izmantošanu iekšējā tirgū. Šā punkta noteikumi neliedz piemērot diferencētu iekšējo pārvadājumu tarifu, kas pamatots tikai ar transporta līdzekļu ekonomisku ekspluatāciju, bet ne ar ražojuma izcelsmi.

3. Neskarot izcelsmes noteikumus, neviena no Pusēm nenosaka un nesaglabā nekādu iekšējo regulējumu attiecībā uz ražojumu sajaukšanu, apstrādi vai lietošanu noteiktos daudzumos vai proporcijās, tieši vai netieši pieprasot, ka jebkura ražojuma, uz kuru attiecas minētie noteikumi, visi noteiktie daudzumi vai ražojuma daļas jāpiegādā no iekšzemes avotiem. Turklāt Puses nekā citādi nepiemēro iekšējo kvantitatīvo regulējumu, lai nodrošinātu iekšzemes ražojumu aizsardzību.

4. Šā panta noteikumi neattiecas uz normatīvajiem aktiem, procedūrām vai praksi, ko piemēro publiskajam iepirkumam.

5. Šā panta noteikumi neskar 2. nodaļu par tirdzniecības aizsardzības instrumentiem.

6. Attiecībā uz jautājumiem par subsīdiju maksāšanu pašmāju ražotājiem Puses atsaucas uz PTO.

 

20. pants

Nodrošinātība ar pārtiku

Ja šā nolīguma īstenošana rada grūtības ar tādu pārtikas produktu apgādi vai pieejamību, kas ir svarīgi nodrošinātībai ar pārtiku, un ja šāda situācija sagādā vai var sagādāt Kotdivuārai lielas grūtības, Kotdivuāra var veikt attiecīgus pasākumus saskaņā ar 25. pantā noteikto procedūru.

 

21. pants

Īpaši noteikumi par administratīvo sadarbību

1. Puses vienojas, ka administratīvā sadarbība ir būtiska šajā nodaļā noteiktā preferenciālā režīma īstenošanai un kontrolei, un uzsver apņemšanos cīnīties pret pārkāpumiem un krāpšanu muitā un ar to saistītajās jomās.

2. Ja viena Puse uz objektīvas informācijas pamata konstatē nespēju nodrošināt administratīvo sadarbību un/vai atklāj pārkāpumus vai krāpšanu, attiecīgā Puse saskaņā ar šo pantu var uz laiku apturēt konkrētā preferenciālā režīma piemērošanu attiecīgajam(-iem) ražojumam(-iem).

3. Šajā pantā administratīvās sadarbības nenodrošināšana, inter alia, nozīmē:

a) atkārtotu nespēju pildīt pienākumu pārbaudīt attiecīgā(-o) ražojuma(-u) izcelsmes statusu;

b) atkārtotu atteikšanos vai nepamatotu kavēšanos veikt izcelsmes apliecinājuma pārbaudi un/vai paziņot tās rezultātus;

 

c) atkārtotu atteikšanos vai nepamatotu kavēšanos, piešķirot atļauju veikt administratīvas sadarbības uzdevumus, lai pārbaudītu dokumentu autentiskumu vai informācijas pareizību, kas ir būtiska konkrētā preferenciālā režīma piešķiršanai.

4. Uz pagaidu apturēšanu attiecas šādi nosacījumi:

a) Puse, kas, pamatojoties uz objektīvu informāciju, konstatē nespēju nodrošināt administratīvo sadarbību un/vai atklāj pārkāpumus vai krāpšanu, par to tūlīt paziņo EPN komitejai, sniedzot arī objektīvu informāciju, un, pamatojoties uz visu attiecīgo informāciju un objektīviem secinājumiem, uzsāk apspriešanos EPN komitejā, lai rastu abām Pusēm pieņemamu risinājumu;

b) ja Puses saskaņā ar iepriekšminēto ir uzsākušas apspriešanos EPN komitejā un trīs mēnešos pēc minētās paziņošanas nav spējušas vienoties par pieņemamu risinājumu, attiecīgā Puse var pagaidu kārtā apturēt attiecīgajam(-ajiem) ražojumam(-iem) piemērojamo konkrēto preferenciālo režīmu. Par pagaidu apturēšanu tūlīt paziņo EPN komitejai;

c) šajā pantā paredzētā pagaidu apturēšana nepārsniedz to, kas nepieciešams attiecīgās Puses finansiālo interešu aizsardzībai. Pagai du apturēšana nepārsniedz sešu mēnešu termiņu, kuru var atjaunot. Par pagaidu apturēšanu tūlīt pēc tās pieņemšanas paziņo EPN komitejai. Par apturēšanu periodiski apspriežas EPN komitejā, jo īpaši, lai to atceltu, tiklīdz vairs nepastāv apstākļi, kas to izraisījuši.

5. Vienlaikus ar paziņošanu EPN komitejai atbilstīgi šā panta 4. punkta a) apakšpunktam attiecīgā Puse savā oficiālajā vēstnesī publicē paziņojumu importētājiem. Paziņojumā importētājiem attiecībā uz konkrēto ražojumu jānorāda, ka uz objektīvas informācijas pamata ir konstatēta nespēja nodrošināt administratīvo sadarbību un/vai ir konstatēti pārkāpumi vai krāpšana.

 

22. pants

Administratīvo kļūdu labošana

Ja kompetentās iestādes pieļauj būtiskas administratīvas kļūdas eksporta preferenciālās sistēmas pārvaldībā, jo īpaši, piemērojot noteikumus par "noteiktas izcelsmes ražojumu" jēdziena definīciju un administratīvās sadarbības metodēm, un kļūdas rezultātā iestājas sekas importa un eksporta izteiksmē, tā Puse, uz kuru šīs sekas attiecas, var lūgt EPN komiteju izskatīt iespēju noteikt problēmas atrisināšanai visus vajadzīgos pasākumus.

 

 

2. NODAĻA TIRDZNIECĪBAS AIZSARDZĪBAS INSTRUMENTI

23. pants

Antidempinga un kompensācijas pasākumi

1. Atbilstīgi šā panta noteikumiem nekas šajā nolīgumā neliedz EK pusei vai Kotdivuārai noteikt antidempinga vai kompensācijas pasākumus saskaņā ar attiecīgiem PTO nolīgumiem. Šajā pantā izcelsmi nosaka saskaņā ar Pušu nepreferenciālajiem izcelsmes noteikumiem.

2. Pirms galīgo antidempinga vai kompensācijas pasākumu piemērošanas attiecībā uz ražojumiem, Puses apsver konstruktīvu risinājumu iespēju, ko paredz attiecīgie PTO nolīgumi. Šajā nolūkā Puses varētu veikt attiecīgu apspriešanos.

3. EK puse pirms jebkādas izmeklēšanas sākšanas ziņo Kotdivuārai par pienācīgi dokumentētu sūdzību saņemšanu.

4. Šā panta noteikumi piemērojami visās izmeklēšanās, ko uzsāk pēc šā nolīguma stāšanās spēkā.

5. Uz šo pantu neattiecas šā nolīguma noteikumi par domstarpību izšķiršanu.

 

24. pants

Daudzpusēji aizsardzības pasākumi

1. Atbilstīgi šā panta noteikumiem nekas šajā nolīgumā nekavē Kotdivuāru un EK pusi pieņemt pasākumus saskaņā ar 1994. gada VVTT XIX pantu, Nolīgumu par aizsardzības pasākumiem un PTO nolīguma par lauksaimniecību 5. pantu. Šajā pantā izcelsmi nosaka saskaņā ar Pušu nepreferenciālajiem izcelsmes noteikumiem.

2. Neskarot 1. punkta noteikumus un ņemot vērā šā nolīguma vispārējos attīstības mērķus un Kotdivuāras ekonomikas mazo apjomu, EK puse izslēdz importu no Kotdivuāras no pasākumiem, kas pieņemti atbilstīgi 1994. gada VVTT XIX pantam, Nolīgumam par aizsardzības pasākumiem un PTO Nolīguma par lauksaimniecību 5. pantam.

 

 

3. Šā panta 2. punkta noteikumus piemēro piecus gadus no šā nolīguma stāšanās spēkā. Ne vēlāk kā 120 dienas pirms šā termiņa beigām EPN komiteja pārskata minēto noteikumu darbību saskaņā ar Kotdivuāras attīstības vajadzībām ar nolūku noteikt, vai pagarināt to piemērošanu uz turpmāku laiku.

4. Uz 1. punktu neattiecas šā nolīguma noteikumi par domstarpību izšķiršanu.

 

25. pants

Divpusēji aizsardzības pasākumi

1. Puse, izskatījusi alternatīvos risinājumus, var piemērot ierobežota termiņa aizsardzības pasākumus, kas ir atkāpe no 12. un 13. panta noteikumiem, ievērojot šā panta nosacījumus un tajā noteikto kārtību.

2. Šā panta 1. punktā paredzētos aizsardzības pasākumus var piemērot, ja kādas Puses izcelsmes ražojumu importē otras Puses teritorijā tādos palielinātos daudzumos vai tādos apstākļos, kas rada vai var radīt:

a) nopietnus zaudējumus iekšzemes rūpniecībai, kas ražo līdzīgus vai tieši konkurējošus ražojumus importētājas Puses teritorijā;

b) traucējumus kādā ekonomikas nozarē, jo īpaši tad, ja šie traucējumi rada lielas sociālas problēmas vai grūtības, kas varētu izraisīt importētājas Puses ekonomiskās situācijas nopietnu pasliktināšanos; vai

c) traucējumus līdzīgu vai tieši konkurējošu lauksaimniecības ražojumu tirgos vai tirgu regulējošos mehānismos importētājas Puses teritorijā.

3. Šajā pantā paredzētie aizsardzības pasākumi nepārsniedz to, kas ir nepieciešams, lai izlabotu vai novērstu nopietnus zaudējumus vai traucējumus, kas noteikti 2., 4. un 5. punktā. Importētājas Puses aizsardzības pasākumi var būt tikai viens vai vairāki no šiem:

a) ievedmuitas likmes turpmākas samazināšanas apturēšana attiecīgajam ražojumam, kā noteikts šajā nolīgumā,

 

b) muitas nodokļa palielinājums attiecīgajam ražojumam līdz tādam līmenim, kas nepārsniedz muitas nodokļa līmeni, ko piemēro citiem PTO locekļiem; un

c) tarifa kvotu ieviešana attiecīgajam ražojumam.

4. Neskarot 1. un 2. punkta noteikumus, ja kāds no ražojumiem ar izcelsmi Kotdivuārā tiek importēts tādos palielinātos daudzumos un tādos apstākļos, kas rada vai var radīt vienu no 2. punkta a), b) un c) apakšpunktā minētajām situācijām vienā vai vairākos EK puses attālākajos rajonos, EK puse saskaņā ar 6. līdz 9. punktā noteiktajām procedūrām var noteikt uzraudzības vai aizsardzības pasākumus, kas noteikti 3. punktā un aprobežojas ar attiecīgajiem reģioniem.

5. a) Ja kāds no ražojumiem ar izcelsmi EK pusē tiek importēts tādos palielinātos daudzumos un tādos apstākļos, kas rada vai var radīt vienu no 2. punkta a), b) un c) apakšpunktā minētajām situācijām, Kotdivuāra saskaņā ar 6. līdz 9. punktā noteiktajām procedūrām var noteikt uzraudzības vai aizsardzības pasākumus, kas aprobežojas ar tās teritoriju.

b) Neskarot 1. un 2. punkta noteikumus, Kotdivuāra var noteikt 3. punktā paredzētos aizsardzības pasākumus, ja kāds no ražojumiem ar izcelsmi EK pusē tiek importēts tādos palielinātos daudzumos un tādos apstākļos, kas rada vai draud radīt traucējumus jaunā rūpniecības nozarē, kura ražo līdzīgus vai tieši konkurējošus ražojumus.

Šis noteikums piemērojams tikai desmit gadu laikposmā no šā nolīguma stāšanās spēkā. Taču, Pusēm vienojoties, šo termiņu var pagarināt, ja, neskatoties uz ražošanas nozares attīstības potenciālu un īstenotajiem centieniem, šis mērķis nav sasniegts pasaules ekonomikas virzības dēļ vai nopietnu traucējumu Kotdivuārā dēļ.

Pasākumi ir jānosaka saskaņā ar 6. līdz 9. punktā paredzētajiem noteikumiem.

