Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

 

 

 

 

 

 

 

19.05.2009. 9/7-2-

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Augsti godājamie Saeimas Prezidija locekļi!

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija šā gada 14.maija sēdē izskatīja Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Eiropas teritoriālās sadarbības grupu likums” (nr.931/Lp9) pirmajam lasījumam. Komisija nolēma neatbalstīt minēto likumprojektu un iesniegt izskatīšanai Saeimas sēdē alternatīvu likumprojektu saskaņā ar Kārtības ruļļa 85.pantu.

Lūdzam iekļaut Saeimas kārtējās sēdes darba kārtībā Ministru kabineta iesniegtā un alternatīvā likumprojekta izskatīšanu pirmajā lasījumā.

 

Pielikumā: alternatīvais likumprojekts un anotācija uz 4 lpp.

 

 

Ar cieņu

 

Komisijas priekšsēdētājs                                      Oskars Spurdziņš


 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija                                                   Alternatīvais likumprojekts

 

Eiropas teritoriālās sadarbības grupu likums

 

 

1.pants. Likuma mērķis un darbības joma

(1) Likuma mērķis ir veicināt un atvieglot Eiropas teritoriālās sadarbības grupu (turpmāk — sadarbības grupa) dalībnieku pārrobežu, starptautisko vai starpreģionālo sadarbību nolūkā stiprināt sociālo un ekonomisko kohēziju.

(2) Sadarbības grupu darbību nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 5.jūlija regula (EK) Nr.1082/2006 par Eiropas teritoriālās sadarbības grupu (turpmāk — Regula Nr.1082/2006), šis likums un citi normatīvie akti, kā arī sadarbības grupas dibināšanas dokumenti.

 

2.pants. Sadarbības grupas tiesiskais statuss

Sadarbības grupa ir juridiskā persona un ir tiesīga darboties tās sastāvā esošo dalībnieku vārdā. Tā uzskatāma par nodibinātu ar dienu, kad sadarbības grupa ierakstīta Eiropas teritoriālās sadarbības grupu reģistrā (turpmāk — reģistrs).

 

3.pants. Sadarbības grupas dalībnieki

(1) Sadarbības grupu var izveidot, ja tās sastāvā ir vismaz divi dalībnieki no Eiropas Savienības dalībvalstīm.

(2) Sadarbības grupas dalībnieks no Latvijas var būt publisko tiesību juridiskā persona, tostarp ar savas iestādes starpniecību.

(3) Sadarbības grupas dalībnieks var būt arī tāda iestāde, kas pierēķināma vairākām publisko tiesību juridiskajām personām.

 

4.pants. Sadarbības grupas dibināšanas dokumenti

Sadarbības grupas dibināšanas dokumenti ir sadarbības grupas dibināšanas līgums un statūti.

 

5.pants. Sadarbības grupas dibināšanas ierosinājums

(1) Paredzamais sadarbības grupas dalībnieks no Latvijas nosūta Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai (turpmāk — ministrija) paziņojumu par savu nodomu piedalīties sadarbības grupā (neatkarīgi no tā, vai grupa tiek vai netiek reģistrēta Latvijā). Paziņojumam pievieno paredzamās sadarbības grupas dibināšanas līguma un statūtu kopiju.

(2) Ministrija triju mēnešu laikā pēc šā panta pirmajā daļā minēto dokumentu saņemšanas apstiprina vai neapstiprina paredzamā dalībnieka dalību sadarbības grupā.

(3) Ministrija neapstiprina paredzamā dalībnieka dalību sadarbības grupā Regulā Nr.1082/2006 noteiktajos gadījumos.

(4) Latvijā nereģistrēta sadarbības grupa iesniedz ministrijai sadarbības grupas dibināšanas līguma un statūtu galīgo redakciju.

 

6.pants. Sadarbības grupas reģistrācija

(1) Sadarbības grupu Latvijā reģistrē ministrija uz attiecīga pieteikuma pamata izdarot ierakstu reģistrā.