6. a) Šajā pantā minētie aizsardzības pasākumi saglabājami tikai tik ilgi, cik nepieciešams, lai novērstu nopietnu kaitējumu vai traucējumus, kas definēti 2., 4. un 5. punktā.

b) Šajā pantā minētos aizsardzības pasākumus piemēro laikposmā, kas nepārsniedz divus gadus. Ja apstākļi, kas attaisno aizsardzības pasākumu piemērošanu, turpina pastāvēt, pasākumus var pagarināt uz jaunu laikposmu, kas nepārsniedz divus gadus. Ja Kotdivuāra piemēro aizsardzības pasākumu vai ja EK puse piemēro pasākumu, kas aprobežojas ar vienu vai vairākiem attālākajiem reģioniem, tādu pasākumu var piemērot uz laikposmu, kas nepārsniedz četrus gadus, un, ja apstākļi, kas attaisno aizsardzības pasākumu piemērošanu, turpina pastāvēt, pasākumus var pagarināt uz jaunu laikposmu, kas nepārsniedz četrus gadus.

 

c) Šajā pantā minētajiem aizsardzības pasākumiem, kas ilgāki par vienu gadu, jāpievieno pierādījumi kaitējumu vai traucējumu iemeslu pakāpeniskai likvidēšanai, vēlākais, noteiktā termiņa beigās un veicamie pasākumi.

d) Vismaz gadu pēc tam, kad pārtrauc aizsardzības pasākuma piemērošanu, šajā pantā minētu aizsardzības pasākumu nepiemēro tāda ražojuma importam, uz kuru iepriekš jau attiecās šāds pasākums, izņemot ārkārtas apstākļus, kas iesniegti izskatīšanai EPN komitejā.

7. Īstenojot 1. līdz 6. punktu, piemēro šādus noteikumus:

a) ja kāda Puse uzskata, ka pastāv viens no 2., 4. un/vai 5. punktā noteiktajiem apstākļiem, tā nekavējoties iesniedz šo jautājumu izskatīšanai EPN komitejā;

b) EPN komiteja var sagatavot nepieciešamos ieteikumus radušos apstākļu novēršanai. Ja EPN komiteja nav sagatavojusi ieteikumus ar mērķi novērst apstākļus vai ja trīsdesmit dienās pēc jautājuma iesniegšanas šai komitejai nav panākts cits apmierinošs risinājums, importētāja Puse var noteikt attiecīgus pasākumus apstākļu novēršanai saskaņā ar šo pantu;

c) pirms šajā pantā norādīto pasākumu uzsākšanas vai gadījumos, kuros piemēro 8. punktu, attiecīgā Puse iespējami drīz iesniedz EPN komitejai visu informāciju, kas vajadzīga rūpīgai situācijas pārbaudei, lai rastu Pusēm pieņemamu risinājumu;

d) izraugoties aizsardzības pasākumus, prioritāte piešķirama pasākumiem, kuri var efektīvi un ātri labot radušos problēmu un kuri vismazāk traucē šā nolīguma pareizu darbību;

e) par pasākumiem, kas piemēroti saskaņā ar šo pantu, tūlīt paziņo EPN komitejai, un tos regulāri apspriež minētajā struktūrā, īpaši, lai noteiktu grafiku pasākumu atcelšanai, tiklīdz to atļaus apstākļi.

8. Ja ārkārtēju apstākļu dēļ nepieciešama tūlītēja rīcība, attiecīgā importētāja Puse — attiecīgi EK puse vai Kotdivuāra — var pagaidu kārtā noteikt 3., 4. un/vai 5. punktā paredzētos pasākumus, neievērojot 7. punkta prasības. Šādus pasākumus var noteikt uz laikposmu, kas nav ilgāks par 180 dienām, ja tos nosaka EK puse, un nav ilgāks par 200 dienām, ja tos nosaka Kotdivuāra vai ja EK puses noteiktie pasākumi aprobežojas ar tās viena vai vairāku attālāko reģionu teritoriju. Jebkura šāda pagaidu pasākuma ilgums tiek atskaitīts pasākumu termiņa vai jebkura pagarinājuma, kas minēts 6. punktā. Pieņemot šādus pagaidu pasākumus, jāņem vērā visu iesaistīto personu intereses. Attiecīgā importētāja Puse informē otru Pusi un nekavējoties nodod jautājumu izskatīšanai EPN komitejā.

9. Ja importētāja Puse kāda ražojuma importam piemēro administratīvu procedūru, kuras nolūks ir ātri iegūt informāciju par tirdzniecības plūsmu tendencēm, kas varētu izraisīt šajā pantā minētās problēmas, tā nekavējoties informē par to EPN komiteju.

10. PTO nolīgumi neliedz vienai no Pusēm pieņemt aizsardzības pasākumus saskaņā ar šo pantu.

 

26. pants

Sadarbība

1. Puses atzīst sadarbības nozīmi tirdzniecības aizsardzības instrumentu jautājumos.

2. Puses atbilstīgi 4. pantam apņemas sadarboties, tostarp sekmējot palīdzības pasākumus, šādās jomās:

a) noteikumu un iestāžu attīstība, lai nodrošinātu tirdzniecības aizsardzību;

b) šajā nolīgumā paredzēto tirdzniecības aizsardzības instrumentu izmantošanas spēju attīstība.

3. NODAĻA MUITAS REŽĪMS UN TIRDZNIECĪBAS VEICINĀŠANA

 

27. pants

Mērķi

1. Puses atzīst, ka muitas un tirdzniecības veicināšanai ir liela nozīme augošajā pasaules tirdzniecības vidē. Puses vienojas pastiprināt sadarbību šajā jomā ar nolūku nodrošināt, ka attiecīgie tiesību akti un procedūras, kā arī attiecīgo dienestu administratīvās jaudas atbilst kontroles un tirdzniecības efektīvai veicināšanai un palīdz sekmēt parakstītājvalstu izaugsmi un reģionālo integrāciju.

2. Puses atzīst, ka nedrīkst nekādi mazināt leģitīmo politisko mērķu nozīmi, tostarp drošības un krāpšanas novēršanas mērķu nozīmi.

3. Puses apņemas nodrošināt to preču brīvu apriti savā teritorijā, uz kurām attiecas šis nolīgums.

28. pants

Muitas un administratīvā sadarbība

1. Lai nodrošinātu atbilstību šīs sadaļas noteikumiem un efektīvi ievērotu 27. pantā noteiktos mērķus, Puses:

a) apmainās ar informāciju par normatīvajiem aktiem un procedūrām muitas jomā;

b) izstrādā kopīgas iniciatīvas attiecībā uz importa, eksporta un tranzīta procedūrām, kā arī procedūrām, kuru mērķis ir uzņēmējiem piedāvāt efektīvus pakalpojumus;

c) sadarbojas muitas un tirdzniecības procedūru automatizācijā un vajadzības gadījumā paredz ieviest vienotu informācijas apmaiņas standartu;

d) kad vien iespējams, ieņem vienotu nostāju tādās starptautiskās organizācijās muitas jomā kā PTO, Pasaules muitas organizācija (PMO), Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO) un Apvienoto Nāciju Organizācijas Tirdzniecības un attīstības konferencē (UNCTAD);

e) sadarbojas tehniskās palīdzības plānošanā un īstenošanā, lai sekmētu muitas reformas un tirdzniecības veicināšanas īstenošanu atbilstoši šā nolīguma noteikumiem; un

f) sekmē attiecīgo aģentūru sadarbību gan valsts iekšienē, gan starp valstīm.

2. Neskarot 1. punktu, Pušu dienesti sniedz savstarpēju palīdzību saistībā ar muitas jautājumiem, kā paredzēts Protokolā par savstarpēju administratīvu palīdzību muitas jomā.

 

29. pants

Tiesību akti un procedūras muitas jomā

1. Puses vienojas, ka to attiecīgajos tiesību aktos, noteikumos un procedūrās tirdzniecības un muitas jomā izmantos starptautiskos instrumentus un standartus, kas piemērojami tirdzniecības un muitas jomā, tostarp būtiskos elementus pārskatītajā Starptautiskajā Muitas procedūru vienkāršošanas un saskaņošanas konvencijā, kas parakstīta Kioto 1973. gada 18. maijā un pārskatīta Briselē 1999. gada 26. jūnijā (pārskatītā Kioto konvencija), PMO pamatstandartus pasaules tirdzniecības drošībai un sekmēšanai, PMO datu modeli un Starptautisko konvenciju par preču aprakstīšanas un kodēšanas harmonizēto sistēmu ("HS").

Puses nodrošina preču brīvu tranzītu caur savu teritoriju pa tranzītam visatbilstīgāko ceļu.

Iespējamiem ierobežojumiem, pārbaudēm vai prasībām jābūt pamatotām ar leģitīmu politisku mērķi, jābūt nediskriminējošām, proporcionālas un piemērotām vienveidīgi.

Neskarot oficiālu muitas kontroli, attiecībā uz tādu preču tranzītu, kas ievestas no vai vestas uz otras Puses teritoriju, Puses vienojas nodrošināt režīmu, kas nav mazāk labvēlīgs kā iekšzemes precēm piešķirtais, jo īpaši attiecībā uz eksportu, importu un to apriti.

Puses ievieš transporta režīmu muitas uzraudzībā, kas ļauj veikt preču tranzītu, nemaksājot muitas nodokļus un citus maksājumus, ja vien tiek iesniegta attiecīga garantija.

Puses veicina un īsteno reģionālu tranzīta režīmu, kura mērķis ir tirdzniecības šķēršļu samazināšana.

Puses attiecībā uz preču tranzītu izmanto starptautiskus standartus un instrumentus.

Puses nodrošina visu attiecīgo to teritorijā esošo iestāžu sadarbību un koordināciju, lai vienkāršotu tranzīta satiksmi un veicinātu pārrobežu sadarbību.

2. Lai uzlabotu darba paņēmienus, kā arī nodrošinātu nediskriminēšanu, pārredzamību, efektivitāti, integritāti un atbildību, Puses apņemas:

a) veic nepieciešamos pasākumus, lai samazinātu, vienkāršotu un standartizētu muitām un citām ar saistītajām iestādēm nepieciešamos datus un dokumentus;

b) pēc iespējas vienkāršo muitas prasības un formalitātes attiecībā uz preču ātru izlaišanu un muitošanu;

c) ievieš efektīvas, ātras un nediskriminējošas procedūras, kas nodrošina pārsūdzības tiesības pret muitas rīcību, rīkojumiem un lēmumiem attiecībā uz preču importu, eksportu vai tranzītu. Šīs procedūras ir viegli pieejamas sūdzību iesniedzējiem, tostarp mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, un ar tām saistītie izdevumi ir saprātīgi un nepārsniedz to apstrādei nepieciešamos izdevumus;

d) nodrošina visaugstāko neaizskaramības standartu ievērošanu, piemērojot pasākumus, kas atspoguļo attiecīgo starptautisko konvenciju un instrumentu principus šajā jomā.

 

30. pants

Attiecības ar uzņēmējiem

Puses vienojas:

a) nodrošināt, ka visa attiecīgā informācija par normatīvajiem aktiem, procedūrām, nodevām un maksājumiem, kā arī to pamatojums, ir publiski pieejama, ciktāl iespējams —elektroniski;

b) par nepieciešamību savlaicīgi un regulāri apspriesties ar uzņēmējiem par likumdošanas priekšlikumiem un procedūrām, kas saistītas ar muitas un tirdzniecības jautājumiem. Šim nolūkam Puses izveido attiecīgus mehānismus regulārām apspriedēm starp dienestiem un uzņēmējiem;

c) ka jāpaiet pietiekamam laikposmam starp jaunu vai grozītu tiesību aktu, procedūru, nodokļu vai maksājumu publikāciju un stāšanos spēkā.

Puses publisko attiecīgus administratīva rakstura paziņojumus, tostarp aģentūru prasības, procedūras, darbalaiku un darbības procedūras muitas punktiem ostās un robežkontroles punktos, kā arī informāciju par kontaktpunktiem, kur var iegūt informāciju;

d) sekmēt sadarbību starp uzņēmējiem un kompetentajiem dienestiem, izmantojot nepatvaļīgas un publiski pieejamas procedūras, piemēram, saprašanās memorandus, izmantojot PMO ieteiktās procedūras;

e) nodrošināt, lai to attiecīgajās muitas un saistītajās prasībās un ar tām saistītajos noteikumos un procedūrās tiktu ņemtas vērā uzņēmēju intereses, ievērota paraugprakse un lai tās iespējami maz ietekmētu tirdzniecību.

 

31. pants

Muitas vērtējums

1. Muitas vērtējuma noteikumus, ko piemēro tirdzniecībā starp Pusēm, nosaka 1994. gada VVTT VII pants un PTO Nolīgums par 1994. gada VVTT VII panta īstenošanu.

2. Puses sadarbojas ar nolūku panākt kopīgu pieeju jautājumiem, kas saistīti ar muitas vērtējumu.

32. pants

Reģionālā integrācija

Puses vienojas veicināt muitas reformas, kuru mērķis ir sekmēt tirdzniecību Rietumāfrikas reģionā.

 

33. pants

Sarunu turpināšana muitas un tirdzniecības veicināšanas jomā

Saistībā ar sarunām par vispārējo EPN Puses vienojas turpināt sarunas par šo nodaļu, lai to papildinātu reģionālā līmenī.

 

34. pants

Īpaša komiteja muitas un tirdzniecības veicināšanas jomā

EPN komitejā Puses izveido īpašu komiteju muitas un tirdzniecības veicināšanas jomā, kurā ir pārstāvētas abas Puses. Šī komiteja iesniedz ziņojumu EPN komitejai. Komitejā apspriež visus muitas jautājumus par tirdzniecības veicināšanu starp Pusēm un seko līdzi šīs nodaļas īstenošanai un pārvaldībai, kā arī izcelsmes noteikumu īstenošanai.

 

35. pants

Sadarbība

1. Puses atzīst sadarbības nozīmi muitas un tirdzniecības veicināšanas jomā, lai īstenotu šo nolīgumu.

2. Puses atbilstīgi 4. pantam apņemas sadarboties, tostarp sekmējot palīdzības pasākumus, šādās jomās:

a) attiecīgu un vienkāršotu normatīvo aktu izstrāde;

b) komersantu informēšana un informētības palielināšana, ieskaitot attiecīgā personāla apmācību;

c) muitas pārvalžu jaudas palielināšana, modernizācija un savstarpējs savienojums.

4. NODAĻA TIRDZNIECĪBAS TEHNISKĀS BARJERAS UN SANITĀRIE UN FITOSANITĀRIE PASĀKUMI

36. pants

Daudzpusējās saistības

Puses apstiprina, ka uzņemas tiesības un pienākumus, kas paredzēti PTO nolīgumā, un jo īpaši PTO Nolīgumā par sanitāro un fitosanitāro pasākumu piemērošanu (SFP nolīgums) un PTO Nolīgumā par tehniskajām barjerām tirdzniecībā (TBT nolīgums). Puses tāpat apstiprina, ka uzņemas tiesības un pienākumus atbilstīgi Starptautiskajai augu aizsardzības konvencijai (SAAK), CODEX Alimentarius un Pasaules dzīvnieku veselības organizācijai (OIE).

Puses apstiprina savu apņemšanos uzlabot sabiedrības veselību Kotdivuārā, proti, nostiprinot to spēju identificēt neatbilstošus ražojumus.

Šīs saistības, tiesības un pienākumi ir Pušu pamatnostādnes darbībai attiecībā uz šo nodaļu.

 

37. pants

Mērķi

Šīs nodaļas mērķi ir veicināt ražojumu tirdzniecību starp Pusēm, vienlaikus palielinot Pušu spēju noteikt, novērst un likvidēt nevajadzīgas tirdzniecības barjeras, kas radušās vienas vai otras Puses piemēroto tehnisko noteikumu, standartu un atbilstības novērtēšanas procedūru rezultātā, un palielinot Pušu spēju aizsargāt sabiedrības veselību, dzīvniekus un augus.

 

 

 

38. pants

Darbības joma un definīcijas

1. Šīs nodaļas noteikumus piemēro attiecībā uz tehniskajiem noteikumiem un standartiem, kā arī atbilstības novērtēšanas procedūrām, kas noteiktas TBT nolīgumā, un sanitārajiem un fitosanitārajiem pasākumiem (turpmāk "SFS standarti"), ja tie skar tirdzniecību starp Pusēm.

2. Ja vien nav noteikts citādi, šajā nodaļā piemēro SFP nolīgumā un TBT nolīgumā, CODEX Alimentarius, SAAK un OIE noteiktās definīcijas, tostarp visas šajā nodaļā un šā nolīguma papildinājumos esošās atsauces uz "ražojumiem".

 

39. pants

Kompetentās iestādes

Pušu kompetentās iestādes šajā nodaļā minēto pasākumu piemērošanai ir uzskaitītas II papildinājumā.

Saskaņā ar 41. pantu Puses viena otru laikus informē par būtiskām pārmaiņām kompetentajās iestādēs, kas uzskaitītas II papildinājumā. EPN komiteja II papildinājumā izdara nepieciešamos grozījumus.

 

40. pants

Sanitāro un fitosanitāro zonu noteikšana

Attiecībā un importa noteikumiem Puses var piedāvāt un noteikt katrā atsevišķā gadījumā zonas, kurām, atsaucoties uz SFS nolīguma 6. pantu, ir noteikts sanitārs vai fitosanitārs statuss.

 

 

41. pants

Tirdzniecības nosacījumu un informācijas apmaiņas pārredzamība

1. Puses viena otru informē par izmaiņām ražojumu tehniskajos noteikumos (jo īpaši attiecībā uz dzīviem dzīvniekiem un augiem).

2. Puses vienojas viena otru rakstiski un visīsākajā laikā informēt par pieņemtajiem pasākumiem preču importa aizliegšanai ar mērķi risināt problēmas attiecībā uz veselību (sabiedrības, dzīvnieku vai fitosanitāra), profilaksi un vidi saskaņā ar SFS nolīgumā paredzētajiem ieteikumiem.

3. Puses vienojas sadarbības nolūkā apmainīties ar informāciju, lai to ražojumi atbilstu noteiktajiem tehniskajiem noteikumiem un standartiem to laišanai attiecīgajā tirgū.

4. Puses tāpat veic tiešu informācijas apmaiņu citās jomās, par kurām Puses vienojas, ka tās ir potenciāli svarīgas savstarpējās tirdzniecības attiecībās, tostarp jautājumos par pārtikas nekaitīgumu, pēkšņu dzīvnieku un augu slimību parādīšanos, zinātniskiem atzinumiem un citiem svarīgiem notikumiem, kas saistīti ar pārtikas nekaitīgumu. Puses jo īpaši apņemas savstarpēji informēt, kad tās piemēro principu par zonām, kas ir brīvas no kaitēkļiem vai slimībām, un zonām, kurās ir zems kaitēkļu un slimību izplatības līmenis, kā noteikts SFS nolīguma 6. pantā.

5. Puses apņemas apmainīties ar informāciju par dzīvnieku slimību epidemioloģisko uzraudzību. Attiecībā uz fitosanitāro aizsardzību Puses apmainās arī ar informāciju par tādu kaitēkļu parādīšanos, kas otrai Puses rada zināmus un tūlītējus draudus.

6. Puses vienojas sadarboties, lai savstarpēji un ātri brīdinātu, ja jauniem reģionāliem noteikumiem varētu būt ietekme uz savstarpējo tirdzniecību.

 

42. pants

Sadarbība starptautiskajās struktūrās

Puses vienojas, ka sadarbojas starptautiskajās standartizācijas struktūrās, tostarp veicina Kotdivuāras puses pārstāvju dalību minēto struktūru sanāksmēs.

 

 

43. pants

Sadarbība

1. Puses atzīst, ka liela nozīme ir sadarbībai tehnisko noteikumu, standartu un atbilstības novērtēšanas jomā, lai sasniegtu šīs nodaļas mērķus.

2. Puses apņemas sadarboties saskaņā ar 4. panta noteikumiem, lai uzlabotu Kotdivuāras prioritāro ražojumu kvalitāti, konkurētspēju un piekļuvi Eiropas Kopienas tirgum, tostarp ar palīdzības (arī finanšu) pasākumiem šādās jomās:

a) atbilstoša pamata izveide informācijas un pieredzes apmaiņai starp Pusēm;

b) tehnisko noteikumu, standartu, atbilstības novērtēšanas procedūru un saskaņotu sanitāro un fitosanitāro pasākumu pieņemšana reģionālā līmenī, pamatojoties uz atbilstīgiem starptautiskiem standartiem;

c) valsts un privātā sektora pārstāvju spējas stiprināšana, ieskaitot informēšana un mācības, lai panāktu atbilstību Eiropas Kopienas noteikumiem, standartiem un pasākumiem un līdzdarbotos starptautiskās struktūrās;

d) valsts spēju palielināšana ražojuma atbilstības un piekļuves Eiropas Kopienas tirgum novērtēšanā.

IV SADAĻA AR TIRDZNIECĪBU SAISTĪTIE PAKALPOJUMI, IEGULDĪJUMI UN NOTEIKUMI

44. pants

Pamatojoties uz Kotonū Nolīgumu, Puses apņemas veikt visus vajadzīgos pasākumus vai sadarboties, lai starp EK pusi un visu Rietumāfriku veicinātu sarunas un iespējami drīzu visaptverošā EPN parakstīšanu saskaņā ar atbilstīgajiem PTO noteikumiem šādās jomās:

a) pakalpojumu tirdzniecība un elektroniskā komercija;

b) ieguldījumi;

c) kārtējie maksājumi un kapitāla aprite;

d) konkurence;

e) intelektuālais īpašums;

f) publiskais iepirkums;

g) ilgtspējīga attīstība;

h) personas datu aizsardzība.

Puses veic visu nepieciešamo, lai veicinātu visaptverošā EPN parakstīšanu starp EK pusi un Rietumāfriku līdz 2008. gada beigām.

 

V SADAĻA DOMSTARPĪBU N OVĒRŠANA UN IZŠĶIRŠANA

1. NODAĻA MĒRĶIS UN DARBĪBAS JOMA

45. pants

Mērķis

Šīs nodaļas mērķis ir novērst un izšķirt domstarpības, kas varētu rasties starp Pusēm, ar nolūku pēc iespējas panākt savstarpēji pieņemamu risinājumu.

 

46. pants

Darbības joma

1. Šī sadaļa attiecas uz visām domstarpībām par šā nolīguma interpretāciju vai piemērošanu, izņemot šā nolīguma II sadaļas noteikumus un ja vien nav noteikts citādi.

2. Neskarot 1. punktu, Kotonū Nolīguma 98. pantā noteikto procedūru piemēro attiecībā uz domstarpībām par finansējumu sadarbības attīstības jomā, kas noteikts Kotonū Nolīgumā.

 

2. NODAĻA KONSULTĀCIJAS UN STARPNIECĪBA

47. pants

Konsultācijas

1. Visas domstarpības, uz ko attiecas 46. pants, Puses cenšas atrisināt, godprātīgi iesaistoties konsultācijās ar mērķi panākt abpusēji pieņemamu risinājumu.

2. Puse konsultācijas ierosina ar rakstisku pieprasījumu otrai Pusei, kura kopija iesniedzama EPN komitejai, norādot attiecīgo pasākumu un nolīguma noteikumus, kuriem pēc tās uzskata pasākums neatbilst.

3. Konsultācijas uzsāk 40 dienās no pieprasījuma iesniegšanas dienas. Konsultācijas uzskatāmas par pabeigtām 60 dienās no pieprasījuma iesniegšanas dienas, ja vien Puses nevienojas konsultācijas turpināt pēc iepriekšminētā termiņa. Visa konsultāciju laikā izpaustā informācija ir konfidenciāla.

4. Konsultācijas steidzamības gadījumos, tostarp tādos, kas saistīti ar ātrbojīgiem un sezonas produktiem, uzsāk 15 dienās no pieprasījuma iesniegšanas dienas, un tās uzskatāmas par pabeigtām 30 dienās no pieprasījuma iesniegšanas dienas.

5. Ja konsultācijas 3. vai 4. punktā noteiktajos termiņos nav uzsāktas vai ja konsultācijas ir noslēgtas, bet nav panākta vienošanās par savstarpēji pieņemamu risinājumu, prasītāja Puse var pieprasīt izveidot šķīrējtiesu saskaņā ar 49. pantu.

 

48. pants

Vidutājs

1. Ja konsultācijās nav panākts savstarpēji pieņemams risinājums, Puses vienojoties var izmantot vidutāja palīdzību. Ja Puses nevienojas citādi, vidutāja darba uzdevums ir jautājums, kas norādīts konsultāciju pieprasījumā.

2. Ja Puses nevienojas par vidutāju 10 dienās no pieprasījuma par vidutāju iesniegšanas, EPN komitejas priekšsēdētājs vai viņa pārstāvis izlozē vidutāju no personu kopuma, kas ir ietvertas 64. pantā minētajā sarakstā un nav nevienas Puses valstspiederīgie. Izvēli izdara 20 dienās no pieprasījuma par vidutāju iesniegšanas katras Puses pārstāvja klātbūtnē. Vidutājs sasauc sanāksmi ar Pusēm ne vēlāk kā 30 dienās pēc iecelšanas. Vidutājs saņem katras Puses iesniegumu ne vēlāk kā 15 dienas pirms sanāksmes un sniedz savu atzinumu ne vēlāk kā 45 dienas pēc viņa iecelšanas.