(2) Pieteikumā sadarbības grupas ierakstīšanai reģistrā norāda:

1) sadarbības grupas nosaukumu;

2) sadarbības grupas dalībnieku nosaukumu un adresi, kā arī to personu vārdu, uzvārdu, identifikācijas kodu, dzīvesvietu un amatu, kuras ir tiesīgas pārstāvēt dalībnieku;

3) to personu vārdu, uzvārdu, identifikācijas kodu, dzīvesvietu un amatu, kuras ir tiesīgas pārstāvēt sadarbības grupu, kā arī šīm personām noteikto pārstāvības apjomu;

4) sadarbības grupas pamatkapitāla lielumu, ja tāds paredzēts statūtos;

5) sadarbības grupas juridisko adresi.

(3) Pieteikumam pievieno:

1) sadarbības grupas dibināšanas dokumentus;

2) ja statūtos paredzēta sadarbības grupas pamatkapitāla esība, — bankas izziņu par pamatkapitāla apmaksu;

3) katra sadarbības grupas dalībnieka pārstāvja rakstveida piekrišanu būt par grupas locekli. Šāda piekrišana nav jāiesniedz, ja attiecīgais sadarbības grupas dalībnieku pārstāvis parakstījis pieteikumu sadarbības grupas ierakstīšanai reģistrā.

(4) Ministrija triju mēnešu laikā pēc šā panta otrajā un trešajā daļā minēto dokumentu saņemšanas reģistrē sadarbības grupu reģistrā un izsniedz reģistrācijas apliecību vai atsaka reģistrāciju reģistrā.

 

7.pants. Informācijas publicēšana par sadarbības grupas reģistrāciju

(1) Sadarbības grupa 10 darbdienu laikā pēc tās reģistrācijas reģistrā publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” paziņojumu par sadarbības grupas izveidi, ietverot šādu informāciju:

1) sadarbības grupas nosaukums;

2) sadarbības grupas mērķis;

3) sadarbības grupas uzdevumi;

4) sadarbības grupas dalībnieki;

5) sadarbības grupas juridiskā adrese.

(2) Sadarbības grupa Regulā Nr.1082/2006 noteiktajā kārtībā nodrošina, ka Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī tiek publicēts attiecīgs paziņojums par sadarbības grupas izveidi.

 

8.pants. Sadarbības grupas dibināšanas dokumentu grozījumi

(1) Lai Latvijā reģistrētas sadarbības grupas dibināšanas līguma grozījumi un statūtu grozījumi, kuri prasa izdarīt grozījumus dibināšanas līgumā, būtu spēkā, tie reģistrējami ministrijā šā likuma 6.pantā noteiktajā kārtībā.

(2) Latvijā nereģistrētas sadarbības grupas dibināšanas līguma grozījumi un statūtu grozījumi, kuri prasa izdarīt grozījumu dibināšanas līgumā, pirms to iesniegšanas reģistrācijai citā Eiropas Savienības dalībvalstī saskaņojami ar ministriju šā likuma 5.pantā noteiktajā kārtībā.

 

9.pants. Sadarbības grupas pamatkapitāla apmaksa un tās veidi

(1) Sadarbības grupa statūtos nosaka grupas pamatkapitāla esību vai neesību, tā lielumu un apmaksas veidu.

(2) Sadarbības grupas pamatkapitālu apmaksā ar naudu vai mantisku ieguldījumu. Sadarbības grupas pamatkapitālu izsaka veselos latos.

(3) Ieguldījums sadarbības grupas pamatkapitālā kļūst par sadarbības grupas īpašumu.

 

10.pants. Sadarbības grupas darbības izbeigšana

(1) Sadarbības grupas darbības izbeigšanas gadījumus un kārtību nosaka Regula Nr.1082/2006, citi normatīvie akti un sadarbības grupas dibināšanas dokumenti, kā arī šā panta otrā un trešā daļa.

(2) Lēmumu par sadarbības grupas darbības izbeigšanu vai lēmumu par pienākumu sadarbības grupas dalībniekam no Latvijas izstāties no Latvijā nereģistrētas sadarbības grupas, kā arī reģistra ieraksta anulēšanu pieņem ministrija.