3. Vidutāja atzinumā var būt ieteikumi par to, kā atrisināt domstarpības atbilstīgi šā nolīguma noteikumiem, kas minēti 53. pantā. Vidutāja atzinums nav saistošs.

4. Puses var vienoties grozīt 2. punktā minētos termiņus. Arī vidutājs pēc Puses pieprasījuma vai pēc savas iniciatīvas var nolemt grozīt šos termiņus, ņemot vērā attiecīgās Puses īpašās grūtības vai lietas sarežģītību.

5. Vidutāja darbība, jo īpaši Pušu izpaustā informācija un pieņemtā nostāja šajā procesā, ir konfidenciāla.

3. NODAĻA DOMSTARPĪBU IZŠĶIRŠANAS PROCEDŪRA

I IEDAĻA ŠĶĪRĒJTIESAS PROCESS

49. pants

Šķīrējtiesas procesa uzsākšana

1. Ja Pusēm nav izdevies atrisināt domstarpības 47. pantā paredzētajās konsultācijās, vai, attiecīgā gadījumā, ar 48. pantā paredzētā vidutāja palīdzību, prasītāja Puse var pieprasīt izveidot šķīrējtiesu.

2. Pieprasījums izveidot šķīrējtiesu rakstiski iesniedzams atbildētājai Pusei un EPN komitejai. Prasītāja Puse pieprasījumā apraksta konkrētos pasākumus un izskaidro, kādā veidā šādi pasākumi ir šā nolīguma pārkāpums.

 

50. pants

Šķīrējtiesas izveide

1. Šķīrējtiesā ir trīs šķīrējtiesneši.

2. Desmit dienās pēc tam, kad EPN komitejai iesniegts pieprasījums izveidot šķīrējtiesu, Puses apspriežas, lai panāktu vienošanos par tās sastāvu.

3. Ja Puses nespēj vienoties par šķīrējtiesas sastāvu 2. punktā noteiktajā termiņā, jebkura no Pusēm var pieprasīt EPN komitejas priekšsēdētājam vai viņa pārstāvim izlozēt visus trīs šķīrējtiesas locekļus no saraksta, kas izveidots saskaņā ar 64. pantu: vienu personu — no to personu loka, ko ierosina prasītāja Puse, vienu personu — no to personu loka, ko ierosina atbildētāja Puse, un vienu personu — no Pušu izvēlētajiem šķīrējtiesnešiem par priekšsēdētāju. Ja Puses vienojas par vienu vai vairākiem šķīrējtiesas locekļiem, atlikušos locekļus izraugās tādā pašā procedūrā.

4. EPN komitejas priekšsēdētājs vai viņa pārstāvis izraugās šķīrējtiesnešus 5 dienās pēc 3. punktā minētā Puses pieprasījuma un katras Puses pārstāvja klātbūtnē.

5. Šķīrējtiesas izveides diena ir diena, kad ir izraudzīti visi trīs šķīrējtiesneši.

 

51. pants

Šķīrējtiesas starpposma ziņojums

Parasti ne vēlāk kā 120 dienas pēc šķīrējtiesas izveides dienas, tā iesniedz Pusēm starpposma ziņojumu, kurā ir gan aprakstošā daļa, gan konstatējumi un secinājumi. Piecpadsmit dienās pēc ziņojuma iesniegšanas katra Puse var šķīrējtiesai iesniegt rakstiskas piezīmes par konkrētiem starpposma ziņojuma aspektiem.

 

52. pants

Šķīrējtiesas nolēmums

1. Šķīrējtiesa paziņo savu nolēmumu Pusēm un EPN komitejai, vēlākais, 150 dienās pēc šķīrējtiesas izveides dienas. Ja tā uzskata, ka termiņš nav izpildāms, šķīrējtiesas priekšsēdētājs Pusēm un EPN komitejai par to paziņo rakstiski, norādot kavēšanās iemeslus un dienu, kad šķīrējtiesa plāno pabeigt darbu. Nekādos apstākļos nolēmums nav paziņojams vēlāk kā 180 dienas no šķīrējtiesas izveides dienas.

2. Steidzamības gadījumos, tostarp tādos, kas saistīti ar ātrbojīgiem un sezonas produktiem, šķīrējtiesa cenšas paziņot savu nolēmumu 75 dienās no tās izveides dienas. Nekādos apstākļos tas nedrīkst aizņemt vairāk kā 90 dienas no tās izveides. Desmit dienās pēc tās izveides šķīrējtiesa var sniegt iepriekšēju nolēmumu par to, vai tā uzskata lietu par steidzamu.

3. Katra Puse var lūgt šķīrējtiesu sniegt ieteikumus par to, kā atbildētājai Pusei panākt atbilstību.

 

II IEDAĻA ATBILSTĪBA

53. pants

Atbilstība šķīrējtiesas nolēmumam

Katra Puse veic visus vajadzīgos pasākumus, lai izpildītu šķīrējtiesas nolēmumu, un Puses cenšas vienoties par nolēmuma izpildes termiņu.

 

54. pants

Pietiekams termiņš atbilstības panākšanai

1. Vēlākais, 30 dienas pēc šķīrējtiesas nolēmuma paziņošanas Pusēm atbildētāja Puse rakstiski informē prasītāju Pusi un EPN komiteju par laikposmu, kas tai nepieciešams, lai nodrošinātu atbilstību (turpmāk "pietiekams termiņš").

2. Ja starp Pusēm ir domstarpības par to, kas ir pietiekams termiņš, lai nodrošinātu atbilstību šķīrējtiesas nolēmumam, prasītāja Puse 20 dienās no dienas, kad atbildētāja Puse saskaņā ar 1. punktu ir sniegusi savu paziņojumu, rakstiski lūdz šķīrējtiesu noteikt pietiekamu termiņu. Par šādu pieprasījumu vienlaikus paziņo otrai Pusei un EPN komitejai. Šķīrējtiesa Pusēm un EPN komitejai savu nolēmumu paziņo 30 dienās no prasības iesniegšanas.

3 Nosakot pietiekamo termiņu, šķīrējtiesa ņem vērā laiku, kas nepieciešams atbildētājai Pusei, lai pieņemtu normatīvos aktus vai administratīvos pasākumus, kas līdzīgi tiem, ko prasītāja Puse uzskata par nepieciešamiem atbilstības nodrošināšanai. Šķīrējtiesa var arī ņemt vērā ierobežojumus, kas var iespaidot atbildētājas Puses nepieciešamo pasākumu pieņemšanu.

4. Ja sākotnējās šķīrējtiesas sastāvs vai daži tās locekļi nevar piedalīties jaunā sanāksmē, piemēro 50. pantā noteiktās procedūras. Nolēmuma paziņošanas termiņš ir 45 dienas no 2. punktā minētā pieprasījuma iesniegšanas dienas.

5. Pietiekamo termiņu var pagarināt, Pusēm savstarpēji vienojoties.

 

 

55. pants

Šķīrējtiesas nolēmuma par atbilstības pasākumiem pārskatīšana

1. Pirms pietiekamā termiņa beigām atbildētāja Puse informē otru Pusi un EPN komiteju par pasākumiem, ko tā veikusi, lai izpildītu šķīrējtiesas nolēmumu.

2. Ja Pusēm ir domstarpības par to, vai saskaņā ar 1. punktu paziņotie pasākumi atbilst šā nolīguma noteikumiem, prasītāja Puse var pieprasīt, lai šķīrējtiesa izlemj šo jautājumu. Pieprasījumā apraksta konkrētos pasākumus un izskaidro, kādēļ tādi pasākumi neatbilst šā nolīguma noteikumiem. Šķīrējtiesa paziņo savu nolēmumu 90 dienās no šā pieprasījuma iesniegšanas dienas. Steidzamības gadījumos, tostarp tādos, kas saistīti ar ātrbojīgām vai sezonas precēm, šķīrējtiesa paziņo savu nolēmumu 45 dienās no pieprasījuma iesniegšanas dienas.

3. Ja sākotnējās šķīrējtiesas sastāvs vai daži tās locekļi nevar piedalīties jaunā sanāksmē, piemēro 50. pantā noteiktās procedūras. Nolēmuma paziņošanas termiņš ir 105 dienas no 2. punktā minētā pieprasījuma iesniegšanas dienas.

 

56. pants

Pagaidu tiesiskās aizsardzības līdzekļi nolēmuma nepildīšanas gadījumā

1. Ja atbildētāja Puse pirms pietiekamā termiņa beigām neinformē par pasākumiem, ko tā veikusi, lai izpildītu šķīrējtiesas nolēmumu, vai ja šķīrējtiesa lemj, ka saskaņā ar 55. panta 1. punktu paziņotie pasākumi neatbilst minētās Puses pienākumiem, kuri noteikti 53. pantā, atbildētāja Puse izsaka īslaicīgas kompensācijas piedāvājumu, ja prasītāja Puse to pieprasa.

2. Ja 30 dienās no pietiekamā termiņa beigām vai no dienas, kad šķīrējtiesa pieņem 55. pantā minēto nolēmumu, saskaņā ar kuru veiktie atbilstības nodrošināšanas pasākumi neatbilst 53. panta noteikumiem, Puses nav vienojušās par kompensāciju, prasītāja Puse ir tiesīga pieņemt atbilstošus pasākumus, to iepriekš paziņojot otrai Pusei. Pieņemot šos pasākumus, prasītāja Puse cenšas izvēlēties pasākumus, kas pēc iespējas mazāk ietekmē šā nolīguma mērķu sasniegšanu, un ņem vērā to ietekmi uz atbildētājas Puses ekonomiku.

Jebkurā gadījumā attiecīgie pasākumi, kas pieņemti saskaņa ar šo punktu, neattiecas uz attīstības palīdzības sniegšanu Kotdivuārai.

3. Pieprasot kompensāciju vai pieņemot attiecīgus pasākumus atbilstīgi 1. un 2. punktam, EK puse ievēro pienācīgu atturību un ņem vērā Kotdivuāras puses attīstības valsts situāciju.

4. Attiecīgi pasākumi vai kompensācija ir īslaicīga un piemērojama tikai līdz brīdim, kad pasākums, ar kuru tiek pārkāpti 53. panta noteikumi, ir atsaukts vai grozīts tā, lai atbilstu minētajiem noteikumiem, vai līdz brīdim, kad Puses ir vienojušās par domstarpību atrisināšanu.

 

57. pants

Pēc attiecīgo pasākumu pieņemšanas atbilstības panākšanai veikto pasākumu pārbaude

1. Atbildētāja Puse paziņo otrai Pusei un EPN komitejai pasākumus, ko tā pieņēmusi, lai nodrošinātu atbilstību šķīrējtiesas nolēmumam, un paziņojumā lūdz, lai prasītāja Puse pārtrauc piemērot attiecīgos pasākumus.

2. Ja Puses 30 dienās pēc paziņojuma iesniegšanas nevienojas par paziņoto pasākumu atbilstību šā nolīguma noteikumiem, prasītāja Puse rakstiski pieprasa šķīrējtiesas nolēmumu šajā jautājumā. Par pieprasījumu paziņo otrai Pusei un EPN komitejai. Šķīrējtiesas nolēmumu Pusēm un EPN komitejai paziņo 45 dienās no prasības iesniegšanas. Ja šķīrējtiesa uzskata, ka kādi pasākumi, kas pieņemti atbilstības nodrošināšanai, neatbilst šajā nolīgumā minētajiem noteikumiem, tā lemj par to, vai prasītāja Puse drīkst turpmāk piemērot attiecīgos pasākumus. Ja šķīrējtiesa nolemj, ka pasākumi, kas veikti atbilstības nodrošināšanai, atbilst šā nolīguma noteikumiem, attiecīgos pasākumus izbeidz.

3. Ja sākotnējās šķīrējtiesas sastāvs vai daži tās locekļi nevar piedalīties jaunā sanāksmē, piemēro 50. pantā noteiktās procedūras. Nolēmuma paziņošanas termiņš ir 60 dienas no šā panta 2. punktā minētā pieprasījuma iesniegšanas dienas.

 

III IEDAĻA KOPĪGI NOTEIKUMI

58. pants

Savstarpēji saskaņots risinājums

Saskaņā ar šo sadaļu Puses katrā laikā drīkst panākt domstarpību saskaņotu risinājumu. Par šādu risinājumu tās paziņo EPN komitejai. Pieņemot savstarpēji saskaņotu risinājumu, procedūra tiek izbeigta.

 

59. pants

Reglaments

1. Domstarpību izšķiršanas procedūras, kas noteiktas šīs sadaļas 3. nodaļā, notiek saskaņā ar reglamentu, ko EPN komiteja pieņem trīs mēnešos pēc tās izveides.

2. Šķīrējtiesas sanāksmes saskaņā ar reglamentu ir atklātas, ja vien šķīrējtiesa pēc savas ierosmes vai pēc Pušu lūguma nenolemj citādi.

 

 

60. pants

Vispārēja un tehniska informācija

Šķīrējtiesa pēc vienas Puses pieprasījuma vai pēc savas iniciatīvas var iegūt informāciju no jebkura avota, tostarp domstarpībās iesaistītās Puses, ja tā to uzskata par vajadzīgu šķīrējtiesas procesam. Šķīrējtiesai ir arī tiesības saņemt ekspertu viedokli, ja tā to uzskata par nepieciešamu. Iesaistītās Puses šķīrējtiesai var iesniegt amicus curiae rakstisku ziņojumu saskaņā ar reglamentu. Šādi iegūta informācija ir jāpaziņo abām Pusēm un jāļauj tām komentēt šo informāciju.

 

61. pants

Saziņas valodas

Pušu rakstiskos un mutiskos paziņojumus sniedz jebkurā no Pušu oficiālajām valodām. Taču Puses cenšas pēc iespējas kā kopējo darba valodu pieņemt vienu no abu Pušu kopīgajām oficiālajām valodām, jo īpaši ņemot vērā Kotdivuāras puses attīstības valsts stāvokli un grūtības attiecībā uz tulkošanu.

 

62. pants

Interpretācijas noteikumi

Šķīrējtiesa apņemas interpretēt šā nolīguma noteikumus saskaņā ar starptautisko publisko tiesību interpretācijas ierastajiem noteikumiem, tostarp Vīnes Konvenciju par starptautiskajām līgumtiesībām. Šķīrējtiesas nolēmumi nepaplašina un nesašaurina šā nolīguma noteikumos paredzētās tiesības un pienākumus.

 

63. pants

Šķīrējtiesas nolēmumi

1. Šķīrējtiesa dara visu iespējamo, lai katru nolēmumu pieņemtu vienprātīgi. Ja tomēr nolēmumu nevar pieņemt vienprātīgi, domstarpību jautājumu izšķir ar vairākuma balsojumu, tomēr šķīrējtiesnešu atšķirīgie viedokļi nekādā gadījumā netiek publiskoti.

2. Nolēmumā izklāstīti faktu konstatējumi lietā, šā nolīguma attiecīgo noteikumu piemērojamība un loģiskais pamatojums izdarītajiem konstatējumiem un secinājumiem. EPN komiteja šķīrējtiesas nolēmumu publisko, ja vien nav nolemts to nedarīt.

 

4. NODAĻA VISPĀRĒJI NOTEIKUMI

64. pants

Šķīrējtiesnešu saraksts

1. Ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc šā nolīguma provizoriskās piemērošanas dienas EPN komiteja izveido 15 tādu personu sarakstu, kuras vēlas un spēj darboties par šķīrējtiesnešiem. Katra Puse par šķīrējtiesnešiem izvēlas piecas personas. Abas Puses arī vienojas par piecām personām, kuras nav nevienas Puses valstspiederīgie un kuras varētu būt šķīrējtiesas priekšsēdētājs. EPN komiteja nodrošina, lai sarakstā vienmēr tiktu uzturēts šis skaits.

2. Šķīrējtiesnešiem ir speciālās zināšanas vai pieredze tieslietās un starptautiskajā tirdzniecībā. Šķīrējtiesneši ir neatkarīgi, strādā savā kompetences jomā un nav saistīti ar nekādām organizācijām vai valdībām, un nesaņem norādījumus no tām, kā arī ievēro reglamentam pievienoto rīcības kodeksu.

3. EPN komiteja var izveidot papildu sarakstu ar 15 personām, kam ir nozares ekspertu zināšanas konkrētos šā nolīguma aptvertajos jautājumos. Ja izmanto 50. panta 2. punktā paredzēto atlases procedūru, EPN komitejas priekšsēdētājs ar abu Pušu piekrišanu var izmantot minēto nozaru ekspertu sarakstu.

 

65. pants

Attiecības ar PTO pienākumiem

1. Atbilstīgi šim nolīgumam izveidotās šķīrējtiesas neskata domstarpības par katras Puses tiesībām un pienākumiem atbilstīgi PTO nolīgumam par.

2. Tiesības izmantot šā nolīguma noteikumus par domstarpību izšķiršanu neskar nevienu darbību PTO ietvaros, tostarp domstarpību izšķiršanas darbību. Tomēr, ja viena no Pusēm ir uzsākusi domstarpību izšķiršanas procedūru attiecībā uz konkrētu pasākumu saskaņā ar 49. panta 1. punktu vai saskaņā ar PTO nolīgumu, tā nevar uzsākt domstarpību izšķiršanas procedūru attiecībā uz to pašu pasākumu citā instancē pirms nav pabeigta pirmā procedūra. Šajā punktā par domstarpību izšķiršanas procedūru saskaņā ar PTO nolīgumu uzskata tādu procesu, kas uzsākts, Pusei pieprasot izveidot šķīrējtiesu atbilstoši PTO Saprašanās memoranda par domstarpību izšķiršanu 6. pantam.

3. Šis nolīgums nekādi neliedz vienai Pusei īstenot pienākumu atlikšanu, ko atļauj PTO Domstarpību izšķiršanas organizācija.

 

66. pants

Termiņi

1. Šajā sadaļā paredzētos termiņus, tostarp termiņus šķīrējtiesu nolēmumu paziņošanai, skaita kalendārajās dienās no dienas, kas ir pēc darbības vai fakta, uz kuru tie attiecas.

2. Visus šajā sadaļā paredzētos termiņus var pagarināt, Pusēm savstarpēji vienojoties.

 

67. pants

V sadaļas grozījumi

V sadaļas grozījumu pieteikumu iniciatīvas tiesības ir gan EPN komitejai, gan katrai Pusei. Grozījumu pieprasījumus izskata EPN komiteja. Grozījumi stājas spēkā, kad Puses tos ir apstiprinājušas.

 

VI SADAĻA VISPĀRĒJI IZŅĒMUMI

68. pants

Vispārējā izņēmumu klauzula

Ar nosacījumu, ka šādi pasākumi netiek piemēroti tā, ka tie izraisa patvaļīgu vai nepamatotu diskrimināciju starp Pusēm, lai gan ir jānodrošina vienādi apstākļi, vai slēptus ierobežojumus, kas ietekmē ražojumu un pakalpojumu tirdzniecību un uzņēmējdarbību, nevienu šā nolīguma noteikumu nedrīkst interpretēt tādā veidā, kas Pusēm traucē pieņemt vai piemērot pasākumus, kuri:

a) ir nepieciešami sabiedriskās drošības un morāles aizsardzībai vai sabiedriskās kārtības nodrošināšanai;

b) ir nepieciešami cilvēku, dzīvnieku vai augu dzīvības un veselības aizsardzībai;

c) ir nepieciešami normatīvo aktu ievērošanas nodrošināšanai un nav pretrunā šā nolīguma noteikumiem, tostarp pasākumus, kuri attiecas uz:

i) krāpnieciskas vai maldinošas prakses novēršanu vai uz līgumsaistību neizpildes sekām,

ii) personu privātās dzīves aizsardzību saistībā ar personas datu apstrādi un izplatīšanu un privātā īpašumā esošas dokumentācijas un grāmatvedības konfidencialitātes aizsardzību,

iii) drošību,

iv) muitas noteikumu un procedūru piemērošanu, vai

v) intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību;

d) attiecas uz zelta un sudraba importu vai eksportu;

e) ir nepieciešami mākslinieciskas, vēsturiskas vai arheoloģiskas vērtības nacionālo bagātību aizsardzībai;

f) attiecas uz izsīkstošu dabas resursu saglabāšanu, ja tādi pasākumi nozīmē ierobežojumus pašmāju preču ražošanai vai patēriņam, pašmāju pakalpojumu piegādei vai patēriņam un pašmāju ieguldītājiem;

g) attiecas uz cietumnieku darba ražojumiem; vai

h) nav saderīgi ar 19. pantu par valsts režīmu ar nosacījumu, ka savādākas attieksmes mērķis ir garantēt efektīvus un taisnīgus tiešos nodokļus un to iekasēšanu par otras Puses ieguldītāju vai pakalpojumu sniedzēju saimniecisko darbību.

 

 

69. pants

Izņēmumi drošības jomā

1. Šā nolīguma noteikumus nedrīkst interpretēt kā:

a) Pušu pienākumu sniegt informāciju, kuras izpaušanu tās uzskata par pretēju to drošības interesēm;

b) tādus, kas traucē Pusēm īstenot kādu darbību, kuru tās uzskata par nepieciešamu savu drošības interešu aizsardzībai:

i) saistībā ar skaldmateriāliem vai kodolmateriāliem, vai materiāliem, no kuriem tie iegūti,

ii) saistībā ar saimnieciskajām darbībām, ko veic tieši vai netieši ar mērķi piegādāt iekārtas vai preces militārai iestādei,

iii) saistībā ar ieroču, munīcijas un militārā aprīkojuma ražošanu un tirdzniecību,

iv) attiecībā uz publisko iepirkumu, kas nepieciešams valsts drošības vai valsts aizsardzības vajadzībām, vai

v) kara laikā vai citādā ārkārtas situācijā starptautiskajās attiecībās; vai

c) tādus, kas traucē Pusēm īstenot jebkādas darbības nolūkā pildīt saistības, kuras tās uzņēmušās ar mērķi saglabāt mieru un starptautisko drošību.

2. EPN komiteja saņem visplašāko iespējamo informāciju par pasākumiem, kas veikti saskaņā ar 1. punkta b) un c) apakšpunktu, un par to izbeigšanas dienu.

 

70. pants

Nodokļu uzlikšana

1. Neko šajā nolīgumā vai citos nolīgumos, ar ko īsteno šo nolīgumu, neuzskata par tādu, kas liedz Pusēm, piemērojot savu nodokļu tiesību aktu attiecīgos noteikumus, noteikt nodokļu maksātājus, kuri nav tādā pašā situācijā, jo īpaši attiecībā uz viņu domicilu vai attiecībā uz vietu, kur ieguldīts viņu kapitāls.

2. Neko šajā nolīgumā vai citos nolīgumos, ar ko īsteno šo nolīgumu, neuzskata par tādu, kas liedz Pusēm pieņemt vai piemērot jebkādus pasākumus ar mērķi novērst izvairīšanos no nodokļu maksāšanas vai nodokļu apiešanu, saskaņā ar konvencijām, kuru mērķis ir izvairīties no nodokļu dubultas uzlikšanas, vai saskaņā ar citiem finanšu nolīgumiem vai attiecīgo valstu tiesību aktiem nodokļu jomā.

3. Neviens no šā nolīguma noteikumiem neietekmē Pušu tiesības un pienākumus, kas noteikti jebkādā finanšu konvencijā. Šā nolīguma un kādas šādas konvencijas neatbilstības gadījumā minētā konvencija ir noteicošā, ciktāl tā attiecas uz attiecīgo pretrunu.

 

VII SADAĻA INSTITUCIONĀLIE, VISPĀRĪGIE UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

71. pants

Sarunu turpinājums un nolīguma īstenošana

1. Puses sarunas turpina saskaņā ar šā nolīguma noteikumiem.

2. Kad sarunas būs pabeigtas, no tām izrietošos grozījumu projektus iesniegs katras Puses attiecīgajām iestādēm apstiprināšanai.

 

72. pants

Pušu definīcija un pienākumu izpilde

1. Šā nolīguma Puses ir Kotdivuāras Republika (turpmāk "Kotdivuāras puse" vai "Kotdivuāra"), no vienas puses, un Eiropas Kopiena vai tās dalībvalstis vai Eiropas Kopiena un tās dalībvalstis to attiecīgajās kompetences jomās, kas izriet no Eiropas Kopienas dibināšanas līguma (turpmāk "EK puse"), no otras puses.

2. Šā nolīguma vajadzībām apzīmējums "Puse" attiecas uz Kotdivuāru vai, attiecīgi, uz EK pusi. Apzīmējums "Puses" attiecas uz Kotdivuāru un EK pusi.

3. Puses nosaka vispārējus vai konkrētus pasākumus, kas vajadzīgi to pienākumu izpildei saskaņā ar šo nolīgumu, un nodrošina šajā nolīgumā izvirzīto mērķu īstenošanu.