(3) Sadarbības grupas darbības izbeigšanas gadījumā uzsākams grupas likvidācijas process. Sadarbības grupu likvidācijai piemēro noteikumus, kas normatīvajos aktos paredzēti biedrības likvidēšanai, ciktāl šajā likumā un Regulā Nr.1082/2006 nav noteikts citādi.

(4) Par sadarbības grupas darbības izbeigšanu ministrija publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” attiecīgu paziņojumu.

 

11.pants. Sadarbības grupas maksātnespēja

Sadarbības grupas maksātnespējas gadījumā piemēro maksātnespējas procesu regulējošus normatīvos aktus, ciktāl šajā likumā un Regulā Nr.1082/2006 nav noteikts citādi.

 

12.pants. Lēmumu pārsūdzēšana

Šā likuma 5.panta otrajā daļā, 6.panta ceturtajā daļā un 10.panta otrajā daļā minētos ministrijas lēmumus var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

 

13.pants. Finansējuma pārvaldības kontrole

Publisko tiesību juridisko personu, kā arī starptautisko finanšu instrumentu piešķirtā finansējuma pārvaldību kontrolē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

14.pants. Sadarbības grupas gada pārskats

(1) Pēc pārskata gada beigām sadarbības grupa normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavo sadarbības grupas gada pārskatu.

(2) Sadarbības grupas gada pārskatu iesniedz ministrijai. Gada pārskatam pievieno:

1) revidenta atzinumu par gada pārskatu;

2) sadarbības grupas dalībnieku sapulces protokola izrakstu ar lēmumu par gada pārskata apstiprināšanu;

3) ziņojumu par sadarbības grupas darbībām un aktivitātēm pārskata gadā.

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.


 

Likumprojekta

„Eiropas teritoriālās sadarbības grupu likums”

ANOTĀCIJA

 

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 5.jūlija regulu (EK) Nr. 1082/2006 par Eiropas teritoriālās sadarbības grupu, tā ir tieši piemērojama visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, un līdz ar to, Latvijai ir jāizstrādā nacionālais tiesību akts šīs regulas piemērošanai.

 

2. Kāda var būt likuma ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību?

Likumprojekts veicinās pārrobežu sadarbību, radot labākas iespējas piesaistīt Eiropas Savienības un starptautisko finanšu instrumentu finansējumu.

 

3. Kāda var būt likuma ietekme uz valsts budžeta un pašvaldību budžetiem?

Likumprojekta ietekmi uz budžetu Ministru kabinets izvērtējis, iesniedzot likumprojektu Nr. 931/Lp9.

 

4. Kāda var būt likuma ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu?

Likumprojekts nodrošina Regulas Nr. 1082/2006 izpildi.

 

5. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst likumprojekts?

Likumprojekts atbilst Latvijas Republikas saistībām, ko tā uzņēmusies, 2003.gadā Atēnās parakstot un noteiktā kārtībā ratificējot Pievienošanās Eiropas Savienībai līgumu.

 

6. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot tiesību akta projektu?

Sākotnējā likumprojekta izstrādes procesā notika konsultācijas ar starptautiskajiem ekspertiem INTERACT programmas organizēto pasākumu ietvaros, kā arī 2008.gada 21.februārī Rīgā notika tikšanās ar ekspertu – Pilnvarotā ministra pie Austrijas pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā adj. profesoru Klemenu H.Fišeru (adj. Professor Dr.Klemens H.FISCHER) par regulas prasību piemērošanu. Alternatīvais likumprojekts sagatavots konsultējoties ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, kā arī Saeimas Juridisko biroju.

 

7. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

Likuma izpilde tiks nodrošināta saskaņā ar likumā un normatīvajos aktos noteikto kārtību. Normatīvā akta projekts pēc izsludināšanas tiks publicēts izdevumā "Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs" un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. Jaunu institūciju izveide nav nepieciešama.