 

73. pants

EPN komiteja

1. Lai īstenotu šo nolīgumu, trīs mēnešos pēc tā parakstīšanas izveido EPN komiteju.

2. Puses vienojas, ka EPN komitejas sastāvā, organizācijā un darbībā ievēro līdztiesības principu. EPN komiteja pieņem organizācijas un darbības noteikumus.

3. EPN komiteja ir atbildīga par visu šajā nolīgumā iekļauto jomu pārvaldību un visu šajā nolīgumā minēto uzdevumu izpildi.

4. Lai sekmētu saziņu un nodrošinātu šā nolīguma efektīvu īstenošanu, katra Puse EPN komitejā ieceļ korespondentu.

5. EPN komitejas sanāksmes var būt atvērtas trešām personām. EPN komitejas sanāksmēs var aicināt piedalīties Rietumāfrikas Ekonomikas un monetārās savienības (WAEMU) un CEDEAO Komisijas saskaņā ar to iekšējām procedūrām.

 

74. pants

Attālākie Eiropas Kopienas reģioni

1. Ņemot vērā Eiropas Kopienas attālāko reģionu un Kotdivuāras ģeogrāfisko tuvumu, nolūkā pastiprināt ekonomiskās un sociālās attiecības starp šiem reģioniem un Kotdivuāru Puses cenšas sekmēt sadarbību visās šā nolīguma aptvertajās jomās, kā arī veicināt preču un pakalpojumu tirdzniecību, sekmēt ieguldījumus un veicināt satiksmes un saziņas sakarus starp attālākajiem reģioniem un Kotdivuāru.

2. Šā panta 1. punktā paredzētos mērķus pēc iespējas īsteno, veicinot Kotdivuāras un attālāko reģionu kopīgu dalību Eiropas Kopienas pamatprogrammās un īpašās programmās šā nolīguma jomās.

3. EK puse cenšas nodrošināt dažādu Eiropas Kopienas kohēzijas un attīstības politikas finansēšanas instrumentu koordināciju, lai veicinātu sadarbību starp Kotdivuāru un Eiropas Kopienas attālākajiem reģioniem šā nolīguma jomās.

4. Šis nolīgums nekādi neliedz EK pusei piemērot spēkā esošos pasākumus, kuru mērķis ir uzlabot attālāko reģionu sociālās un ekonomiskās situācijas struktūru atbilstīgi Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 299. panta 2. punktam.

75. pants

Stāšanās spēkā un denonsēšana

1. Šo nolīgumu paraksta, ratificē vai apstiprina saskaņā ar katras Puses attiecīgajām konstitucionālajām prasībām vai, attiecībā uz EK pusi, iekšējiem noteikumiem un procedūrām.

2. Šis nolīgums stājas spēkā nākamā mēneša pirmajā dienā pēc tam, kad Kotdivuāras puse un EK puse paziņo viena otrai par šim mērķim vajadzīgo procedūru pabeigšanu.

3. Paziņojumus nosūta Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariātam, kas ir šā nolīguma depozitārs.

4. Līdz šā nolīguma stāšanās spēkā dienai Puses vienojas šo nolīgumu piemērot provizoriski atbilstoši attiecīgajiem tiesību aktiem vai nolīguma ratifikācijai.

5. Par provizorisku piemērošanu informē depozitāru. Nolīgumu provizoriski piemēro no dienas, kas ir desmit dienas pēc tam, kad saņemts pēdējais paziņojums par provizorisku piemērošanu no Eiropas Kopienas vai Kotdivuāras.

6. Neskarot 4. punktu, EK puse un Kotdivuāra nolīgumu var pilnīgi vai daļēji piemērot pirms tā provizoriskas piemērošanas, ciktāl tas iespējams saskaņā ar attiecīgajiem tiesību aktiem.

7. Katra no Pusēm var iesniegt rakstisku brīdinājumu otrai Pusei par nodomu denonsēt šo nolīgumu. Denonsēšana stājas spēkā sešus mēnešus pēc paziņošanas otrai Pusei.

8. Šo nolīgumu aizstās ar vispārējo EPN, kas ar EK pusi noslēgts reģionālā līmenī, tā spēkā stāšanās dienā. Šajā gadījumā Puses cenšas nodrošināt, ka reģionālajā vispārējā EPN tiek saglabātas būtiskās priekšrocības, ko Kotdivuāra iegūst saskaņā ar šo nolīgumu.

 

76. pants

Teritoriālā piemērošana

Šo nolīgumu piemēro, no vienas puses, teritorijās, kurās piemēro Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, atbilstīgi minētā līguma noteikumiem un, no otras puses, Kotdivuārā.

77. pants

Jaunu dalībvalstu pievienošanās Eiropas Savienībai

1. EPN komiteju informē par katru trešās valsts pieteikumu nolūkā pievienoties Eiropas Savienībai. Eiropas Savienības un kandidātvalsts sarunu laikā EK puse sniedz Kotdivuārai visu attiecīgo informāciju, un Kotdivuāra informē EK pusi par saviem apsvērumiem, lai EK puse tos varētu ņemt vērā. Kotdivuārai paziņo par katru Eiropas Savienības paplašināšanos.

2. Katra jaunā Eiropas Savienības dalībvalsts pievienojas šim nolīgumam dienā, kad tā pievienojas Eiropas Savienībai, šajā nolūkā iekļaujot attiecīgu klauzulu pievienošanās aktā. Ja aktā par pievienošanos Eiropas Savienībai nav paredzēta šāda jaunās Eiropas Savienības dalībvalsts automātiska pievienošanās šim nolīgumam, attiecīgā dalībvalsts šim nolīgumam pievienojas, nododot glabāšanā pievienošanās aktu Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariātam, kas nosūta apliecinātas kopijas Kotdivuāras pusei.

3. Puses pārbauda, kā jaunu dalībvalstu pievienošanās Eiropas Savienībai ietekmē šo nolīgumu. EPN komiteja var lemt par pārejas pasākumiem vai nepieciešamajiem grozījumiem.

 

78. pants

Sarunas par finanšu jautājumiem

Puses vienojas veicināt dialogu, pārredzamību un apmainīties ar paraugpraksi nodokļu politikas un pārvaldības jomā.

 

79. pants

Sadarbība cīņā pret nelikumīgu finansiālo darbību

EK puse un Kotdivuāra apņemas novērst krāpnieciskas nelikumīgas darbības un cīnīties pret tām, kā arī novērst korupciju, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un terorisma finansēšanu. Šim nolūkam Puses pieņem normatīvos aktus un administratīvos pasākumus, kuri nepieciešami, lai nodrošinātu atbilstību starptautiskajām normām, tostarp tām, kuras noteiktas Apvienoto Nāciju Organizācijas Pretkorupcijas konvencijā, Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijā par transnacionālo organizēto noziedzību un tās protokolos, Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijā par cīņu pret terorisma finansēšanu un Finanšu darba grupas ieteikumos. EK puse un Kotdivuāra vienojas apmainīties ar informāciju un sadarboties šajās jomās.

80. pants

Saistība ar citiem nolīgumiem

1. Izņemot Kotonū Nolīguma III daļas II sadaļā ietvertos pantus par attīstības sadarbību, šā nolīguma un Kotonū Nolīguma III daļas II sadaļas noteikumu nesakritības gadījumā prevalē šā nolīguma noteikumi.

2. Šis nolīgums nekādi nav interpretējams tā, ka tas traucētu Eiropas Kopienai vai Kotdivuārai pieņemt pasākumus, tostarp ar tirdzniecību saistītus pasākumus, kurus uzskata par piemērotiem un kuri paredzēti Kotonū Nolīguma 11. panta b) punktā un 96. un 97. pantā.

3. Puses vienojas, ka nekas šajā nolīgumā tām neliek rīkoties veidā, kas nav saderīgs ar Pušu saistībām PTO.

 

81. pants

Autentiskās valodas

Šis nolīgums ir sagatavots divos eksemplāros angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, igauņu, itāļu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu un zviedru valodā, un visi teksti ir vienlīdz autentiski.

Pretrunu gadījumā atsaucas uz valodu, kurā risinātas sarunas par nolīgumu, šajā gadījumā - franču valodu.

 

82. pants

Pielikumi

Šā nolīguma papildinājumi, pielikumi un protokols ir tā sastāvdaļa.

 

TO APLIECINOT, attiecīgie pilnvarotie ir parakstījuši šo nolīgumu.

I PAPILDINĀJUMS

 

Kotdivuāras prioritārie ražojumi eksportam uz Eiropas Kopienu

Šos ražojumus Kotdivuāra nosaka un paziņo EPN komitejai trīs mēnešos pēc šā nolīguma parakstīšanas dienas.

 

 

II PAPILDINĀJUMS

 

Kompetentās iestādes

A. Eiropas Kopienas kompetentās iestādes

Kontrole tiek dalīta starp dalībvalstu valsts dienestiem un Eiropas Kopienu Komisiju. Šajā jomā piemēro turpmāk izklāstītos noteikumus.

– Attiecībā uz eksportu uz Kotdivuāru dalībvalstis ir atbildīgas par ražošanas apstākļu un prasību kontroli, jo īpaši par obligātajām pārbaudēm un tādu veselības (vai veterināro) sertifikātu izdošanu, kas apliecina atbilstību noteiktajiem standartiem un prasībām.

– Attiecībā uz importu no Kotdivuāras dalībvalstis ir atbildīgas par importa atbilstības kontroli atbilstīgi Eiropas Kopienas importa noteikumiem.

– Eiropas Kopienu Komisija atbild par vispārējo koordināciju, pārbaudes sistēmu pārbaudēm un revīziju un vajadzīgo tiesību aktu pieņemšanu, lai nodrošinātu standartu un prasību vienādu piemērošanu Eiropas vienotajā tirgū.

B. Kotdivuāras kompetentās iestādes

Šīs iestādes izraugās Kotdivuāra, un iestāžu sarakstu Kotdivuāra iesniedz EPN komitejai trīs mēnešos pēc šā nolīguma parakstīšanas dienas.

 

1. PIELIKUMS

 

MUITAS NODOKĻI RAŽOJUMIEM AR IZCELSMI KOTDIVUĀRĀ

1. Ievērojot 2., 4., 5., 6. un 7. punktu, šā nolīguma spēkā stāšanās dienā pilnībā atceļ EK puses muitas nodokļus importam (turpmāk "EK muitas nodokļi") attiecībā uz visiem ražojumiem ar izcelsmi Kotdivuārā, kas minēti HS 1. līdz 97. nodaļā, izņemot 93. nodaļu. Attiecībā uz ražojumiem, kas minēti 93. nodaļā, EK puse turpina piemērot vislielākās labvēlības režīma (turpmāk "VLR")nodokļus.

2. Ievedmuitu ražojumiem, kas iekļauti tarifa pozīcijā 1006, atceļ no 2010. gada 1. janvāra, izņemot ievedmuitu ražojumiem apakšpozīcijā 1006 10 10, kurus atceļ no 2008. gada 1. janvāra.

3. Puses vienojas, ka Kotonū Nolīguma 3. protokola par ĀKK cukuru (turpmāk "Cukura protokols") noteikumus turpina piemērot līdz 2009. gada 30. septembrim. Pēc minētās dienas EK puse un Kotdivuāra vienojas, ka Cukura protokols starp tām vairs nebūs spēkā. Saskaņā ar Cukura protokola 4. panta 1. punktu 2008./2009. gada piegādes periods būs spēkā no 2008. gada 1. jūlija līdz 2009. gada 30. septembrim. Garantētā cena laikposmā no 2008. gada 1. jūlija līdz 2009. gada 30. septembrim tiks noteikta pēc sarunām, kas paredzētas Cukura protokola 5. panta 4. punktā.

4. EK muitas nodokļus ražojumiem, kas iekļauti tarifa pozīcijā 1701 un kuru izcelsme ir Kotdivuārā, atceļ no 2009. gada 1. oktobra. Importa atļauju piešķir tikai tad, ja importētājs apņemas iegādāties šādus ražojumus par cenu, kas nav zemāka par Cukura protokolā noteikto garantēto cenu cukuram, ko importē EK pusē.

5. a) Laikposmā no 2009. gada 1. oktobra līdz 2015. gada 30. septembrim EK puse var noteikt VLR nodokli tarifa pozīcijas 1701 ražojumiem ar izcelsmi Kotdivuārā, kuru imports pārsniedz turpmāk minētos daudzumus, izsakot tos kā baltā cukura ekvivalentu, un kurus tādēļ uzskata par iemeslu, kas rada traucējumus EK puses cukura tirgū:

i) 3,5 miljoni tonnu tirdzniecības gadā ražojumiem ar izcelsmi Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstīs (ĀKK valstis), kas parakstījušas Kotonū Nolīgumu, un

ii) 1,38 miljoni tonnu 2009./2010. tirdzniecības gadā ražojumiem ar izcelsmi jebkurā no ĀKK valstīm, ko ANO neatzīst par vismazāk attīstītu valsti. Daudzumu 1,38 miljoni tonnas 2010./2011. tirdzniecības gadam palielinās līdz 1,45 miljoniem tonnu un četriem turpmākajiem tirdzniecības gadiem līdz 1,6 miljoniem tonnu.

b) Šā punkta a) apakšpunkts neattiecas uz tarifu pozīcijas 1701 ražojumu importu ar izcelsmi tādā Rietumāfrikas parakstītājvalstī, ko ANO atzīst par vismazāk attīstīto valsti. Tomēr uz šo importu attiecas 25. pants.

c) VLR nodokli pārtrauc piemērot tā tirdzniecības gada beigās, kura laikā tas ir ieviests.

d) Visus pasākumus, kas pieņemti saskaņā ar šo punktu, nekavējoties paziņo EPN komitejai, kura tos periodiski apspriež.

6. Piemērojot 25. panta noteikumus, no 2015. gada 1. oktobra var uzskatīt, ka tarifa pozīcijas 1701 ražojumu tirgū ir radušies traucējumi, ja baltā cukura Kopienas vidējā cena divus secīgus mēnešus ir zemāka par 80 % no baltā cukura Kopienas vidējās cenas iepriekšējā tirdzniecības gadā.

7. No 2008. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 30. septembrim ražojumiem tarifa pozīcijās 1704 90 99, 1806 10 30, 1806 10 90, 2106 90 59 un 2106 90 98 piemēro īpašu uzraudzības mehānismu, lai nodrošinātu, ka netiek apieti 4. un 5. punkta noteikumi. Ja viena vai vairāku Kotdivuāras izcelsmes ražojumu importa apjomu kumulatīvais pieaugums 12 mēnešus pēc kārtas pārsniedz 20 %, salīdzinot ar vidējo ikgadējo importa apjomu rādītāju trīs iepriekšējos 12 mēnešu periodos, EK puse analizē šādu importa apjomu tirdzniecības modeli, ekonomisko pamatojumu un cukura saturu un, ja tā uzskata, ka šādi importa apjomi ir izmantoti, lai apietu 4. un 5. punktā paredzētos noteikumus, tā var apturēt preferenciālā režīma piemērošanu un ieviest īpašus VLR nodokļus, ko piemēro importam saskaņā ar Eiropas Kopienas Kopējo muitas tarifu ražojumiem, kuri iekļauti tarifa pozīcijās 1704 90 99, 1806 10 30, 1806 10 90, 2106 90 59 un 2106 90 98 un kuru izcelsme ir Kotdivuārā. Šajā punktā paredzētajiem pasākumiem mutatis mutandis piemēro 5. punkta b), c) un d) apakšpunktu.

8. Laikposmā no 2009. gada 1. oktobra līdz 2012. gada 30. septembrim tarifa pozīcijas 1701 ražojumiem importa atļauju piešķir tikai tad, ja importētājs apņemas iegādāties šādus ražojumus par cenu, kas nav zemāka par 90 % no references cenas, kuru attiecīgajam tirdzniecības gadam ir noteikusi EK puse.

9. Šā pielikuma 1. punkts neattiecas uz tarifa pozīcijas 0803 00 19 ražojumiem, kuru izcelsme ir Kotdivuārā un kuri laisti brīvā apgrozībā EK puses attālākajos reģionos. Šā pielikuma 1., 3. un 4. punkts neattiecas uz tarifa pozīcijas 1701 ražojumiem, kuru izcelsme ir Kotdivuārā un kuri laisti brīvā apgrozībā Francijas aizjūras reģionos. Šos noteikumus piemēro 10 gadus. Ja Puses nevienojas citādi, šo periodu pagarinās par desmit gadiem.

2. PIELIKUMS

 

MUITAS NODOKĻI RAŽOJUMIEM AR IZCELSMI EK PUSĒ

Kotdivuāra liberalizē EK puses izcelsmes ražojumus, kas importēti tās teritorijā.

Šim mērķim tā izveido četras ražojumu grupas: A, B, C un D.

Liberalizācijas grafiks ir šāds:

A grupas ražojumu liberalizācija notiek no 2008. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 31. decembrim, t.i., piecu gadu laikposmā;

attiecībā uz B grupas ražojumiem liberalizācija notiek no 2013. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. decembrim, t.i., piecu gadu laikposmā;

C grupas ražojumu liberalizācija notiek no 2018. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim, t.i., piecu gadu laikposmā.

D grupas ražojumi netiek liberalizēti.

 

 

Kotdivuāras HS kods

Nodoklis 2008

Grupa
A B C D

Liberalizācijas gads

01/07

01/01

01/01

01/01

01/01

01/01

01/01

01/01

01/01

01/01

01/01

01/01

01/01

01/01

01/01

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

0101100000

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0101900000

20

D

Atbrīvojums

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0102100000

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0102900000

20

D

Atbrīvojums

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0103100000

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0103910000

20

D

Atbrīvojums

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0103920000

20

D

Atbrīvojums

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0104101000

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0104109000

20

D

Atbrīvojums

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0104200000

20

D

Atbrīvojums

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0105110010

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0105110090

10

D

Atbrīvojums

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

0105120000

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0105190000

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0105920000

20

D

Atbrīvojums

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0105930000

20

D

Atbrīvojums

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0105990000

20

A

1/01/2010

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0106110000

20

A

1/07/2009

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0106120000

20

A

1/01/2010

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0106191100

20

A

1/07/2009

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0106191900

20

A

1/01/2010

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0106199000

20

A

1/01/2010

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0106200000

20

A

1/07/2009

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0106310000

20

A

1/07/2009

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0106320000

20

A

1/07/2009

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0106390000

20

A

1/01/2010

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0106900000

20

A

1/01/2010

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0201100000

20

D

Atbrīvojums

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0201200000

20

D

Atbrīvojums

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0201300000

20

D

Atbrīvojums

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0202100000

20

D

Atbrīvojums

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0202200000

20

D

Atbrīvojums

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0202300000

20

D

Atbrīvojums

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0203110000

20

D

Atbrīvojums

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0203120000

20

A

1/01/2013

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0203190000

20

A

1/01/2013

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0203210000

20

D

Atbrīvojums

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0203220000

20

D

Atbrīvojums

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0203290000

20

D

Atbrīvojums

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0204100000

20

A

1/01/2013

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0204210000

20

A

1/01/2013

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0204220000

20

A

1/01/2013

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0204230000

20

A

1/01/2013

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0204300000

20

D

Atbrīvojums

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0204410000

20

D

Atbrīvojums

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0204420000

20

D

Atbrīvojums

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0204430000

20

D

Atbrīvojums

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0204500000

20

D

Atbrīvojums

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0205000000

20

D

Atbrīvojums

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0206100000

20

A

1/01/2013

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0206210000

20

D

Atbrīvojums

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0206220000

20

A

1/01/2012

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0206290000

20

D

Atbrīvojums

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0206300000

20

A

1/01/2012

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0206410000

20

D

Atbrīvojums

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0206490000

20

D

Atbrīvojums

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0206800000

20

D

Atbrīvojums

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0206900000

20

D

Atbrīvojums

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0207110000

20

C

1/01/2023

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0207120000

20

D

Atbrīvojums

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0207130000

20

C

1/01/2023

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0207140000

20

D

Atbrīvojums

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0207240000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0207250000

20

D

Atbrīvojums

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0207260000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0207270000

20

D

Atbrīvojums

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0207320000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0207330000

20

C

1/01/2023

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0207340000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0207350000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0207360000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0208100000

20

C

1/01/2023

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0208200000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0208300000

20

A

1/01/2010

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0208400000

20

A

1/07/2009

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0208500000

20

A

1/07/2009

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0208900000

20

A

1/01/2013

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0209000000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0210110000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0210120000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0210190000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0210200000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0210910000

20

A

1/01/2010

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0210920000

20

A

1/07/2009

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0210930000

20

A

1/07/2009

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0210990000

20

A

1/01/2012

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0301100000

10

A

1/07/2009

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0301910000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0301920000

10

A

1/07/2009

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0301930000

10

A

1/01/2010

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0301990010

5

A

1/07/2009

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0301990090

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0302110000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0302120000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0302190000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0302210000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0< /TD>

0

0

0302220000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0302230000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0302290000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0302310000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0302320000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0302330000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0302340000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0302350000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0302360000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0302390000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0302400000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0302500000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0302610000

10

C

1/01/2022

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

0

0

0302620000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0302630000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0302640000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0302650000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0302660000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0302690000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0302700000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0303110000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0303190000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0303210000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0303220000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0303290000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0303310000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0303320000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0303330000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0303390000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0303410000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0303420000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0303430000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0303440000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0303450000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0303460000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0303490000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0303500000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0303600000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0303710000

10

C

1/01/2022

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

0

0

0303720000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0303730000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0303740000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0303750000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0303760000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0303770000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0303780000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0303790000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0303800000

20

A

1/01/2011

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0304100000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0304200000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0304900000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0305100000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0305200000

20

A

1/01/2011

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0305300000

20

A

1/01/2011

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0305410000

20

A

1/01/2011

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0305420000

20

A

1/01/2011

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0305490000

20

A

1/01/2011

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0305510000

20

A

1/01/2011

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0305590000

20

A

1/01/2011

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0305610000

20

A

1/01/2011

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0305620000

20

A

1/01/2011

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0305630000

20

A

1/01/2011

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0305690000

20

A

1/01/2011

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0306110000

20

D

Atbrīvojums

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0306120000

20

A

1/01/2011

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0306130000

20

D

Atbrīvojums

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0306140000

20

A

1/01/2011

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0306190010

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0306190090

20

A

1/01/2011

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0306210000

20

D

Atbrīvojums

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0306220000

20

A

1/01/2011

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0306230000

20

A

1/01/2011

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0306240000

20

A

1/01/2011

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0306290010

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0306290090

20

A

1/01/2011

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0307100000

20

A

1/01/2011

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0307210000

20

A

1/01/2011

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0307290000

20

A

1/01/2011

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0307310000

20

A

1/01/2011

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0307390000

20

A

1/01/2011

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0307410000

20

A

1/01/2011

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0307490000

20

A

1/01/2011

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0307510000

20

A

1/01/2011

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0307590000

20

A

1/01/2011

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0307600000

20

A

1/01/2011

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0307910000

20

A

1/01/2011

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0307990000

20

A

1/01/2011

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0401100000

20

D

Atbrīvojums

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0401200000

20

D

Atbrīvojums

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0401300000

20

D

Atbrīvojums

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0402101000

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0402102100

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0402102900

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0402211000

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0402212100

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0402212900

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0402291000

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0402292100

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0402292900

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0402910000

20

D

Atbrīvojums

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0402990000

20

D

Atbrīvojums

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0403101000

20

D

Atbrīvojums

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0403102000

20

D

Atbrīvojums

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0403103000

20

D

Atbrīvojums

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0403109000

20

D

Atbrīvojums

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0403900010

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0403900090

20

D

Atbrīvojums

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0404100000

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0404900000

20

A

1/01/2013

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0405100000

20

C

1/01/2023

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0405200000

20

C

1/01/2023

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0405900010

5

B

1/01/2016

5

5

5

5

5

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0405900090

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0406100000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0406200000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0406300000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0406400000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0406900000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0407000010

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0407000090

20

D

Atbrīvojums

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0408110000

20

A

1/01/2013

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0408190000

20

A

1/01/2013

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0408910000

20

A

1/01/2013

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0408990000

20

A

1/01/2013

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0409000000

20

A

1/01/2013

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0410000000

20

A

1/01/2013

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0501000000

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0502100000

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0502900000

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0503000000

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0504000000

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0505100000

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0505900000

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0506100000

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0506900000

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0507101000

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0507109000

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0507900000

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0508000000

5

A

1/07/2009

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0509000000

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0510000000

5

A

1/07/2009

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0511100000

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0511910000

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0511990000

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0601100000

5

A

1/07/2009

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0601200000

5

A

1/07/2009

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0602100000

5

A

1/07/2009

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0602200000

5

A

1/07/2009

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0602300000

5

A

1/07/2009

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0602400000

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0602900000

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0603100000

20

A

1/01/2011

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0603900000

20

A

1/01/2011

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0604100000

20

A

1/01/2011

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0604910000

20

A

1/01/2011

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0604990000

20

A

1/01/2011

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0701100000

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0701900000

20

D

Atbrīvojums

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0702000000

20

D

Atbrīvojums

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0703100000

20

D

Atbrīvojums

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0703200000

20

D

Atbrīvojums

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0703900000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0704100000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0704200000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0704900000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0705110000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0705190000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0705210000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0705290000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0706100000

20

D

Atbrīvojums

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0706900000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0707000000

20

D

Atbrīvojums

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0708100000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0708200000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0708900000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0709100000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0709200000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0709300000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0709400000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0709510000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0709520000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0709590000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0709600000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0709700000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0709901000

20

D

Atbrīvojums

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0709909000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0710100000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0710210000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0710220000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0710290000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0710300000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0710400000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0710800000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0710900000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0711100000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0711200000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0711300000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0711400000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0711510000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0711590000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0711900000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0712200000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0712310000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0712320000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0712330000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0712390000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0712900000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0713100000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0713200000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0713310010

5

B

1/01/2016

5

5

5

5

5

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0713310090

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0713320010

5

B

1/01/2016

5

5

5

5

5

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0713320090

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0713330010

5

B

1/01/2016

5

5

5

5

5

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0713330090

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0713390000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0713400000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0713500000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0713900000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0714100000

20

A

1/07/2009

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0714200000

20

A

1/01/2012

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0714901000

20

A

1/07/2009

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0714909000

20

A

1/01/2010

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0801110000

20

A

1/01/2013

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0801190000

20

A

1/01/2013

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0801210000

20

A

1/01/2013

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0801220000

20

A

1/01/2013

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0801310000

20

A

1/01/2013

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0801320000

20

A

1/01/2013

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0802110000

20

A

1/01/2013

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0802120000

20

A

1/01/2013

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0802210000

20

A

1/01/2013

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0802220000

20

A

1/01/2013

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0802310000

20

A

1/01/2013

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0802320000

20

A

1/01/2013

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0802400000

20

A

1/01/2013

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0802500000

20

A

1/01/2013

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0802901000

20

A

1/01/2013

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0802909000

20

A

1/01/2013

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0803001000

20

A

1/01/2013

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0803002000

20

A

1/01/2013

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0803009000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0804100000

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0804200000

20

A

1/01/2013

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0804300000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0804400000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0804501000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0804509000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0805100000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0805200000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0805400000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0805500000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0805900000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0806100000

20

A

1/01/2011

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0806200000

20

A

1/01/2011

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0807110000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0807190000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0807200000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0808100000

20

A

1/01/2013

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0808200000

20

A

1/01/2013

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0809100000

20

A

1/01/2013

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0809200000

20

A

1/01/2013

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0809300000

20

A

1/01/2013

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0809400000

20

A

1/01/2013

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0810100000

20

A

1/01/2013

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0810200000

20

A

1/01/2013

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0810300000

20

A

1/01/2013

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0810400000

20

A

1/01/2013

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0810500000

20

A

1/01/2013

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0810600000

20

A

1/01/2013

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0810900000

20

A

1/01/2013

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0811100000

20

A

1/01/2013

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0811200000

20

A

1/01/2013

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0811900000

20

A

1/01/2013

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0812100000

20

A

1/01/2013

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0812900000

20

A

1/01/2013

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0813100000

20

A

1/01/2013

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0813200000

20

A

1/01/2013

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0813300000

20

A

1/01/2013

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0813401000

20

A

1/01/2013

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0813409000

20

A

1/01/2013

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0813500000

20

A

1/01/2013

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0814000000

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0901111100

20

D

Atbrīvojums

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

09 01111400

20

D

Atbrīvojums

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0901111700

20

D

Atbrīvojums

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0901111900

20

D

Atbrīvojums

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0901112100

20

D

Atbrīvojums

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0901112411

20

D

Atbrīvojums

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0901112414

20

D

Atbrīvojums

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0901112417

20

D

Atbrīvojums

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0901112419

20

D

Atbrīvojums

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0901112421

20

D

Atbrīvojums

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0901112711

20

D

Atbrīvojums

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0901112714

20

D

Atbrīvojums

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0901112717

20

D

Atbrīvojums

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0901112719

20

D

Atbrīvojums

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0901112721

20

D

Atbrīvojums

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0901112911

20

D

Atbrīvojums

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0901112919

20

D

Atbrīvojums

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0901113100

20

D

Atbrīvojums

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0901113400

20

D

Atbrīvojums

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0901113700

20

D

Atbrīvojums

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0901113900

20

D

Atbrīvojums

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0901114100

20

D

Atbrīvojums

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0901114400

20

D

Atbrīvojums

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0901114700

20

D

Atbrīvojums

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0901114900

20

D

Atbrīvojums

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0901115100

20

D

Atbrīvojums

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0901115400

20

D

Atbrīvojums

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0901115700

20

D

Atbrīvojums

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0901115900

20

D

Atbrīvojums

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0901121000

20

D

Atbrīvojums

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0901122000

20

D

Atbrīvojums

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0901129000

20

D

Atbrīvojums

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0901211000

20

D

Atbrīvojums

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0901212000

20

D

Atbrīvojums

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0901220000

20

D

Atbrīvojums

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0901900000

20

D

Atbrīvojums

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0902100000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0902200000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0902300000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0902400000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0903000000

20

A

1/01/2011

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0904110000

20

A

1/01/2011

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0904120000

20

A

1/01/2011

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0904200000

20

A

1/01/2011

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0905000000

20

A

1/01/2011

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0906100000

20

A

1/01/2011

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0906200000

20

A

1/01/2011

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0907000000

20

A

1/01/2011

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0908100000

20

A

1/01/2011

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0908200000

20

A

1/01/2011

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0908300000

20

A

1/01/2011

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0909100000

20

A

1/01/2011

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0909200000

20

A

1/01/2011

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0909300000

20

A

1/01/2011

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0909400000

20

A

1/01/2011

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0909500000

20

A

1/01/2011

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0910100000

20

A

1/01/2011

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0910200000

20

A

1/01/2011

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0910300000

20

A

1/01/2011

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0910400000

20

A

1/01/2011

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0910500000

20

A

1/01/2011

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0910910000

20

A

1/01/2011

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0910990000

20

A

1/01/2011

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1001100000

5

A

1/01/2013

5

5

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1001900000

5

A

1/01/2013

5

5

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1002000000

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1003000000

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1004000000

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1005100000

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1005900000

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1006101000

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1006109000

5

D

Atbrīvojums

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

1006200000

10

D

Atbrīvojums

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

1006301000

10

D

Atbrīvojums

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

1006309000

10

D

Atbrīvojums

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

1006400000

10

D

Atbrīvojums

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

1007000000

5

A

1/07/2009

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1008100000

5

A

1/07/2009

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1008200000

5

A

1/07/2009

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1008300000

5

A

1/07/2009

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1008900000

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1101000000

20

D

Atbrīvojums

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

1102100000

20

A

1/01/2011

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1102200000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

1102300000

20

A

1/01/2011

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1102901000

20

A

1/01/2011

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1102909000

20

A

1/01/2011

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1103110000

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1103190000

10

A

1/01/2012

10

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1103200000

10

A

1/01/2012

10

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1104120000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1104190000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1104220000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1104230000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1104290000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1104300000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1105100000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1105200000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1106100000

20

A

1/01/2011

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1106201000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

1106202000

20

A

1/01/2011

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1106209000

20

A

1/01/2011

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1106300000

20

A

1/01/2011

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1107100000

5

D

Atbrīvojums

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

1107200000

5

D

Atbrīvojums

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

1108110000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1108120000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1108130000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1108140000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1108190000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1108200000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1109000000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1201000000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1202101000

5

A

1/07/2009

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1202102000

5

D

Atbrīvojums

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

1202109000

5

D

Atbrīvojums

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

1202201000

5

D

Atbrīvojums

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

1202209000

5

D

Atbrīvojums

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

1203000000

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1204000000

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1205100000

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1205900000

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1206000000

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1207100000

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1207201000

5

B

1/01/2016

5

5

5

5

5

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

1207209000

5

B

1/01/2016

5

5

5

5

5

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

1207300000

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1207400000

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1207500000

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1207600000

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1207910000

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1207991000

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1207999000

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1208100000

10

A

1/01/2012

10

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1208900000

10

A

1/01/2012

10

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1209100000

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1209210000

5

A

1/07/2009

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1209220000

5

A

1/07/2009

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1209230000

5

A

1/07/2009

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1209240000

5

A

1/07/2009

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1209250000

5

A

1/07/2009

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1209260000

5

A

1/07/2009

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1209290000

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1209300000

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1209910000

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1209990000

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1210100000

5

A

1/07/2009

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1210200000

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1211100000

5

A

1/07/2009

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1211200000

5

A

1/07/2009

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1211300000

5

A

1/07/2009

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1211400000

5

A

1/07/2009

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1211901000

5

A

1/07/2009

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1211902000

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12119 09000

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1212100000

5

A

1/07/2009

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1212200000

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1212300000

5

A

1/07/2009

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1212910000

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1212990000

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1213000000

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1214100000

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1214900000

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1301100000

5

A

1/07/2009

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1301200000

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1301900000

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1302110000

5

A

1/07/2009

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1302120000

5

A

1/07/2009

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1302130000

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1302140000

5

A

1/07/2009

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1302190000

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1302200000

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1302310000

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1302320000

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1302390000

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1401100000

5

A

1/01/2010

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0< /FONT>

1401200000

5

A

1/01/2010

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1401900000

5

A

1/01/2010

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1402000000

5

A

1/01/2010

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1403000000

5

A

1/01/2010

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1404100000

5

A

1/01/2010

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1404200000

5

A

1/01/2010

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1404901000

5

A

1/07/2009

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1404909000

5

A

1/01/2010

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1501000000

10

D

Atbrīvojums

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

1502001000

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1502009000

10

D

Atbrīvojums

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

1503000000

5

D

Atbrīvojums

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

1504100000

10

D

Atbrīvojums

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

1504200000

10

D

Atbrīvojums

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

1504300000

10

D

Atbrīvojums

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

1505000000

5

D

Atbrīvojums

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

1506000000

10

D

Atbrīvojums

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

1507100000

10

D

Atbrīvojums

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

1507900000

20

D

Atbrīvojums

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

1508100000

10

D

Atbrīvojums

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

1508901000

20

D

Atbrīvojums

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

1508909000

20

D

Atbrīvojums

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

1509100000

10

D

Atbrīvojums

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

1509901000

20

D

Atbrīvojums

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

1509909000

20

D

Atbrīvojums

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

1510000000

10

D

Atbrīvojums

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

1511101000

5

D

Atbrīvojums

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

1511109000

10

D

Atbrīvojums

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

1511901000

20

D

Atbrīvojums

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

1511909000

20

D

Atbrīvojums

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

1512110000

10

C

1/01/2022

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

0

0

1512190000

20

C

1/01/2023

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

1512210000

10

D

Atbrīvojums

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

1512290000

20

D

Atbrīvojums

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

1513110000

10

D

Atbrīvojums

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

1513190000

20

D

Atbrīvojums

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

1513211000

5

D

Atbrīvojums

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

1513219000

10

D

Atbrīvojums

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

1513290000

20

D

Atbrīvojums

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

1514110000

10

C

1/01/2022

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

0

0

1514190000

20

C

1/01/2023

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

1514910000

10

D

Atbrīvojums

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

1514990000

20

D

Atbrīvojums

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

1515110000

10

D

Atbrīvojums

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

1515190000

20

D

Atbrīvojums

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

1515210000

10

D

Atbrīvojums

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

1515290000

20

D

Atbrīvojums

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

1515300000

10

C

1/01/2022

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

0

0

1515400000

10

D

Atbrīvojums

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

1515500000

10

C

1/01/2022

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

0

0

1515901100

10

D

Atbrīvojums

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

1515901900

20

D

Atbrīvojums

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

1515909000

10

D

Atbrīvojums

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

1516100000

20

D

Atbrīvojums

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

1516200000

20

D

Atbrīvojums

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

1517100000

20

D

Atbrīvojums

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

1517901000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

1517909000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

1518000000

20

D

Atbrīvojums

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

1520000000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1521100000

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1521901000

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1521909000

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1522000000

10

A

1/01/2012

10

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1601001000

20

A

1/01/2013

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1601009000

20

A

1/01/2013

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1602100000

20

A

1/01/2013

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1602200000

20

A

1/01/2013

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1602310000

20

A

1/01/2013

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1602320000

20

A

1/01/2013

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1602390000

20

A

1/01/2013

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1602410000

20

A

1/01/2013

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1602420000

20

A

1/01/2013

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1602490000

20

A

1/01/2013

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1602500000

20

A

1/01/2013

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1602900000

20

A

1/01/2013

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1603000000

20

A

1/01/2013

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1604110000

20

A

1/01/2013

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1604120000

20

A

1/01/2013

20

20

20